Estatuts de fundació catalana

AutorManuel Faus
Cargo del AutorNotario
Actualizado aEnero 2018Contenido
 • 1 Mod'estatuts d'una Fundació
  • 1.1 Comentari
  • 1.2 Text legal
  • 1.3 Normes
   • 1.3.1 Estatuts
 • 2 Legislación citada
Mod'estatuts d'una Fundació

ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ PRIVADA CATALANA *

Capítol I. Denominació i personalitat.-

Article 1. La Fundació es denomina Fundació *. S’ha de regir per les normes legals i reglamentàries que siguin aplicables, i, d’una manera especial, per aquests estatuts.

Article 2. La Fundació té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat jurídica d’obrar des que queda constituïda legalment, sense altres limitacions que les que imposin expressament les lleis o aquests estatuts. La fundació es constitueix per temps indefinit i comença les seves activitats amb l’atorgament de la Carta Fundacional.

Capítol II. Finalitats i àmbit d’actuació.-

Article 3. La Fundació té per objecte:..............

La Fundació exerceix llurs funcions majoritàriament a Catalunya, sense perjudici d’estendre-les a la resta de l’estat espanyol.

Capítol III. Beneficiaris.-

Article 4. Són beneficiaris de la Fundació ......

L’elecció dels beneficiaris s’efectuarà pel Patronat amb criteris d’imparcialitat i no discriminació entre les persones que reuneixin les circumstàncies abans esmentades.

Capítol IV. Domicili.-

Article 5. La Fundació té el domicili a *, carrer *, número *.

Capítol V. Dotació i aplicació dels recursos.-

Article 6. La dotació inicial de la Fundació queda constituïda pels béns i drets aportats a l’acte fundacional, (si escau: els altres béns compromesos en l'esmentada carta fundacional) i pot augmentar-se amb els béns de qualsevol naturalesa que, a títol gratuït, la Fundació adquireixi amb destinació expressa a l’augment del capital fundacional. Aquest increment s'ha de notificar al Protectorat, en el moment de la presentació de comptes.

Article 7. Les rendes i els altres ingressos anuals que obtingui la Fundació s’han de destinar al compliment dels fins fundacionals dins els límits que estableixi la legislació vigent.

Article 8. Si la Fundació rep béns sense que se n’especifiqui la destinació, el Patronat ha de decidir si han d’integrar-se a la dotació o han d’aplicar-se directament a la realització dels fins fundacionals.

Capítol VI. Patronat.-

Article 9. La representació, el govern i l’administració de la Fundació corresponen al Patronat, que pot nomenar un director o un comitè de direcció amb les facultats que resultin de l’article 17.

El Patronat té les facultats d’administració i gestió, disposició i gravamen de béns, i representació de la Fundació, sense més limitacions que les resultants de la legislació en la matèria.

Article 10. Correspon especialment al Patronat:

a).- Representar la Fundació dins o fora de judici, en tota classe d’actes i contractes, i davant l’Administració i tercers, sense excepció. Així mateix, elaborar les normes i els reglaments complementaris dels estatuts, quan s’estimi procedent.

b).- Formular i aprovar els documents esmentats en l’article 333-7 i 337-8 del llibre III de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, de fundacions.

c).- Operar amb caixes i bancs, inclòs el Banc d’Espanya, i altres entitats financeres per mitjà de qualsevol de les operacions permeses pel dret, com són obrir comptes bancaris, fer-ne el seguiment i cancel·lar-los; contractar préstecs i crèdits, amb garanties, incloses les hipotecàries o les pignoratives o sense; gestionar descomptes de lletres de canvi, rebuts i altres documents de gir; efectuar dipòsits de diners, valors i altres béns, i concertar operacions financeres i bancàries.

d).- Donar i rebre en arrendament immobles, béns i serveis; concertar i rescindir contractes laborals.

e).- Nomenar apoderats generals o especials que representin la Fundació en totes les seves actuacions, amb les facultats necessàries i pertinents en cada cas, amb excepció de les que per llei siguin indelegables; poder conferir els oportuns poders amb facultat de substitució, si escau, i revocar-los en la data i forma que estimi procedent. Així mateix, inscriure aquests actes en el Registre de Fundacions.

f).- Conservar els béns i drets que integrin el patrimoni de la Fundació i mantenir-ne la productivitat, segons els criteris financers i d’acord amb les circumstàncies econòmiques, i, a aquests efectes, adquirir, alienar i gravar béns mobles i immobles.

g).- Vetllar perquè s’acompleixi la finalitat fundacional, la realitat de la dotació i la destinació a favor dels beneficiaris dels fruits, les rendes i els béns de què disposi la Fundació.

Totes les facultats esmentades s’entenen sense perjudici de l’obtenció de l’autorització del Protectorat sempre que sigui legalment preceptiva.

Article 11. El Patronat està format com a mínim per * membres i com a màxim per *, que podran ser persones físiques designades directament o per raó d'un càrrec, o jurídiques, les quals hauran d'estar representades de manera estable per la persona que en tingui la representació, d'acord amb les normes internes que la regulin.

L’elecció, separació o renovació dels patrons i dels càrrecs del patronat correspon al fundador (si és persona física, s’afegirà: mentre visqui i no estigui incapacitat (o als fundadors per acord unànime de tots ells). En cas de mort o incapacitat del fundador (o de tots els fundadors), l’elecció, separació o renovació dels patrons i dels càrrecs del patronat correspon al mateix patronat per acord unànime de tots els seus membres.

El càrrec de patró designat amb posterioritat a la carta fundacional tindrà una durada de 5 anys, essent reelegible tantes vegades com es vulgui. Els nomenats en la carta fundacional tindran durada indefinida. (atenció: si és així, cal que hi consti també a la carta fundacional)

Article 12. El Patronat ha de designar, com a mínim, entre els seus membres un president i un vicepresident. Ha de designar també un secretari, que en el cas de no ser patró intervindrà en les reunions amb veu però sense vot.

Article 13. Per delegació permanent del Patronat correspon al president i, si escau, al vicepresident, i si no n'hi ha, al patró expressament nomenat a l’efecte, representar la Fundació. Correspon al secretari...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR