Expedient de subhasta notarial, en general

AutorManuel Faus
Cargo del AutorNotario
Actualizado aOctubre 2021
Contenido
 • 1 Advertència: els formularis a partir del 3 de setembre de 2021
 • 2 ACTA DE REQUERIMENT INICIAL
 • 3 PROCEDIMENT DE VENDA EXTRAJUDICIAL
  • 3.1 Inici del Procediment
  • 3.2 Tràmits posteriors
   • 3.2.1 Diligència comunicació de l'inici de l'expedient al Registre Públic concursal
   • 3.2.2 Nomenament, si escau, de perit
   • 3.2.3 Diligència informació Càrregues
   • 3.2.4 Notificació a interessats
   • 3.2.5 Diligència d'enviament per correu
   • 3.2.6 Diligència del justificant de recepció
   • 3.2.7 Anunci de la subhasta per edicte
   • 3.2.8 Resultat de la subhasta
   • 3.2.9 Altres diligències posteriors
  • 3.3 Diligència comunicació del final de l'expedient al Registre Públic concursal
  • 3.4 Diligència de tancament de l'expedient
 • 4 Comentari
  • 4.1 Procediment de subhasta
  • 4.2 Sistema a seguir
  • 4.3 Normes
   • 4.3.1 Àmbit
   • 4.3.2 Acta de requeriment
  • 4.4 Si la subhasta acaba amb èxit
  • 4.5 Normes per participar en subhasta i consignacions
  • 4.6 Registre concursal
 • 5 Legislación citada
 • 6 Doctrina administrativa citada
Advertència: els formularis a partir del 3 de setembre de 2021

A Catalunya el DECRET LLEI 19/2021, de 31 d'agost, pel qual s'adapta el Codi civil de Catalunya a la reforma del procediment de modificació judicial de la capacitat, en vigor el 3 de setembre de 2021, adequa les normes civils catalanes a les normes estatals que ha modificat la Llei 8/2021, de 2 de juny, per la qual es reforma la legislació civil i processal per al suport a les persones amb discapacitat en l'exercici de la seva capacitat jurídica, en vigor així mateix el 3 de setembre de 2021. El Decret disposa que la persona major d'edat que necessita suport per a exercir la seva capacitat jurídica en condicions d'igualtat pot sol·licitar la constitució de l'assistència que regulen els articles 226-1 a 226-7 del Codi civil de Catalunya i que a partir de l'entrada en vigor d'aquest Decret llei, la tutela, la curatela i la potestat parental prorrogada o rehabilitada ja no es poden constituir amb relació a les persones majors d'edat. Se'ls aplicarà, si escau, el règim de l'assistència que regulen els articles 226-1 a 226-7 del Codi civil de Catalunya, redactats de nou per aquest Decret llei.

Es efensa que ara ja NO és correcte utilitzar la fórmula notarial clàssica quan es deia que un atorgant té capacitat per a * , capacitat legal necessària i fórmules similars, ja que tota persona té capacitat sense perjudici del cas en què a les persones amb discapacitat per a l'exercici de la seva capacitat jurídica, li siguin exigibles mesures d’assistència o suport (voluntàries, intervenció del curador o del defensor judicial i guarda de fet) que han de constar i complir-se en el títol.

Si es decideix que és procedent modificar la fórmula tradicional, caldrà utilitzar noves fórmules, fins a la consolidació d'alguna d'elles; (s'ofereixen en el cos del formulari les dues opcions que proposa la Circular informativa 2/2021 de la Comisión Permanente del Notariado i caben altres). Pot ser convenient en l'Atorgament i autorització fer constar que consent/en i signa/en, tenint el/els atorgants al meu judici, discerniment necessari per a prestar lliurement el seu consentiment per l'íntegra comprensió del present instrument públic..

Notes

1.- Subhasta notarial.

La Llei 15/2015, de 2 de juliol, de la Jurisdicció Voluntària ha creat el Capítol V a la Llei del Notariat, titulat "De l'expedient de subhasta notarial" (articles 72 a 77. En ells es regula les normes generals per a les subhastes notarials, en vigor el 15 octubre 2015.

Ara bé, hi ha formulari específic per als següents supòsits:

*Venta extrajudicial de la vivienda habitual del deudor

*Venta extrajudicial de finca hipotecada que no sea la vivienda habitual del deudor

*Venta extrajudicial instada por el acreedor de una hipoteca mobiliaria

El present formulari és aplicable a les altres subhastes notarials que poden tenir el seu origen en una disposició del testador o donant, de clàusula contractual, o en execució d'un laude arbitral o acord de mediació o bé per pacte especial en instrument públic, o les voluntàries o en una disposició legal diferent de l'execució d'hipoteques mobiliàries o immobiliàries.

D'una altra part, no hi ha dubte que aquest procediment pot aplicar-se, amb les necessàries adaptacions, en el cas d'hipoteca naval, perquè com diu la Resolució de la DGRN de 14 de desembre de 2018, [j 1] el pacte de venda extrajudicial davant notari regulat en l'article 129 de la LH no resulta incompatible amb la regulació de la hipoteca naval ni existeix causa jurídica alguna que justifiqui la seva exclusió de la remissió genèrica que l'article 144 de la Llei de Navegació Marítima fa al contingut d'aquella.

2.- Sistemes:

Es poden adoptar dos sistemes: una sola Acta que no es protocol·litza fins al final o, el que sembla més aconsellable, una acta inicial amb el requeriment al notari i el requeriment fet al deutor i simultàniament obrir un expedient en el qual es faci constar els requeriments anteriors i tot el procediment seguit, i aquest segon instrument públic no es protocol·litza fins a ultimar totes les diligències o com diu la Llei: s'incorpora al protocol en la data que correspongui a l'última diligència practicada.

ACTA DE REQUERIMENT INICIAL

NUMERO * (data d'inici de l’Acta).

A *, a *.

DAVANT MEU, *, Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIX:

El Sr. *, major d'edat, ¡(estat i professió) veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI / NIF *, vigent.

Intervé' en el seu propi nom i dret.

L'identifico, d'acord amb la lletra c) de l'article 23 de la Llei del Notariat, pel seu expressat Document Nacional d'Identitat, el número del qual coincideix amb el d'Identificació fiscal.

(Judici de Capacitat: opcions)

 • Al meu judici tenen interès, legitimació i exerceixen la seva capacitat jurídica mitjançant la seva decisió d'instar el present requeriment per a tramitar un expedient de SUBHASTA NOTARIAL i DIU:
 • Al meu judici tenen interès, legitimació i capacitat per a instar lel present requeriment per a instar el present requeriment per a tramitar un expedient de SUBHASTA NOTARIAL i DIU:
 • Al meu judici tenen interès, legitimació i capacitat, sense necessitat de cap mesura de suport, per a instar el present requeriment per a tramitar un expedient de SUBHASTA NOTARIAL i DIU:

I.- OBJECTE DE L'ACTA:

Que és objecte de la present ACTA procedir, mitjançant l'oportú expedient, a la venda extrajudicial del següent bé (o dret)

(Descripció).

Acredita:

a). La propietat del bé (o dret) a subhastar exhibint * (o la seva legitimació per disposar-ne).

b) La llibertat de càrregues (o el seu estat de càrregues) mitjançant *.

c) .- Que el número d'identificació fiscal del titular el bé hagi de ser objecte de la subhasta és *.

d) .- ( en el seu cas : manifesta que està lliure d'arrendataris).

II.- PETICIÓ, CAUSA DE LA SUBHASTA, IMPORT RECLAMAT:

1.- El requeridor em requereix, a mi el Notari, perquè procedeixi a la subhasta del bé ( o dret) abans descrit, d'acord amb les disposicions dels articles 72 i següents de la Llei del Notariat i altres disposicions aplicables, i sense establir condicions particulars, de manera que la subhasta es realitzarà en els termes de l'art. 75 de la Llei del Notariat, és a dir:

a).- La subhasta serà electrònica i se celebrarà al Portal de l'Agència estatal del Butlletí Oficial de l'Estat; la subhasta serà única.

b).- La subhasta s'obrirà transcorregudes, almenys, 24 hores des de la data de publicació de l'anunci en el "Butlletí Oficial de l'Estat", una vegada hagi estat remesa al Portal de Subhastes la informació necessària per al començament de la subhasta.

c).- Una vegada oberta la subhasta solament es podran realitzar licitacions electròniques durant, almenys, un termini de vint dies naturals des de la seva obertura.

d).- Per poder participar en la subhasta serà necessari estar en possessió de la corresponent acreditació per intervenir en laquesta, després d'haver consignat en forma electrònica el 5 per 100 del valor del ben. Per participar en la subhasta no s'exigirà consignació al sol·licitant ni al titular/és de la finca.

i).- Rebuda pel meu, el Notari, la pertinent informació del Portal de Subhastes, procediré d'acord amb el que es disposa en la llei.

III TÍTOL QUE JUSTIFICA LA SUBHASTA PRETESA I ELS INTERESSOS.

(S'indicarà la disposició legal, contracte, disposició testamentària, etc., que ha previst o ordenat la subhasta notarial.)

IV.- VALORACIÓ DE LA SUBHASTA.-

La valoració per a la subhasta és * euros, (Si estigués contractualment establerta o hagi estat subministrada pel sol·licitant quan aquest pogués fer-ho per si mateix, en defecte d'això, procedirà el nomenament de perit pel Notari).

V.- ACCEPTACIÓ DE L'REQUERIMENT.

Exposat tot l'anterior, signa el compareixent el present requeriment que jo, Notari competent per a aquesta acta, estudiada la documentació presentada, identificat el requeridor, apreciada la seva capacitat legal pel requeriment que efectua, considerant que no concorre causa de denegació de funcions i prèvia consulta al Registre públic concursal als efectes pertinents, ho accepto per considerar legítim i procediré a iniciar l'oportú expedient amb detall del desenvolupament del mateix i les publicacions pertinents, fins a la seva conclusió i protocol·lització un cop ultimat.

ADVERTIMENT LINGÜÍSTIC. Es fa constar que el present document s'ha redactat en llengua catalana, d'acord amb l'article 14 de la Llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i l'article 149 del Reglament Notarial.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Adverteixo expressament a l'atorgant que les seves dades personals s'incorporaran al fitxer del protocol, a la documentació notarial i al fitxer d'administració i organització, així com del fet que, en el seu cas, les dades poden ser cedides a aquelles administracions públiques que, segons una norma amb rang de llei, hi tinguin dret.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Adverteixo expressament a l'atorgant que les seves...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR