DECRET 16/2014, d'11 de febrer, d'aprovació del Reglament del Registre d'instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves, i de modificació del Reglament d'instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament de Benestar Social i Família
Rango de LeyDecret

L’article 142 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya atribueix a la Generalitat de Catalunya la competència exclusiva en matèria de joventut.

D’una banda, aquest Decret té per finalitat regular el Reglament del Registre d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves que preveu la Llei 38/1991, de 30 de desembre, d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves, i és aplicable a les instal·lacions que esmenta l’article 2 d’aquesta Llei.

L’article 8 bis de la Llei esmentada estableix que la gestió del Registre d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves correspon a l’òrgan competent en matèria de joventut de l’Administració de la Generalitat, que l’ha de dur a terme d’acord amb el contingut i el funcionament que s’estableixin per reglament. Aquest article es va afegir mitjançant el Decret legislatiu 3/2010, de 5 d’octubre, per a l’adequació de normes amb rang de llei a la Directiva 2006/123/CE, del Parlament i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior, amb l’objectiu de suprimir o reduir les càrregues administratives tant a les persones destinatàries com a les prestadores de serveis.

Amb la finalitat de complir aquest mandat legal, el capítol 1 d’aquest Decret regula el Registre d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves, el qual constitueix un mecanisme necessari per gestionar les comunicacions prèvies a la posada en funcionament de les instal·lacions, així com les relatives a la modificació i l’alteració de qualsevol de les seves dades registrals.

Escau recordar que, d’acord amb la disposició addicional tercera de la Llei 38/1991, de 30 de desembre, que va afegir l’article 27 del Decret legislatiu 3/2010, de 5 d’octubre, el Registre d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves substitueix el llibre de registre que preveuen el Decret 276/1994, de 14 d’octubre, d’aprovació del Reglament d’instal·lacions destinades a activitats de lleure amb infants i joves, i el Decret 140/2003, de 10 de juny, d’aprovació del Reglament d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves.

D’altra banda, i atès que el Decret legislatiu 3/2010, de 5 d’octubre, va modificar la Llei 38/1991, de 30 de desembre, pel que fa al règim d’autorització, el qual va substituir pel règim de comunicació prèvia, acompanyada de la declaració responsable corresponent, en la regulació dels requisits de funcionament d’aquests centres, mitjançant aquest Decret es modifica el Decret 140/2003, de 10 de juny, amb la voluntat de construir un marc jurídic coherent i un procediment administratiu clar i que, alhora, doni resposta a les expectatives i demandes dels consells comarcals, del Consell General d’Aran i dels ajuntaments que han assolit les potestats de tramitació, inspecció i sanció i de les persones titulars d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves que s’hi relacionen.

Finalment, d’acord amb l’article 4.3 de la Llei 38/1991, de 30 de desembre, es determinen la forma i la quantia de l’assegurança de responsabilitat civil general per cobrir els possibles danys personals i materials ocasionats a les persones usuàries i a terceres persones derivats de la utilització de les instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves.

Aquest Decret s’ha tramitat segons el que disposen els articles 59 i següents de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i ha estat sotmès a informe de la Comissió de Govern Local i a dictamen del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya.

Per tot això, a proposta de la consellera de Benestar Social i Família, d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Capítol 1

Reglament del Registre d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves

Article 1

Objecte i àmbit d’aplicació

1.1 Aquest capítol té per objecte establir el Reglament del Registre d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves (en endavant, Registre).

1.2 Resten sotmeses a les disposicions d’aquest capítol les instal·lacions que preveu l’article 2 de la Llei 38/1991, de 30 de desembre, d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves.

Article 2

Adscripció i naturalesa del Registre

2.1 El Registre està adscrit al departament competent en matèria de joventut i la seva gestió correspon a l’òrgan competent en matèria d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves.

2.2 El Registre és públic i la inscripció en el Registre no té efectes habilitants de l’activitat.

Article 3

Finalitats del Registre

3.1 El Registre té com a finalitat principal la inscripció de les dades que contenen les comunicacions prèvies a l’inici, la suspensió o el cessament de l’activitat presentades per les persones titulars d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves, d’acord amb el que estableix l’article 5 d’aquest capítol.

3.2 També té com a finalitat posar a disposició del departament competent en matèria de joventut la informació descriptiva i nominal de les instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves de Catalunya, la seva titularitat, les incidències i els canvis que les afectin, així com les decisions administratives del departament competent en matèria de joventut i de les administracions locals que han assumit l’exercici de les competències en relació amb el compliment dels drets i els deures que les afecten legalment.

3.3 El Registre ha de servir per mantenir actualitzada i ordenada la informació global sobre el sector de les instal·lacions juvenils que conté, i garantir-ne la difusió al conjunt de la societat.

Article 4

Objecte d’inscripció

4.1 En el Registre han de constar, com a mínim, les dades següents:

 1. Nom de la instal·lació.

 2. Objecte de la comunicació prèvia, que pot ser la posada en funcionament, el canvi de titularitat o d’administració, la modificació de dades o característiques de la instal·lació que contingui una comunicació anterior, la suspensió temporal o el cessament definitiu d’activitat.

 3. Data de presentació de la comunicació prèvia.

 4. Tipus d’instal·lació, segons la classificació de l’article 2 de la Llei 38/1991, de 30 de desembre.

 5. Nom i cognoms de la persona física o jurídica titular de la instal·lació i de la persona representant, si escau.

 6. Nom i cognoms de la persona administradora de la instal·lació.

 7. Adreça i municipi de la instal·lació.

 8. Nombre màxim de places de la instal·lació.

 9. En el supòsit de comunicació prèvia de canvi de titularitat, les dades de la nova persona titular: nom i cognoms de la persona física, o denominació de la persona jurídica, i de la persona representant, si escau.

 10. En el supòsit de comunicació prèvia de canvi de persona administradora, les seves dades: nom i cognoms.

 11. En el supòsit de comunicació de suspensió temporal, les dates d’inici i finalització de la suspensió.

 12. Les decisions que han adoptat el departament competent en matèria de joventut i les administracions locals que han assumit l’exercici de les competències en relació amb el compliment dels drets i els deures que estableix la Llei 38/1991, de 30 de desembre, i les disposicions reglamentàries que la despleguen.

4.2 Les persones titulars de les instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves tenen dret a conèixer les dades que les afecten i, si escau, a promoure’n la modificació per adequar-les a la realitat.

4.3 El programa electrònic del Registre ha d’atorgar, per ordre cronològic i amb numeració correlativa, un número de registre a cada instal·lació a partir de la data de la comunicació prèvia a la seva obertura.

4.4 La comunicació del cessament definitiu deixa sense efecte la inscripció de la instal·lació al Registre.

Article 5

Procediment d’inscripció

5.1 Els consells comarcals, el Consell General d’Aran i els ajuntaments que hagin assolit les potestats de tramitació, inspecció i sanció, d’acord amb el que estableix l’article 7 de la Llei 38/1991, de 30 de desembre, han de dur a terme les actuacions següents:

 1. Informar sobre les dades consignades en les comunicacions prèvies que hagin rebut al Registre en el termini de deu dies des de la seva recepció.

 2. Proposar al departament competent en matèria de joventut la inscripció de les comunicacions prèvies en el Registre en el termini de vint dies des de la recepció de les comunicacions esmentades.

 3. Notificar al departament competent en matèria de joventut les resolucions derivades dels procediments d’inspecció i dels procediments sancionadors en el termini d’un mes des de la seva adopció.

5.2 La inscripció de les comunicacions prèvies en el Registre correspon al departament competent en matèria de joventut en el termini de deu dies des de la recepció de la proposta d’inscripció a què fa referència l’article 5.1.b). Les inscripcions s’han de notificar a les persones titulars de les instal·lacions i a les administracions públiques receptores de les comunicacions prèvies en el termini de dos mesos des que les persones interessades hagin presentat la comunicació.

5.3 Les informacions, les notificacions i les propostes d’inscripció s’han de dur a terme mitjançant el programa electrònic del Registre, al qual s’accedeix a través del portal eaCat.

5.4 En el supòsit que com a conseqüència de la verificació de les comunicacions prèvies, de les inspeccions realitzades o de les sancions imposades per l’administració competent, s’hagi resolt el tancament d’una instal·lació o l’adopció de mesures provisionals, s’ha de deixar...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR