Ampliació de capital d'una Comunitat de béns

AutorManuel Faus
Cargo del AutorNotario
Actualizado aSeptiembre 2023Model d'ampliació en document privat

AMPLIACIÓ DE CAPITAL DE LA COMUNITAT DE BÉNS ANOMENADA *:

A *, el dia * .

REUNITS ELS SENYORS:

El Sr. *, major d'edat, * , veí de *, amb domicili a * i DNI/ NIF . número * .

El Sr. *, major d'edat , * , veí de *, amb domicili a *. I DNI / NIF número * .

Intervenen en nom i interès propis .

Es reconeixen amb capacitat per a aquest acte i :

DIUEN I PACTEN :

PRIMER. - Que mitjançant contracte de data * van constituir la Comunitat de béns anomenada * CB, amb domicili a * i amb NIF *.

Als efectes del que disposa la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización es fa constar que a l'activitat principal que constitueix l'objecte social li correspon el número * (cal indicar- els números de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques- 2009 (CNAE-2009: Vegeu Clasificación Nacional de Actividades Económicas).

SEGON. - El capital de la comunitat és de * euros, havent estat aportat pels següents membres de la comunitat:

El senyor * va aportar * euros que va desemborsar en efectiu metàl·lic.

El senyor * va aportar * euros que va desemborsar en efectiu metàl·lic.

El senyor * va aportar * euros que va desemborsar passant a ser comuns els béns de la seva propietat que en el contracte es descriuen ...

(Pot haver-hi hagut anterior ampliació del capital de la comunitat, el que haurà de detallar-se).

En conseqüència el capital actual és de * euros, i , d'acord amb les aportacions la quota dels membres en la comunitat és fins al dia d'avui la següent: senyor *: el%%; Sr. * el *%, etc.)

TERCER. - En aquest acte tots els comuners, unànimement, acorden ampliar el capital de la comunitat en la quantitat de * Eu - ros, el nou capital és aportat en la forma següent:

El senyor * aporta * euros que desemborsa en efectiu metàl·lic.

El senyor * aporta * euros que desemborsa en efectiu metàl·lic.

El senyor * aporta * euros que desemborsa passant a ser comuns els següents béns de la seva propietat: ....

En conseqüència, a partir d'ara, el capital passa a ser de * euros, i les noves quotes dels membres en la comunitat (tenint en compte el valor net de la Comunitat) es fixen de la manera següent:

El Sr. * tindrà una participació del * % .

El Sr. * tindrà una participació del * % .

QUART. - En els termes expressats queda modificat el contracte inicial que va constituir la CB i les noves quotes s'aplicaran a partir del dia d'avui a tots els efectes.

CINQUÈ . - (Modificació, si escau, de les normes...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR