Dissolució i liquidació d'una AGRUPACIÓ D'INTERÈS ECONÒMIC

AutorManuel Faus
Cargo del AutorNotario
Actualizado aJulio 2021Contenido
 • 1 Model d'escriptura
 • 2 Comentari
  • 2.1 Formalització de la dissolució i liquidació
  • 2.2 Normes del Codi de Comerç aplicables
  • 2.3 Situacions especials
  • 2.4 Règim fiscal
 • 3 Legislación citada
Model d'escriptura

NÚMERO

(Lloc i data).

DAVANT MEU, * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIXEN:

(Normalment es tracta de persones jurídiques que han constituït l'Agrupació; si són persones físiques, es farà constar totes les seves circumstàncies personals. Però segons el Codi de Comerç i la Llei de Societats de Capital, en aplicar-se a les *AIE les normes de les societats col·lectives s'exigirà que en l'escriptura pública de dissolució sigui atorgada per tots els socis .

El senyor *, major d'edat, (és preferible fer constar data de naixement per a facilitar la confecció de l'índex), *, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF vigent, número *.

El senyor *, major d'edat, (és preferible fer constar data de naixement per a facilitar la confecció de l'índex), *, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF vigent, número *.

(Etc.)

INTERVENEN:

1.- El senyor * en nom i representació de la companyia mercantil *, amb domicili a *; constituïda, per temps indefinit, en escriptura atorgada *; inscrita en el Registre Mercantil de *, al volum *....CIF *

He tingut a la vista còpia autèntica de la documentació fefaent abans citada, de la qual es conservarà còpia a la Notaria; d’aquesta documentació resulta el domicili expressat i que l'objecte de la societat és el següent:

“ARTICLE *- Objecte.-....

Als efectes del que disposa la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización es fa constar pel compareixent que a l'activitat principal que constitueix l'objecte social li correspon el número * (cal indicar- els números de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques- 2009 (CNAE-2009: Vegeu Clasificación Nacional de Actividades Económicas).

Ratifica el compareixent que les dades identificatives de la societat que representa són les abans indicades i, especialment, assevera que no han variat ni l'objecte social ni el domicili social de la seva representada.

Les seves facultats resulten del seu càrrec de * de la societat, nomenat, per termini indefinit, en l'escriptura * de la qual he tingut a la vista la primera còpia autèntica, que va causar la inscripció * en el Registre Mercantil.

2.- El senyor * intervé en nom i representació de la societat *, constituïda per temps indefinit en escriptura atorgada davant del Notari de *, senyor *, el dia *; amb domicili a *; inscrita en el Registre Mercantil de *, al volum * CIF *.

He tingut a la vista còpia autèntica de la documentació fefaent abans citada, de la qual es conservarà còpia a la Notaria; d’aquesta documentació resulta el domicili expressat i que l'objecte de la societat és *

Ratifica el senyor * que les dades identificatives de la societat que representa són les abans indicades i, especialment, assevera que no han variat ni l'objecte social ni el domicili social de la seva representada.

Les seves facultats resulten de *.

Manifesten els compareixents que les seves facultats per a aquest acte no li han estat revocades, restringides ni limitades i que es troben en íntegra vigència i jo, el Notari, estimo suficients per atorgar la present dissolució i liquidació de l'Agrupació d'Interès Econòmic que es dirà.

(Si escau, compareixença de les persones que ostentaven el càrrec d'administrador/és de la AIE, si no són les abans compareixents, per donar-se per notificats del seu cessament en el càrrec; de ser els representants de soci persona jurídica administradors a títol individual, s'indicarà que intervenen a més en nom propi; també compareixeran els liquidadors nomenats quan no siguin socis de la AIE.)

Els identifico pel seu expressat Document nacional d'Identitat; tenen, al meu judici, capacitat legal i legitimació per atorgar aquesta escriptura de Dissolució i Liquidació d'una A.I.E. i EXPOSEN:

PRIMER.- En Escriptura autoritzada pel Notari de *, Sr. *, el dia *, es va constituir una Agrupació d'Interès econòmic, denominada *, amb domicili en *, CIF *, i inscrita en el Registre Mercantil de *, al * .

SEGON.

*OPCIÓ 1.- Hi ha hagut una assemblea dels socis on s'han adoptat els acords:

Que per acord unànime dels socis de l'Agrupació, adoptat en l'Assemblea General celebrada el dia *, segons certificació, que incorporo a aquesta matriu, expedida * (exemple: pels senyors *i *, com a socis i liquidadors designats, les signatures dels quals legitimo) es va decidir la dissolució i liquidació de l'Agrupació.

Així mateix es va acordar:

a).- El cessament de l'òrgan d'administració designat en l'escriptura fundacional.

b).- La designació dels liquidadors:

Possibilitat a).- Que s'encarreguin de la liquidació els que han tingut l'administració del capital social, és a dir, el Sr. * (i Sr. *) que accepta/n i manifesta/en no tenir cap incompatibilitat legal.

Possibilitat b): Queden nomenats liquidadors * (els socis de l'agrupació amb actuació mancomunada, a una o unes persones físiques o jurídiques concretes, etc.). Els nomenats van acceptar el càrrec, manifestant no tenir cap incompatibilitat legal.

 • En tot cas*

Tot això resulta dels acords de l'Agrupació en l'assemblea abans indicada, segons certificació, que incorporo a aquesta matriu...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR