Acta notarial convocant a la junta de propietaris per correu

AutorManuel Faus
Cargo del AutorNotario
Actualizado aEnero 2018

Contenido
 • 1 Model
 • 2 Comentari
  • 2.1 Convocatòria de les juntes de propietaris
  • 2.2 Normes generals
   • 2.2.1 Interès legítim o legitimació
   • 2.2.2 No existeix unitat d'acte
 • 3 Jurisprudencia citada
 • 4 Legislación citada
Model

NÚMERO

(Lloc i data).

DAVANT MEU, * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIX:

EL SENYOR ** major d'edat, *, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF número *.

Intervé en la seva qualitat de President, en nom i representació de la Comunitat de veïns de l'immoble situat a * , carrer *, número *.

L'immoble indicat va ser constituït en règim de propietat horitzontal en escriptura autoritzada pel notari de *, Sr. *, el dia *, i la finca matriu és la registral *.

M'exhibeix el Llibre d'Actes, degudament diligenciat, del que resulta que en sessió celebrada el *dia , es va nomenar President al Sr. compareixent i Secretari al Sr.

L'identifico pel seu expressat document nacional d'identitat el número del qual coincideix amb el de la seva identificació fiscal. Té, a judici meu, interès legítim, per a instar la present Acta i DIU:

Que em requereix a mi, el Notari, perquè per correu certificat amb acusament de recepció remeti al Sr. *, amb domicili a *, el text de la convocatòria a la Junta de la Comunitat de veïns que detalla i consta en un foli de paper comú, que signa a la meva presència.

ACCEPTO, Deixo unit a aquesta matriu fotocòpia del text de l'expressada convocatòria que reprodueix fidelment el seu original.

Compliré, consignant el seu resultat per diligència o diligències a continuació.

ADVERTIMENT LINGÜÍSTIC. Es fa constar que el present document s'ha redactat en llengua catalana, d'acord amb l'article 14 de la Llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i l'article 149 del Reglament Notarial.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Adverteixo expressament a l'atorgant que les seves dades personals s'incorporaran al fitxer del protocol, a la documentació notarial i al fitxer d'administració i organització, així com del fet que, en el seu cas, les dades poden ser cedides a aquelles administracions públiques que, segons una norma amb rang de llei, hi tinguin dret.

ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ.-

Faig al compareixent les reserves i advertiments legals.

He llegit al/a la compareixent, a elecció seva, el present document, un cop advertit del seu dret a llegir-lo ell mateix i, després de fer, a més a més, les necessàries explicacions verbals, manifesta quedar degudament assabentat/da del seu contingut, l'aprova i firma.

I jo, el Notari, DONO FE que el consentiment ha estat lliurement prestat, que l'atorgament s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada de l'atorgant.

Queda estesa en un total de * folis de paper notarial, el primer amb el número * i els restants amb els números següents en ordre correlatiu (o anteriors en ordre correlatiu).

I DONO FE del seu contingut.-

PRIMERA DILIGÈNCIA:

(Lloc i data), a *(un quart, dos quarts, etc.) del matí (o de la tarda), em trasllado a l'oficina de correus d'aquesta població i remeto a la direcció del seu destinatari un sobre que conté uns dels exemplars de la carta amb referència a aquesta acta; pel servei de Correus se'm lliura resguard de l'enviament, que porta el número *, i que donaré al requeridor amb la còpia de la present.

I per no interessar altres particulars, redacto la present diligència a continuació del requeriment, en el seu últim foli i en el present.

I DONO FE del seu contingut.

SEGONA DILIGÈNCIA: Per fer constar que pel servei de correus se'm lliura la targeta acreditativa d'haver fet l'enviament què es refereix la diligència anterior: uneixo a aquesta matriu una fotocòpia de l'esmentat resguard que reprodueix fidelment el seu original; aquest es lliurarà al requeridor amb la còpia autèntica de la...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba