Escriptura d'adaptació de societat civil a societat professional

AutorManuel Faus
Cargo del AutorNotario
Actualizado aSeptiembre 2021Nota: acabat el temps per a l'adaptació, queda el formulari com a dada històrica.


NÚMERO

A *

DAVANT MEU, *, Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència en aquesta ciutat,

COMPAREIXEN:

El Sr. *, major d'edat. '(és preferible fer constar data de naixement per a facilitar la confecció de l'índex), * (professió o activitat), veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF vigent, *.

El Sr. *, major d'edat, (és preferible fer constar data de naixement per a facilitar la confecció de l'índex), *, (professió o activitat), veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF vigent, *.

(Etc.)

Tots de nacionalitat i residència espanyoles i veïnatge civil català.

Intervenen en el seu propi nom i dret.

Els identifico, d'acord amb la lletra c) de l'article 23 de la Llei del Notariat, pels seus expressats Documents Nacionals d'Identitat, els números de la qual coincideixen amb el de la seva Identificació fiscal.

(Judici notarial: opcions)

Al meu judici els senyors compareixents tenen legitimació i poden exercir la seva capacitat jurídica per a atorgar aquesta Escriptura d'D'ADAPTACIÓ A LA LLEI DE SOCIETATS PROFESSIONALS i EXPOSEN:

Els jutjo amb legitimació i aptitud en l'exercici de la seva capacitat jurídica per a l'atorgament d'aquesta Escriptura d'D'ADAPTACIÓ A LA LLEI DE SOCIETATS PROFESSIONALS i EXPOSEN:

Els jutjo amb aptitud i legitimació, sense necessitat de cap mesura de suport, per a l'atorgament d'aquesta Escriptura d'D'ADAPTACIÓ A LA LLEI DE SOCIETATS PROFESSIONALS i EXPOSEN:

Els jutjo amb aptitud i legitimació per a l'exercici dels seus drets i obligacions atorgant aquesta Escriptura d'D'ADAPTACIÓ A LA LLEI DE SOCIETATS PROFESSIONALS i EXPOSEN:

Al meu judici tenen legitimació i exerceixen la seva capacitat jurídica mitjançant l'atorgament d'aquesta Escriptura d'D'ADAPTACIÓ A LA LLEI DE SOCIETATS PROFESSIONALS i EXPOSEN:

Els jutjo amb legitimació i l'aptitud suficient per a l'exercici de la seva capacitat jurídica atorgant aquesta Escriptura d'D'ADAPTACIÓ A LA LLEI DE SOCIETATS PROFESSIONALS i EXPOSEN:

I.- Que el dia * van constituir una societat civil, amb domicili *, un capital de * i té el NIF *.

II.- Que han decidit adaptar-se a la Llei 2/2007, d'1 de març de societats professionals, adoptant el nom de * SCP (Societat Civil professional). Acrediten que amb aquesta denominació no n'existeix cap altra al Registre de Societats amb el pertinent certificat de l'esmentat Registre, que em lliuren i incorporo a aquesta matriu, per a la seva transcripció a les còpies.

Per tant, ATORGUEN:

PRIMER.- S'adapten a la llei 2/2007, de 15 de març, de societats professionals, de forma que aquesta societat civil es regirà ara pels estatuts estesos en * folis de paper comú.

Els esmentats estatuts són llegits i signats pels socis fundadors, són aprovats per aquests, elevant-los a escriptura pública i jo, el Notari, els deixo units a la present escriptura, formant-ne part integrant.

SEGON.- SOCIS.

Són socis professionals:

El Sr. *, de les circumstàncies personals indicades en la compareixença, de professió *, pertanyent al Col·legi professional de *, amb el número de col·legiat *, segons m'acredita amb el certificat col·legial en el qual consten les seves dades d'identificació i la seva habilitació actual per a l'exercici de la professió.

El Sr. *, de les circumstàncies personals indicades en la compareixença, de professió *, pertanyent al Col·legi professional de *, amb el número de col·legiat *, segons m'acredita amb el certificat col·legial en el qual consten les seves dades d'identificació i la seva habilitació actual per a l'exercici de la professió.

Socis no professionals,

El Sr. *, de les circumstàncies personals indicades en la compareixença.

El Sr. *

TERCER.- ASSIGNACIÓ DE LES PARTICIPACIONS.

El capital social és de * (el capital de la societat civil, que no té mínims) i està dividit en * participacions de * euros cada una, totes iguals, acumulables i numerades correlativament a partir de la unitat.

Les participacions representatives del capital social corresponen als socis de la forma següent:

a) El senyor * és titular de * participacions, números 1 al * tots inclosos.

b) La senyora * és titular de * participacions, números * al *, tots inclosos.

c) El senyor és titular de * participacions, números * al *, tots inclosos.

d) .....

Cadascuna de les participacions socials números 1 a *, ambdós inclosos, que han estat assignades als socis professionals imposen al seu respectiu titular l'obligació de realitzar a favor de la societat la prestació accessòria d'exercir la professió a benefici de l'entitat.

QUART.- DESIGNACIÓ DE L'ÒRGAN D'ADMINISTRACIÓ.-

Els socis, per unanimitat...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR