Escriptura de transformació de Societat Agrària de Transformació (S.A.T.) en S.L.

AutorManuel Faus
Cargo del AutorNotario
Actualizado aSeptiembre 2021Contenido
 • 1 Model d'escriptura
 • 2 Comentari
  • 2.1 Regles generals
  • 2.2 Requisits
  • 2.3 Documents a incorporar a l'escriptura
  • 2.4 ANUNCIS I INSCRIPCIONS
  • 2.5 Efectes de la transformació en el cas de finques de la societa
 • 3 Legislación citada
Model d'escriptura

NÚMERO

(Lloc i data).

DAVANT MEU, * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIXEN:

El SENYOR *, major d'edat, (estat civil i professió o activitat), veí de *, amb domicili a * i DNI/NIF número *.

El SENYOR *, major d'edat, casat, veí de *, amb domicili a * i DNI/NIF vigent, número *.

La SENYORA *, major d'edat, (estat civil i professió o activitat), veïna de *, amb domicili a * i DNI/NIF vigent, número *.

De veïnatge civil català.

Intervenen en nom propi.

Els identifico pels seus expressats documents nacionals d'identitat, els números dels quals coincideixen amb el de la seva identificació fiscal. Tenen, a judici meu, capacitat i legitimació per atorgar aquesta escriptura de TRANSFORMACIÓ DE SAT en SL i EXPOSEN:

I.- Els senyors compareixents són els únics socis de la SOCIETAT AGRÀRIA DE TRANSFORMACIÓ anomenada SAT * número * CAT, amb domicili a *, , constituïda davant del secretari de la Cambra Agrària Local de *, senyor * el dia *, de duració indefinida. Inscrita en el Registre de la Generalitat amb el número * CAT, de responsabilitat limitada, segons resolució de *, i inscrita al foli *, volum *, que tinc a la vista i de la que incorporo a aquesta matriu fotocòpia que reprodueix el seu original. Té el NIF número F-*.

Als efectes del que disposa la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización es fa constar pel compareixent que a l'activitat principal que constitueix l'objecte social li correspon el número * (cal indicar- els números de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques- 2009 (CNAE-2009: Vegeu Plantilla:Vud).

II.- L'esmentada SAT té un capital de * euros, (segons lacord de l'assemblea general extraordinària i universal de socis, inscrit al Departament d'Agricultura Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya al foli *, volum *, inscripció * del dia *), que es divideix en * títols nominatius o resguards i el valor nominal de cada un és de * euros i els pertany en la forma següent:

a.- El Sr. *, és titular de * resguards nominatius pel valor nominal de * euros cadascun, en total * euros, segons certificat de l'acord d'adaptació a l'euro (del qual incorporo fotocòpia a aquesta matriu), inscrit a la Generalitat de Catalunya, Departament d'agricultura Ramaderia i Pesca que m'exhibeixen, i inscrit en el llibre Registre d'inscripcions al foli *, volum * inscripció *, el dia *.

b.- El Sr. * és titular de * resguards nominatius pel valor nominal de * euros cadascun, en total * euros, segons l'esmentat certificat de l'acord d'adaptació a l'euro.

c.- La Sra. * és titular de * resguards nominatius pel valor nominal de * euros cadascun, en total * euros, segons el repetit certificat de l'acord d'adaptació a l'euro.

Està, doncs, present la totalitat del capital social de l'esmentada SAT.

III.- Els càrrecs de la junta Rectora són els següents:

- President: *.

- Secretari: *.

- Vocals * i *.

Acrediten els darrers càrrecs nomenats d'acord amb el certificat abans ja esmentat, inscrit en el Registre de la Generalitat amb data *, al foli *, volum *, inscripció * i deixo unida a aquesta matriu fotocòpia que reprodueix fidelment el seu original.

IV. Exposat el que precedeix, ATORGUEN:

Com a únics socis de l'esmentada SAT *, decideixen constituir-se en assemblea general, actuant de president el senyor * i de secretari el senyor * i, per unanimitat, es prenen els següents acords:

Primer.- Transformar la SAT * número * CAT en societat limitada que s'anomenarà «*».

Segon.- Manifesten que l'entitat que ara es transforma no ha emès obligacions, raó per la qual la decisió de transformació no exigeix publicacions.

Tercer.- Queden inutilitzats en aquest acte els resguards nominatius de la SAT * número * CAT, i que acreditaven la quota que correspon als socis en el capital de la societat.

Quart.- Els compareixents em lliuren per a la seva protocol·lització els següents documents:

1.- Balanç de la societat tancat el dia d'ahir, que tots els socis de la SAT que ara es transforma, aproven i signen.

2.- Els estatuts de la societat limitada «*» estesos en * folis de paper comú, que són llegits i acceptats i signats per tots els socis.

3.- Certificat del Registre Mercantil central acreditatiu que no existeix una altra entitat amb la mateixa denominació; es fa constar que figura com a sol·licitant la mateixa societat que es transforma.

Cinquè.- Manifesten que amb aquesta transformació no ha sofert alteració ni l'objecte social, ni la nacionalitat, ni la durada i manifesten, sota la seva responsabilitat, que el patrimoni de la SA cobreix el capital social.

Sisè.- Com a conseqüència de la transformació, l'adjudicació que es fa de les participacions socials als socis, és en proporció als resguards que eren titulars, és a dir:

El senyor * assumeix les participacions socials numerades, a efectes de la seva identificació, de la número u al número *, ambdós inclosos (* part. de * euros = a * euros)

El senyor * assumeix les participacions socials numerades, a efectes de la seva identificació, números * a *, ambdós inclosos (* part. de * euros = a * euros)

La Sra. * assumeix les participacions socials numerades, a efectes de la seva identificació, de la número * al número *, ambdós inclosos (* part. de * euros = a * euros).

Totes les participacions estan desembossades.

Setè.- Es fa constar que el patrimoni social de la companyia cobreix el capital social, que l'acord ha estat adoptat per unanimitat dels socis, sent en conseqüència conegut per tots ells, que no hi ha titulars de drets especials ni creditors de la societat, tot això a l'efecte d'evitar les publicacions que es refereix l'art. 14 de la llei 3/2009...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR