Escriptura de constitució d'una Agrupació d'Interès Econòmic

AutorManuel Faus
Cargo del AutorNotario
Actualizado aMarzo 2021Contenido
 • 1 Model d'escriptura
 • 2 Comentari
  • 2.1 Normas
  • 2.2 Requisits
  • 2.3 Estatuts
  • 2.4 Preceptes complementaris
 • 3 Legislación citada
Model d'escriptura

NÚMERO

(Lloc i data).

DAVANT MEU, * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIXEN:

EL SENYOR *, major d'edat, *, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF vigent, número *.

I EL SENYOR *, major d'edat, *, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF vigent, número *.

INTERVENCIÓ:-

a).- Intervé el Sr. * en nom i representació de la companyia mercantil "*, domiciliada a *, constituïda per temps indefinit en escriptura atorgada el dia *, davant del notari de * senyor *, adaptats els seus estatuts a la legislació vigent en escriptura autoritzada pel notari de *, senyor *, el dia *. INSCRITA al Registre Mercantil de * al volum *, llibre *, full *, inscripció *.

CIF *.

Intervé en nom i representació de la companyia mercantil «*», SA, amb domicili a *; constituïda, per temps indefinit, en escriptura atorgada davant del notari de *, Sr. *, el dia *. (caldrà esmentar els altres títols escaients, com l'adaptació, canvi de domicili, etc.) Inscrita al Registre Mercantil de *, al volum *, llibre *, full *, inscripció *. CIF A-*.

He tingut a la vista còpia autèntica de la documentació fefaent abans citada, de la qual es conservarà còpia a la Notaria; d'aquesta documentació resulta el domicili expressat i que l'objecte de la societat és el següent: *. (És procedent transcriure l'article pertinent dels estatuts).

Als efectes del que disposa la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización es fa constar pel compareixent que a l'activitat principal que constitueix l'objecte social li correspon el número * (cal indicar- els números de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques- 2009 (CNAE-2009: Vegeu Clasificación Nacional de Actividades Económicas). Ratifica el compareixent que les dades identificatives de la societat que representa són les abans indicades i, especialment, assevera que no han variat ni l'objecte social ni el domicili social de la seva representada.

Les seves facultats resulten del seu càrrec d'administrador únic de la societat, (o administrador solidari, mancomunats, o secretari o sotssecretari del consell d'administració, membre del consell especialment facultat, etc.) nomenat, pel termini de * anys, a l'escriptura de constitució, (o de nomenament de càrrecs del dia *, davant del notari de *, Sr. *), càrrec que assevera vigent.

Així resulta de la primera còpia de l'esmentada escriptura que tinc a la vista i que va causar la inscripció * al Registre Mercantil. b).- Intervé el Sr. * en nom i representació de la companyia mercantil "*, domiciliada a *, constituïda per temps indefinit en escriptura atorgada el dia *, davant del notari de * senyor *, adaptats els seus estatuts a la legislació vigent en escriptura autoritzada pel notari de *, senyor *, el dia *. INSCRITA al Registre Mercantil de * al volum *, llibre *, full *, inscripció *.CIF *.

Intervé en nom i representació de la companyia mercantil «*», SA, amb domicili a *; constituïda, per temps indefinit, en escriptura atorgada davant del notari de *, Sr. *, el dia *. (caldrà esmentar els altres títols escaients, com l'adaptació, canvi de domicili, etc.) Inscrita al Registre Mercantil de *, al volum *, llibre *, full *, inscripció *. CIF A-*.

He tingut a la vista còpia autèntica de la documentació fefaent abans citada, de la qual es conservarà còpia a la Notaria; d'aquesta documentació resulta el domicili expressat i que l'objecte de la societat és el següent: *. (És procedent transcriure l'article pertinent dels estatuts).

Ratifica el compareixent que les dades identificatives de la societat que representa són les abans indicades i, especialment, assevera que no han variat ni l'objecte social ni el domicili social de la seva representada.

Les seves facultats resulten del seu càrrec d'administrador únic de la societat, (o administrador solidari, mancomunats, o secretari o sotssecretari del consell d'administració, membre del consell especialment facultat, etc.) nomenat, pel termini de * anys, a l'escriptura de constitució, (o de nomenament de càrrecs del dia *, davant del notari de *, Sr. *), càrrec que assevera vigent.

Així resulta de la primera còpia de l'esmentada escriptura que tinc a la vista i que va causar la inscripció * al Registre Mercantil. Els identifico pels seus expressats documents nacionals d'identitat, els números dels quals coincideixen amb els de la seva identificació fiscal. Tenen, a judici meu, capacitat i legitimació per atorgar aquesta escriptura de CONSTITUCIÓ D'UNA AGRUPACIÓ D'INTERÈS ECONÒMIC i a l'efecte:

EXPOSEN:

I.- Que les societats * i * han decidit constituir una agrupació d'interès econòmic, de nacionalitat espanyola que es denominarà "* AIE"

II.- Que amb l'esmentada denominació no nexisteix cap altra en el Registre de societats, la qual cosa acrediten amb pertinent certificat que em lliuren i deixo unit a la present matriu, per transcriure a les còpies.

III.- I en virtut del que s'ha exposat,

ATORGUEN:

PRIMER.- CONSTITUCIÓ.- Les societats * i *, per mitjà dels seus legals representants, i com a únics socis, constitueixen una agrupació d'interès econòmic de nacionalitat espanyola, que es denomina *, AIE, i que es regirà per la llei 12/1991 de 29 d'abril i pels seus estatuts, estesos en * folis de paper comú.

Els esmentats estatuts, llegits i signats pels compareixents, segons intervenen, són aprovats i s'eleven a escriptura pública i jo, el Notari, els deixo units a la present escriptura, formant part integrant d'aquesta.

SEGON.- CNAE: Als efectes del que disposa la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización es fa constar que a l'activitat principal que constitueix l'objecte social li correspon el número * (cal indicar els números de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques- 2009 (CNAE-2009: Vegeu la Clasificación Nacional de Actividades Económicas).

TERCER.- CAPITAL.- S'acorda fixar inicialment el capital en la suma de * euros, dividit en * participacions, iguals, acumulables i indivisibles, numerades correlativament del número 1 al *, ambdós inclosos, desembossades en la seva totalitat i d'un valor nominal de * euros, cadascuna.

Les participacions representatives del capital social han estat íntegrament subscrites i desembossades per les societats fundadores, mitjançant les aportacions que a continuació s'indiquen:

a.- * aporta en metàl·lic * euros, i se li adjudiquen * participacions, números 1 a *, ambdós inclosos.

b.-* aporta en metàl·lic * euros, i se li adjudiquen * participacions, números 1 a *, ambdós inclosos.

Justifiquen els compareixents la realitat de l'aportació dinerària mitjançant certificat bancari que queda unit a aquesta matriu.

QUART.-DESIGNACIÓ D'ADMINISTRADORS.-

Els fundadors reunits en junta general universal de socis, la celebració de la qual, per unanimitat acorden, així mateix per unanimitat adopten el següent acord:

Nomenar, per (temps indefinit, sis anys, etc.), administradors de l'agrupació que es constitueix els senyors * i *, de les circumstàncies personals que consten a la compareixença, els quals exerciran el seu càrrec de forma conjunta. (o solidària)

Els designats accepten els seus càrrecs; prometen desenvolupar-los amb lleialtat i diligència; asseguren que no els afecta cap causa legal d'incapacitat o incompatibilitat...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR