Escriptura de constitució d'una societat agrària de transformació

AutorManuel Faus
Cargo del AutorNotario
Actualizado aSeptiembre 2021Contenido
 • 1 Advertència: els formularis a partir del 3 de setembre de 2021
 • 2 Model d'escriptura
 • 3 Comentari
  • 3.1 Normativa y concepte
  • 3.2 Constitució
  • 3.3 Inscripció
  • 3.4 Dissolució
  • 3.5 Liquidación
  • 3.6 Normes fiscals
 • 4 Doctrina Administrativa citada
 • 5 Legislación citada
Advertència: els formularis a partir del 3 de setembre de 2021

A Catalunya el DECRET LLEI 19/2021, de 31 d'agost, pel qual s'adapta el Codi civil de Catalunya a la reforma del procediment de modificació judicial de la capacitat, en vigor el 3 de setembre de 2021, adequa les normes civils catalanes a les normes estatals que ha modificat la Llei 8/2021, de 2 de juny, per la qual es reforma la legislació civil i processal per al suport a les persones amb discapacitat en l'exercici de la seva capacitat jurídica, en vigor així mateix el 3 de setembre de 2021. El Decret disposa que la persona major d'edat que necessita suport per a exercir la seva capacitat jurídica en condicions d'igualtat pot sol·licitar la constitució de l'assistència que regulen els articles 226-1 a 226-7 del Codi civil de Catalunya i que a partir de l'entrada en vigor d'aquest Decret llei, la tutela, la curatela i la potestat parental prorrogada o rehabilitada ja no es poden constituir amb relació a les persones majors d'edat. Se'ls aplicarà, si escau, el règim de l'assistència que regulen els articles 226-1 a 226-7 del Codi civil de Catalunya, redactats de nou per aquest Decret llei.

Hi ha qui defensa que ara ja és correcte utilitzar la fórmula notarial clàssica quan es deia que un atorgant té capacitat per a * , capacitat legal necessària i fórmules similars, ja que tota persona té capacitat sense perjudici del cas en què a les persones amb discapacitat per a l'exercici de la seva capacitat jurídica, li siguin exigibles mesures d?assistència o suport (voluntàries, intervenció del curador o del defensor judicial i guarda de fet) que han de constar i complir-se en el títol.

Si es decideix que és procedent modificar la fórmula tradicional, caldrà utilitzar noves fórmules, fins a la consolidació d'alguna d'elles; (s'ofereixen en el cos del formulari diverses opcions, i caben altres). Pot ser convenient en l'Atorgament i autorització fer constar que consent/en i signa/en, tenint el/els atorgants al meu judici, discerniment necessari per a prestar lliurement el seu consentiment per l'íntegra comprensió del present instrument públic..

Model d'escriptura

NÚMERO

(Lloc i data).

DAVANT MEU, * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIXEN:

El senyor *, major d'edat, *, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF vigent, número *.

El senyor *, major d'edat, *, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF vigent, número *.

El senyor *, major d'edat, *, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/ NIF vigent, número *.

El senyor *, major d'edat, *, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF vigent, número *.

Intervenen tots ells en nom i interès propis.

De veïnatge civil català, es regeix el matrimoni dels casats pel règim de separació de béns.

Els identifico, d'acord amb la lletra c) de l'article 23 de la Llei del Notariat, pels seus expressats Documents Nacionals d'Identitat, els números de la qual coincideixen amb el de la seva Identificació fiscal.

(Judici notarial: opcions)

Al meu judici els senyors compareixents tenen legitimació i poden exercir la seva capacitat jurídica per a atorgar aquesta Escriptura de CONSTITUCIÓ DE SOCIETAT AGRÀRIA DE TRANSFORMACIÓ i EXPOSEN:

Els jutjo amb legitimació i aptitud en l'exercici de la seva capacitat jurídica per a l'atorgament d'aquesta Escriptura de CONSTITUCIÓ DE SOCIETAT AGRÀRIA DE TRANSFORMACIÓ i EXPOSEN:

Els jutjo amb aptitud i legitimació, sense necessitat de cap mesura de suport, per a l'atorgament d'aquesta Escriptura de CONSTITUCIÓ DE SOCIETAT AGRÀRIA DE TRANSFORMACIÓ i EXPOSEN:

Els jutjo amb aptitud i legitimació per a l'exercici dels seus drets i obligacions atorgant aquesta Escriptura de CONSTITUCIÓ DE SOCIETAT AGRÀRIA DE TRANSFORMACIÓ i EXPOSEN:

Al meu judici tenen legitimació i exerceixen la seva capacitat jurídica mitjançant l'atorgament d'aquesta Escriptura de CONSTITUCIÓ DE SOCIETAT AGRÀRIA DE TRANSFORMACIÓ i EXPOSEN:

Els jutjo amb legitimació i l'aptitud suficient per a l'exercici de la seva capacitat jurídica atorgant aquesta Escriptura de CONSTITUCIÓ DE SOCIETAT AGRÀRIA DE TRANSFORMACIÓ i EXPOSEN:

I.- Que, com a socis promotors, volen constituir en aquest acte una SOCIETAT AGRÀRIA DE TRANSFORMACIÓ, abreujadament SAT, de les regulades pel Reial Decret 1776/1981, de 3 d'agost, d'acord amb les següents CLÀUSULES:

Primera.- La denominació de la SAT és "* SAT", el domicili social és a *, comarca de * i la seva durada és il·limitada.

L'objecte social consistirà en *.

La responsabilitat dels socis és limitada.

Segona.- CNAE: Als efectes del que disposa la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización es fa constar que a l'activitat principal que constitueix l'objecte social li correspon el número * (cal indicar els números de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques- 2009 (CNAE-2009: Vegeu la Clasificación Nacional de Actividades Económicas).

Tercera.- El capital social, constituït per les aportacions els socis, és de * euros, es divideix en * títols nominatius o resguards, i el valor nominal de cadascun és de * euros.

El capital social està subscrit totalment pels socis i desembossat en un cent per cent segons el següent detall:

El senyor * subscriu * resguards nominatius pel total valor nominal de * que desembossa aportant a la societat * vaques i * vedelles valorades per l'esmentat import.

El senyor * subscriu * resguards nominatius pel total valor nominal de * que desembossa aportant a la societat * i *, valorades per l'esmentat import.

El senyor * subscriu * resguards nominatius pel total valor nominal de * que desemborsa aportant a la societat la finca següent:

(Descripció, títol, dades registrals, valor, estat arrendatici i de càrregues; certificat sobre estat de despeses de comunitat si es tracta de finques en règim de propietat...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR