Escriptura d'adaptació de S.L a la llei 2/2007 de societats professionals

AutorManuel Faus
Cargo del AutorNotario
Actualizado aEnero 2024Nota: acabat el temps per a l'adaptació, queda el formulari com a dada històrica.

Model d'escriptura

NÚMERO

(Lloc i data).

DAVANT MEU, * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIX:

EL SENYOR *, major d'edat, (és preferible fer constar data de naixement per a facilitar la confecció de l'índex), * (professió o activitat), de nacionalitat i residència espanyoles, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF vigent, número *.

Intervé en nom i representació de la companyia mercantil «*», SOCIETAT LIMITADA, amb domicili a *; constituïda, per temps indefinit, en escriptura atorgada davant del notari de *, Sr. *, el dia *. (Esmentar els altres títols escaients, com l'adaptació, canvi de domicili, etc.). Inscrita al Registre Mercantil de *, al volum *, llibre *, full *, inscripció *. CIF B-*.

He tingut a la vista còpia autèntica de la documentació fefaent abans citada, de la qual es conservarà còpia a la Notaria; d'aquesta documentació resulta el domicili expressat i que l'objecte de la societat és el següent: *. (És procedent transcriure l'article pertinent dels estatuts).

Comprovació de Revocació del Número d'Identificació Fiscal. Jo, el Notari, faig constar expressament que he complert amb l'obligació de consultar si el CIF de la societat, ha estat objecte de revocació per part de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària. Realitzada la consulta en el Registre dels CIF revocats de la AEAT, resulta que el corresponent a aquesta societat no es troba en aquest Registre dels CIF revocats.

Als efectes del que disposa la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización es fa constar que a l'activitat principal que constitueix l'objecte social li correspon el número * (cal indicar els números pertinents de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas).

Ratifica el compareixent que les dades identificatives de la societat que representa són les abans indicades i, especialment, assevera que no han variat ni l'objecte social ni el domicili social de la seva representada.

Les seves facultats resulten:

1.- Del seu càrrec d'administrador únic (indicar, si escau, les altres possibilitats: mancomunats, solidari, secretari o sotssecretari del consell d'administració, conseller especialment facultat, etc.) de la societat, nomenat, pel termini indefinit (o per * anys) a l'escriptura de constitució social (o per acord de la junta general de *, elevat a públic en l'escriptura atorgada el dia *, davant del notari de *, senyor *), nomenament que va causar la inscripció * al Registre Mercantil.

Així resulta de la primera còpia de l'esmentada escriptura que tinc a la vista i que va causar la inscripció * al Registre Mercantil.

I 2.- Dels acords de la junta general universal de la societat, celebrada al domicili social, el dia *, actuant de president el Sr. * i de secretari el Sr. *, segons s'acredita amb el certificat, que incorporo a aquesta matriu, expedit per l'administrador únic (o solidari, els mancomunats, el secretari o sotssecretari del consell d'administració, etc.), signatura/es que legitimo per ser-me coneguda/es (o per altres mitjans); a la certificació consta que els acords van ser aprovats per unanimitat (o indicar la majoria) i adoptats en votació separada com ordena l'art. 197 bis de la llei de Societats de capital.

Manifesta el compareixent que no ha variat ni l'objecte ni el domicili de la societat que representa y que les seves facultats per a aquest acte no li han estat revocades, restringides ni limitades i que es troben en íntegra vigència, i jo, el Notari, estimo suficients per a elevar a públics acords de la societat i actes complementaris.

L'identifico, d'acord amb la lletra c) de l'article 23 de la Llei del Notariat, pel seu expressat Document Nacional d'Identitat, el número de la qual coincideix amb el d'Identificació fiscal.

(Judici notarial: opcions)

  • Al meu judici el senyor compareixent té legitimació i exerceix la seva capacitatla mitjançant la seva decisió d'atorgar aquesta Escriptura d'ADAPTACIÓ A LA LLEI DE SOCIETATS PROFESSIONALS i EXPOSA
  • A judici meu té legitimació i capacitat per a l'atorgament d?aquesta Escriptura d'ADAPTACIÓ A LA LLEI DE SOCIETATS PROFESSIONALS i EXPOSA:
  • A judici meu té legitimació i capacitat, sense necessitat de cap mesura de suport, per a l'atorgament d?aquesta Escriptura d'ADAPTACIÓ A LA LLEI DE SOCIETATS PROFESSIONALS' i EXPOSA:

I.- Que la societat que representa ha decidit adaptar-se a la Llei 2/2007, d'1 de març de societats professionals d'acord amb la Disposició Transitòria Primera de l'esmentada Llei, i, per tant, eleva a públics els acords de la Junta General de la Societat de la forma següent:

Primer.- La seva denominació serà * Societat professional (o l'anterior nom i una «P ). Amb aquesta denominació no n'existeix cap altra al Registre de Societats, segons acredita amb el pertinent certificat de l'esmentat Registre, que em lliura i incorporo a aquesta matriu, per a la seva transcripció a les...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR