Escriptura de societat civil que passa a ser societat civil professional. Estatuts.

AutorManuel Faus
Cargo del AutorNotario
Actualizado aJulio 2021
Contenido
  • 1 Model d'escriptura
  • 2 Model d'estatuts de societat civil que passa a ser professional
  • 3 Comentari
    • 3.1 Supòsit del formulari
    • 3.2 Especialitats de les societats professionals
  • 4 Doctrina Administrativa citada
  • 5 Legislación citada
Model d'escriptura

NUMERO *

(Lloc i data).

DAVANT MEU, *, Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIXEN:

El Sr. *, major d'edat, (és preferible fer constar data de naixement per a facilitar la confecció de l'índex), * (estat civil, règim matrimonial, i professió o activitat), veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF vigent, *.

El Sr. *, major d'edat, (és preferible fer constar data de naixement per a facilitar la confecció de l'índex), * (estat civil, règim matrimonial, i professió o activitat), veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF vigent, *.

(Etc.)

Tots són de nacionalitat i residència espanyoles i veïnatge civil català. (Indicar, si escau, la documentació aportada: certificat d'empadronament, declaració davant de Registre Civil, etc.)

Intervenen en el seu propi nom i dret i com únics socis de la societat civil que es dirà.

Els identifico pels seus expressats documents nacionals d’identitat, els números dels quals coincideixen amb els de la seva identificació fiscal. Tenen, a judici meu, capacitat i legitimació per atorgar aquesta Escriptura de MODIFICACIÓ D'ESTATUTS per tal regir-se ara per la normativa de les societats professionals i a l'efecte,

EXPOSEN:

I.- El dia * es va constituir la societat civil * amb NIF *. Als efectes del que disposa la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización es fa constar que a l'activitat principal que constitueix l'objecte social li correspon el número * (cal indicar els números pertinents de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas)

Ratifiquen els compareixents les dades identificatives de la societat civil abans indicades i, especialment, asseveren que no han variat ni l'objecte social ni el domicili social.

II.- Que l'actual domicili de la societat civil és *.

III.- Que la composició dels socis és la següent:

El Sr. * és titular de * participacions.

La Sra. * és titular de participacions.

(Etc.)

IV.- Que l’objecte de la societat civil no era una activitat que li donés el caràcter de societat professional stricto sensu i, per tant, que estigués obligada a l'adaptació a la Llei estatal 2/2007, sense perjudici que ara es modifiquin els estatuts per passar a regir-se per la normativa de les societats professionals.

V.- Que han decidit reunir-se en aquest acte en junta universal de socis, acceptant unànimement la seva celebració i com a ordre del dia adoptar els acords que segueixen, especialment modificar els estatuts per tenir ara la consideració de societat professional, adoptant el nom de * (Societat Civil professional). Acrediten que amb aquesta denominació no n'existeix cap altra al Registre de Societats, la qual cosa acrediten amb l'oportuna certificació de l'esmentat Registre, que em lliuren i incorporo a aquesta matriu, per a la seva transcripció a les còpies.

Per tant, ATORGUEN:

PRIMER.- Es modifiquen els estatuts per tal de regir-se la societat civil per la llei 2/2007, de 15 de març, de societats professionals, de forma que aquesta societat civil es regirà ara pels nous estatuts estesos en * folis de paper comú.

Els esmentats estatuts són llegits i signats pels socis fundadors, són aprovats per aquests, elevant-los a escriptura pública i jo, el Notari, els deixo units a la present escriptura, formant-ne part integrant.

SEGON.- SOCIS.

Són socis professionals:

El Sr. *, de les circumstàncies personals indicades en la compareixença, de professió *, pertanyent al Col·legi professional de *, amb el número de col·legiat *, segons m'acredita amb el certificat col·legial en el qual consten les seves dades d'identificació i la seva habilitació actual per a l'exercici de la professió.

El Sr. *, de les circumstàncies personals indicades en la compareixença, de professió *, pertanyent al Col·legi professional de *, amb el número de col·legiat *, segons m'acredita amb el certificat col·legial en el qual consten les seves dades d'identificació i la seva habilitació actual per a l'exercici de la professió.

(Etc.)

Socis no professionals, (si escau):

El Sr. *, de les circumstàncies personals indicades en la compareixença.

El Sr. *

TERCER. CAPITAL SOCIAL.-

El capital social és de * euros i està dividit en * participacions de * euros cada una, totes iguals, acumulables i numerades correlativament a partir de la unitat.

Les participacions representatives del capital social íntegrament desembossat corresponen als socis de la forma següent:

a).- El senyor * és titular de * participacions, números 1 al , tots inclosos.

b).- La Sra. *. (etc.)

QUART.- DESIGNACIÓ DE L'ÒRGAN D'ADMINISTRACIÓ.-

Els socis, per unanimitat, determinen que inicialment l'òrgan d'administració estarà format per * administradors solidaris que reuneixin la condició de soci professional.

I els socis fundadors, també per unanimitat, designen per a ocupar l'esmentat càrrec els senyors *, * i *, les dades personals del qual consten a la compareixença, per temps indefinit i amb les facultats que legalment els corresponen, que podran exercir cada un d'ells, en forma indistinta.

Els nomenats accepten el càrrec i en prenen possessió, prometent desenvolupar-lo amb lleialtat i diligència i manifesten que no els afecta cap de les incompatibilitats legals, en especial ni les de la Llei ni les de la Llei 3/2015 de 30 de març, ni les de la Llei 2/2007 de 15 de març de societats professionals i declaren que les seves circumstàncies personals són les que consten a la present escriptura.

Es faculta especialment els senyors * i * perquè, cada un d’ells per sí sol, pugui actuar davant de qualsevol organisme i, especialment, davant de l'Agència Tributària; i sol·licitar certificats de persones físiques, jurídiques de la FNMT-RCM, tramitar firmes electròniques així com qualsevol altre tipus d’actuació sense cap límit davant dels esmentats organismes.

CINQUÉ.- CONSTITUCIÓ DE L'ASSEGURANÇA:

Acrediten la constitució de l'assegurança de responsabilitat, que exigeix l'art. 11.3 de la Llei 2/2007, de 15 de març, de societats professionals, exhibint-me la pòlissa subscrita, (o certificat) ; deixo unida a aquesta matriu fotocòpia que testimonio; es fa constar que l'assegurança cobreix la responsabilitat en què la societat pugui incorre en l'exercici de l'activitat (o de les activitats) que constitueixen el seu objecte.

SISÈ. INICI D'ACTIVITATS. La societat va començar les seves activitats, el dia de la seva constitució.

PRESENTACIÓ AL REGISTRE MERCANTIL:

Per expressa indicació de la part interessada, i d'acord amb l'article 196 del Reglament notarial, procediré a la presentació telemàtica i amb firma electrònica al Registre Mercantil corresponent.

MANIFESTACIÓ NOTARIAL SOBRE EL TITULAR REAL

Opció 1.- Sense resultat:

Conforme al que es disposa en la Llei 10/2010, de 28 d'abril, he consultat jo el notari la Base de dades de Titular Real, no havent-se obtingut cap resultat, havent-se atorgat davant meu el dia d'avui la corresponent acta per a la seva deguda constància. Remetré, jo el notari,aquesta informació a la Base de dades de Titular Real.

Opció 2.- Amb resultat coincident

Conforme al que es disposa en la Llei 10/2010, de 28 d'abril, he consultat, jo el notari, la Base de dades de Titular Real, resultant de la mateixa una informació de titulars reals que el representant de la Societat manifesta ser correcta.

Opció 3. Amb resultat no coincident i Acta davant el mateix notari:

Conforme al que es disposa en la Llei 10/2010, de 28 d'abril, he consultat, jo el notari ,la Base de dades de Titular Real, resultant de la mateixa una informació de titulars reals que el representant de la Societat manifesta NO ser correcta, havent-se atorgat, davant meu, el dia d'avui la corresponent acta per a la seva deguda constància. Remetré, jo el notari,aquesta informació a la Base de dades de Titular Real.

Opció 4. Amb resultat no coincident i Acta davant un altre notari:

Conforme al que es disposa en la Llei 10/2010, de 28 d'abril, he consultat,jo el Notari, la Base de dades de Titular Real, resultant de la mateixa una informació de titulars reals que el representant de la Societat manifesta NO ser correcta, indicant que la correcta és la que consta en l'acta autoritzada pel Notari de * Sr. * el dia *, Protocol número *. Remetré, jo el notari,aquesta informació a la Base de dades de Titular Real.

ADVERTIMENT LINGÜÍSTIC. Es fa constar que el present document s'ha redactat en llengua catalana, d'acord amb l'article 14 de la Llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i l'article 149 del Reglament Notarial.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Adverteixo expressament als compareixents que les seves dades personals s'incorporaran al fitxer del Protocol, a la documentació notarial i al fitxer d'administració i organització, així com del fet que, si escau, les dades poden ser cedides a aquelles administracions públiques que, segons una norma amb rang de Llei, hi tinguin dret.

ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ.-

Faig als compareixents les reserves i advertiments legals; en especial l'obligació de la inscripció de la societat en el Registre Mercantil; en general, i a efectes fiscals, els adverteixo de l'obligació de presentar la documentació a liquidació dintre del termini, de les obligacions i responsabilitats tributàries que els afecten en l'aspecte material, formal i sancionador, i de les conseqüències de tota mena que es derivarien de la inexactitud de les seves declaracions.

He llegit als compareixents, a elecció seva, aquesta Escriptura, un cop advertits del seu dret a llegir-la ells mateixos i, després de fer, a més a més, les necessàries explicacions verbals, manifesten quedar degudament assabentats del seu contingut, l'aproven i firmen.

I jo, el Notari, DONO FE que el...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR