Constitució de societat civil. Model d'estatuts

AutorManuel Faus
Cargo del AutorNotario
Actualizado aEnero 2021Contenido
 • 1 Model de constitució en document privat
 • 2 Annex
 • 3 Comentari
  • 3.1 Puntualització
  • 3.2 Regles de la societat civil privada
  • 3.3 Tràmits posteriors
  • 3.4 Aspectes fiscals
 • 4 Doctrina Administrativa citada
 • 5 Legislación citada
Model de constitució en document privat

A *, a *​​.

REUNITS:

D'una part:

El senyor *, major d'edat, *, veí de *, amb domicili a *. DNI/ NIF número *.

I de l’altra:

El senyor *, major d'edat, *, veí de *, amb domicili a *. DNI / NIF número *.

Intervenen en nom i interès propis.

Es reconeixen amb capacitat per a aquest acte i:

DIUEN I PACTEN:

PRIMER. - Que és la seva voluntat constituir i pel present document constitueixen una societat civil, de nacionalitat espanyola, que es denominarà *, SC.

SEGON. - Aquesta societat es regirà per les disposicions del Codi civil i, especialment, pels seus Estatuts, estesos en * folis de paper comú.

Aquests Estatuts són aprovats i signats en tots els fulls pels socis fundadors i s'uneixen a aquest contracte, formant part integrant d'aquest.

Als efectes del que disposa la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización es fa constar que a l'activitat principal que constitueix l'objecte social li correspon el número * (cal indicar- els números de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques- 2009 (CNAE-2009: Vegeu Clasificación Nacional de Actividades Económicas).

TERCER. - El capital social es fixa en la suma de * euros, dividit en * parts alíquotes, iguals i numerades correlativament de l'1 al * , ambdós inclosos, desemborsades íntegrament i d'un valor nominal de * euros cadascuna d'elles .

El capital social han estat íntegrament subscrita i desemborsat pels socis fundadors, mitjançant les aportacions que a continuació s'indiquen que posen en comú:

El senyor * aporta * euros en efectiu metàl·lic.

El senyor * aporta * euros en efectiu metàl·lic.

El senyor * aporta els següents béns mobles de la seva propietat , que es valoren en * Euros: (s'han de descriure els béns en forma breu , però clara). Atenció: es pot aportar indústria , però no es poden aportar immobles en document privat: vegeu el comentari.)

En conseqüència el capital inicial és de * euros, i, d'acord amb les aportacions la participació dels socis fundadors en el capital, serà (parts iguals; o % senyor *, % el senyor *, etc.)

QUART. - La societat començarà a regir el dia d'avui i tindrà durada indefinida, sens perjudici de les causes d'extinció .

CINQUÈ: Els socis acorden que l'administració de la societat correspondrà:

Opcions: a cada soci solidàriament, a tots els socis actuant mancomunats i conjuntament tots ells, a tots els socis havent d'actuar conjuntament dos d'ells, a un tercer, etc.

S'atorgarà pels socis l'oportú poder notarial per poder actuar en la forma indicada en els àmbits fiscals, administratius, entitats de crèdit i en general en el tràfic jurídic i en les relacions amb tercers.

SISÈ: es faculta el soci senyor * perquè realitzi els tràmits pertinents per a la liquidació de l'impost i obtenció d'un NIF .

Així ho diuen i pacten i en prova d'ells ho signen a * exemplars al lloc i data abans expressats.


Annex

ESTATUTS.


I. - DISPOSICIONS GENERALS:

Article 1. Denominació.

La societat civil, de nacionalitat espanyola, es denomina « * » , SC.

Es regeix pel que disposen aquests estatuts, pel que disposa el Codi Civil i per les altres disposicions que li siguin d'aplicació.

Article 2 Objecte.

Constitueix l'objecte de la Societat , * .

Als efectes del que disposa la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización es fa constar pel compareixent que a l'activitat principal que constitueix l'objecte social li correspon el número * (cal indicar- els números de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques- 2009 (CNAE-2009: Vegeu Clasificación Nacional de Actividades Económicas).

Article 3. Durada.

La societat es constitueix per temps indefinit .....(o pel temps que s'estableixi) i , començarà les seves operacions socials el dia de l'atorgament del contracte de societat.

Article 4. Domicili.

La societat té el seu domicili a *.

II . CAPITAL SOCIAL.

Article 5. Xifra capital.

El capital social de la societat es fixa en la quantitat de * euros.

Aquest capital social està dividit en * parts alíquotes, iguals i de * euros de valor nominal cadascuna d'elles, numerades correlativament a partir de la unitat.

Article 6. Drets dels socis:

Cada soci tindrà, en especial, els següents drets:

a). -dret a la deguda informació de la marxa social .

b). -dret a assistir i votar en les juntes generals.

c). -dret a impugnar els acords socials que consideri lesius o contraris a la llei o als estatuts .

d). -dret a participar en els guanys i pèrdues proporcionalment al que hagi aportat. (si hi ha hagut aportació d'indústria, s'afegirà: El soci que ho és només d'indústria tindrà una part igual a la del qui menys hagi aportat. Si a més de la seva indústria ha aportat capital, rebrà també la part proporcional que per ell li correspongui.

e). - dret a la quota de la partició, en cas d'extinció de la societat civil.

Article 7. - Transmissions.

Cap soci només podrà transmetre lliurement per actes entre vius tot o part de la seva participació en la societat, si té el consentiment unànime dels altres socis, sense perjudici del seu dret a exigir l’extinció de la societat.

En cas de mort d'un soci ,

Opció 1:la societat continuarà entre els que sobrevisquin. En aquest cas l'hereu de qui ha mort només té dret que es faci la partició, fixant-la en el dia de la mort del seu causant i no participarà dels drets i obligacions ulteriors, excepte en els que siguin una conseqüència necessària de tot el que s’hagi el fet abans d'aquell dia.

Opció 2: la societat ha de continuar amb l'hereu, sense perjudici que per voluntat de qualsevol soci es pugui exigir l'extinció.

III . ÒRGANS SOCIALS

Article 8è . Junta general.

A) . Convocatòria. -

La junta general serà convocada per l'òrgan d'administració que es nomeni per qualsevol procediment de...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba