Escriptura de constitució d'una societat agrària de transformació

AutorManuel Faus
Cargo del AutorNotario
Actualizado aJulio 2021Contenido
 • 1 Model d'escriptura
 • 2 Comentari
  • 2.1 Normativa y concepte
  • 2.2 Constitució
  • 2.3 Inscripció
  • 2.4 Dissolució
  • 2.5 Liquidación
  • 2.6 Normes fiscals
 • 3 Doctrina Administrativa citada
 • 4 Legislación citada
Model d'escriptura

NÚMERO

(Lloc i data).

DAVANT MEU, * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIXEN:

El senyor *, major d'edat, *, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF vigent, número *.

El senyor *, major d'edat, *, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF vigent, número *.

El senyor *, major d'edat, *, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/ NIF vigent, número *.

El senyor *, major d'edat, *, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF vigent, número *.

Intervenen tots ells en nom i interès propis.

De veïnatge civil català, es regeix el matrimoni dels casats pel règim de separació de béns.

Els identifico pels seus expressats documents nacionals d'identitat, els números dels quals coincideixen amb els de la seva identificació fiscal. Tenen, a judici meu, capacitat i legitimació per atorgar aquesta escriptura i DIUEN:

I.- Que, com a socis promotors, volen constituir en aquest acte una SOCIETAT AGRÀRIA DE TRANSFORMACIÓ, abreujadament SAT, de les regulades pel Reial Decret 1776/1981, de 3 d'agost, d'acord amb les següents CLÀUSULES:

Primera.- La denominació de la SAT és "* SAT", el domicili social és a *, comarca de * i la seva durada és il·limitada.

L'objecte social consistirà en *.

La responsabilitat dels socis és limitada.

Segona.- CNAE: Als efectes del que disposa la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización es fa constar que a l'activitat principal que constitueix l'objecte social li correspon el número * (cal indicar els números de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques- 2009 (CNAE-2009: Vegeu la Clasificación Nacional de Actividades Económicas).

Tercera.- El capital social, constituït per les aportacions els socis, és de * euros, es divideix en * títols nominatius o resguards, i el valor nominal de cadascun és de * euros.

El capital social està subscrit totalment pels socis i desembossat en un cent per cent segons el següent detall:

El senyor * subscriu * resguards nominatius pel total valor nominal de * que desembossa aportant a la societat * vaques i * vedelles valorades per l'esmentat import.

El senyor * subscriu * resguards nominatius pel total valor nominal de * que desembossa aportant a la societat * i *, valorades per l'esmentat import.

El senyor * subscriu * resguards nominatius pel total valor nominal de * que desemborsa aportant a la societat la finca següent:

(Descripció, títol, dades registrals, valor, estat arrendatici i de càrregues; certificat sobre estat de despeses de comunitat si es tracta de finques en règim de propietat horitzontal, etc.)

ARRENDAMENTS.- Assevera el senyor *, sota la seva responsabilitat, de la qual l'he advertit, que la finca aportada no està ara arrendada (es pot afegir: ni ho ha estat en els darrers 6 anys amb contracte de la llei anterior) (o si va estar arrendada sota la legislació anterior, es podrà indicar i afegir: no s'ha fet ús en els darrers sis anys del dret reconegut a l'article 26.1 de la Llei d'Arrendaments Rústics).

Els socis transmeten a la SAT el ple domini i possessió dels béns aportats, la valoració dels quals és aprovada i acceptada per tots ells.

Quarta.- El gaudi dels béns i serveis comuns per part dels socis i llur atribució en les pèrdues i guanys serà proporcional a la participació de cadascun, de la manera que estableixen els estatuts.

Cinquena.- Per unanimitat, els promotors acorden nomenar membres de la primera junta Rectora els socis que tot seguit es relacionen, els quals accepten els càrrecs pels quals han estat elegits.

La primera junta Rectora la componen els següents socis:

PRESIDENT.- *.

SECRETARI.-*.--

VOCAL.- * -

VOCAL.- *

Els nomenats accepten el càrrec i en prenen possessió en aquest acte.

Igualment acorden facultar el president perquè en nom de la SAT faci tots els tràmits administratius que calguin fins a la inscripció de la societat al Registre pertinent de la Generalitat de Catalunya, signant amb aquest fi els documents que calguin o que siguin convenients.

Sisena.- Per a regular l'activitat social, els socis per unanimitat aproven els estatuts socials, que consten en sis fulls de paper comú que queden incorporats a aquesta matriu i són llegits i aprovats pels socis.

ADVERTIMENT LINGÜÍSTIC. Es fa constar que el present document s'ha redactat en llengua catalana, d'acord amb l'article 14 de la Llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i l'article 149 del Reglament Notarial.

MANIFESTACIÓ NOTARIAL SOBRE EL TITULAR REAL (Quan hi ha un soci persona jurídica):

Opció 1.- Sense resultat:

Conforme al que es disposa en la Llei 10/2010, de 28 d'abril, he consultat jo el notari la Base de dades de Titular Real, no havent-se obtingut cap resultat, havent-se atorgat davant meu el dia d'avui la corresponent acta per a la seva deguda constància. Procediré, jo el notari, a remetre aquesta informació a la Base de dades de Titular Real.

...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR