Constitució de societat civil. Model d'estatuts

AutorManuel Faus
Cargo del AutorNotario
Actualizado aEnero 2021Contenido
 • 1 Model de constitució en document privat
 • 2 Annex
 • 3 Comentari
  • 3.1 Puntualització
  • 3.2 Regles de la societat civil privada
  • 3.3 Tràmits posteriors
  • 3.4 Aspectes fiscals
 • 4 Doctrina Administrativa citada
 • 5 Legislación citada
Model de constitució en document privat

A *, a *​​.

REUNITS:

D'una part:

El senyor *, major d'edat, *, veí de *, amb domicili a *. DNI/ NIF número *.

I de l’altra:

El senyor *, major d'edat, *, veí de *, amb domicili a *. DNI / NIF número *.

Intervenen en nom i interès propis.

Es reconeixen amb capacitat per a aquest acte i:

DIUEN I PACTEN:

PRIMER. - Que és la seva voluntat constituir i pel present document constitueixen una societat civil, de nacionalitat espanyola, que es denominarà *, SC.

SEGON. - Aquesta societat es regirà per les disposicions del Codi civil i, especialment, pels seus Estatuts, estesos en * folis de paper comú.

Aquests Estatuts són aprovats i signats en tots els fulls pels socis fundadors i s'uneixen a aquest contracte, formant part integrant d'aquest.

Als efectes del que disposa la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización es fa constar que a l'activitat principal que constitueix l'objecte social li correspon el número * (cal indicar- els números de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques- 2009 (CNAE-2009: Vegeu Clasificación Nacional de Actividades Económicas).

TERCER. - El capital social es fixa en la suma de * euros, dividit en * parts alíquotes, iguals i numerades correlativament de l'1 al * , ambdós inclosos, desemborsades íntegrament i d'un valor nominal de * euros cadascuna d'elles .

El capital social han estat íntegrament subscrita i desemborsat pels socis fundadors, mitjançant les aportacions que a continuació s'indiquen que posen en comú:

El senyor * aporta * euros en efectiu metàl·lic.

El senyor * aporta * euros en efectiu metàl·lic.

El senyor * aporta els següents béns mobles de la seva propietat , que es valoren en * Euros: (s'han de descriure els béns en forma breu , però clara). Atenció: es pot aportar indústria , però no es poden aportar immobles en document privat: vegeu el comentari.)

En conseqüència el capital inicial és de * euros, i, d'acord amb les aportacions la participació dels socis fundadors en el capital, serà (parts iguals; o % senyor *, % el senyor *, etc.)

QUART. - La societat començarà a regir el dia d'avui i tindrà durada indefinida, sens perjudici de les causes d'extinció .

CINQUÈ: Els socis acorden que l'administració de la societat correspondrà:

Opcions: a cada soci solidàriament, a tots els socis actuant mancomunats i conjuntament tots ells, a tots els socis havent d'actuar conjuntament dos d'ells, a un tercer, etc.

S'atorgarà pels socis l'oportú poder notarial per poder actuar en la forma indicada en els àmbits fiscals, administratius, entitats de crèdit i en general en el tràfic jurídic i en les relacions amb tercers.

SISÈ: es faculta el soci senyor * perquè realitzi els tràmits pertinents per a la liquidació de l'impost i obtenció d'un NIF .

Així ho diuen i pacten i en prova d'ells ho signen a * exemplars al lloc i data abans expressats.


Annex

ESTATUTS.


I. - DISPOSICIONS GENERALS:

Article 1. Denominació.

La societat civil, de nacionalitat espanyola, es denomina « * » , SC.

Es regeix pel que disposen aquests estatuts, pel que disposa el Codi Civil i per les altres disposicions que li siguin d'aplicació.

Article 2 Objecte.

Constitueix l'objecte de la Societat , * .

Als efectes del que disposa la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización es fa constar pel compareixent que a l'activitat principal que constitueix l'objecte social li correspon el número * (cal indicar- els números de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques- 2009 (CNAE-2009: Vegeu Clasificación Nacional de Actividades Económicas).

Article 3. Durada.

La societat es constitueix per temps indefinit .....(o pel temps que s'estableixi) i , començarà les seves operacions socials el dia de l'atorgament del contracte de societat.

Article 4. Domicili.

La societat té el seu domicili a *.

II . CAPITAL SOCIAL.

Article 5. Xifra capital.

El capital social de la societat es fixa en la quantitat de * euros.

Aquest capital social està dividit en * parts alíquotes, iguals i de * euros de valor nominal cadascuna d'elles, numerades correlativament a partir de la unitat.

Article 6. Drets dels socis:

Cada soci tindrà, en especial, els següents drets:

a). -dret a la deguda informació de la marxa social .

b). -dret a assistir i votar en les juntes generals.

c). -dret a impugnar els acords socials que consideri lesius o contraris a la llei o als estatuts .

d). -dret a participar en els guanys i pèrdues proporcionalment al que hagi aportat. (si hi ha hagut aportació d'indústria, s'afegirà: El soci que ho és només d'indústria tindrà una part igual a la del qui menys hagi aportat. Si a més de la seva indústria ha aportat capital, rebrà també la part proporcional que per ell li correspongui.

e). - dret a la quota de la partició, en cas d'extinció de la societat civil.

Article 7. - Transmissions.

Cap soci només podrà transmetre lliurement per actes entre vius tot o part de la seva participació en la societat, si té el consentiment unànime dels altres socis, sense perjudici del seu dret a exigir l’extinció de la societat.

En cas de mort d'un soci ,

Opció 1:la societat continuarà entre els que sobrevisquin. En aquest cas l'hereu de qui ha mort només té dret que es faci la partició, fixant-la en el dia de la mort del seu causant i no participarà dels drets i obligacions ulteriors, excepte en els que siguin una conseqüència necessària de tot el que s’hagi el fet abans d'aquell dia.

Opció 2: la societat ha de continuar amb l'hereu, sense perjudici que per voluntat de qualsevol soci es pugui exigir l'extinció.

III . ÒRGANS SOCIALS

Article 8è . Junta general.

A) . Convocatòria. -

La junta general serà convocada per l'òrgan d'administració que es nomeni per qualsevol procediment de...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR