Escriptura de constitució de cooperativa

AutorManuel Faus
Cargo del AutorNotario
Actualizado aJulio 2021Contenido
  • 1 Model d'escriptura
  • 2 Comentari
    • 2.1 Novetats a destacar
    • 2.2 Àmbit d'aplicació
    • 2.3 Constitució
  • 3 Legislación citada
Model d'escriptura

ESCRIPTURA DE CONSTITUCIÓ DE COOPERATIVA CATALANA LIMITADA.

NÚMERO

(Lloc i data).

DAVANT MEU, * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIXEN: (Mínim dues persones físiques, però per a les cooperatives de consumidors i usuaris el mínim és 10).

El SENYOR *, major d'edat, casat en règim de separació de béns, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF vigent, número *.

La SENYORA *, major d'edat, casada en règim de separació de béns, veïna de *, amb domicili a *,. Exhibeix DNI/NIF vigent, número *.

El SENYOR *, major d'edat, solter, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF vigent, número *.

I la SENYORA *, major d'edat, casada en règim de separació de béns, veïna de *, amb domicili a *,. Exhibeix DNI/NIF vigent, número *.

Manifesten que són de nacionalitat espanyola i veïnatge civil català.

Els compareixents intervenen en el seu propi nom i dret i en representació de la societat cooperativa que en aquesta escriptura es constitueix, per designació de l'assemblea constituent.

Els identifico pels seus expressats documents nacionals d'identitat, els números dels quals coincideixen amb els de la seva identificació fiscal. Tenen, a judici meu, capacitat i legitimació per atorgar aquesta escriptura de CONSTITUCIÓ DE COOPERATIVA, i EXPOSEN:

I.- Que els compareixents han actuat com a promotors de la cooperativa que es constitueix en aquesta escriptura.

II.- Que l'assemblea constituent de la cooperativa es va celebrar a *, el dia * i va acordar per unanimitat l'aprovació dels estatuts i el nomenament del consell rector.

III.- (Si escau) Que el Departament de Treball de la Delegació Territorial de la Generalitat de Catalunya, no ha dictat encara la Resolució corresponent a fi i efecte de qualificar favorablement els estatuts i l'altra documentació necessària per a la constitució de la cooperativa.

IV.- I això exposat, els compareixents,

ATORGUEN:

PRIMER.- CONSTITUCIÓ DE LA COOPERATIVA.

Els senyors compareixents constitueixen una cooperativa anomenada "*, SOCIETAT COOPERATIVA CATALANA LIMITADA", que es regirà pels estatuts aprovats per l'assemblea constituent.

SEGON.- CNAE: Als efectes del que disposa la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización es fa constar que a l'activitat principal que constitueix l'objecte social li correspon el número * (cal indicar els números de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques- 2009 (CNAE-2009: Vegeu la Clasificación Nacional de Actividades Económicas).

TERCER.- SUBSCRIPCIÓ I DESEMBÓS.

Fan constar els senyors compareixents que el capital social inicial de * euros, suma de les aportacions socials obligatòries, ha estat subscrit i desembossat totalment.

Els socis i les seves aportacions respectives són els següents:

El senyor * aporta la quantitat de * euros, i aquesta és la seva participació en la societat.

La senyora * aporta la quantitat de * euros, i aquesta és la seva participació en la societat.

El senyor * aporta la quantitat de * euros, i aquesta és la seva participació en la societat.

Manifesten que l'import de les aportacions ha estat ingressat a la caixa social en efectiu metàl·lic.

Totes les aportacions realitzades seran reemborsables (opció: determinar que el reemborsament pugui ser rebutjat pel Consell Rector, el que s'ha de regular en els estatuts)

QUART.- CÀRRECS SOCIALS.

Els senyors compareixents es reuneixen, per unanimitat en assemblea general i, amb el vot favorable de tots ells, acorden:

1.- Executar els acords de l'assemblea constituent i nomenar el consell rector de la cooperativa, que queda constituït pels socis següents:

Presidenta: Senyora *.

Secretària: Senyor *.

Tresorer: Senyor *.

Vocal: el Sr. *

Els nomenats...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR