Escriptura d'extinció voluntària d'arrendament rústic

AutorManuel Faus
Cargo del AutorNotario
Actualizado aFebrero 2022Contenido
  • 1 Adaptació dels formularis a partir del 3 de setembre de 2021
  • 2 Model d'escriptura
  • 3 Comentari
  • 4 Legislación citada
Adaptació dels formularis a partir del 3 de setembre de 2021

El DECRET LLEI 19/2021, de 31 d'agost, pel qual s'adapta el Codi civil de Catalunya a la reforma del procediment de modificació judicial de la capacitat, en vigor el 3 de setembre de 2021, adequa les normes civils catalanes a les normes estatals que ha modificat la Llei 8/2021, de 2 de juny, per la qual es reforma la legislació civil i processal per al suport a les persones amb discapacitat en l'exercici de la seva capacitat jurídica, en vigor així mateix el 3 de setembre de 2021.

Per això s'assenyalen algunes formes del judici notarial de capacitat (ja que tota persona té capacitat,) sense perjudici que a les persones amb discapacitat per a l'exercici de la seva capacitat jurídica li siguin exigibles mesures de suport (voluntàries, intervenció de l'assistent o del defensor judicial i guarda de fet), mesures que han de constar i complir-se en el títol.

Model d'escriptura

NÚMERO

(Lloc i data)

DAVANT MEU, * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIXEN:

D'una part:

(Exemple) El senyor *, major d'edat, * (estat civil, professió o activitat i si està casat: règim matrimonial), veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF vigent, número *.

Intervé en nom propi (o en nom i ...)

I de l'altra:

(Exemple) Els consorts, casats en règim supletori legal de separació de béns vigent a Catalunya, senyors * i *, majors d'edat, * (professió o activitat), veïns de *, amb domicili a *. Exhibeixen DNI/NIF vigents, números * i *.

Intervenen en nom propi.

Són tots residents a Espanya i de veïnatge civil català. (si escau, s'expressarà la documentació aportada: DNI, certificat d'empadronament, declaració davant el Registre Civil, etc.).

Els identifico, d'acord amb la lletra c) de l'article 23 de la Llei del Notariat, pels seus expressats Documents Nacionals d'Identitat, els números de la qual coincideixen amb el de la seva Identificació fiscal.

(Judici notarial: opcions)

  • Al meu judici els senyors compareixents tenen legitimació i exerceixen la seva capacitat mitjançant la seva decisió d'atorgar aquesta Escriptura d'EXTINCIÓ D'ARRENDAMENT RÚSTIC i EXPOSEN
  • A judici meu tenen legitimació i capacitat per a l'atorgament d?aquesta Escriptura d'EXTINCIÓ D'ARRENDAMENT RÚSTIC i EXPOSEN:
  • A judici meu tenen legitimació i capacitat, sense necessitat de cap mesura de suport, per a l'atorgament d?aquesta Escriptura d'EXTINCIÓ D'ARRENDAMENT RÚSTIC' i EXPOSEN:

I.- El Sr. * és propietari arrendador de la finca rústica denominada *, situada a *...

II.- Que des del * dia el Sr. * té arrendada la finca anterior, amb la casa, cabanya, era, coberts per a quadres de bestiar, unes * hectàrees de terres de cultiu i unes * hectàrees de bosc.

III.- Que la renda actual del lloguer és de * euros a l'any.

IV.- Que el * dia el propietari va notificar, per conducte notarial, al Sr. * el preavís per a l'extinció de l'arrendament.

V.- Que el Sr. * no ha percebut les indemnitzacions que li corresponen per millores realitzades a la finca.

VI.- Que les parts, a fi d'evitar un litigi entre elles, mitjançant aquest document volen transigir sobre els aspectes referents a la resolució i extinció arrendatícia i l'abonament de les millores, la qual cosa porten a terme en virtut dels següents PACTES:

PRIMER.- El Sr. *, com a propietari arrendador, i el Sr. * com a arrendatari, resolen i extingeixen el contracte d'arrendament rústic esmentat a la part expositiva d'aquesta escriptura, manifestant el propietari que fins al dia d'avui s'han satisfet totes les rendes de l'arrendament.

SEGON.- Atesa l'explotació agrícola i ramadera existent a la finca, en contraprestació per les millores en ella fetes pel Sr. *, ambdues parts convenen que el propietari paga en aquest acte a l'arrendatari la quantitat de * euros que aquest rep, dóna...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR