Escriptura de societat civil que passa a ser societat civil professional. Estatuts.

AutorManuel Faus
Cargo del AutorNotario
Actualizado aMayo 2024
Contenido
 • 1 Adaptació dels formularis a partir del 3 de setembre de 2021
 • 2 Model d'escriptura
 • 3 Model d'estatuts de societat civil que passa a ser professional
 • 4 Comentari
  • 4.1 Supòsit del formulari
  • 4.2 Especialitats de les societats professionals
 • 5 Doctrina Administrativa citada
 • 6 Legislación citada
Adaptació dels formularis a partir del 3 de setembre de 2021

El DECRET LLEI 19/2021, de 31 d'agost, pel qual s'adapta el Codi civil de Catalunya a la reforma del procediment de modificació judicial de la capacitat, en vigor el 3 de setembre de 2021, adequa les normes civils catalanes a les normes estatals que ha modificat la Llei 8/2021, de 2 de juny, per la qual es reforma la legislació civil i processal per al suport a les persones amb discapacitat en l'exercici de la seva capacitat jurídica, en vigor així mateix el 3 de setembre de 2021.

Per això s'assenyalen algunes formes del judici notarial de capacitat (ja que tota persona té capacitat,) sense perjudici que a les persones amb discapacitat per a l'exercici de la seva capacitat jurídica li siguin exigibles mesures de suport (voluntàries, intervenció de l'assistent o del defensor judicial i guarda de fet), mesures que han de constar i complir-se en el títol.

Model d'escriptura

NUMERO *

(Lloc i data).

DAVANT MEU, *, Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIXEN:

El Sr. *, major d'edat, (és preferible fer constar data de naixement per a facilitar la confecció de l'índex), * (estat civil, règim matrimonial, i professió o activitat), veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF vigent, *.

El Sr. *, major d'edat, (és preferible fer constar data de naixement per a facilitar la confecció de l'índex), * (estat civil, règim matrimonial, i professió o activitat), veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF vigent, *.

(Etc.)

Tots són de nacionalitat i residència espanyoles i veïnatge civil català. (Indicar, si escau, la documentació aportada: certificat d'empadronament, declaració davant de Registre Civil, etc.)

Intervenen en el seu propi nom i dret i com únics socis de la societat civil que es dirà.

Els identifico, d'acord amb la lletra c) de l'article 23 de la Llei del Notariat, pels seus expressats Documents Nacionals d'Identitat, els números de la qual coincideixen amb el de la seva Identificació fiscal.

(Judici notarial: opcions)

 • Al meu judici els senyors compareixents tenen legitimació i exerceixen la seva capacitat jurídica mitjançant la seva decisió d'atorgar aquesta Escriptura que qualifico de MODIFICACIÓ D'ESTATUTS per tal regir-se ara per la normativa de les societats professionals i EXPOSEN:
 • Al meu judici els senyors compareixents tenen legitimació i capacitat per a l'atorgament d'aquesta Escriptura que qualifico de MODIFICACIÓ D'ESTATUTS per tal regir-se ara per la normativa de les societats professionals i EXPOSEN:
 • Al meu judici els senyors compareixents tenen legitimació i capacitat, sense necessitat de cap mesura de suport, per a l'atorgament d'aquesta Escriptura que qualifico de MODIFICACIÓ D'ESTATUTS per tal regir-se ara per la normativa de les societats professionals i EXPOSEN:

EXPOSEN:

I.- El dia * es va constituir la societat civil * amb NIF *. Als efectes del que disposa la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización es fa constar que a l'activitat principal que constitueix l'objecte social li correspon el número * (cal indicar els números pertinents de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas)

Ratifiquen els compareixents les dades identificatives de la societat civil abans indicades i, especialment, asseveren que no han variat ni l'objecte social ni el domicili social.

(NOTA: Evidentment, a partir del 19 d'octubre de 2022, si fent ús del que es preveu en la Disposició addicional octava de la Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas, una societat civil ha estat inscrita en el Registre Mercantil, haurà de fer-se referència a les dades d'inscripció. Aquesta disposició comença dient: «Las sociedades civiles por su objeto que no tengan forma mercantil constituidas conforme al derecho común, foral o especial que les sea aplicable podrán inscribirse en el Registro Mercantil con arreglo a las normas generales de su Reglamento en cuanto le sean aplicables.»)

II.- Que l'actual domicili de la societat civil és *.

III.- Que la composició dels socis és la següent:

El Sr. * és titular de * participacions.

La Sra. * és titular de participacions.

(Etc.)

IV.- Que l’objecte de la societat civil no era una activitat que li donés el caràcter de societat professional stricto sensu i, per tant, que estigués obligada a l'adaptació a la Llei estatal 2/2007, sense perjudici que ara es modifiquin els estatuts per passar a regir-se per la normativa de les societats professionals.

V.- Que han decidit reunir-se en aquest acte en junta universal de socis, acceptant unànimement la seva celebració i com a ordre del dia adoptar els acords que segueixen, especialment modificar els estatuts per tenir ara la consideració de societat professional, adoptant el nom de * (Societat Civil professional). Acrediten que amb aquesta denominació no n'existeix cap altra al Registre de Societats, la qual cosa acrediten amb l'oportuna certificació de l'esmentat Registre, que em lliuren i incorporo a aquesta matriu, per a la seva transcripció a les còpies.

Per tant, ATORGUEN:

PRIMER.- Es modifiquen els estatuts per tal de regir-se la societat civil per la Llei 2/2007, de 15 de març, de societats professionals, de forma que aquesta societat civil es regirà ara pels nous estatuts estesos en * folis de paper comú.

Els esmentats estatuts són llegits i signats pels socis fundadors, són aprovats per aquests, elevant-los a escriptura pública i jo, el Notari, els deixo units a la present escriptura, formant-ne part integrant.

SEGON.- SOCIS.

Són socis professionals:

El Sr. *, de les circumstàncies personals indicades en la compareixença, de professió *, pertanyent al Col·legi professional de *, amb el número de col·legiat *, segons m'acredita amb el certificat col·legial en el qual consten les seves dades d'identificació i la seva habilitació actual per a l'exercici de la professió.

El Sr. *, de les circumstàncies personals indicades en la compareixença, de professió *, pertanyent al Col·legi professional de *, amb el número de col·legiat *, segons m'acredita amb el certificat col·legial en el qual consten les seves dades d'identificació i la seva habilitació actual per a l'exercici de la professió.

(Etc.)

Socis no professionals, (si escau):

El Sr. *, de les circumstàncies personals indicades en la compareixença.

El Sr. *

TERCER. CAPITAL SOCIAL.-

El capital social és de * euros i està dividit en * participacions de * euros cada una, totes iguals, acumulables i numerades correlativament a partir de la unitat.

Les participacions representatives del capital social íntegrament desembossat corresponen als socis de la forma següent:

a).- El senyor * és titular de * participacions, números 1 al *, tots inclosos.

b).- La Sra. *. (etc.)

QUART.- DESIGNACIÓ DE L'ÒRGAN D'ADMINISTRACIÓ.-

Els socis, per unanimitat, determinen que inicialment l'òrgan d'administració estarà format per * administradors solidaris que reuneixin la condició de soci professional.

I els socis fundadors, també per unanimitat, designen per a ocupar l'esmentat càrrec els senyors *, * i *, les dades personals del qual consten a la compareixença, per temps indefinit i amb les facultats que legalment els corresponen, que podran exercir cada un d'ells, en forma indistinta.

Els nomenats accepten el càrrec i en prenen possessió, prometent desenvolupar-lo amb lleialtat i diligència i manifesten que no els afecta cap de les incompatibilitats legals, en especial ni les de la Llei ni les de la Llei 3/2015 de 30 de març, ni les de la Llei 2/2007 de 15 de març de societats professionals i declaren que les seves circumstàncies personals són les que consten a la present escriptura.

Es faculta especialment els senyors * i * perquè, cada un d’ells per sí sol, pugui actuar davant de qualsevol organisme i, especialment, davant de l'Agència Tributària; i sol·licitar certificats de persones físiques, jurídiques de la FNMT-RCM, tramitar firmes electròniques així com qualsevol altre tipus d’actuació sense cap límit davant dels esmentats organismes.

CINQUÈ.- CONSTITUCIÓ DE L'ASSEGURANÇA:

Acrediten la constitució de l'assegurança de responsabilitat, que exigeix l'art. 11.3 de la Llei 2/2007, de 15 de març, de societats professionals, exhibint-me la pòlissa subscrita, (o certificat); deixo unida a aquesta matriu fotocòpia que testimonio; es fa constar que l'assegurança cobreix la responsabilitat en què la societat pugui incorre en l'exercici de l'activitat (o de les activitats) que constitueixen el seu objecte.

SISÈ.- INICI D'ACTIVITATS. La societat va començar les seves activitats, el dia de la seva constitució.

PRESENTACIÓ AL REGISTRE MERCANTIL:

Per expressa indicació de la part interessada, i d'acord amb l'article 196 del Reglament notarial, procediré a la presentació telemàtica i amb firma electrònica al Registre Mercantil corresponent.

MANIFESTACIÓ NOTARIAL SOBRE EL TITULAR REAL

Opció 1.- Sense resultat:

Conforme al que es disposa en la Llei 10/2010, de 28 d'abril, he consultat jo el notari la Base de dades de Titular Real, no havent-se obtingut cap resultat, havent-se atorgat davant meu el dia d'avui la corresponent acta per a la seva deguda constància. Remetré, jo el notari,aquesta informació a la Base de dades de Titular Real.

Opció 2.- Amb resultat coincident

Conforme al que es disposa en la Llei 10/2010, de 28 d'abril, he consultat, jo el notari, la Base de dades de Titular Real, resultant de la mateixa una informació de titulars reals que el representant de la Societat manifesta ser correcta.

Opció 3. Amb resultat no coincident i Acta davant el mateix notari:

Conforme al que es disposa en la...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR