Model anterior a la Reforma de la Llei Hipotecària (Llei 13/2015, de 24 de juny).- Acta de notorietat per acreditar la major cabuda

AutorManuel faus
Cargo del AutorNotario
Actualizado aEnero 2018

1.- La Llei 13/2015, de 24 de juny, de Reforma de la Llei Hipotecària, (entrada en vigor l'1 de novembre de 2015) modifica tot el sistema de rectificació de la major cabuda i la inmatriculació.

Fins a aquesta data és vigent el present formulari. Després es tindrà en compte:

Que l'article 198 del la LH queda redactat de la següent manera:

La concordancia entre el Registro de la Propiedad y la realidad física y jurídica extrarregistral se podrá llevar a efecto mediante alguno de los siguientes procedimientos: ??3.º La rectificación de su descripción.

I és el art. 201 de la LH el que regula el procediment de rectificar la cabuda d'una finca inscrita, remetent en part a les normes generals de l'art. 203 de la LH sobre l'expedient de domini.

Per tant:

a) Per immatricular una finca, a partir de l'1 de novembre de 2015 vegeu el formulari Expediente para rectificar la superficie de una finca: la mayor o menor cabida. .

b) El sistema anterior és el del present formulari.

Contenido
 • 1 Formulari aplicable a procediments anteriors a l'1 de novembre de 2015
  • 1.1 Model
   • 1.1.1 Acta primera. Acta de requeriment
   • 1.1.2 Acta segona. Acta per a la immatriculació de major cabuda
  • 1.2 Comentari
   • 1.2.1 Acta de requeriment previ
   • 1.2.2 Especialitats d'aquest tipus d'actes
   • 1.2.3 Normes generals
  • 1.3 Jurisprudencia citada
  • 1.4 Legislación citada
Formulari aplicable a procediments anteriors a l'1 de novembre de 2015 Model Acta primera. Acta de requeriment

NÚMERO *.

(Lloc i data).

DAVANT MEU, * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIX:

El Senyor ** major d'edat, *, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF vigent, número *.

Intervé en nom propi.

L'identifico pel seu expressat document nacional d'identitat, el número del qual coincideix amb el de la seva identificació fiscal. Té, a judici meu, interès legítim, per a instar la present acta i DIU:

I.- Que em requereix, al meu el Notari, perquè tramiti ACTA DE PRESÈNCIA i NOTORIETAT, amb la finalitat d'acreditar, conforme al previngut a l'article 298 de Reglament Hipotecari, article 53 de la Llei de 30 de desembre de 1996 i article 203 de la Llei Hipotecària, un excés de cabuda sobre la finca que descriu a continuació.

. - FINCA SEGONS DESCRIPCIÓ REGISTRAL:

URBANA (o rústica...)

Inscrita al volum *, llibre *, foli *, finca *, inscripció *, Registre de la Propietat de *.

-. FINCA SEGONS LA SEVA CABUDA REAL I LÍMITS ACTUALS:

Valor: * euros.

REFERÈNCIA CADASTRAL:

La que resulta del certificat cadastral descriptiu i gràfic; jo, el Notari, dono fe que, sota la meva responsabilitat, l'he obtingut (pels procediments telemàtics habilitats i d'acord amb l'article 6.6 de la resolució de 28 d'abril de 2003 de la DG del Cadastre) i ha estat sol·licitada als efectes del present atorgament; aquest certificat queda unit a aquesta matriu.

Jo, el Notari, a l'efecte de la pertinent constància en el Cadastre, procediré a indicar l'expressada referència cadastral en els índexs informatitzats que regula l'article 285 del Reglament Notarial.

Assevera el compareixent que la finca descrita no és confrontant amb cap muntanya demanial ni existeixen les esmentades muntanyes en el terme municipal de la seva situació.

COINCIDÈNCIA DE LA DESCRIPCIÓ CADASTRAL I LA REALITAT FÍSICA:

S'ha manifestat per la part atorgant, prèvia la meva expressa sol·licitud, la coincidència entre la realitat física i la que consta al certificat cadastral indicat i manifesta la seva conformitat amb la nova descripció de la finca, realitzada d?acord amb les dades cadastrals actuals.

(Si hi ha discrepàncies entre la realitat de la finca i el Cadastre que no siguin esmenables en l'acte de l'atorgament s?indicarà aquest fet i, a més a més, que s'ha realitzat o s?ha iniciat la seva rectificació, aplicant el supòsit que sigui procedent d?acord amb l?article 18 de la Llei del cadastre, redacció donada per la Llei 2/2011, de 4 de març d?Economia Sostenible).

II. PROVES.

El requeridor, PER TAL D'ACREDITAR LA MAJOR CABUDA DE * METRES QUADRATS, m'ofereix com a proves, les següents:

1).- La seva declaració jurada, en manifestar, sota jurament, que són certs els fets ressenyats en els apartats anteriors, declaració que presta/en sota pena de falsedat en document públic, advertits de les seves responsabilitats en cas de falsedat. Així mateix manifesta, sota la seva responsabilitat, que la finca, respecte de la qual es pretén un excés de cabuda, no es troba en cap dels supòsits de l'art. 22 de la «Ley 43/2003 de Montes de 21 de noviembre».

2).- La documental per a incorporar a la pertinent Acta de notorietat, que avui s'iniciarà:

a. El CERTIFICAT DESCRIPTIU I GRÀFIC de la Gerència del Cadastre de *, de la qual resulta que la finca té una cabuda de *. En resulten, així mateix, els titulars de les finques confrontants.

b. PLÀNOL DE SITUACIÓ de la finca, a la mateixa escala que el certificat cadastral, així com l'informe tècnic, verificat per * l'Arquitecte Sr. *, relatiu al mesurament, superfície i * límits.

3).- La declaració dels propietaris confrontants que compareguin a prestar la seva declaració.

III. ACCEPTACIÓ DEL REQUERIMENT.

Exposat tot l'anterior, signen els compareixents el present requeriment que jo el Notari accepto per considerar-lo legítim i practicaré mitjançant les pertinents comunicacions, publicacions d'edictes i altres proves que estimi oportunes, que es faran constar per successives diligències.

ADVERTIMENT LINGÜÍSTIC. Es fa constar que el present document s'ha redactat en llengua catalana, d'acord amb l'article 14 de la Llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i l'article 149 del Reglament Notarial.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Adverteixo expressament a l'atorgant que les seves dades personals s'incorporaran al fitxer del protocol, a la documentació notarial i al fitxer d'administració i organització, així com del fet que, en el seu cas, les dades poden ser cedides a aquelles administracions públiques que, segons una norma amb rang de llei, hi tinguin dret.

ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ.-

Faig al compareixent les reserves i advertiments legals.

He llegit al/a la compareixent, a elecció seva, el present document, un cop advertit del seu dret a llegir-lo ell mateix i, després de fer, a més a més, les necessàries explicacions verbals, manifesta quedar degudament assabentat/da del seu contingut, l'aprova i firma.

I jo, el Notari, DONO FE que el consentiment ha estat lliurement prestat, que l'atorgament s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada de l'atorgant el qual, al meu judici, té discerniment necessari per a prestar lliurement el seu consentiment per l'íntegra comprensió del present instrument públic; així mateix dono fe del compliment de les altres formalitats legals.

Queda estesa en un total de * folis de paper notarial, el primer amb el número * i els restants amb els números següents en ordre correlatiu (o anteriors en ordre correlatiu).

I DONO FE del seu contingut.-


'(ADVERTIMENT: Sobre la fe de coneixement o identificació per mitjans supletoris, la necessària constància del NIF i la consulta prèvia en cas d'entitats, vegeu la nova redacció de l'art. 23 de la Llei del Notariat per la llei estatal 11/2021, de 9 de juliol.)

Acta segona. Acta per a la immatriculació de major cabuda

NUMERO (no es completa fins a la conclusió de l'Acta)

I.- LLOC I DATA DE PROTOCOL·LITZACIÓ.

A *, a *.(Guardeu espai per a completar aquesta data)

II.- LLOC I DATA INICI DE L'ACTA:

A *, a *

Jo, *, Notari de l'Il·lustre Col·legi Notarial de *, amb residència a *,

DONO FE:

Que en el dia d'avui he estat requerit pel senyor *, major d'edat, * veí de *, amb domicili a * i DNI/NIF * per a tramitar ACTA DE PRESÈNCIA i NOTORIETAT, amb la finalitat d'acreditar, conforme al previngut en l'article 298 de Reglament Hipotecari i l'article 53 de la Llei de 30 de desembre de 1996 i l'article 203 de la Llei Hipotecària, un excés de cabuda sobre la finca que es descriu a continuació.

. - FINCA SEGONS DESCRIPCIÓ REGISTRAL:

URBANA (o rústica...)

Inscrita al volum *, llibre *, foli *, finca *, inscripció *, Registre de la Propietat de *.

-. FINCA SEGONS LA SEVA CABUDA REAL I LÍMITS ACTUALS:

Valor: * Euros.

REFERÈNCIA CADASTRAL: Número *, tal com consta en el requeriment indicat.

B.- Per tal de tramitar aquesta acta, FAIG CONSTAR, que m'han estat aportades les proves següents:

1).- La declaració jurada del requeridor feta en el requeriment, en manifestar, sota jurament, que són certs els fets ressenyats en els apartats anteriors, declaració que ha prestat sota pena de falsedat en document públic, advertit de les seves responsabilitats en cas de falsedat; consta també la manifestació del requeridor asseverant que la finca, respecte de la qual es pretén un excés de cabuda, no es troba en cap dels supòsits de l'art. 22 de la «Ley 43/2003 de Montes de 21 de noviembre».

2).- La documental, que incorporo a la present Acta de notorietat:

a. El CERTIFICAT DESCRIPTIU I GRÀFIC de la Gerència del Cadastre de *, de la qual resulta que la finca té una cabuda de *. En resulten, així mateix, els titulars de les finques confrontants.

b. PLÀNOL DE SITUACIÓ de la finca, a la mateixa escala que el certificat cadastral, així com l'informe tècnic, verificat per * l'arquitecte Sr. *, relatiu al mesurament, superfície i * límits.

3).- La declaració dels propietaris confrontants que compareguin a prestar la seva declaració.

C).- INICI DE L'ACTA: S'inicia així la present Acta que queda estesa en un total de * folis de paper notarial, el primer amb el número * i els restants amb els números següents en ordre correlatiu (o anteriors en ordre correlatiu)

I DONO FE del seu contingut.-

DILIGÈNCIA: DECLARACIÓ DELS PROPIETARIS CONFRONTANTS:

L'estenc jo, *, el Notari, per a fer constar que el dia * de * del mateix...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR