Escriptura de constitució de cooperativa

AutorManuel Faus
Cargo del AutorNotario
Actualizado aNoviembre 2023Contenido
 • 1 Adaptació dels formularis a partir del 3 de setembre de 2021
 • 2 Model d'escriptura
 • 3 Comentari
  • 3.1 Novetats a destacar
  • 3.2 Àmbit d'aplicació
  • 3.3 Constitució
 • 4 Legislación citada
Adaptació dels formularis a partir del 3 de setembre de 2021

El DECRET LLEI 19/2021, de 31 d'agost, pel qual s'adapta el Codi civil de Catalunya a la reforma del procediment de modificació judicial de la capacitat, en vigor el 3 de setembre de 2021, adequa les normes civils catalanes a les normes estatals que ha modificat la Llei 8/2021, de 2 de juny, per la qual es reforma la legislació civil i processal per al suport a les persones amb discapacitat en l'exercici de la seva capacitat jurídica, en vigor així mateix el 3 de setembre de 2021.

Per això s'assenyalen algunes formes del judici notarial de capacitat (ja que tota persona té capacitat,) sense perjudici que a les persones amb discapacitat per a l'exercici de la seva capacitat jurídica li siguin exigibles mesures de suport (voluntàries, intervenció de l'assistent o del defensor judicial i guarda de fet), mesures que han de constar i complir-se en el títol.

Model d'escriptura

ESCRIPTURA DE CONSTITUCIÓ DE COOPERATIVA CATALANA LIMITADA.

NÚMERO

(Lloc i data).

DAVANT MEU, * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIXEN: (Mínim dues persones físiques, però per a les cooperatives de consumidors i usuaris el mínim és 10).

El SENYOR *, major d'edat, casat en règim de separació de béns, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF vigent, número *.

La SENYORA *, major d'edat, casada en règim de separació de béns, veïna de *, amb domicili a *,. Exhibeix DNI/NIF vigent, número *.

El SENYOR *, major d'edat, solter, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF vigent, número *.

I la SENYORA *, major d'edat, casada en règim de separació de béns, veïna de *, amb domicili a *,. Exhibeix DNI/NIF vigent, número *.

Manifesten que són de nacionalitat espanyola i veïnatge civil català.

Els compareixents intervenen en el seu propi nom i dret i en representació de la societat cooperativa que en aquesta escriptura es constitueix, per designació de l'assemblea constituent.


Els identifico, d'acord amb la lletra c) de l'article 23 de la Llei del Notariat, pels seus expressats Documents Nacionals d'Identitat, els números de la qual coincideixen amb el de la seva Identificació fiscal.

(Judici notarial: opcions)

 • Al meu judici els senyors compareixents tenen legitimació i exerceixen la seva capacitat jurídica mitjançant la seva decisió d'atorgar aquesta Escriptura que qualifico de CONSTITUCIÓ DE COOPERATIVA i EXPOSEN:
 • Al meu judici els senyors compareixents tenen legitimació i capacitat per a l'atorgament d'aquesta Escriptura que qualifico de CONSTITUCIÓ DE COOPERATIVA i EXPOSEN:
 • Al meu judici els senyors compareixents tenen legitimació i capacitat, sense necessitat de cap mesura de suport, per a l'atorgament d'aquesta Escriptura que qualifico de CONSTITUCIÓ DE COOPERATIVA i EXPOSEN:

I.- Que els compareixents han actuat com a promotors de la cooperativa que es constitueix en aquesta escriptura.

II.- Que l'assemblea constituent de la cooperativa es va celebrar a *, el dia * i va acordar per unanimitat l'aprovació dels estatuts i el nomenament del consell rector.

III.- (Si escau) Que el Departament de Treball de la Delegació Territorial de la Generalitat de Catalunya, no ha dictat encara la Resolució corresponent a fi i efecte de qualificar favorablement els estatuts i l'altra documentació necessària per a la constitució de la cooperativa.

IV.- I això exposat, els compareixents,

ATORGUEN:

PRIMER.- CONSTITUCIÓ DE LA COOPERATIVA.

Els senyors compareixents constitueixen una cooperativa anomenada "*, SOCIETAT COOPERATIVA CATALANA LIMITADA", que es regirà pels estatuts aprovats per l'assemblea constituent.

SEGON.- CNAE: Als efectes del que disposa la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización es fa constar que a l'activitat principal que constitueix l'objecte social li correspon el número * (cal indicar els números de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques- 2009 (CNAE-2009: Vegeu la Clasificación Nacional de Actividades Económicas).

TERCER.- SUBSCRIPCIÓ I DESEMBÓS.

Fan constar els senyors compareixents que el capital social inicial de * euros, suma de les aportacions socials obligatòries, ha estat subscrit i desembossat totalment.

Els socis i les seves aportacions respectives són els...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR