DECRET 12/2010, de 2 de febrer, pel qual es regulen els requisits per exercir l'activitat d'agent immobiliari i es crea el Registre d'Agents Immobiliaris de Catalunya.

Fecha de Entrada en Vigor 9 de Marzo de 2010
SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament de Medi Ambient i Habitatge
Rango de LeyDecret

DECRET

12/2010, de 2 de febrer, pel qual es regulen els requisits per exercir l'activitat d'agent immobiliari i es crea el Registre d'Agents Immobiliaris de Catalunya.

En ús de les competències contingudes a l'article 137 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, el Parlament va aprovar la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge.

El preàmbul d'aquesta Llei anuncia la voluntat d'introduir criteris de transparència en el mercat immobiliari i de garantir la protecció dels consumidors, amb l'establiment de requeriments als quals s'han de subjectar les activitats dels diferents agents que intervenen en la promoció, construcció i transacció immobiliària, només en allò que afecti directament els objectius i procediments de la Llei mateixa, i sense pretendre, per tant, la regulació de professions titulades o no.

Així, l'article 55, apartat 1, d'aquesta Llei defineix els agents immobiliaris com a persones físiques o jurídiques que es dediquen de manera habitual i retribuïda, dins el territori de Catalunya, a prestar serveis de mediació, assessorament i gestió en transaccions immobiliàries amb relació a operacions de compravenda, lloguer, permuta o cessió de béns immobles i dels drets corresponents, inclosa la constitució d'aquests drets.

Els apartats 2 i 3 de l'esmentat article 55 determinen condicions per a l'exercici de l'activitat d'agent immobiliari, i l'apartat 4 de l'article 55 disposa la creació d'un registre obligatori d'agents immobiliaris, la qual cosa ha de permetre que la transacció d'un habitatge es produeixi en un context de transparència i de protecció per al consumidor. La concreció dels requisits i la creació d'aquest registre s'han d'establir reglamentàriament.

La Llei 13/2009, de 22 de juliol, crea l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i en determina com a funció, al seu article 3.1.k), gestionar els registres administratius dels agents vinculats amb l'habitatge adscrits al departament competent en aquesta matèria.

Aquest Decret conté 23 articles estructurats en tres capítols. El primer, de disposicions generals, en defineix l'objecte i la finalitat, i l'àmbit d'aplicació. El segon estableix els requisits d'ubicació i d'atenció, de capacitació i bones pràctiques i de solvència per exercir l'activitat d'agent immobiliari; també desplega les modalitats, els imports i els límits de les garanties i assegurances. El tercer capítol es refereix al Registre i en determina la naturalesa jurídica; l'adscripció i gestió; les funcions de la Secretaria d'Habitatge; les funcions de les entitats gestores del Registre; la sol·licitud d'inscripció i documentació; la inscripció; els efectes de la inscripció; les comprovacions; la modificació, suspensió i cancel·lació a instància de part; la suspensió o cancel·lació de la inscripció d'ofici; el règim de recursos, i el fitxer de dades personals i protecció de dades.

El Decret també conté cinc disposicions addicionals que fan referència a la tramitació electrònica; a la relació amb altres registres; a la coordinació en la gestió del Registre d'agents immobiliaris de Catalunya; a les funcions d'informació de les oficines locals d'Habitatge, i a l'actualització de les quanties de les garanties i assegurances. I cinc disposicions transitòries relatives a la gestió del Registre fins que l'Agència de l'Habitatge de Catalunya es posi en funcionament; el termini i els requisits d'inscripció per a persones que exerceixen l'activitat; el termini de presentació de la declaració per a la inscripció de sol·licituds col·lectives; les operacions iniciades abans de l'entrada en vigor, i la documentació a presentar amb la declaració responsable en les sol·licituds individuals d'inscripció. La disposició final n'estableix l'entrada en vigor.

Tres annexos complementen el Decret. El primer indica el contingut bàsic que ha d'incloure la formació; el segon, les característiques del Distintiu d'inscripció al Registre i de la placa; i el tercer fa referència al fitxer de dades personals d'acord amb la normativa de protecció de dades.

El text s'ha sotmès a la valoració preceptiva del Consell de Treball Econòmic i Social, que ha emès dictamen sobre el Projecte de decret, i l'Agència Catalana de Protecció de Dades ha elaborat el corresponent informe sobre la matèria.

D'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora;

A proposta del conseller de Medi Ambient i Habitatge, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Capítol I

Disposicions generals

Article 1

Objecte i finalitat

1.1 Aquest Decret té per objecte la regulació dels requisits per a l'exercici de l'activitat dels agents immobiliaris previstos a l'article 55 de la Llei 18/2007, del dret a l'habitatge, a fi de protegir les persones consumidores i usuàries en matèria d'habitatge.

1.2 Amb la finalitat d'afavorir la transparència en el sector de l'habitatge i garantir la protecció dels consumidors, aquest Decret crea el Registre d'Agents Immobiliaris de Catalunya.

Article 2

Àmbit d'aplicació

2.1 El Decret és d'aplicació a les persones físiques o jurídiques que exerceixen o volen exercir d'agents immobiliaris, tal com els defineix l'article 55.1 de la Llei 18/2007, del dret a l'habitatge, dins del territori de Catalunya de manera habitual.

2.2 El Decret no és d'aplicació a les persones físiques o jurídiques següents:

  1. Administradors de finques que desenvolupen exclusivament les activitats regulades a l'article 54 de la Llei 18/2007, del dret a l'habitatge.

  2. Agents immobiliaris que actuen a Catalunya de manera habitual des d'algun estat de la Unió Europea o de fora de Catalunya, sense establiment obert al públic en aquest àmbit territorial.

  3. Persones que actuen a Catalunya en la prestació de serveis relacionats amb les transaccions immobiliàries de forma no habitual i sense retribució, segons el que estableix l'article 55.1 de la Llei 18/2007, del dret a l'habitatge.

Capítol II

Requisits, garanties i assegurances per exercir l'activitat

Secció primera

Requisits

Article 3

Requisits d'ubicació i d'atenció

3.1 Els agents immobiliaris han de disposar d'establiment obert al públic, llevat que es prestin els serveis a distància per via electrònica o telemàtica. Tenen la consideració d'establiment obert al públic el domicili professional, els locals comercials, i les oficines o despatxos que compleixin tots els requisits i disposin dels permisos, les llicències i les altes fiscals requerides legalment per exercir l'activitat.

3.2 Els agents que presten serveis exclusivament per via electrònica o telemàtica han de tenir una adreça física.

3.3 En aquests establiments, o en l'adreça física de la persona que presti els serveis per via electrònica, s'han d'ate ndre les consultes, queixes i reclamacions de les persones consumidores i usuàries en relació amb els serveis de l'agent immobiliari.

Article 4

Requisits de capacitació i actuació professional

4.1 Els agents immobiliaris han de tenir capacitació professional per a l'exercici de l'activitat, d'acord amb els continguts bàsics de formació que descriu l'annex 1.

4.2 Els agents immobiliaris han de complir les obligacions i els principis d'actuació establerts a la legislació vigent i als codis professionals de conducta.

4.3 En el cas de persones jurídiques, han de complir ambdós requisits les persones administradores o, si s'escau, les persones membres del Consell d'Administració de la societat, i també la persona responsable de cada establiment obert al públic.

Article 5

Requisits de solvència

Els agents immobiliaris han de disposar de garanties i assegurances en les condicions que estableix la secció segona d'aquest capítol.

Secció segona

Garanties i assegurances

Article 6

Obligacions dels agents de constituir una garantia i d'informar-ne

6.1 Els agents immobiliaris han de constituir una garantia i mantenir-la vigent durant tot el temps que desenvolupin la seva activitat mediadora per respondre de les quantitats que rebin en l'exercici de l'activitat, fins que aquestes quantitats siguin posades a disposició de les persones destinatàries.

6.2 Els agents immobiliaris...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR