Acta notarial per assistir a una junta general d'una societat

AutorManuel Faus
Cargo del AutorNotario
Actualizado aFebrero 2022

Contenido
 • 1 Adaptació dels formularis a partir del 3 de setembre de 2021
 • 2 Model
 • 3 Comentari
  • 3.1 Nota:
  • 3.2 La legalitat de la convocatòria
  • 3.3 Hi ha d'have un requeriment
  • 3.4 Indicacions
  • 3.5 Regles generals
  • 3.6 Efectes de la falta de l'acta notarial requerida
  • 3.7 Altres temes
  • 3.8 Acta notarial telemàtica
 • 4 Jurisprudencia citada
 • 5 Legislación citada
Adaptació dels formularis a partir del 3 de setembre de 2021

El DECRET LLEI 19/2021, de 31 d'agost, pel qual s'adapta el Codi civil de Catalunya a la reforma del procediment de modificació judicial de la capacitat, en vigor el 3 de setembre de 2021, adequa les normes civils catalanes a les normes estatals que ha modificat la Llei 8/2021, de 2 de juny, per la qual es reforma la legislació civil i processal per al suport a les persones amb discapacitat en l'exercici de la seva capacitat jurídica, en vigor així mateix el 3 de setembre de 2021.

Per això s'assenyalen algunes formes del judici notarial de capacitat (ja que tota persona té capacitat,) sense perjudici que a les persones amb discapacitat per a l'exercici de la seva capacitat jurídica li siguin exigibles mesures de suport (voluntàries, intervenció de l'assitent o del defensor judicial i guarda de fet), mesures que han de constar i complir-se en el títol.

Model

NÚMERO

(Lloc i data).

Davant meu, *, Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *, i en sol·licitud de la present acta,

COMPAREIX:

EL SENYOR *, major d'edat, *, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF número *.

Intervé en nom i representació de la companyia mercantil "*SA (o SL...)* ", domiciliada a *, CIF **; constituïda per temps indefinit en escriptura autoritzada pel notari de * senyor * el dia *. Inscrita al Registre Mercantil de * al volum *, foli *, full número *.

Les seves facultats per aquest atorgament resulten del seu càrrec d'administrador solidari, nomenat per acord de la junta general de la societat de *, pel termini de * anys, elevat a públic a l'escriptura autoritzada pel Notari de *, Sr. *, el dia *, que va causar la inscripció *, al Registre Mercantil. (o administrador únic, mancomunats, etc.; en el cas de consell d'administració cal acord del consell d'administració per requerir la presència notarial, i la pertinent certificació s'incorporarà al requeriment.)

L'identifico, d'acord amb la lletra c) de l'article 23 de la Llei del Notariat, pel seu expressat Document Nacional d'Identitat, el número del qual coincideix amb el d'Identificació fiscal.

(Judici de Capacitat: opcions)

 • Al meu judici té interès legítim, legitimació i pot exercir la seva capacitat jurídica per a instar la present Acta i DIU:
 • EL jutjo amb interès, legitimació i aptitud en l'exercici de la seva capacitat jurídica per a instar la present Acta i DIU:
 • El jutjo amb interès, aptitud i legitimació, sense necessitat de cap mesura de suport, per a instar la present Acta i DIU:
 • El jutjo amb interès, aptitud i legitimació per a l'exercici dels seus drets i obligacions en instar la present Acta i DIU:
 • Al meu judici té interès, legitimació i exerceix la seva capacitat jurídica instant la present Acta i DIU:
 • El jutjo amb interès, legitimació i l'aptitud suficient per a l'exercici de la seva capacitat jurídica en instar la present Acta i DIU:

Que per * (l'òrgan d'administració) ha estat convocada junta general ordinària o extraordinària) a celebrar, al domicili social, a les * hores del dia * de * en primera convocatòria i a la mateixa hora i lloc, en segona convocatòria, (no és possible una 2a convocatòria en el cas de SL) el dia * del mateix mes i any.

II.- Que tant al Butlletí Oficial del Registre Mercantil del dia * com al diari *'(nom del diari) de * del dia, consten publicats els anuncis de convocatòria de la junta general (ordinària o extraordinària) a què es refereix l'apartat que precedeix. (indicar altres casos de convocatòria, en especial per les SL). El compareixent m'exhibeix els pertinents exemplars de cada una de les publicacions expressades, de les quals incorporo a aquesta matriu fotocòpia que reprodueix fidelment el seu original respectiu.

III.- I que em requereix a mi, el Notari, perquè aixequi acta de la junta general (ordinària o extraordinària) d'accionistes (o de socis si és SL) de la companyia mercantil "*" a celebrar el dia * de * de * d'aquest any, a les * hores i en primera convocatòria, o en el seu cas, el següent dia, a la mateixa hora i en segona convocatòria (no és possible segona convocatòria en societats limitades); hauré de traslladar-me, a aquest efecte, al domicili social, situat a *.

Accepto.

ADVERTIMENT LINGÜÍSTIC. Es fa constar que el present document s'ha redactat en llengua catalana, d'acord amb l'article 14 de la Llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i l'article 149 del Reglament Notarial.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Adverteixo expressament a l'atorgant que les seves dades seran incorporats al fitxer del Protocol i documentació notarial i al fitxer d'Administració i organització, així com del fet que, si escau, tals dades poden ser cedits a aquelles administracions públiques que segons una norma amb rang de llei tinguin dret a això. Fetes els advertiments pertinents sobre la confidencialitat d'aquestes dades, la seva necessitat per a redactar aquest instrument públic i per a la seva facturació, la conservació i protecció de les dades, els drets a accés, rectificació, supressió i altres legals.

ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ.-

Faig al compareixent les reserves i advertiments legals.

He llegit al/a la compareixent, a elecció seva, el present document públic, un cop advertit del seu dret a llegir-lo ell mateix i, després de fer, a més a més, les necessàries explicacions verbals, manifesta quedar degudament assabentat/da del seu contingut, l'aprova i firma.

I jo, el Notari, DONO FE que el consentiment ha estat lliurement prestat, que l'atorgament s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada de l'atorgant, el qual, al meu judici, té discerniment necessari per a prestar lliurement el seu consentiment per l'íntegra comprensió del present instrument públic; manifesta que no ha ordenat mesures voluntàries de suport i sense que hagi mostrat signes que, al meu judici, indiquin la necessitat o conveniència d'acudir a aquestes mesures per a aquest acte; així mateix, dono fe del compliment de les altres formalitats legals.

Queda estès aquest document públic en un total de * folis de paper notarial, el primer amb el número * i els restants amb els números següents en ordre correlatiu (o anteriors en ordre correlatiu).

I DONO FE del seu contingut.-


ADVERTIMENT: Sobre la fe de coneixement o identificació per mitjans supletoris, la necessària constància del NIF i la consulta prèvia en cas d'entitats, vegeu la nova redacció de l'art. 23 de la Llei del Notariat per la llei estatal 11/2021, de 9 de juliol.)


DILIGÈNCIA:

(Lloc i data), a les * hores (del matí, tarda, a dos quarts de *, etc.) em trasllado a *, per aixecar l'acta interessada.

I.- Faig constar que les dades que mencionen els punts 2n i 3r de l'art. 97 del Reglament del Registre Mercantil ja figuren al requeriment i a la fotocòpia dels anuncis que han quedat units a aquesta matriu.

Estan presents a la sala: el Sr. * el Sr. *; el lletrat Sr. *, que representa al Sr. *, etc. etc.

Actua de president, el Sr.* , m'acredita la seva identitat i faig constar que és major d'edat, veí de *, amb domicili a * i DNI * i actua de secretari el senyor *, major d'edat, veí de *, amb domicili a * i DNI *.

II. El president Sr. * declara vàlidament constituïda la junta i manifesta: a) que en els casos en què parli el lletrat Sr. * és com si parlés el president, de forma que assumeix totes les seves paraules; b) que la llista de socis assistents amb dret a vot és la següent:

Sr. *, titular de * (accions o participacions).

Sr. *, titular de * (accions o participacions).

Etc.

Estan presents * socis que representen el *% del capital social i estan representats * socis que ostenten el *% del capital social. Per tant, entre present i representat està el 100% del capital social. (o indicar el % real)

III. Indico als assistents si es formula alguna reserva o protesta sobre les manifestacions del president amb relació a la validesa de la junta i nombre de socis amb dret a vot que concorren, en la forma abans indicada i la seva participació en el capital social.

(Recollida de manifestacions...)

Seguidament la presidència procedeix a la lectura del primer punt de l'ordre del dia, que aquí es dóna per reproduït.

El president proposa que s'aprovi el punt primer de l'ordre del dia. Es procedeix a la votació i el president manifesta que han votat a favor * (accions/participacions) i en contra *, raó per la qual la proposta queda aprovada (o en el seu cas no aprovada).

(Es transcriurà, en el seu cas, l'oposició al resultat), afegint: El president, malgrat l'anterior oposició, declara aprovat el primer punt de l'ordre del dia.)

(I així successivament.-)

XX punt de l'ordre del dia: (en cas d'estar prevista la lectura i l'aprovació de l'acta; es farà constar) El president manifesta que no és procedent entrar en el debat d'aquest punt de l'ordre del dia, en haver intervingut un Notari en aquesta junta, i, per tant, declara finalitzada aquesta i aixeca la sessió; són les * hores i * minuts.

I jo, el Notari, redacto aquesta diligència, d'acord amb les notes preses, el mateix dia en el darrer foli del requeriment i en * folis de paper notarial, sèrie , números *.

I DONO FE del seu contingut.

Comentari

Podeu veure l'anàlisi i enllaços a treballs d'autors sobre la matèria objecte d'aquest formulari en l'Obra del mateix autor «Práctico Sociedades Mercantiles» i, en especial, el tema Acta notarial de junta general de una sociedad

Nota:

Es pot veure al final del comentari les normes dictades a causa de la crisis de la COVID-19.

Normes

I.)- Per poder acceptar el requeriment: el Notari haurà de comprovar:

La legalitat de la ...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR