Escriptura de constitució d'una junta de compensació

AutorManuel Faus
Cargo del AutorNotario
Actualizado aJulio 2021Model d'escriptura

NÚMERO

(Lloc i data).

DAVANT MEU, * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIXEN:

EL SENYOR *, major d'edat, *, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF vigent, número *.

LA SENYORA *, major d'edat, *, veïna de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF vigent, número *.

INTERVENCIÓ:

a).- La senyora ** intervé en nom propi.

b).- El senyor * intervé com a representant de l'Ajuntament de *, facultat per aquest acte per l'acord del Ple de l'Ajuntament en sessió de * segons certificat que protocol·litzo, expedit pel secretari Sr. *, amb el vistiplau de l'Alcalde/ssa Sr/a. *, les firmes dels quals legitimo.

Els identifico pels seus expressats documents nacionals d'identitat, els números dels quals coincideixen amb els de la seva identificació fiscal. Tenen, a judici meu, capacitat i legitimació per atorgar aquesta escriptura de CONSTITUCIÓ DE JUNTA DE COMPENSACIÓ, i als efectes:

E X P O S E N:

I. APROVACIÓ DEFINITIVA: Que l'Ajuntament de *, en sessió celebrada el dia *, acordà l'aprovació definitiva del projecte d'estatuts i bases d'actuació de la junta de compensació del polígon **.

Això resulta del certificat lliurat pel secretari de l'ajuntament d'aquesta ciutat, senyor * amb el vistiplau de l'Alcalde/ssa , senyor/a *, les firmes de les quals legitimo i deixo el certificat unit a aquesta matriu.

II. Es va acordar tanmateix, nomenar el senyor * , com a representant de l'Ajuntament davant la junta de compensació esmentada.

III. PUBLICACIÓ DE L'ACORD D'APROVACIÓ DEFINITIVA: Que l'esmentat acord d'aprovació definitiva es va publicar al Butlletí Oficial de la Província el dia *, juntament amb els estatuts i bases d'actuació.

IV. REQUERIMENT A PROPIETARIS AFECTATS: Que els propietaris afectats foren requerits per a la seva incorporació a la junta, en el termini d'un mes, comptat des de la notificació.

V. I exposat tot el que precedeix, els compareixents, segons intervenen, que representen entre presents i representats el * per cent de la propietat de l'esmentat polígon,

ATORGUEN:

PRIMER: CONSTITUCIÓ I DENOMINACIÓ: Els propietaris relacionats en els antecedents, tal com intervenen constitueixen en aquest acte una JUNTA de COMPENSACIÓ, de conformitat amb el Text refós de la Llei d'urbanisme i altres normes aplicables, que es denomina «JUNTA DE COMPENSACIÓ del Polígon ***».

SEGON: RÈGIM: La junta de compensació es regirà inicialment pels estatuts i les bases d'actuació redactats a l'efecte, publicats i aprovats...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR