Escriptura declarant la unipersonalitat sobrevinguda d'una S.A.

AutorManuel Faus
Cargo del AutorNotario
Actualizado aAbril 2022Contenido
 • 1 Adaptació dels formularis a partir del 3 de setembre de 2021
 • 2 Nota
 • 3 Model d'escriptura
 • 4 Comentari
  • 4.1 Normes
  • 4.2 Doctrina de la DGRN
 • 5 Doctrina Administrativa citada
 • 6 Legislación citada
Adaptació dels formularis a partir del 3 de setembre de 2021

El DECRET LLEI 19/2021, de 31 d'agost, pel qual s'adapta el Codi civil de Catalunya a la reforma del procediment de modificació judicial de la capacitat, en vigor el 3 de setembre de 2021, adequa les normes civils catalanes a les normes estatals que ha modificat la Llei 8/2021, de 2 de juny, per la qual es reforma la legislació civil i processal per al suport a les persones amb discapacitat en l'exercici de la seva capacitat jurídica, en vigor així mateix el 3 de setembre de 2021.

Per això s'assenyalen algunes formes del judici notarial de capacitat (ja que tota persona té capacitat,) sense perjudici que a les persones amb discapacitat per a l'exercici de la seva capacitat jurídica li siguin exigibles mesures de suport (voluntàries, intervenció de l'assistent o del defensor judicial i guarda de fet), mesures que han de constar i complir-se en el títol.

Nota

Versió actualitzada tenint en compte les modificacions de la Llei de Societats de Capital per lleis posteriors i les normes del Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l'ocupació sobre la possibilitat de videoconferències o conferències telefòniques múltiples.

Es pot consultar en el Pràctico Sociedades Mercantiles el tema Modificaciones de la LSC por leyes posteriores

Atenció: Si alguna Junta se celebra per videoconferència o conferència telefònica múltiple ha de tenir-se en compte el Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l'ocupació que afegeix un apartat 4 en l'article 3 del Reial decret llei 34/2020, de 17 de novembre, de mesures urgents de suport a la solvència empresarial i al sector energètic, i en matèria tributària. Pot veure's el model de junta universal en Certificat genèric d'acords de junta general extraordinària d'una societat anònima. Junta universal i si és convocada en Certificat genèric d'acords de junta general extraordinària de SA. Junta convocada i, en totes dues, com l'opció 2.

Model d'escriptura

NÚMERO

(Lloc i data).

DAVANT MEU, * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIX:

El SENYOR *, (és preferible fer constar data de naixement per a facilitar la confecció de l'índex), major d'edat, de nacionalitat *, * (professió o activitat), amb domicili a *, exhibeix DNI/NIF vigent, número *.

Intervé en nom i representació de la companyia mercantil "* SOCIETAT ANÒNIMA", amb domicili a *; constituïda per temps indefinit en escriptura atorgada el dia *, davant del notari de *, Sr. *; adaptats els seus estatuts a la legislació vigent en escriptura atorgada, davant meu, el dia *. Inscrita al Registre Mercantil de *, al volum *, foli *, full *, inscripció *ª. CIF A-.

He tingut a la vista còpia autèntica de la documentació fefaent abans citada, de la qual es conservarà còpia a la Notaria; d'aquesta documentació resulta el domicili expressat i que l'objecte de la societat és el següent: *. (És procedent transcriure l'article pertinent dels estatuts).

Als efectes del que disposa la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización es fa constar pel compareixent que a l'activitat principal que constitueix l'objecte social li correspon el número * (cal indicar- els números de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques- 2009 (CNAE-2009: Vegeu Clasificación Nacional de Actividades Económicas).'

Ratifica el compareixent que les dades identificatives de la societat que representa són les abans indicades i, especialment, assevera que no han variat ni l'objecte social ni el domicili social de la seva representada.

Les seves facultats resulten del seu càrrec d'administrador únic (indicar, si escau, les altres possibilitats: mancomunats, solidari, secretari o sotssecretari del consell d'administració, conseller especialment facultat, etc.) de la societat, nomenat, pel termini indefinit, (o per * anys) a l'escriptura de constitució social (o per acord de la junta general de *, elevat a públic en l'escriptura atorgada el dia *, davant del notari de *, senyor *), nomenament que va causar la inscripció * al Registre Mercantil.

Així resulta de la primera còpia de l'esmentada escriptura que tinc a la vista i que va causar la inscripció * al Registre Mercantil.

Manifesta el compareixent que les seves facultats per a aquest acte no li han estat revocades, restringides ni limitades i que es troben en íntegra vigència. I jo, el notari, considero suficients les referides facultats per a poder declarar la unipersonalitat de la societat que representa.

El/La identifico, d'acord amb la lletra c) de l'article 23 de la Llei del Notariat, pel seu expressat Document Nacional d'Identitat, el número del qual coincideixen amb el de la seva Identificació fiscal.

(Judici notarial: opcions)

 • Al meu judici té legitimació i exerceix la seva capacitat jurídica mitjançant la seva decisió d'atorgar aquesta Escriptura de DECLARACIÓ D'UNIPERSONALITAT SOBREVINGUDA i EXPOSA:
 • A judici meu té legitimació i capacitat per a l'atorgament d?aquesta Escriptura de DECLARACIÓ D'UNIPERSONALITAT SOBREVINGUDA i EXPOSA:
 • A judici meu té legitimació i capacitat, sense necessitat de cap mesura de suport, per a l'atorgament d?aquesta Escriptura de DECLARACIÓ D'UNIPERSONALITAT SOBREVINGUDA i EXPOSA:

Que declara que la societat que representa ha adquirit la condició d'unipersonal.

La identitat del soci únic és la següent (detallar dades del soci únic, segons sigui persona física o jurídica, conforme a l'art. 38 del Reglament del Registre Mercantil)

L'acte jurídic que ha ocasionat la unipersonalitat ha estat '*'exemple: escriptura de compra autoritzada pel notari de *, Sr. *, el dia *, en la qual l'expressat soci únic, que ja era titular de * accions, ha adquirit la resta de les accions de la companyia; donació... herència, etc.)

El Sr. compareixent m'exhibeix:

Opció 1.- Si es tracta d'accions nominatives.

Sub opcions: Una de les tres següents:

-. El Llibre Registre de les accions de la societat on comprovo la titularitat del soci únic.

-. Testimoni notarial del Llibre Registre d'accions, que deixo unit a aquesta matriu.

-. Certificat del Llibre Registre d'accions, expedit per l'administrador únic * (o solidari, els mancomunats, etc.) la firma del qual firma legitimo, certificat que deixo unit a aquesta matriu.

Opció 2.- Si es tracta d'anotacions en compte.

Certificat expedit per l'entitat encarregada de portar el Registre comptable d'anotacions en compte, (forma en què actualment està representat el capital social), certificat, amb firmes legitimades, que deixo unit a aquesta matriu.

Opció 3.- Si es tracta d'accions al portador.

Sub opcions: Una de les tres següents:

-. Els títols representatius de la totalitat de les accions de la societat.

-. Els resguards provisionals de les accions.

-. Manifesta l'atorgant, sota la seva responsabilitat, que no s'han emès ni els títols ni els resguards provisionals, i que el títol/s que justifica/quen l'adquisició del soci únic és/són el/els següent/s (detallar).

Així ho diu i atorga, sol·licitant la pertinent constància registral.

PRESENTACIÓ AL REGISTRE MERCANTIL:

Possibilitat 1.- Per expressa indicació de la part interessada, i d'acord amb l'article 196 del Reglament notarial...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR