Acta notarial d'un sorteig

AutorManuel Faus
Cargo del AutorNotario
Actualizado aFebrero 2021

Contenido
 • 1 Advertència: els formularis a partir del 3 de setembre de 2021
 • 2 Model
 • 3 Comentari
  • 3.1 Especialitats d'aquest tipus d'actes
  • 3.2 Normes
  • 3.3 Norma catalana
  • 3.4 Normes generals
   • 3.4.1 Interès legítim o legitimació
   • 3.4.2 No existeix unitat d'acte
 • 4 Jurisprudencia citada
 • 5 Legislación citada
Advertència: els formularis a partir del 3 de setembre de 2021

A Catalunya el DECRET LLEI 19/2021, de 31 d'agost, pel qual s'adapta el Codi civil de Catalunya a la reforma del procediment de modificació judicial de la capacitat, en vigor el 3 de setembre de 2021, adequa les normes civils catalanes a les normes estatals que ha modificat la Llei 8/2021, de 2 de juny, per la qual es reforma la legislació civil i processal per al suport a les persones amb discapacitat en l'exercici de la seva capacitat jurídica, en vigor així mateix el 3 de setembre de 2021. El Decret disposa que la persona major d'edat que necessita suport per a exercir la seva capacitat jurídica en condicions d'igualtat pot sol·licitar la constitució de l'assistència que regulen els articles 226-1 a 226-7 del Codi civil de Catalunya i que a partir de l'entrada en vigor d'aquest Decret llei, la tutela, la curatela i la potestat parental prorrogada o rehabilitada ja no es poden constituir amb relació a les persones majors d'edat. Se'ls aplicarà, si escau, el règim de l'assistència que regulen els articles 226-1 a 226-7 del Codi civil de Catalunya, redactats de nou per aquest Decret llei.

Hi ha qui defensa que ara ja és correcte utilitzar la fórmula notarial clàssica quan es deia que un atorgant té capacitat per a * , capacitat legal necessària i fórmules similars, ja que tota persona té capacitat sense perjudici del cas en què a les persones amb discapacitat per a l'exercici de la seva capacitat jurídica, li siguin exigibles mesures d?assistència o suport (voluntàries, intervenció del curador o del defensor judicial i guarda de fet) que han de constar i complir-se en el títol.

Si es decideix que és procedent modificar la fórmula tradicional, caldrà utilitzar noves fórmules, fins a la consolidació d'alguna d'elles; (s'ofereixen en el cos del formulari diverses opcions, i caben altres). Pot ser convenient en l'Atorgament i autorització fer constar que consent/en i signa/en, tenint el/els atorgants al meu judici, discerniment necessari per a prestar lliurement el seu consentiment per l'íntegra comprensió del present instrument públic..

Model

NÚMERO *.

En *, a *.

DAVANT MEU, *, Notari de l'Il·lustre Col·legi de *, amb residència en *,

COMPAREIX:

El Sr. major d'edat, * veïn de *, amb domicili en *. Exhibeix DNI/NIF *, vigent.

Intervé en el seu propi nom i dret.

L'identifico, d'acord amb la lletra c) de l'article 23 de la Llei del Notariat, pel seu expressat Document Nacional d'Identitat, el número del qual coincideix amb el d'Identificació fiscal.

(Judici de Capacitat: opcions)

 • Al meu judici té interès legítim, legitimació i pot exercir la seva capacitat jurídica per a instar la present Acta i DIU:
 • El jutjo amb interès, legitimació i aptitud en l'exercici de la seva capacitat jurídica per a instar la present Acta i DIU:
 • El jutjo amb interès, aptitud i legitimació, sense necessitat de cap mesura de suport, per a instar la present Acta i DIU:
 • El jutjo amb interès, aptitud i legitimació per a l'exercici dels seus drets i obligacions en instar la present Acta i DIU:
 • Al meu judici té interès, legitimació i exerceix la seva capacitat jurídica instant la present Acta i DIU:
 • El jutjo amb interès, legitimació i l'aptitud suficient per a l'exercici de la seva capacitat jurídica en instar la present Acta i DIU:

Que em requereix a mi, el Notari, perquè el dia *, a les *, aixequi acta del següent sorteig:

(S'ha de descriure la persona, empresa o entitat que realitza el sorteig, l'objecte d'aquest, l'autorització administrativa, les regles i premis, etc.).

Acredita que les bases completes del sorteig són les que resulten de l'acta autoritzada davant del Notari de *, Sr. * el dia *.

I em lliura i deixo unida a aquesta matriu còpia de la pertinent comunicació administrativa, degudament segellada.

Accepto. Indico al requeridor que remetré còpia simple de la present acta a la Direcció General del Joc i d'Espectacles i de les normes fiscals aplicables.

ADVERTIMENT LINGÜÍSTIC. Es fa constar que el present document s'ha redactat en llengua catalana, d'acord amb l'article 14 de la Llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i l'article 149 del Reglament Notarial.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Adverteixo expressament a l'atorgant que les seves dades personals s'incorporaran al fitxer del protocol, a la documentació notarial i al fitxer d'administració i organització, així com del fet que, en el seu cas, les dades poden ser cedides a aquelles administracions públiques que, segons una norma amb rang de llei, hi tinguin dret.

ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ.-

Faig al compareixent les reserves i advertiments legals.

He llegit al/a la compareixent, a elecció seva, el present document, un cop advertit del seu dret a llegir-lo ell mateix i, després de fer, a més a més, les necessàries explicacions verbals, manifesta quedar degudament assabentat/da del seu contingut, l'aprova i firma.

I jo, el Notari, DONO FE que el consentiment ha estat lliurement prestat, que l'atorgament s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada de l'atorgant el qual, al meu judici, té discerniment necessari per a prestar lliurement el seu consentiment per l'íntegra comprensió del present instrument públic; així mateix dono fe del compliment de les altres formalitats legals.

Queda estesa en un total de * folis de paper...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR