Escriptura de constitució d'una fundació catalana

AutorManuel Faus
Cargo del AutorNotario
Actualizado aNoviembre 2023Contenido
 • 1 Adaptació dels formularis a partir del 3 de setembre de 2021
 • 2 Model d'escriptura
 • 3 Comentari
  • 3.1 Normativa
  • 3.2 Regles de constitució d'una fundació
  • 3.3 Tràmits posteriors
  • 3.4 Protectorat
 • 4 Legislación citada
Adaptació dels formularis a partir del 3 de setembre de 2021

El DECRET LLEI 19/2021, de 31 d'agost, pel qual s'adapta el Codi civil de Catalunya a la reforma del procediment de modificació judicial de la capacitat, en vigor el 3 de setembre de 2021, adequa les normes civils catalanes a les normes estatals que ha modificat la Llei 8/2021, de 2 de juny, per la qual es reforma la legislació civil i processal per al suport a les persones amb discapacitat en l'exercici de la seva capacitat jurídica, en vigor així mateix el 3 de setembre de 2021.

Per això s'assenyalen algunes formes del judici notarial de capacitat (ja que tota persona té capacitat,) sense perjudici que a les persones amb discapacitat per a l'exercici de la seva capacitat jurídica li siguin exigibles mesures de suport (voluntàries, intervenció de l'assistent o del defensor judicial i guarda de fet), mesures que han de constar i complir-se en el títol.

Model d'escriptura

ESCRIPTURA DE CONSTITUCIÓ DE FUNDACIÓ

NÚMERO

(Lloc i data).

DAVANT MEU, * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIXEN:

EL SENYOR *, major d'edat, *, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF vigent, número *.

EL SENYOR *, major d'edat, *, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF vigent, número *.

I EL SENYOR *, major d'edat, *, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF vigent, número *.

Intervenen en nom propi. Són de veïnatge civil català.

Els identifico, d'acord amb la lletra c) de l'article 23 de la Llei del Notariat, pels seus expressats Documents Nacionals d'Identitat, els números de la qual coincideixen amb el de la seva Identificació fiscal.

(Judici notarial: opcions)

 • Al meu judici els senyors compareixents tenen legitimació i exerceixen la seva capacitat jurídica mitjançant la seva decisió d'atorgar aquesta Escriptura que qualifico de CONSTITUCIÓ DE FUNDACIÓ i EXPOSEN:
 • Al meu judici els senyors compareixents tenen legitimació i capacitat per a l'atorgament d'aquesta Escriptura que qualifico de CONSTITUCIÓ DE FUNDACIÓ i EXPOSEN:
 • Al meu judici els senyors compareixents tenen legitimació i capacitat, sense necessitat de cap mesura de suport, per a l'atorgament d?aquesta Escriptura que qualifico de CONSTITUCIÓ DE FUNDACIÓ i EXPOSEN:

Que XX ha decidit constituir una FUNDACIÓ PRIVADA sotmesa a la LLEI 4/2008, del 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques i disposicions complementàries, per la qual cosa i d'acord amb el que s'ha exposat, ATORGUEN:

PRIMER.- * manifesta la seva voluntat de constituir una fundació privada sotmesa a les normes del Llibre tercer del Codi civil de Catalunya i disposicions complementàries, sota la denominació FUNDACIÓ PRIVADA *, domiciliada a *.

SEGON.- La fundació, sense perjudici de les normes imperatives, es regirà pels estatuts estesos en * folis de paper comú que el subscrit Notari llegeix al senyor *, que els ratifica i signa, unint-los a la present escriptura, de la que formaran part integrant.

TERCER.- Pel que fa a la dotació inicial, aquesta està constituïda per la quantitat de * euros, mitjançant l'aportació per part del Sr. * dels béns que es relacionen en * folis de paper comú que signa el fundador i queden incorporats a aquesta matriu.

El Sr. * transmet a la fundació privada aquí constituïda els béns aportats, lliures de tota càrrega o afecció.

QUART.- S'acorda constituir el primer Patronat de la fundació, d'acord amb el que estableix l'article * dels estatuts, el qual estarà integrat per les següents persones: (detall i acceptació, si estan presents)

El càrrec del senyor * serà vitalici i els càrrecs dels membres del consell rector serà per * anys.

Tots els nomenats accepten en aquest acte els seus respectius càrrecs i en prenen possessió i manifesten que no estan inhabilitats per a exercir càrrecs públics o per a administrar béns i que no han estat condemnats per delictes de falsedat, contra el patrimoni o contra l'ordre socioeconòmic.

Càrrecs: (indiqueu la distribució: President, Secretari, vocals i acceptació).

CINQUÈ.- Aquesta fundació queda sotmesa al Protectorat de la Generalitat de Catalunya.

Es sol·licita la inscripció en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya; així com les exempcions i bonificacions fiscals que corresponguin.

(En cas d'aportació d'immobles....cal afegir:Jo, el notari, d'acord amb l'art. 65 de la Llei d'Hisendes Locals he informat de forma detallada de l'afecció de la finca objecte d'aquesta escriptura al pagament de la totalitat de la quota tributària en els termes previstos a l'art. 41 de la Llei 230/1963 de 28 de desembre.)


ADVERTIMENT LINGÜÍSTIC. Es fa constar que el present document s'ha redactat en llengua catalana, d'acord amb l'article 14 de la Llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i l'article 149 del Reglament Notarial.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Adverteixo expressament els compareixents que les seves dades personals s'incorporaran al fitxer del Protocol, a la documentació notarial i al fitxer d'administració i organització, així com del fet que, en el seu cas, les dades poden ser cedides a aquelles administracions públiques que, segons una norma amb rang de Llei, hi tinguin dret.

ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ.-

Faig als compareixents les reserves i advertiments legals i en particular i a efectes fiscals, els adverteixo de l'obligació de presentar la documentació a liquidació dintre termini, de les obligacions i responsabilitats tributàries que els afecten en l'aspecte material, formal i sancionador i de les conseqüències de tota mena que es derivarien de la inexactitud de les seves declaracions.

He llegit als compareixents, a elecció seva, aquesta Escriptura, advertits del seu dret a llegir-la ells mateixos i, després de fer, a més a més, les necessàries explicacions verbals pel seu adequat coneixement, manifesten quedar degudament assabentats del seu contingut, l'aproven i firmen.

I jo, el Notari, DONO FE que el consentiment ha estat lliurement prestat, que l'atorgament s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada dels atorgants, els quals, al meu judici, tenen discerniment necessari per a prestar lliurement el seu consentiment per l'íntegra comprensió del present instrument públic; manifesten que no han ordenat mesures voluntàries de suport ni estan subjectes a elles, sense que hagin mostrat signes que, al meu judici, indiquin la necessitat o conveniència d'acudir a aquestes mesures per a aquesta finalitat; així mateix, dono fe del compliment de les altres formalitats legals.

Queda estesa en un total de * folis de paper notarial, el primer amb el número * i els restants amb els números següents en ordre correlatiu (o anteriors en ordre correlatiu) l'expressió informàtica de la qual queda incorporada amb la mateixa data i sota el mateix número, en el corresponent protocol electrònic.

I DONO FE del seu contingut.-


Nota: El mateix dia, jo, el Notari, conforme a l'article 23 de la Llei del Notariat, faig constar que el NIF de l'entitat que es constitueix és *.

Així resulta de la seva...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR