Dissolució i liquidació d’una Fundació catalana

AutorManuel Faus
Cargo del AutorNotario
Actualizado aNoviembre 2023Contenido
  • 1 Adaptació dels formularis a partir del 3 de setembre de 2021
  • 2 Model de dissolució
  • 3 Model de liquidació d'una Fundació
  • 4 Comentari
  • 5 Jurisprudencia citada
  • 6 Legislación citada
Adaptació dels formularis a partir del 3 de setembre de 2021

El DECRET LLEI 19/2021, de 31 d'agost, pel qual s'adapta el Codi civil de Catalunya a la reforma del procediment de modificació judicial de la capacitat, en vigor el 3 de setembre de 2021, adequa les normes civils catalanes a les normes estatals que ha modificat la Llei 8/2021, de 2 de juny, per la qual es reforma la legislació civil i processal per al suport a les persones amb discapacitat en l'exercici de la seva capacitat jurídica, en vigor així mateix el 3 de setembre de 2021.

Per això s'assenyalen algunes formes del judici notarial de capacitat (ja que tota persona té capacitat,) sense perjudici que a les persones amb discapacitat per a l'exercici de la seva capacitat jurídica li siguin exigibles mesures de suport (voluntàries, intervenció de l'assistent o del defensor judicial i guarda de fet), mesures que han de constar i complir-se en el títol.

Model de dissolució

NÚMERO

(Lloc i data).

DAVANT MEU, * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIX:

EL SENYOR *, major d'edat, professió o activitat), veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF vigent, número *.

Intervé en nom i representació de la Fundació catalana, en liquidació, anomenada *, constituïda, per temps indefinit, en escriptura autoritzada pel notari de *, senyor *, el dia *; (esmentar els altres títols escaients, com l'adaptació, canvi d’estatuts, etc.); inscrita al Registre Fundacions amb el número *, amb data **CIF. G-

He tingut a la vista còpia autèntica de la documentació fefaent abans citada, de la qual es conservarà còpia a la Notaria; d'aquesta documentació resulta el domicili expressat i que l'objecte de la fundació és el següent: *. (Procedeix transcriure l'article pertinent dels estatuts).

Ratifica el compareixent que les dades identificatives de la fundació que representa són les abans indicades i, especialment, assevera que no han variat ni l'objecte social ni el domicili social de la seva representada.

Les seves facultats i representació resulten de l'acord del Patronat, en la sessió degudament convocada celebrada, al domicili social, el dia *, actuant de president el Sr. * i de secretari el Sr. * i de la que em lliura, i deixo unit a aquesta matriu, certificat expedit per l’esmentat Secretari de la Fundació, amb el vistiplau del President, signatura/es que legitimo per ser-me coneguda/es (o per altres mitjans).

Manifesta el compareixent que les seves facultats per a aquest acte no li han estat revocades, restringides ni limitades i que es troben en íntegra vigència i jo, el notari, estimo suficients per a formalitzar escriptura de dissolució de la Fundació que representa.

El/La identifico, d'acord amb la lletra c) de l'article 23 de la Llei del Notariat, pel seu expressat Document Nacional d'Identitat, el número del qual coincideixen amb el de la seva Identificació fiscal.

(Judici notarial: opcions)

  • Al meu judici té legitimació i exerceix la seva capacitat jurídica mitjançant la seva decisió d'atorgar aquesta Escriptura de Dissolució de fundació, prèvia advertència sobre la necessitat d’obtenir l’aprovació del Protectorat i EXPOSA:
  • A judici meu té legitimació i capacitat per a l'atorgament d’aquesta Escriptura de Dissolució de fundació, prèvia advertència sobre la necessitat d’obtenir l’aprovació del Protectorat i EXPOSA:
  • A judici meu té legitimació i capacitat, sense necessitat de cap mesura de suport, per a l'atorgament d’aquesta Escriptura de Dissolució de fundació, prèvia advertència sobre la necessitat d’obtenir l’aprovació del Protectorat i EXPOSA:

I.- El dia * de * de l’any es va atorgar l’escriptura de constitució de la fundació. (altres títols d’interès).

II.- Segons els estatuts de la Fundació són causes d’extinció de la mateixa les següents: (es transcriurà l’article pertinent dels estatuts vigents).

III.- El Patronat, en l’esmentada sessió celebrada el dia *, va acordar la dissolució de la Fundació a causa de * (s’indicarà el motiu o causa, voluntària o legal que condueix a la dissolució).

IV. Liquidadors; (si altra cosa no estigués prevista als estatuts de la fundació) D'acord amb la llei, el Patronat vigent fins al moment de l'acord de dissolució de la fundació passa a exercir les funcions de Liquidador; al dit efecte, es va presentar i aprovar un inventari i un balanç referits al dia del començament de la liquidació.

V.- Exposat el que precedeix, El Sr. compareixent, segons intervé, ATORGA:

Primer.- Queda dissolta la Fundació *.

Segon.- El Patronat passa a ostentar la condició d’organisme encarregat de la Liquidació de la Fundació, que haurà de practicar en el termini màxim de tres anys de la data de l'acord de dissolució, llevat de causa justificada de força major. (els estatuts o l'acord de dissolució pot rebaixar el termini de tres anys).

Tercer.- L'acord serà traslladat al Protectorat de la Fundació, per tal que s’aprovi si escau la dissolució i es pugui iniciar el procés de liquidació.

Quart: El compareixent em lliura el Balanç a què referència l'acord de dissolució, i queda protocol·litzat.

Així o diu i atorga.

ADVERTIMENT LINGÜÍSTIC. Es fa constar que el present document s'ha redactat en llengua catalana, d'acord amb l'article 14 de la Llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i l'article 149 del Reglament Notarial.

MANIFESTACIÓ NOTARIAL SOBRE EL TITULAR REAL

Opció 1.- Sense resultat:

Conforme al que es disposa en la Llei 10/2010, de 28 d'abril, he consultat jo el notari la Base de dades de Titular Real, no havent-se obtingut cap resultat, havent-se atorgat davant meu el dia d'avui la corresponent acta per a la seva deguda constància. Remetré, jo el notari,aquesta informació a la Base de dades de Titular Real.

Opció 2.- Amb resultat coincident

Conforme al que es disposa en la Llei 10/2010, de 28 d'abril, he consultat, jo el notari, la Base de dades de Titular Real, resultant de la mateixa una informació de titulars reals que el representant de la Societat manifesta ser correcta.

Opció 3. Amb resultat no coincident i Acta davant el mateix notari:

Conforme al que es disposa en la Llei 10/2010, de 28 d'abril, he consultat, jo el notari ,la Base de dades de Titular Real, resultant de la mateixa una informació de titulars reals que el representant de la Societat manifesta NO ser correcta, havent-se atorgat, davant meu, el dia d'avui la corresponent acta per a la seva deguda constància. Remetré, jo el notari,aquesta informació a la Base de dades de Titular Real.

Opció 4. Amb resultat no coincident i Acta davant un altre notari:

Conforme al que es disposa en la Llei 10/2010, de 28 d'abril, he consultat,jo el Notari, la Base de dades de Titular Real, resultant de la mateixa una informació de titulars reals que el representant de la Societat manifesta NO ser correcta, indicant que la correcta és la que consta en l'acta autoritzada pel Notari de * Sr. * el dia *, Protocol número *...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR