CONTRACTE DE COMPTES EN PARTICIPACIÓ

AutorManuel Faus
Cargo del AutorNotario
Actualizado aNoviembre 2023Nota prèvia: El contracte de comptes en participació pot documentar-se en document privat o en escriptura; el present és model d'escriptura, fàcilment adaptable, si es desitja, a la forma privada.

Contenido
 • 1 Model d'escriptura
 • 2 Comentari
  • 2.1 Concepte
  • 2.2 Naturalesa jurídica
  • 2.3 Àmbit civil o mercantil
  • 2.4 Requisits
  • 2.5 Efectes
  • 2.6 Aplicacions
  • 2.7 Tractament fiscal
 • 3 Jurisprudencia y Doctrina Administrativa citadas
 • 4 Legislación citada
Model d'escriptura

NÚMERO

(Lloc i data).

DAVANT MEU, * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIXEN:

EL SENYOR *, major d'edat, *, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF vigent, número *.

I EL SENYOR *, major d'edat, *, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF vigent, número *.

INTERVENCIÓ:-

(NORMALMENT, ES TRACTA DE PERSONES JURÍDIQUES; llavors, s'ha de transcriure les dades de l'entitat i el càrrec del representant i facultats, com per exemple:

a).- Intervé el Sr. * en nom i representació de la companyia mercantil "*, domiciliada a *, constituïda per temps indefinit en escriptura atorgada el dia *, davant del notari de * senyor *, adaptats els seus estatuts a la legislació vigent en escriptura autoritzada pel notari de *, senyor *, el dia *. INSCRITA al Registre Mercantil de * al volum *, llibre *, full *, inscripció *.

CIF *.

Intervé en nom i representació de la companyia mercantil «*», SA, amb domicili a *; constituïda, per temps indefinit, en escriptura atorgada davant del notari de *, Sr. *, el dia *. (caldrá esmentar els altres títols escaients, com l'adaptació, canvi de domicili, etc.) Inscrita al Registre Mercantil de *, al volum *, llibre *, full *, inscripció *. CIF A-*.

He tingut a la vista còpia autèntica de la documentació fefaent abans citada, de la qual es conservarà còpia a la Notaria; d'aquesta documentació resulta el domicili expressat i que l'objecte de la societat és el següent: *. (És procedent transcriure l'article pertinent dels estatuts).

Als efectes del que disposa la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización es fa constar pel compareixent que a l'activitat principal que constitueix l'objecte social li correspon el número * (cal indicar- els números de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques- 2009 (CNAE-2009: Vegeu Clasificación Nacional de Actividades Económicas).

Ratifica el compareixent que les dades identificatives de la societat que representa són les abans indicades i, especialment, assevera que no han variat ni l'objecte social ni el domicili social de la seva representada.

Les seves facultats resulten del seu càrrec d'administrador únic de la societat, (o administrador solidari, mancomunats, o secretari o sotssecretari del consell d'administració, membre del consell especialment facultat, etc.) nomenat, pel termini de * anys, a l'escriptura de constitució, (o de nomenament de càrrecs del dia *, davant del notari de *, Sr. *), càrrec que assevera vigent.

Així resulta de la primera còpia de l'esmentada escriptura que tinc a la vista i que va causar la inscripció * al Registre Mercantil.

b).- Intervé el Sr. * en nom i representació de la companyia mercantil "*....)


Els identifico, d'acord amb la lletra c) de l'article 23 de la Llei del Notariat, pels seus expressats Documents Nacionals d'Identitat, els números de la qual coincideixen amb el de la seva Identificació fiscal.

(Judici notarial: opcions)

 • Al meu judici els senyors compareixents tenen legitimació i exerceixen la seva capacitat jurídica mitjançant la seva decisió d'atorgar aquesta Escriptura que qualifico de CONTRACTE DE COMPTES EN PARTICIPACIÓ i EXPOSEN:
 • Al meu judici els senyors compareixents tenen legitimació i capacitat per a l'atorgament d'aquesta Escriptura que qualifico de CONTRACTE DE COMPTES EN PARTICIPACIÓ i EXPOSEN:
 • Al meu judici els senyors compareixents tenen legitimació i capacitat, sense necessitat de cap mesura de suport, per a l'atorgament d'aquesta Escriptura que qualifico de CONTRACTE DE COMPTES EN PARTICIPACIÓ i EXPOSEN:

I.- Que el senyor * , d'ara endavant EL GESTOR, (la persona física o la persona jurídica corresponent titular d'un negoci o activitat) realitza des de fa més de * anys (o té la condició de .... ) i es proposa realitzar la següent activitat: * (És procedent detallar l'activitat de què es tracti, per exemple l’explotació d'una botiga amb indicació de l'objecte, establiment en propietat o lloguer, etc. , o la construcció d'un concret edifici per a la seva posterior venda, o una determinada i detallada promoció immobiliària, una activitat industrial, etc.)

II. - Que el senyor *, d'ara endavant el compte-partícip, està disposat a participar en la inversió i el negoci abans previstos.

III. - Que el gestor ha procedit a l'estudi, preparació i programació de l'activitat abans expressada i estant interessada l'altra part en el seu finançament parcial, de mutu acord s'instrumenta l'operació mitjançant el present CONTRACTE DE COMPTES EN PARTICIPACIÓ, de conformitat amb els següents PACTES:

Primer. - Objecte del contracte: L'objecte del present contracte és, tal com s'ha indicat en Expositiu I * (per exemple: la instal·lació, explotació i gestió de l'establiment denominat *, situat a * .... , la construcció d'un edifici de * plantes sobre solar situat a *, un negoci de venda per Internet consistent en *, la cessió d’un solar al gestor perquè aquest edifiqui, etc.) i la inversió prevista és de * euros, quantitat que es concretarà un cop acabada la inversió, mitjançant detall comunicat al compte partícip en el termini de dos mesos des de l'inici efectiu de l'activitat prevista (segons el supòsit s'eliminarà aquesta possibilitat o s'indicarà una altra opció escaient).

L'activitat prevista s'ha d'iniciar en el termini màxim de * mesos a comptar del dia d'avui (en el cas de tractar-se d'una obligació de fer que es prolongui en el temps, com la construcció d'un edifici, s'ha de determinar el termini màxim per a l'inici de la construcció i el de la finalització, amb les matisacions necessàries (projecte, llicències), etc., si es tracta d'iniciar un negoci, com l'obertura d'un establiment destinat a la venda, a hostaleria, a una fàbrica, un despatx, etc. ha d'aclarir el termini per estar el negoci en funcionament, amb les precisions que sigui convenient preveure (llicències, autoritzacions administratives, etc.)

Als efectes del que disposa la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización es fa constar que a l'activitat principal que desenvoluparà el GESTOR en el marc del present contracte li correspon el número * (cal indicar- els números de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques- 2009 (CNAE-2009: Vegeu ' 'Clasificación Nacional de Actividades Económicas).

Segon . - Gestió.- La gestió de l'activitat prevista correspondrà al GESTOR (en el cas de persona jurídica, es podrà indicar la persona física que tindrà la condició d'interlocutor amb el compte partícip mentre el gestor no designi un altre).

El compte-partícip lliura en aquest acte al GESTOR l'aportació dinerària acordada (o realitzarà l'aportació dinerària en el termini i amb les condicions que es detallin en aquest contracte).

En virtut d'aquesta aportació, el compte -partícip adquireix (adquirirà) el dret a més de recuperar el valor nominal de la seva aportació, una participació en els resultats de l'activitat prevista en proporció a la seva aportació (Observeu que si l'aportació ja està determinada, es pot fixar el percentatge - sigui en present o en futur segons s'hagi fet, o no, el lliurament de la mateixa-, en el cas que l'import de l'aportació total no estigui encara fixada, caldrà detallar el mecanisme per al seu càlcul i el termini per a la seva efectiva i definitiva entrega).

El GESTOR destinarà l'aportació del compte-partícip a l'activitat convinguda, sense que en pugui distreure per altres finalitats, doncs de fer-ho això donarà lloc, a més de la seva responsabilitat per danys i perjudicis, a ser causa de resolució d'aquest contracte.

Tercer. - Recuperació de l'aportació del Compte - Partícip:

L’aportació del compte-partícip es realitza pel termini màxim de * anys a comptar d'inici de l'explotació, sense perjudici que per força major o per raons econòmiques aquesta hagi de cessar o es pacti la seva pròrroga (o fins a la finalització de l'obra prevista i la seva realització; per exemple, fins a la venda dels pisos i locals de l'edifici a construir, fins a la venda de les parcel·les procedent de la reparcel·lació, fins a la venda...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR