Escriptura de constitució d'una junta de compensació

AutorManuel Faus
Cargo del AutorNotario
Actualizado aSeptiembre 2021Contenido
  • 1 Advertència: els formularis a partir del 3 de setembre de 2021
  • 2 Model d'escriptura
  • 3 Comentari
  • 4 Legislación citada
Advertència: els formularis a partir del 3 de setembre de 2021

A Catalunya el DECRET LLEI 19/2021, de 31 d'agost, pel qual s'adapta el Codi civil de Catalunya a la reforma del procediment de modificació judicial de la capacitat, en vigor el 3 de setembre de 2021, adequa les normes civils catalanes a les normes estatals que ha modificat la Llei 8/2021, de 2 de juny, per la qual es reforma la legislació civil i processal per al suport a les persones amb discapacitat en l'exercici de la seva capacitat jurídica, en vigor així mateix el 3 de setembre de 2021. El Decret disposa que la persona major d'edat que necessita suport per a exercir la seva capacitat jurídica en condicions d'igualtat pot sol·licitar la constitució de l'assistència que regulen els articles 226-1 a 226-7 del Codi civil de Catalunya i que a partir de l'entrada en vigor d'aquest Decret llei, la tutela, la curatela i la potestat parental prorrogada o rehabilitada ja no es poden constituir amb relació a les persones majors d'edat. Se'ls aplicarà, si escau, el règim de l'assistència que regulen els articles 226-1 a 226-7 del Codi civil de Catalunya, redactats de nou per aquest Decret llei.

Hi ha qui defensa que ara ja és correcte utilitzar la fórmula notarial clàssica quan es deia que un atorgant té capacitat per a * , capacitat legal necessària i fórmules similars, ja que tota persona té capacitat sense perjudici del cas en què a les persones amb discapacitat per a l'exercici de la seva capacitat jurídica, li siguin exigibles mesures d?assistència o suport (voluntàries, intervenció del curador o del defensor judicial i guarda de fet) que han de constar i complir-se en el títol.

Si es decideix que és procedent modificar la fórmula tradicional, caldrà utilitzar noves fórmules, fins a la consolidació d'alguna d'elles, com:

  • Al meu judici té/tenen legitimació i pot/den exercir la seva capacitat jurídica per a *.
  • El/s jutjo amb legitimació i aptitud en l'exercici, per si, de la seva capacitat jurídica per a *.
  • El/s jutjo amb legitimació i capacitat, sense necessitat de cap mesura de suport o assistència, per a *.
Model d'escriptura

NÚMERO

(Lloc i data).

DAVANT MEU, * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIXEN:

EL SENYOR *, major d'edat, *, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF vigent, número *.

LA SENYORA *, major d'edat, *, veïna de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF vigent, número *.

INTERVENCIÓ:

a).- La senyora ** intervé en nom propi.

b).- El senyor * intervé com a representant de l'Ajuntament de *, facultat per aquest acte per l'acord del Ple de l'Ajuntament en sessió de * segons certificat que protocol·litzo, expedit pel secretari Sr. *, amb el vistiplau de l'Alcalde/ssa Sr/a. *, les firmes dels quals legitimo.

Els identifico pels seus expressats documents nacionals d'identitat, els números dels quals coincideixen amb els de la seva identificació fiscal. Tenen, a judici meu, capacitat i legitimació per atorgar aquesta...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR