Escriptura de constitució d'una fundació catalana

AutorManuel Faus
Cargo del AutorNotario
Actualizado aSeptiembre 2021Contenido
 • 1 Advertència: els formularis a partir del 3 de setembre de 2021
 • 2 Model d'escriptura
 • 3 Comentari
  • 3.1 Normativa
  • 3.2 Regles de constitució d'una fundació
  • 3.3 Tràmits posteriors
  • 3.4 Protectorat
 • 4 Legislación citada
Advertència: els formularis a partir del 3 de setembre de 2021

A Catalunya el DECRET LLEI 19/2021, de 31 d'agost, pel qual s'adapta el Codi civil de Catalunya a la reforma del procediment de modificació judicial de la capacitat, en vigor el 3 de setembre de 2021, adequa les normes civils catalanes a les normes estatals que ha modificat la Llei 8/2021, de 2 de juny, per la qual es reforma la legislació civil i processal per al suport a les persones amb discapacitat en l'exercici de la seva capacitat jurídica, en vigor així mateix el 3 de setembre de 2021. El Decret disposa que la persona major d'edat que necessita suport per a exercir la seva capacitat jurídica en condicions d'igualtat pot sol·licitar la constitució de l'assistència que regulen els articles 226-1 a 226-7 del Codi civil de Catalunya i que a partir de l'entrada en vigor d'aquest Decret llei, la tutela, la curatela i la potestat parental prorrogada o rehabilitada ja no es poden constituir amb relació a les persones majors d'edat. Se'ls aplicarà, si escau, el règim de l'assistència que regulen els articles 226-1 a 226-7 del Codi civil de Catalunya, redactats de nou per aquest Decret llei.

Hi ha qui defensa que ara ja és correcte utilitzar la fórmula notarial clàssica quan es deia que un atorgant té capacitat per a * , capacitat legal necessària i fórmules similars, ja que tota persona té capacitat sense perjudici del cas en què a les persones amb discapacitat per a l'exercici de la seva capacitat jurídica, li siguin exigibles mesures d?assistència o suport (voluntàries, intervenció del curador o del defensor judicial i guarda de fet) que han de constar i complir-se en el títol.

Si es decideix que és procedent modificar la fórmula tradicional, caldrà utilitzar noves fórmules, fins a la consolidació d'alguna d'elles; (s'ofereixen en el cos del formulari diverses opcions, i caben altres). Pot ser convenient en l'Atorgament i autorització fer constar que consent/en i signa/en, tenint el/els atorgants al meu judici, discerniment necessari per a prestar lliurement el seu consentiment per l'íntegra comprensió del present instrument públic..

Model d'escriptura

ESCRIPTURA DE CONSTITUCIÓ DE FUNDACIÓ

NÚMERO

(Lloc i data).

DAVANT MEU, * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIXEN:

EL SENYOR *, major d'edat, *, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF vigent, número *.

EL SENYOR *, major d'edat, *, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF vigent, número *.

I EL SENYOR *, major d'edat, *, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF vigent, número *.

Intervenen en nom propi. Són de veïnatge civil català.

Els identifico, d'acord amb la lletra c) de l'article 23 de la Llei del Notariat, pels seus expressats Documents Nacionals d'Identitat, els números de la qual coincideixen amb el de la seva Identificació fiscal.

(Judici notarial: opcions)

Al meu judici els senyors compareixents tenen legitimació i poden exercir la seva capacitat jurídica per a atorgar aquesta Escriptura de CONSTITUCIÓ DE FUNDACIÓ i EXPOSEN:

Els jutjo amb legitimació i aptitud en l'exercici de la seva capacitat jurídica per a l'atorgament d'aquesta Escriptura de CONSTITUCIÓ DE FUNDACIÓ i EXPOSEN:

Els jutjo amb aptitud i legitimació, sense necessitat de cap mesura de suport, per a l'atorgament d'aquesta Escriptura de CONSTITUCIÓ DE FUNDACIÓ i EXPOSEN:

Els jutjo amb aptitud i legitimació per a l'exercici dels seus drets i obligacions atorgant aquesta Escriptura de CONSTITUCIÓ DE FUNDACIÓ i EXPOSEN:

Al meu judici tenen legitimació i exerceixen la seva capacitat jurídica mitjançant l'atorgament d'aquesta Escriptura de CONSTITUCIÓ DE FUNDACIÓ i EXPOSEN:

Els jutjo amb legitimació i l'aptitud suficient per a l'exercici de la seva capacitat jurídica atorgant aquesta Escriptura de CONSTITUCIÓ DE FUNDACIÓ i EXPOSEN:

Que XX ha decidit constituir una FUNDACIÓ PRIVADA sotmesa a la LLEI 4/2008, del 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques i disposicions complementàries, per la qual cosa i d'acord amb el que s'ha exposat, ATORGUEN:

PRIMER.- * manifesta la seva voluntat de constituir una fundació privada sotmesa a les normes del Llibre tercer del Codi civil de Catalunya i disposicions complementàries, sota la denominació FUNDACIÓ PRIVADA *, domiciliada a *.

SEGON.- La fundació, sense perjudici de les normes imperatives, es regirà pels estatuts estesos en * folis de paper comú que el subscrit Notari llegeix al senyor *, que els ratifica i signa, unint-los a la present escriptura, de la que formaran part integrant.

TERCER.- Pel que fa a la dotació inicial, aquesta està constituïda per la quantitat de * euros, mitjançant l'aportació per part del Sr. * dels béns que es relacionen en * folis de paper comú que signa el fundador i queden incorporats a aquesta matriu.

El Sr. * transmet a la fundació privada aquí constituïda els béns aportats, lliures de tota càrrega o afecció.

QUART.- S'acorda constituir el primer Patronat de la fundació, d'acord amb el que estableix l'article * dels estatuts, el qual estarà integrat per les següents persones: (detall i acceptació, si estan presents)

El càrrec del senyor * serà vitalici i els càrrecs dels membres del consell rector serà per * anys.

Tots els nomenats accepten en aquest acte els seus respectius càrrecs i en prenen possessió i manifesten que no estan inhabilitats per a exercir càrrecs públics o per a administrar béns i que no han estat condemnats per delictes de falsedat, contra el patrimoni o contra l'ordre socioeconòmic.

Càrrecs: (indiqueu la distribució: President, Secretari, vocals i acceptació).

CINQUÈ.- Aquesta fundació queda sotmesa al Protectorat de la Generalitat de Catalunya.

Es sol·licita la inscripció en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya; així com les exempcions i bonificacions fiscals que corresponguin.

(En cas d'aportació d'immobles....cal afegir:Jo, el notari, d'acord amb l'art. 65 de la Llei d'Hisendes Locals he informat de forma detallada de l'afecció de la finca objecte d'aquesta escriptura al pagament de la totalitat de la quota tributària en els termes previstos a l'art. 41 de la Llei 230/1963 de 28 de desembre.)


ADVERTIMENT LINGÜÍSTIC. Es fa constar que el present document s'ha redactat en llengua catalana, d'acord amb l'article 14 de la Llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i l'article 149 del Reglament Notarial.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Adverteixo expressament els compareixents que les seves dades personals s'incorporaran al fitxer del Protocol, a la documentació notarial i al fitxer d'administració i organització, així com del fet que, en el seu cas, les dades poden ser cedides a aquelles administracions públiques que, segons una norma amb rang de Llei, hi tinguin dret.

ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ.-

Faig als compareixents les reserves i advertiments legals i en particular i a efectes fiscals, els adverteixo de l'obligació de presentar la documentació a liquidació dintre termini, de les obligacions i responsabilitats tributàries que els afecten en l'aspecte...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR