Estatuts d'una Unió temporal d'Empreses

AutorManuel Faus
Cargo del AutorNotario
Actualizado aMayo 2023Contenido
 • 1 Model d'estatuts
 • 2 Comentari
  • 2.1 Textos legals
  • 2.2 Normes
  • 2.3 Beneficis fiscals
 • 3 Jurisprudencia citada
 • 4 Legislación citada
Model d'estatuts

TÍTOL I


DENOMINACIÓ, DOMICILI, OBJECTE, DURADA, FONS DE LA UNIÓ I RESPONSABILITAT DELS MEMBRES


ARTICLE 1. DENOMINACIÓ

La Unió Temporal es denomina "*, UNIÓ TEMPORAL D'EMPRESES, LLEI 18/1982, NUMERO *",


ARTICLE 2. OBJECTE

La Unió Temporal d'Empreses té per objecte la col·laboració entre les empreses que la constitueixen per a desenvolupar i executar la següent obra: * (descripció).

A l'efecte de l'ordenat per la Llei 14 /2013, de 27 de setembre , de suport als emprenedors i la seva internacionalització es fa constar que a l'activitat principal que constitueix l'objecte de l'UTE li correspon el nombre * (han d'indicar els números de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques 2009 (Es poden veure els números de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques- 2009 (CNAE-2009 al text Clasificación Nacional de Actividades Económicas).

ARTICLE 3. DURADA I INICI D'OPERACIONS

La Unió iniciarà les seves operacions el dia de la firma de l'Escriptura fundacional. La Unió es constitueix i continuarà vigent fins a la finalització de la totalitat de l'obra que integra el seu objecte. En cap cas la durada de la Unió serà superior a *.

ARTICLE 4.- DOMICILI FISCAL

El domicili fiscal, coincident amb el domicili del Gerent que es nomenarà, es fixa en *. No obstant això, podran establir-se sucursals en qualsevol lloc del territori nacional.

ARTICLE 5.- FONS OPERATIU, PARTICIPACIÓ I RESPONSABILITAT

La Unió es constitueix amb un Fons Operatiu de * euros (* EUROS), aportat pels membres d'acord amb el següent percentatge.

Per acord de la Unió, a proposta del Gerent, es podrà ampliar l'aportació.

Les empreses de la Unió participaran en els seus drets i obligacions en la mateixa proporció que la seva aportació, és de dir:

 •  %.
 •  %

La responsabilitat dels membres de la Unió enfront de tercers per les activitats de la mateixa serà, segons disposa la Llei, SOLIDÀRIA I IL·LIMITADA.

Els resultats de la Unió seran imputats a les empreses membres en l'exercici que s'aprovin els comptes.

TÍTOL II.- ÒRGANS.- LA GERÈNCIA I LA JUNTA

ARTICLE 6 . EL GERENT: La Unió es regirà per un Gerent nomenat pels seus membres, que representarà a la Unió enfront de tercers.

El Gerent tindrà, especialment, les següents facultats:

a) Portar la correspondència activa i passiva de la Unió, amb facultats per a rebre certificats, girs de totes classes i valors declarats i dirigir la comptabilitat, subscrivint els documents i declaracions necessaris; retirar de les oficines de comunicacions cartes, certificats i paquets; i de les Companyies Navals, Ferroviàries i de transport en general, Duanes i Agències, gèneres i efectes tramesos.

b) Administrar els béns i negocis de la Unió, amb àmplies facultats i realitzar amb aquesta finalitat els actes i les operacions i atorgar els contractes propis de la gestió, segons la Llei i el costum i d'una manera especial els que inclouen les diverses activitats que constitueixen l'objecte de la Unió.

c) Obrir, seguir i saldar comptes corrents i seguir comptes de crèdit en qualsevol Banc, incloent-hi el d'Espanya i entitats particulars, fent imposicions i retirant fons, firmant xecs i transferències, incloses també les relacionades amb la previsió per a inversions.

d) Constituir, modificar, retirar i cancel·lar dipòsits de valors, efectiu, efectes i tota mena de béns, firmant els resguards corresponents; incloent-hi també en el Banc d'Espanya i les seves sucursals.

e) Atorgar contractes d'arrendament, especialment financers i lísings.

f) Lliurar, acceptar, avalar, cobrar, pagar, endossar, descomptar i protestar lletres de canvi i tota mena d'efectes de gir i crèdit; formular comptes de ressaca; requerir protestos per manca d'acceptació o pagament; i aprovar o impugnar comptes.

g) Contractar assegurances contra tota mena de riscos de transport, incendis i accidents de treball, signar pòlisses o documents corresponents; pagar les primes i cobrar les...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR