Constitució de comunitat de béns (CB). Estatuts

AutorManuel Faus
Cargo del AutorNotario
Actualizado aJunio 2024Contenido
 • 1 Model de constitució en document privat
 • 2 Comentari
  • 2.1 Puntualitzacions
  • 2.2 Regles de la comunitat
  • 2.3 Aportació de béns immobles
  • 2.4 El problema de la manca de personalitat
  • 2.5 Tràmits posteriors
  • 2.6 Aspectes fiscals
 • 3 Doctrina Administrativa citada
 • 4 Legislación citada
Model de constitució en document privat

A *

REUNITS:

D'una part:

El senyor *, major d'edat, * , veí de *, amb domicili a *. I DNI / NIF vigent, número *.

I de l’altra:

El senyor *, major d'edat, * , veí de *, amb domicili a *. I DNI / NIF vigent, número *.

Intervenen en nom i interès propis .

Es reconeixen amb capacitat per a aquest acte i :

DIUEN I PACTEN:

PRIMER.- Que constitueixen en aquest acte una comunitat de béns que s'anomena * COMUNITAT DE BÉNS O * CB , fixant-se el seu domicili a *.

SEGON.- Tindrà per objecte (indicar: per exemple: l'explotació d'un negoci agrícola, ramader, un bar, un comerç, l'administració i explotació d'un patrimoni comú, etc.).

Als efectes del que disposa la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización es fa constar que a l'activitat principal que constitueix l'objecte social li correspon el número * (cal indicar- els números de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques- 2009 (CNAE-2009: Vegeu Clasificación Nacional de Actividades Económicas).

TERCER.- A efectes fiscals, aquesta comunitat funcionarà en règim de comunitat de béns, atribuint-se els beneficis als comuners en proporció a la seva quota i segons la legislació fiscal pertinent.

QUART.- Totes les despeses i impostos que es derivin pròpiament de l'activitat d'aquesta comunitat seran satisfets per ella.

CINQUÈ.- El patrimoni en comú l'integren les següents aportacions dels comuners:

El senyor * aporta * euros que desemborsa en efectiu metàl·lic.

El senyor * aporta * euros que desemborsa en efectiu metàl·lic.

El senyor * aporta * euros que desemborsa passant a ser comuns els següents béns de la seva propietat ...

(en el cas d'una comunitat de béns -per exemple d'origen hereditari-, s'han de descriure els béns en forma breu però clara).

En conseqüència el capital inicial és de * euros, i , d'acord amb les aportacions la quota dels membres en la comunitat serà (parts iguals, * % el senyor *, % el senyor, etc.).

SISÈ.- La comunitat començarà a regir el dia d'avui i tindrà durada indefinida, sens perjudici de les causes d'extinció.

SETÈ.- L'administració de la comunitat correspon:

Opcions: a cada membre de la comunitat solidàriament, a tots els comuners conjuntament havent d'actuar dos d'ells en forma mancomunada, a tots els comuners actuant conjuntament, a un tercer, etc.

Amb aquesta finalitat s'atorgarà l'oportú poder notarial per poder actuar en la forma indicada en els àmbits fiscals, administratius, entitats de crèdit i en general en el tràfic jurídic i en les relacions amb tercers.

VUITÈ.- Atès que aquesta comunitat no té personalitat jurídica independent , les operacions amb les entitats de crèdit hauran d'anar a nom de tots els integrants de la comunitat, independentment de la signatura autoritzada o representacions concedides i tots ells seran responsables davant els deutes de la CB.

NOVÈ.- Els acords ordinaris sobre l'administració i explotació de l'objecte de la comunitat s'adoptaran per majoria de participacions en la comunitat , havent de constar quan la seva importància sigui rellevant en un Llibre d'Actes.

DESÈ.- L'exercici comptable de la comunitat comença el primer de gener i finalitza el trenta-u de desembre de cada any. El primer exercici social començarà el dia del present contracte i finalitzarà el dia trenta-un de Desembre d'aquest mateix any.

ONZÈ.- En el termini màxim de tres mesos, comptats a partir del tancament de l'exercici, es formularà un balanç i s'acordarà l'aplicació del resultat; en el cas d'acordar repartiment de beneficis aquests seran atribuïts als integrants de la comunitat en proporció a la seva participació.

TRETZÈ.- Cap membre de la comunitat podrà transmetre lliurement la seva participació per actes inter vius sense consentiment unànime dels altres comuners...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR