Estatuts d'una Agrupació d'interès econòmic

AutorManuel Faus
Cargo del AutorNotario
Actualizado aFebrero 2022Contenido
  • 1 Model d'estatuts d'una AIE
  • 2 Comentari
    • 2.1 Normativa
    • 2.2 Requisitis
    • 2.3 Preceptes complementaris
  • 3 Legislación citada
Model d'estatuts d'una AIE

TITOL I

DENOMINACIÓ, OBJECTE, DURADA I DOMICILI

ARTICLE 1.- DENOMINACIÓ.- L'Agrupació es denomina " *, té nacionalitat espanyola i caràcter mercantil i es regirà per aquests Estatuts, la Llei 12/1991 de 29 d'abril, d'Agrupacions d'Interès Econòmic, i supletòriament per les normes de la Societat Col·lectiva que resultin compatibles amb la seva específica naturalesa i per les altres lleis i disposicions que li siguin d'aplicació.

ARTICLE 2.- OBJECTE SOCIAL.- Constitueix l'objecte de l'Agrupació l'activitat econòmica auxiliar de *

Queden excloses de l'objecte social totes aquelles activitats per a l'exercici de les quals la Llei exigeixi requisits especials que no quedin complerts per aquesta Agrupació.

Als efectes del que disposa la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización es fa constar pel compareixent que a l'activitat principal que constitueix l'objecte social li correspon el número * (cal indicar- els números de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques- 2009 (CNAE-2009: Vegeu Clasificación Nacional de Actividades Económicas).

ARTICLE 3.- DOMICILI.- La Societat té el seu domicili a *.

Correspondrà a l'Administrador de la societat el trasllat de domicili dintre del terme municipal, així com la creació, supressió o trasllat de sucursals.

ARTICLE 4.- DURADA.- L'Agrupació té durada indefinida.

ARTICLE 5.- INICI D'OPERACIONS.- L'Agrupació comença les seves operacions en la data de la seva constitució, sense perjudici del previst en l'article 7 de la Llei d'Agrupacions d'Interès Econòmic.

TITULO II

CAPITAL SOCIAL I DRETS DELS SOCIS

ARTICLE 6.- Capital social. El capital de l'Agrupació és de * Euros.

ARTICLE 7.- Transmissions de quotes socials. Cap soci no podrà transmetre a tercers no socis les seves quotes socials excepte consentiment exprés i unànime de tots els socis.

ARTICLE 8.- Admissió de nous socis i separació de socis. L'admissió de nous socis requerirà l'acord unànime de tots els socis.

La separació dels socis es regirà per l'article 15 de la Llei d'Agrupacions d'Interès Econòmic.

ARTICLE 9.- Pèrdua de la condició de soci. La condició de soci es perdrà en els supòsits previstos en l'article 16 de la Llei d'Agrupacions d'Interès econòmic i també pels motius que s'assenyalen en l'article 218 del Codi de Comerç.

ARTICLE 10.- Prohibició de concurrència. Cap dels socis, excepte consentiment unànime de l'Assemblea, no podrà exercir actes de comerç dels inclosos en l'objecte social de l'Agrupació.

ARTICLE 11. Drets del soci. La titularitat d'una quota social concedeix als socis aquesta condició i els atribueix els drets reconeguts en la llei i en aquests Estatuts.

La participació en els resultats econòmics i en el patrimoni resultant de la liquidació, la contribució dels socis al finançament de l'Agrupació i el nombre de vots atribuïts a cadascun d'ells, s'adequarà a la seva participació en el capital social.

TITULO III

GOVERN DE L'AGRUPACIÓ

ARTICLE 12. L'Agrupació serà regida per l'Assemblea General de socis i administrada i representada per un administrador únic.

Per a ser nomenat administrador no es requerirà la condició de soci.

El càrrec d'administrador és gratuït.

ARTICLE 13. L'ASSEMBLEA.- L'Assemblea es reunirà almenys una vegada a l'any i, en tot cas, dintre dels sis primers mesos de cada exercici social.

L'administrador podrà convocar assemblea de socis sempre que ho estimi convenient per als interessos socials.

Haurà de convocar-la quan ho sol·liciti un qualsevol dels socis de l'Agrupació. En aquest cas, la junta haurà de ser convocada per a celebrar-se dintre dels trenta dies següents a la data que s'hagués requerit notarialment a l'administrador per a convocar-la.

L'administrador confeccionarà l'ordre del dia, incloent-hi necessàriament els assumptes que haguessin estat objecte de sol·licitud.

La convocatòria es farà per carta o telegrama amb justificant de recepció enviada als socis amb, almenys, quinze dies naturals d'anticipació a la data fixada i expressarà la data i hora de la reunió i tots els assumptes que han de tractar-se.

No obstant això l'Assemblea s'entendrà convocada i quedarà vàlidament constituïda per a tractar qualsevol assumpte de la seva competència sempre que estiguin presents o degudament representats, tots els socis, i els assistents acceptin per unanimitat la celebració de l'Assemblea.

Presidirà l'Assemblea l'administrador i serà Secretari el que l'Assemblea designi per a cada reunió.

El President de l'Assemblea dirigirà les reunions, donarà la paraula als socis que ho sol·licitin pel temps que estimi pertinent i formularà les propostes que se sotmeten a votació, indicant el resultat de les votacions.

El Secretari redactarà les actes de l'Assemblea que seran signades pel president, i li correspon, a més, expedir certificats de les mateixes o de les seves particulars, amb el vistiplau del president, i cursar les convocatòries de les reunions de l'Assemblea.

ARTICLE 14.- ACORDS: Exceptuant el que està disposat en l'article 16 d'aquests Estatuts, els acords s'adoptaran per majoria simple dels vots dels socis presents o representats en l'Assemblea.

ARTICLE 15. Constitució de l'Assemblea i quòrums de votació.

L'Assemblea quedarà vàlidament constituïda en primera convocatòria quan els socis, presents o representats, posseeixin, almenys, el cinquanta-u per cent de les quotes socials, i qualsevol que siguin les quotes socials presents o representades en segona convocatòria.

Malgrat això, per a l'adopció dels acords que es refereixin a les matèries assenyalades a l'article 16 dels presents Estatuts, es requerirà la concurrència de la totalitat dels socis.

ARTICLE 16. Adopció d'acords especials. Els acords s'adoptaran per majoria. No obstant això s'ha d'aprovar per unanimitat de tots els socis de l'Agrupació tots els acords de modificació de l'escriptura de constitució que afectin el fi de l'Agrupació, el nombre de vots atribuïts a cada soci, els requisits per a l'adopció d'acords, la durada prevista per a l'Agrupació, la quota de contribució de cadascun dels socis o d'algun d'ells al finançament de l'Agrupació...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR