Acta per acreditar la destrucció de màquines recreatives

AutorManuel Faus
Cargo del AutorNotario
Actualizado aSeptiembre 2021

Contenido
 • 1 Adaptació dels formularis a partir del 3 de setembre de 2021
 • 2 Model
 • 3 Comentari
  • 3.1 Normes generals
   • 3.1.1 Interès legítim o legitimació
   • 3.1.2 No existeix unitat d'acte
 • 4 Jurisprudencia citada
 • 5 Legislación citada
Adaptació dels formularis a partir del 3 de setembre de 2021

El DECRET LLEI 19/2021, de 31 d'agost, pel qual s'adapta el Codi civil de Catalunya a la reforma del procediment de modificació judicial de la capacitat, en vigor el 3 de setembre de 2021, adequa les normes civils catalanes a les normes estatals que ha modificat la Llei 8/2021, de 2 de juny, per la qual es reforma la legislació civil i processal per al suport a les persones amb discapacitat en l'exercici de la seva capacitat jurídica, en vigor així mateix el 3 de setembre de 2021.

Per això s'assenyalen algunes formes del judici notarial de capacitat (ja que tota persona té capacitat,) sense perjudici que a les persones amb discapacitat per a l'exercici de la seva capacitat jurídica li siguin exigibles mesures de suport (voluntàries, intervenció de l'assitent o del defensor judicial i guarda de fet), mesures que han de constar i complir-se en el títol.

Model

NÚMERO

(Lloc i data).

DAVANT MEU, * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIX:

EL SENYOR ** major d'edat, *, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF número *.

Intervé en nom i representació de la companyia mercantil *, domiciliada a *, constituïda en escriptura atorgada davant del notari de * , Sr. *, el dia ** i adaptada a la legislació vigent, en escriptura atorgada **. INSCRITA al Registre Mercantil de *, al volum *, foli *, full número * inscripció *, CIF *.

Les seves facultats resulten del seu càrrec d'administrador únic (o solidari, mancomunats, etc.) de la societat, nomenat/s *.

Manifesta el compareixent que les seves facultats no li han estat revocades, restringides ni limitades i que es troben plenament vigents.

L'identifico, d'acord amb la lletra c) de l'article 23 de la Llei del Notariat, pel seu expressat Document Nacional d'Identitat, el número del qual coincideix amb el d'Identificació fiscal.

(Judici de Capacitat: opcions)

 • Al meu judici té interès legítim, legitimació i pot exercir la seva capacitat jurídica per a instar la present Acta i DIU:
 • EL jutjo amb interès, legitimació i aptitud en l'exercici de la seva capacitat jurídica per a instar la present Acta i DIU:
 • El jutjo amb interès, aptitud i legitimació, sense necessitat de cap mesura de suport, per a instar la present Acta i DIU:
 • El jutjo amb interès, aptitud i legitimació per a l'exercici dels seus drets i obligacions en instar la present Acta i DIU:
 • Al meu judici té interès, legitimació i exerceix la seva capacitat jurídica instant la present Acta i DIU:
 • El jutjo amb interès, legitimació i l'aptitud suficient per a l'exercici de la seva capacitat jurídica en instar la present Acta i DIU:

Que em requereix, a mi, el Notari, per tal que, d'acord amb l'article 34.7 del Reglament de màquines recreatives i d'atzar, Decret 316/1992, de 28 de desembre, doni fe de la destrucció que es realitzarà a la meva presència de les màquines recreatives següents, així com dels seus elements d'identificació: placa d'identitat, moble o carcassa, serigrafia descriptiva del joc i premis, tapa metàl·lica, comptador de monedes i memòria del programa, que regula el pla de guanys de totes i cada una de les màquines:

1.- MODEL *, NÚMERO DE SÈRIE *, NÚMERO DE GUIA * 2.- MODEL *.

ACCEPTO el requeriment, que compliré tan aviat com em sigui possible, consignant els resultats, per diligència, a continuació.

ADVERTIMENT LINGÜÍSTIC. Es fa constar que el present document s'ha redactat en llengua catalana, d'acord amb l'article 14 de la Llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i l'article 149 del Reglament Notarial.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Adverteixo expressament a l'atorgant que les seves dades personals s'incorporaran al fitxer del protocol, a la documentació notarial i al fitxer d'administració i organització, així com del fet que, en el seu cas, les dades poden ser cedides a aquelles administracions públiques que, segons una norma amb rang de llei, hi tinguin dret.

ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ.-

Faig al compareixent les reserves i advertiments legals.

He llegit...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR