Acta per acreditar la destrucció de màquines recreatives

AutorManuel Faus
Cargo del AutorNotario
Actualizado aSeptiembre 2021

Contenido
 • 1 Model
 • 2 Comentari
  • 2.1 Normes generals
   • 2.1.1 Interès legítim o legitimació
   • 2.1.2 No existeix unitat d'acte
 • 3 Jurisprudencia citada
 • 4 Legislación citada
Model

NÚMERO

(Lloc i data).

DAVANT MEU, * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIX:

EL SENYOR ** major d'edat, *, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF número *.

Intervé en nom i representació de la companyia mercantil *, domiciliada a *, constituïda en escriptura atorgada davant del notari de * , Sr. *, el dia ** i adaptada a la legislació vigent, en escriptura atorgada **. INSCRITA al Registre Mercantil de *, al volum *, foli *, full número * inscripció *, CIF *.

Les seves facultats resulten del seu càrrec d'administrador únic (o solidari, mancomunats, etc.) de la societat, nomenat/s *.

Manifesta el compareixent que les seves facultats no li han estat revocades, restringides ni limitades i que es troben plenament vigents.

L'identifico pel seu expressat document nacional d'identitat el número del qual coincideix amb el de la seva identificació fiscal. Té, a judici meu, interès legítim, per a instar la present Acta i DIU:

Que em requereix, a mi, el Notari, per tal que, d'acord amb l'article 34.7 del Reglament de màquines recreatives i d'atzar, Decret 316/1992, de 28 de desembre, doni fe de la destrucció que es realitzarà a la meva presència de les màquines recreatives següents, així com dels seus elements d'identificació: placa d'identitat, moble o carcassa, serigrafia descriptiva del joc i premis, tapa metàl·lica, comptador de monedes i memòria del programa, que regula el pla de guanys de totes i cada una de les màquines:

1.- MODEL *, NÚMERO DE SÈRIE *, NÚMERO DE GUIA * 2.- MODEL *.

ACCEPTO el requeriment, que compliré tan aviat com em sigui possible, consignant els resultats, per diligència, a continuació.

ADVERTIMENT LINGÜÍSTIC. Es fa constar que el present document s'ha redactat en llengua catalana, d'acord amb l'article 14 de la Llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i l'article 149 del Reglament Notarial.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Adverteixo expressament a l'atorgant que les seves dades personals s'incorporaran al fitxer del protocol, a la documentació notarial i al fitxer d'administració i organització, així com del fet que, en el seu cas, les dades poden ser cedides a aquelles administracions públiques que, segons una norma amb rang de llei, hi tinguin dret.

ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ.-

Faig al compareixent les reserves i advertiments legals.

He llegit al/a la compareixent, a elecció seva, el present document, un cop advertit del seu dret a llegir-lo ell mateix i, després de fer, a més a més, les necessàries explicacions verbals, manifesta quedar degudament assabentat/da del seu contingut, l'aprova i firma.

I jo, el Notari, DONO FE que el consentiment ha estat lliurement prestat, que l'atorgament s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada de l'atorgant.

Queda estesa en un total de * folis de paper notarial, el primer amb el número * i els restants amb els números següents en ordre correlatiu (o anteriors en ordre correlatiu).

I DONO FE del seu contingut.-


'(ADVERTIMENT: Sobre la fe de coneixement o identificació per mitjans supletoris, la necessària constància del NIF i la consulta prèvia en cas d'entitats, vegeu la nova redacció de l'art. 23 de la Llei del Notariat per la llei estatal 11/2021, de 9 de juliol.)

DILIGÈNCIA. El mateix dia, a *, em trasllado al carrer * i a la meva presència es procedeix a la destrucció de les màquines de referència i dels seus elements d'identificació.

I per no interessar altres particularitats, redacto aquesta...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR