Escriptura de constitució d'una fundació catalana

AutorManuel Faus
Cargo del AutorNotario
Actualizado aMarzo 2021Contenido
 • 1 Model d'escriptura
 • 2 Comentari
  • 2.1 Normativa
  • 2.2 Regles de constitució d'una fundació
  • 2.3 Tràmits posteriors
  • 2.4 Protectorat
 • 3 Legislación citada
Model d'escriptura

ESCRIPTURA DE CONSTITUCIÓ DE FUNDACIÓ

NÚMERO

(Lloc i data).

DAVANT MEU, * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIXEN:

EL SENYOR *, major d'edat, *, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF vigent, número *.

EL SENYOR *, major d'edat, *, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF vigent, número *.

I EL SENYOR *, major d'edat, *, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF vigent, número *.

Intervenen en nom propi. Són de veïnatge civil català.

Els identifico pels seus expressats documents nacionals d'identitat, els números dels quals coincideixen amb els de la seva identificació fiscal. Tenen, a judici meu, capacitat i legitimació per atorgar aquesta escriptura de CONSTITUCIÓ DE FUNDACIÓ i EXPOSEN:

Que XX ha decidit constituir una FUNDACIÓ PRIVADA sotmesa a la LLEI 4/2008, del 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques i disposicions complementàries, per la qual cosa i d'acord amb el que s'ha exposat, ATORGUEN:

PRIMER.- * manifesta la seva voluntat de constituir una fundació privada sotmesa a les normes del Llibre tercer del Codi civil de Catalunya i disposicions complementàries, sota la denominació FUNDACIÓ PRIVADA *, domiciliada a *.

SEGON.- La fundació, sense perjudici de les normes imperatives, es regirà pels estatuts estesos en * folis de paper comú que el subscrit Notari llegeix al senyor *, que els ratifica i signa, unint-los a la present escriptura, de la que formaran part integrant.

TERCER.- Pel que fa a la dotació inicial, aquesta està constituïda per la quantitat de * euros, mitjançant l'aportació per part del Sr. * dels béns que es relacionen en * folis de paper comú que signa el fundador i queden incorporats a aquesta matriu.

El Sr. * transmet a la fundació privada aquí constituïda els béns aportats, lliures de tota càrrega o afecció.

QUART.- S'acorda constituir el primer Patronat de la fundació, d'acord amb el que estableix l'article * dels estatuts, el qual estarà integrat per les següents persones: (detall i acceptació, si estan presents)

El càrrec del senyor * serà vitalici i els càrrecs dels membres del consell rector serà per * anys.

Tots els nomenats accepten en aquest acte els seus respectius càrrecs i en prenen possessió i manifesten que no estan inhabilitats per a exercir càrrecs públics o per a administrar béns i que no han estat condemnats per delictes de falsedat, contra el patrimoni o contra l'ordre socioeconòmic.

Càrrecs: (indiqueu la distribució: President, Secretari, vocals i acceptació).

CINQUÈ.- Aquesta fundació queda sotmesa al Protectorat de la Generalitat de Catalunya.

Es sol·licita la inscripció en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya; així com les exempcions i bonificacions fiscals que corresponguin.

(En cas d'aportació d'immobles....cal afegir:Jo, el notari, d'acord amb l'art. 65 de la Llei d'Hisendes Locals he informat de forma detallada de l'afecció de la finca objecte d'aquesta escriptura al pagament de la totalitat de la quota tributària en els termes previstos a l'art. 41 de la Llei 230/1963 de 28 de desembre.)


ADVERTIMENT LINGÜÍSTIC. Es fa constar que el present document s'ha redactat en llengua catalana, d'acord amb l'article 14 de la Llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i l'article 149 del Reglament Notarial.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Adverteixo expressament els compareixents que les seves dades personals s'incorporaran al fitxer del Protocol, a la documentació notarial i al fitxer d'administració i organització, així com del fet que, en el seu cas, les dades poden ser cedides a aquelles administracions públiques que, segons una norma amb rang de Llei, hi tinguin dret.

ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ.-

Faig als compareixents les reserves i advertiments legals i en particular i a efectes fiscals, els adverteixo de l'obligació de presentar la documentació a liquidació dintre termini, de les obligacions i responsabilitats tributàries que els afecten en l'aspecte material, formal i sancionador i de les conseqüències de tota mena que es derivarien de la inexactitud de les seves declaracions.

He llegit als compareixents, a elecció seva, aquesta Escriptura, advertits del seu dret a llegir-la ells mateixos i, després de fer, a més a més, les necessàries explicacions verbals pel seu adequat coneixement, manifesten quedar degudament assabentats del seu contingut, l'aproven i firmen.

I jo, el Notari, DONO FE que el consentiment ha estat lliurement prestat, que l'atorgament s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada dels atorgants.

Queda estesa en un total de * folis de paper notarial, el primer amb el número * i els restants amb els números següents en ordre correlatiu (o anteriors en ordre correlatiu)

I DONO FE del seu contingut.-


Comentari Normativa

Les fundacions es regeixen per la LLEI 4/2008, del 24 d'abril, del llibre III del Codi Civil, de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, modificat per la llei 7/2012 de 15 de juny i pel Codi civil de Catalunya, llibre sisè relatiu a les obligacions i els contractes, i de modificació dels llibres primer, segon, tercer, quart i cinquè. (Llei 3/2017, del 15 de febrer) - en vigor el dia 1 de gener de 2018 - que modifica l'article 333-9 del CCCat.

La llei de fundacions i, com indica la seva EXPOSICIÓ DE MOTIUS,

«incorpora les mesures de simplificació administrativa que estableix la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, que ha estès l'aplicació d'aquestes mesures de simplificació a què obliga la directiva de serveis a tota l'actuació administrativa. En la mateixa línia de simplificació i foment del sector, les modificacions s'orienten a incentivar la constitució de fundacions reduint la dotació inicial, a incrementar l'autonomia de gestió de les fundacions permetent...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba