Escriptura d'adaptació de societat civil a societat professional

AutorManuel Faus
Cargo del AutorNotario
Actualizado aNoviembre 2023Nota: acabat el temps per a l'adaptació, queda el formulari com a dada històrica.

NÚMERO

A *

DAVANT MEU, *, Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència en aquesta ciutat,

COMPAREIXEN:

El Sr. *, major d'edat, (és preferible fer constar data de naixement per a facilitar la confecció de l'índex), * (professió o activitat), veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF vigent, *.

El Sr. *, major d'edat, (és preferible fer constar data de naixement per a facilitar la confecció de l'índex), * (professió o activitat), veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF vigent, *.

(Etc.)

Tots de nacionalitat i residència espanyoles i veïnatge civil català.

Intervenen en el seu propi nom i dret.

Els identifico, d'acord amb la lletra c) de l'article 23 de la Llei del Notariat, pels seus expressats Documents Nacionals d'Identitat, els números de la qual coincideixen amb el de la seva Identificació fiscal.

(Judici notarial: opcions)

  • Al meu judici els senyors compareixents tenen legitimació i exerceixen la seva capacitat mitjançant la seva decisió d'atorgar aquesta Escriptura d'D'ADAPTACIÓ A LA LLEI DE SOCIETATS PROFESSIONALS i EXPOSEN
  • A judici meu tenen legitimació i capacitat per a l'atorgament d?aquesta Escriptura d'D'ADAPTACIÓ A LA LLEI DE SOCIETATS PROFESSIONALS i EXPOSEN:
  • A judici meu tenen legitimació i capacitat, sense necessitat de cap mesura de suport, per a l'atorgament d?aquesta Escriptura d'D'ADAPTACIÓ A LA LLEI DE SOCIETATS PROFESSIONALS' i EXPOSEN:

I.- Que el dia * van constituir una societat civil, amb domicili *, un capital de * i té el NIF *.

II.- Que han decidit adaptar-se a la Llei 2/2007, d'1 de març de societats professionals, adoptant el nom de * SCP (Societat Civil professional). Acrediten que amb aquesta denominació no n'existeix cap altra al Registre de Societats amb el pertinent certificat de l'esmentat Registre, que em lliuren i incorporo a aquesta matriu, per a la seva transcripció a les còpies.

Per tant, ATORGUEN:

PRIMER.- S'adapten a la llei 2/2007, de 15 de març, de societats professionals, de forma que aquesta societat civil es regirà ara pels estatuts estesos en * folis de paper comú.

Els esmentats estatuts són llegits i signats pels socis fundadors, són aprovats per aquests, elevant-los a escriptura pública i jo, el Notari, els deixo units a la present escriptura, formant-ne part integrant.

SEGON.- SOCIS.

Són socis professionals:

El Sr. *, de les circumstàncies personals indicades en la compareixença, de professió *, pertanyent al Col·legi professional de *, amb el número de col·legiat *, segons m'acredita amb el certificat col·legial en el qual consten les seves dades d'identificació i la seva habilitació actual per a l'exercici de la professió.

El Sr. *, de les circumstàncies personals indicades en la compareixença, de professió *, pertanyent al Col·legi professional de *, amb el número de col·legiat *, segons m'acredita amb el certificat col·legial en el qual consten les seves dades d'identificació i la seva habilitació actual per a l'exercici de la professió.

Socis no professionals,

El Sr. *, de les circumstàncies personals indicades en la compareixença.

El Sr. *

TERCER.- ASSIGNACIÓ DE LES PARTICIPACIONS.

El capital social és de * (el capital de la societat civil, que no té mínims) i està dividit en * participacions de * euros cada una, totes iguals, acumulables i numerades correlativament a partir de la unitat.

Les participacions representatives del capital social corresponen als socis de la forma següent:

a) El senyor * és titular de * participacions, números 1 al * tots inclosos.

b) La senyora * és titular de * participacions, números * al *, tots inclosos.

c) El senyor és titular de * participacions, números * al *, tots inclosos.

d) .....

Cadascuna de les participacions socials números 1 a *, ambdós inclosos, que han estat assignades als socis professionals imposen al seu respectiu titular l'obligació de realitzar a favor de la societat la prestació accessòria d'exercir la professió a benefici de l'entitat.

QUART.- DESIGNACIÓ DE L'ÒRGAN D'ADMINISTRACIÓ.-

Els socis, per unanimitat, determinen que l'òrgan d'administració estarà format per * administradors solidaris que reuneixen la condició de soci professional.

I els socis fundadors, també per unanimitat, designen per a ocupar l'esmentat càrrec els senyors *....., les dades personals dels quals consten a la compareixença, per temps indefinit (o pel termini estatutari) i amb les facultats que legalment els corresponen, que podran exercir cada un d'ells, en forma indistinta.

Els nomenats accepten el càrrec i en prenen possessió, prometent desenvolupar-lo amb lleialtat i diligència i manifesten que no els afecta cap de les incompatibilitats legals, en especial ni les de la Llei 5/2006 de 10 d'abril ni las de la Llei 2/2007 de 15 de març de societats professionals...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR