Adveració notarial i protocol·lització de testament hològraf

AutorManuel Faus
Cargo del AutorNotario
Actualizado aMarzo 2021

Nota: La Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria ha reformat preceptes del Codigo Civil espanyol i la Llei del Notariat i atribueix al notari la competència per a adverar i protocol·litzar els testaments hològrafs; es parla d'expedient, que podrà concloure o no amb la protocol·lització del testament; hi ha diverses solucions: a), una sola acta amb número de protocol, que anirà augmentant amb les diligències (amb el problema del nombre de folis a comunicar en els índexs mensuals), b), una primera acta de requeriment, amb la qual s'inicia l'expedient i una segona acta en la qual es detallaran totes les incidències i actuacions i, al final, o s'admet pel Notari com a vàlid el testament o es tanca l'expedient, tot això mitjançant aquesta segona acta; i és en aquell moment quan es dóna número de protocol, incorporant els documents aportats i les proves practicades.

Sembla més operatiu fer dues Actes-

Contenido
 • 1 Model d'acta de requeriment
 • 2 Model d'Acta d'obertura, adveració i protocol·lització de testament hològraf
  • 2.1 Inici
  • 2.2 DILIGÈNCIES POSTERIORS
   • 2.2.1 PRACTICA DE REQUERIMENT A DOMICILIS CONEGUTS
  • 2.3 ANUNCIS PER IGNORAR DOMICILIS
   • 2.3.1 DILIGÈNCIA ENVIAMENT
   • 2.3.2 DILIGÈNCIA RECEPCIÓ EDICTE
   • 2.3.3 DILIGÈNCIA RECEPCIÓ EDICTE
  • 2.4 ACTE D'OBERTURA I COMPROVACIÓ
  • 2.5 ADVERACIÓ I PROTOCOL·LITZACIÓ
  • 2.6 Nota
  • 2.7 Supòsit de no protocol·lització
 • 3 COMENTARI
  • 3.1 NORMES DEL CODI CIVIL DE CATALUNYA
  • 3.2 ADVERACIÓ I PROTOCOL·LIZACIÓ. LEY DEL NOTARIADO
  • 3.3 Tema fiscal
 • 4 Legislación citada
 • 5 Jurisprudencia citada
Model d'acta de requeriment

NUMERO *

En *, a *.

DAVANT MEU, * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *.

COMPAREIX:

El Sr.*, major d'edat, *, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI / NIF número *.

Identifico el compareixent pel Document d'Identitat ressenyat. Té, segons el parer meu, capacitat i legitimació per instar la present ACTA i DIU:

Opció 1.- Requeridor interessat que té en el seu poder el testament

I. Que En / Na * (pare, mare, fill, hereu, etc.) va morir a *, el dia *, segons certificat de defunció que m'exhibeix.

II.- Que la successió del causant s'ha de regular per un testament hològraf que va atorgar a *, el dia *, únic testament atorgat (o últim testament atorgat) segons m'acredita amb el Certificat del Registre General d'Actes d'Última Voluntat que m'exhibeix.

III Que el dit testament està en poder del requeridor (en un sobre tancat, en un foli, etc.) , que està interessat en la successió per * (S'ha d'indicar el parentiu o la relació conjugal o afectiva anàloga o tot i ser persona estranya a la família la raó per la qual cregui que té interès en la presentació del testament).

IV.- Que en compliment de les disposicions legal em requereix a mi el Notari perquè iniciï aquest expedient, mitjançant la present acta, per tal de procedir a l'obertura, adveració i protocol·lització, si escau, de l'esmentat testament, amb els tràmits necessaris, ( en el seu cas : sol·licitant que compareguin com a testimonis ^), asseverant no haver iniciat expedient davant un altre notari.

Opció 2.- Requeridor no interessat:

I. Que En/Na * va morir a *, el dia *, segons certificat de defunció que tinc a la vista.

II.- Que la successió del causant s'ha de regular per un testament hològraf que va atorgar a *, el dia *, únic testament atorgat (o últim testament atorgat) segons m'acredita amb el Certificat del Registre General d'Actes d'Última Voluntat que m'exhibeix.

III Que el dit Testament està en poder del requeridor (en un sobre tancat, en un foli, etc.) a qui el testador va confiar la seva custòdia i, en compliment de les disposicions legals em requereix a mi el Notari perquè iniciï aquest expedient, mitjançant la present acta, per tal de procedir a l'obertura, adveració i protocol·lització, si escau, de l'esmentat testament, amb els tràmits necessaris.

IV.- Que no té interès directe en l'adveració i protocol·lització del testament, però em requereix perquè procedeixi conforme al que estableix la Llei del Notariat per a aquest supòsit, (si escau: sol·licitant que compareguin com testimonis ....) i assevera no haver iniciat igual expedient davant un altre notari.

Opció 3.- Requeridor interessat que no té en el seu poder el testament:

I. Que En / Na * va morir a *, el dia *, segons certificat de defunció que tinc a la vista.

II.- Que la successió del causant s'ha de regular per un testament hològraf que va atorgar a *, el dia *, únic testament atorgat (o últim testament atorgat) segons m'acredita amb el Certificat del Registre General d'Actes de Darrera Voluntat que m'exhibeix.

III Que el dit Testament, segons li consta al requeridor, està en poder del Sr. *, amb domicili a *; que han transcorregut més de deu dies des de la mort de l'expressat causant sense que li consti haver-se iniciat el procediment d'adveració i protocol·lització notarial; i, en compliment de les disposicions legals em requereix a mi, el Notari, perquè iniciï aquest expedient, mitjançant la present acta, per tal de procedir a l'obertura, adveració i protocol·lització, si escau, de l'esmentat testament, amb els tràmits necessaris, ( en el seu cas : sol·licitant que compareguin com a testimonis ....) i assevera no haver iniciat igual expedient davant un altre notari.

(En tot cas :)

El requeridor em proposa com a proves: a) la declaració dels testimonis * i *, amb domicili en *.. i b) em lliura el testament que queda en dipòsit fins a la seva protocol·lització, si escau, deixant unit a aquesta matriu testimonio d'aquest.

ACCEPTACIÓ DE L'REQUERIMENT:

Jo, el Notari, per ser competent per donar-se una de les circumstàncies a què es refereix l'art. 61 de la Llei del Notariat, en concret * (convé expressar el cas: vegeu el comentari) i no havent transcorregut cinc anys des de la mort del testador ACCEPTO EL REQUERIMENT, iniciant el dia d'avui el pertinent expedient en Acta separada que, una vegada ultimada, s'incorporarà al meu protocol amb el seu número corresponent.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Adverteixo expressament al/s atorgant/s que les seves dades personals s'incorporaran al fitxer del protocol, a la documentació notarial i al fitxer d'administració i organització, així com del fet que, en el seu cas, les dades poden ser cedides a aquelles administracions públiques que, segons una norma amb rang de llei, hi tinguin dret.

ADVERTIMENT LINGÜÍSTIC. Es fa constar que el present document s'ha redactat en llengua catalana, d'acord amb l'article 14 de la llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener de política lingüística i l'article 149 del Reglament Notarial.

ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ.-

Faig al compareixent les reserves i advertiments legals.

He llegit al/a la compareixent, a elecció seva, aquest document públic, un cop advertit/da del seu dret a llegir-lo ell/a mateix/a i, després de fer, a més a més, les necessàries explicacions verbals, manifesta quedar degudament assabentat/da del seu contingut, l'aprova i firma.

I jo, el Notari, DONO FE que el consentiment ha estat lliurement prestat, que l'atorgament s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada de l'atorgant.

Queda estesa en un total de * folis de paper notarial, el primer amb el número * i els restants amb els números següents en ordre correlatiu (o anteriors en ordre correlatiu).

I DONO FE del seu contingut.-

Model d'Acta d'obertura, adveració i protocol·lització de testament hològraf Inici

NUMERO (No es completa fins a la conclusió de l'Acta)

I.- LLOC I DATA de protocol·lització.

A *, a *. (Es deixa espai per a completar aquesta data)

II.- LLOC I DATA INICI DE L'ACTA

A *, a *,

Jo, *, Notari de l'Il·lustre Col·legi Notarial de Catalunya, amb residència a *,

DONO FE:

Que en el dia d'avui he estat requerit pel Sr. *, major d'edat, *, veí de *, amb domicili a * i DNI / NIF *, per tal de tramitar acta d'adveració i protocol·lització de testament hològraf, essent Notari competent per donar-se una de les circumstàncies de l'art. 61 de la Ley del Notariado, en concret *.

Dades del requeriment

Opció 1.- Requeridor interessat que té en el seu poder el testament:

En el requeriment s'ha fet constar:

A) .- Que En/Na * ( pare, mare, fill, hereu, etc. del requeridor ) va morir a *, el dia *, segons certificat de defunció que m'ha estat exhibit i queda unit a l'expedient.

B) .- Que la successió del causant s'ha de regular per un testament hològraf que va atorgar a *, el dia *, únic testament atorgat ( o últim testament atorgat ) segons m'ha acreditat amb el certificat del Registre General d'Actes de Darrera Voluntat que m'ha exhibit i queda unit a aquest expedient.

C) .- Que el dit Testament està en poder del requeridor (en un sobre tancat, en un foli, etc.) , que està interessat en la successió per * ( s'indicarà el parentiu o relació conjugal o afectiva anàloga o tot i ser persona estranya a la família la raó per la qual cregui que té interès en la presentació del testament).

D) .- Que en compliment de les disposicions legals m'ha requerit a mi el Notari perquè iniciï aquest expedient a l'objecte de l'obertura, adveració i, si escau, posterior protocol·lització notarial de l'esmentat testament, amb els tràmits necessaris, havent asseverat no haver iniciat igual expedient davant un altre notari.

Opció 2.- Requeridor no interessat:

En el requeriment s'ha fet constar:

A) .- Que En/Na * va morir a *, el dia *, segons certificat de defunció que m'ha estat exhibit i queda unit a l'expedient.

B) .- Que la successió del causant s'ha de regular per un testament hològraf que va atorgar a *, el dia *, únic testament atorgat (o últim testament atorgat) segons m'ha acreditat amb el certificat del Registre General d'Actes de Darrera Voluntat que m'ha exhibit i queda unit a aquest expedient.

C) .- Que el dit Testament està en poder del requeridor (en un sobre tancat, en un foli, etc.) a qui el testador va confiar la seva custòdia i, en...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba