Escriptura d'extinció voluntària d'arrendament rústic

AutorManuel Faus
Cargo del AutorNotario
Actualizado aAgosto 2021Model d'escriptura

NÚMERO

(Lloc i data)

DAVANT MEU, * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIXEN:

D'una part:

(exemple) El senyor *, major d'edat, * (estat civil, professió o activitat i si està casat: règim matrimonial), veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF vigent, número *.

Intervé en nom propi (o en nom i ...)

I de l'altra:

(exemple) Els consorts, casats en règim legal de separació de béns, senyors * i *, majors d'edat, * (professió o activitat), veïns de *, amb domicili a *. Exhibeixen DNI/NIF vigents, números * i *.

Intervenen en nom propi.

Són tots residents a Espanya i de veïnatge civil català. (si escau, s'expressarà la documentació aportada: DNI, certificat d'empadronament, declaració davant el Registre Civil, etc.).

Els identifico pels seus expressats documents nacionals d'identitat, els números dels quals coincideixen amb els de la seva identificació fiscal. Tenen, a judici meu, capacitat legal i legitimació per atorgar aquesta escriptura d'EXTINCIÓ D'ARRENDAMENT RÚSTIC i EXPOSEN:

I.- El Sr. * és propietari arrendador de la finca rústica denominada *, situada a *...

II.- Que des del * dia el Sr. * té arrendada la finca anterior, amb la casa, cabanya, era, coberts per a quadres de bestiar, unes * hectàrees de terres de cultiu i unes * hectàrees de bosc.

III.- Que la renda actual del lloguer és de * euros a l'any.

IV.- Que el * dia el propietari va notificar, per conducte notarial, al Sr. * el preavís per a l'extinció de l'arrendament.

V.- Que el Sr. * no ha percebut les indemnitzacions que li corresponen per millores realitzades a la finca.

VI.- Que les parts, a fi d'evitar un litigi entre elles, mitjançant aquest document volen transigir sobre els aspectes referents a la resolució i extinció arrendatícia i l'abonament de les millores, la qual cosa porten a terme en virtut dels següents PACTES:

PRIMER.- El Sr. *, com a propietari arrendador, i el Sr. * com a arrendatari, resolen i extingeixen el contracte d'arrendament rústic esmentat a la part expositiva d'aquesta escriptura, manifestant el propietari que fins al dia d'avui s'han satisfet totes les rendes de l'arrendament.

SEGON.- Atesa l'explotació agrícola i ramadera existent a la finca, en contraprestació per les millores en ella fetes pel Sr. *, ambdues parts convenen que el propietari paga en aquest acte a l'arrendatari la quantitat de * euros que aquest rep, dóna carta de pagament i renúncia a cap altra reclamació; així mateix, es convé que l'arrendatari i la seva família podran continuar ocupant la totalitat de la finca com a màxim fins al dia * de l'any *, data en la qual hauran de lliurar la possessió al propietari de la casa, era, cabanya i coberts, podent continuar l'ocupació de la casa fins al dia *. Tot l'anterior s'entén sense perjudici de la possibilitat de fer el lliurament de la possessió abans de termini, si el Sr. * (arrendatari) ho estima convenient. En el moment del lliurament s'aixecaran actes notarials que acreditin el compliment d'aquestes obligacions.

TERCER.- L'ocupació de la finca en els termes expressats anteriorment ho serà sense pagament de cap tipus de renda, contraprestació ni...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR