Escriptura de constitució d'una junta de compensació

AutorManuel Faus
Cargo del AutorNotario
Actualizado aAbril 2022Contenido
  • 1 Adaptació dels formularis a partir del 3 de setembre de 2021
  • 2 Model d'escriptura
  • 3 Comentari
  • 4 Legislación citada
Adaptació dels formularis a partir del 3 de setembre de 2021

El DECRET LLEI 19/2021, de 31 d'agost, pel qual s'adapta el Codi civil de Catalunya a la reforma del procediment de modificació judicial de la capacitat, en vigor el 3 de setembre de 2021, adequa les normes civils catalanes a les normes estatals que ha modificat la Llei 8/2021, de 2 de juny, per la qual es reforma la legislació civil i processal per al suport a les persones amb discapacitat en l'exercici de la seva capacitat jurídica, en vigor així mateix el 3 de setembre de 2021.

Per això s'assenyalen algunes formes del judici notarial de capacitat (ja que tota persona té capacitat,) sense perjudici que a les persones amb discapacitat per a l'exercici de la seva capacitat jurídica li siguin exigibles mesures de suport (voluntàries, intervenció de l'assistent o del defensor judicial i guarda de fet), mesures que han de constar i complir-se en el títol.

Model d'escriptura

NÚMERO

(Lloc i data).

DAVANT MEU, * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIXEN:

EL SENYOR *, major d'edat, *, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF vigent, número *.

LA SENYORA *, major d'edat, *, veïna de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF vigent, número *.

INTERVENCIÓ:

a).- La senyora ** intervé en nom propi.

b).- El senyor * intervé com a representant de l'Ajuntament de *, facultat per aquest acte per l'acord del Ple de l'Ajuntament en sessió de * segons certificat que protocol·litzo, expedit pel secretari Sr. *, amb el vistiplau de l'Alcalde/ssa Sr/a. *, signatura/es que legitimo per ser-me coneguda/es (o per altres mitjans).


Els identifico, d'acord amb la lletra c) de l'article 23 de la Llei del Notariat, pels seus expressats Documents Nacionals d'Identitat, els números de la qual coincideixen amb el de la seva Identificació fiscal.

(Judici notarial: opcions)

  • Al meu judici els senyors compareixents tenen legitimació i exerceixen la seva capacitat jurídica mitjançant la seva decisió d'atorgar aquesta Escriptura que qualifico de CONSTITUCIÓ DE JUNTA DE COMPENSACIÓ i EXPOSEN:
  • Al meu judici els senyors compareixents tenen legitimació i capacitat per a l'atorgament d?aquesta Escriptura que qualifico de CONSTITUCIÓ DE JUNTA DE COMPENSACIÓ i EXPOSEN:
  • Al meu judici els senyors compareixents tenen legitimació i capacitat, sense necessitat de cap mesura de suport, per a l'atorgament d?aquesta Escriptura que qualifico de CONSTITUCIÓ DE JUNTA DE COMPENSACIÓ i EXPOSEN:

I. APROVACIÓ DEFINITIVA: Que l'Ajuntament de *, en sessió celebrada el dia *, acordà l'aprovació definitiva del projecte d'estatuts i bases d'actuació de la junta de compensació del polígon **.

Això resulta del certificat lliurat pel secretari de l'ajuntament d'aquesta ciutat, senyor * amb el vistiplau de l'Alcalde/ssa , senyor/a *, les firmes de les quals legitimo i deixo el certificat unit a...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR