Escriptura de constitució de cooperativa

AutorManuel Faus
Cargo del AutorNotario
Actualizado aSeptiembre 2021Contenido
  • 1 Advertència: els formularis a partir del 3 de setembre de 2021
  • 2 Model d'escriptura
  • 3 Comentari
    • 3.1 Novetats a destacar
    • 3.2 Àmbit d'aplicació
    • 3.3 Constitució
  • 4 Legislación citada
Advertència: els formularis a partir del 3 de setembre de 2021

A Catalunya el DECRET LLEI 19/2021, de 31 d'agost, pel qual s'adapta el Codi civil de Catalunya a la reforma del procediment de modificació judicial de la capacitat, en vigor el 3 de setembre de 2021, adequa les normes civils catalanes a les normes estatals que ha modificat la Llei 8/2021, de 2 de juny, per la qual es reforma la legislació civil i processal per al suport a les persones amb discapacitat en l'exercici de la seva capacitat jurídica, en vigor així mateix el 3 de setembre de 2021. El Decret disposa que la persona major d'edat que necessita suport per a exercir la seva capacitat jurídica en condicions d'igualtat pot sol·licitar la constitució de l'assistència que regulen els articles 226-1 a 226-7 del Codi civil de Catalunya i que a partir de l'entrada en vigor d'aquest Decret llei, la tutela, la curatela i la potestat parental prorrogada o rehabilitada ja no es poden constituir amb relació a les persones majors d'edat. Se'ls aplicarà, si escau, el règim de l'assistència que regulen els articles 226-1 a 226-7 del Codi civil de Catalunya, redactats de nou per aquest Decret llei.

Hi ha qui defensa que ara ja és correcte utilitzar la fórmula notarial clàssica quan es deia que un atorgant té capacitat per a * , capacitat legal necessària i fórmules similars, ja que tota persona té capacitat sense perjudici del cas en què a les persones amb discapacitat per a l'exercici de la seva capacitat jurídica, li siguin exigibles mesures d?assistència o suport (voluntàries, intervenció del curador o del defensor judicial i guarda de fet) que han de constar i complir-se en el títol.

Si es decideix que és procedent modificar la fórmula tradicional, caldrà utilitzar noves fórmules, fins a la consolidació d'alguna d'elles; (s'ofereixen en el cos del formulari diverses opcions, i caben altres). Pot ser convenient en l'Atorgament i autorització fer constar que consent/en i signa/en, tenint el/els atorgants al meu judici, discerniment necessari per a prestar lliurement el seu consentiment per l'íntegra comprensió del present instrument públic..

Model d'escriptura

ESCRIPTURA DE CONSTITUCIÓ DE COOPERATIVA CATALANA LIMITADA.

NÚMERO

(Lloc i data).

DAVANT MEU, * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIXEN: (Mínim dues persones físiques, però per a les cooperatives de consumidors i usuaris el mínim és 10).

El SENYOR *, major d'edat, casat en règim de separació de béns, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF vigent, número *.

La SENYORA *, major d'edat, casada en règim de separació de béns, veïna de *, amb domicili a *,. Exhibeix DNI/NIF vigent, número *.

El SENYOR *, major d'edat, solter, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF vigent, número *.

I la SENYORA *, major d'edat, casada en règim de separació de béns, veïna de *, amb domicili a *,. Exhibeix DNI/NIF vigent, número *.

Manifesten que són de nacionalitat espanyola i veïnatge civil català.

Els compareixents intervenen en el seu propi nom i dret i en representació de la societat cooperativa que en aquesta escriptura es constitueix, per designació de l'assemblea constituent.


Els identifico, d'acord amb la lletra c) de l'article 23 de la Llei del Notariat, pels seus expressats Documents Nacionals d'Identitat, els números de la qual coincideixen amb el de la seva Identificació fiscal.

(Judici notarial: opcions)

Al meu judici els senyors compareixents tenen legitimació i poden exercir la seva capacitat jurídica per a atorgar aquesta Escriptura de CONSTITUCIÓ DE COOPERATIVA i EXPOSEN:

Els jutjo amb legitimació i aptitud en l'exercici de la seva capacitat jurídica per a l'atorgament d'aquesta Escriptura de CONSTITUCIÓ DE COOPERATIVA i EXPOSEN:

Els jutjo amb aptitud i legitimació, sense necessitat de cap mesura de suport, per a l'atorgament d'aquesta Escriptura de CONSTITUCIÓ DE COOPERATIVA i EXPOSEN:

Els jutjo amb aptitud i legitimació per a l'exercici dels seus drets i obligacions atorgant aquesta Escriptura de CONSTITUCIÓ DE COOPERATIVA i EXPOSEN:

Al meu judici tenen legitimació i exerceixen la seva capacitat jurídica mitjançant l'atorgament d'aquesta Escriptura de CONSTITUCIÓ DE COOPERATIVA i EXPOSEN:

Els jutjo amb legitimació i l'aptitud suficient per a l'exercici de la seva capacitat jurídica atorgant aquesta Escriptura de CONSTITUCIÓ DE COOPERATIVA i EXPOSEN:

I.- Que els compareixents han actuat com a promotors de la cooperativa que es constitueix en aquesta escriptura.

II.- Que l'assemblea constituent de la cooperativa es va celebrar a *, el dia * i va acordar per unanimitat...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR