Acta de requeriment

AutorManuel Faus
Cargo del AutorNotario
Actualizado aFebrero 2021

Contenido
 • 1 Model
 • 2 Comentari
  • 2.1 Regles generals de les actes de requeriment
   • 2.1.1 Definició
   • 2.1.2 Forma de practicar-les
   • 2.1.3 La diligència
   • 2.1.4 La cèdula
   • 2.1.5 La resposta a la notaria: té les seves regles
   • 2.1.6 Expedició de la còpia
  • 2.2 Requeriments especials
  • 2.3 Altres temes
  • 2.4 Normes generals
   • 2.4.1 Interès legítim o legitimació
   • 2.4.2 No existeix unitat d'acte
 • 3 Jurisprudencia citada
 • 4 Legislación citada
Model

NÚMERO *.

(Lloc i data).

DAVANT MEU, * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIX:

El Senyor ** major d'edat, *, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF número *.

Intervé en nom propi.

L'identifico pel seu expressat document nacional d'identitat, el número del qual coincideix amb el de la seva identificació fiscal. Té, a judici meu, interès legítim, per a instar la present acta i DIU:

Que em requereix a mi, el Notari, perquè em traslladi a * i REQUEREIXI a *, o a la persona que allà trobi, en els següents termes: (exemple: que li pagui l'import d'un deute; que s'abstingui de realitzar un determinat acte, que faci o compleixi una determinada obligació, que es presenti a atorgar una determinada escriptura, etc.)

ACCEPTO.

Compliré, consignant el seu resultat per Diligència o Diligències a continuació.

ADVERTIMENT LINGÜÍSTIC. Es fa constar que el present document s'ha redactat en llengua catalana, d'acord amb l'article 14 de la Llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i l'article 149 del Reglament Notarial.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Adverteixo expressament a l'atorgant que les seves dades personals s'incorporaran al fitxer del protocol, a la documentació notarial i al fitxer d'administració i organització, així com del fet que, en el seu cas, les dades poden ser cedides a aquelles administracions públiques que, segons una norma amb rang de llei, hi tinguin dret.

ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ.-

Faig al compareixent les reserves i advertiments legals.

He llegit al/a la compareixent, a elecció seva, el present document, un cop advertit del seu dret a llegir-lo ell mateix i, després de fer, a més a més, les necessàries explicacions verbals, manifesta quedar degudament assabentat/da del seu contingut, l'aprova i firma.

I jo, el Notari, DONO FE que el consentiment ha estat lliurement prestat, que l'atorgament s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada de l'atorgant.

Queda estesa en un total de * folis de paper notarial, el primer amb el número * i els restants amb els números següents en ordre correlatiu (o anteriors en ordre correlatiu).

I DONO FE del seu contingut.-


DILIGÈNCIA:

(Supòsit 1.- En cas de trobar l'INTERESSAT)

(Lloc i data,) a * (un quart, dos quarts i * minuts, etc.) del matí (o de la tarda), em trasllado a * i trobo qui manifesta ser el Sr. *; l'indico la meva condició de Notari i l'objecte de la meva visita; li practico la notificació interessada, amb lectura íntegra del requeriment que precedeix, li lliuro i rep, a més a més, còpia simple cèdula de notificació de l'Acta que precedeix; l'adverteixo del dret a contestar en aquesta Diligència o en el termini de dos dies laborables, i manifesta quedar assabentat i que s'excusa de signar.

L'informo que es redactarà la diligència en el meu estudi amb referència a les notes que prenc sobre el terreny, l'adverteixo del seu dret a comparèixer a la Notaria per tal d'assabentar-se del contingut de la diligència.

I per no interessar altres particulars, redacto la present diligència al meu estudi segons les notes preses i continuació del requeriment, en el seu últim foli i en el present.

I DONO FE del seu contingut

(Supòsit 2: no trobar el mateix requerit, però sí alguna persona al seu domicili (cònjuge, servent, empleat, etc.):

(Lloc i data) a * (un quart, dos quarts i * minuts, etc.) del matí (o de la tarda), em trasllado a * i trobo qui manifesta ser el senyor *, (indicar la relació amb la persona a qui va dirigida la notificació); l'indico la meva condició de notari i l'objecte de la meva visita; manifesta que el Sr. * (el requerit) no es troba present en aquest moment; li lliuro, en un sobre tancat a l'anvers del qual consta la meva identitat i l'adreça de la Notaria, còpia simple cèdula de notificació de l'acta que precedeix, de la que se'n fa càrrec; l'adverteixo de l'obligació de fer-ho arribar a l'interessat, que conté una notificació del seu interès i del dret del requerit a contestar, a la mateixa Acta, en el termini de dos dies laborables, i manifesta quedar assabentat, que s'excusa de signar i que ho lliurarà oportunament.

L'informo que es redactarà la diligència en el meu estudi amb referència a les notes que prenc sobre el terreny, l'adverteixo del seu dret i el de l'interessat a comparèixer a la Notaria per tal d'assabentar-se del contingut de la diligència.

I per no interessar altres particulars, redacto la present diligència al meu estudi, segons les notes preses i continuació del requeriment, en el seu últim foli i en el present.

I DONO FE del seu contingut.

(Supòsit 3: lliurement al porter de l'immoble).

(Lloc i data) a * (un quart, dos quarts i * minuts, etc.) del matí (o de la tarda), em trasllado a * i no trobo ningú en el domicili indicat, però trobo qui diu ser el porter de l'immoble i anomenar-se *.

L'indico la meva condició de notari i l'objecte de la meva compareixença en l'esmentat lloc; manifesta que el Sr. * (la persona a notificar) no es troba present en aquest moment; li lliuro, en un sobre tancat, a l'anvers del qual consta la meva identitat i l'adreça de la Notaria, còpia simple cèdula de notificació de l'acta que precedeix, de la que se'n fa càrrec; l'adverteixo de l'obligació de fer-ho arribar a l'interessat, que conté una notificació del seu interès i del dret del requerit a contestar, a la mateixa acta, en el termini de dos dies laborables, i manifesta quedar assabentat, que s'excusa de signar i que ho lliurarà oportunament.

L'informo que es redactarà la diligència en el meu estudi amb referència a les notes que prenc sobre el terreny, l'adverteixo del seu dret i el de l'interessat a comparèixer a la Notaria per tal d'assabentar-se del contingut de la diligència.

I per no interessar altres particulars, redacto la present diligència al meu estudi segons les notes preses i continuació del requeriment, en el seu últim foli i en el present.

I DONO FE del seu contingut.

(Supòsit 4: En cas de no trobar a ningú ni existir porter a l'immoble: ATENCIÓ: S'HA SUPRIMIT TOTA REFERÈNCIA A UN VEÍ).

(Lloc i data,) a * (un quart, dos quarts i * minuts, etc.) del matí (o de la tarda), em trasllado a * i no trobo ningú ni rebo cap contesta a les meves reiterades trucades (a la porta, al porter automàtic, etc.).

Tampoc trobo el (o no existeix el) porter de l'immoble.

En conseqüència, i conforme a l'ordenat a l'art. 202 del Reglament notarial, procediré a remetre la cèdula de notificació al seu destinatari, per correu certificat amb justificant de recepció.

I per no interessar altres particulars, estenc la present diligència a continuació del requeriment, en el seu últim foli i en el present.

I del seu contingut, EN DONO FE.


(5. NEGATIVA A REBRE LA CÈDULA).

DILIGÈNCIA:

En *, el mateix dia, sent *, em persono en * i trobo a una persona que no s'identifica ni com l'interessat ni com a representant seu, es nega a donar el seu nom i a rebre la cèdula, del que deixo constància en aquesta Diligència.

En conseqüència, i conforme a l'ordenat a l'art. 202 del Reglament Notarial, procediré a remetre la cèdula de notificació al seu destinatari, per correu certificat amb justificant de recepció.

I no interessant uns altres particulars, estenc la present diligència, en el meu estudi, segons les notes preses sobre el terreny i a continuació del requeriment, en el seu últim foli i en el present.

I del seu contingut, DONO FE.

(En aquests dos últims casos, es farà constar la diligència d'enviament per correu i la de l'avís del rebut: em remeto al model de diligència en les actes de notificació per correu, en aquesta mateixa obra.)

Comentari Regles generals de les actes de requeriment Definició

Diu l'article 202 del Reglament Notarial (RN):

Las actas de notificación tienen por objeto transmitir a una persona una información o una decisión del que solicita la intervención notarial, y las de requerimiento, además, intimar al requerido para que adopte una determinada conducta».
Forma de practicar-les

Diu l?art. 202 del Reglamento Notarial, Párrafo 2º:

«El notario, discrecionalmente, y siempre que de una norma legal no resulte lo contrario, podrá efectuar las notificaciones y los requerimientos enviando al destinatario la cédula, copia o carta por correo certificado con aviso de recibo».

Com resulta de la Resolució de 15 de gener de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, [j 1] l'article 202 del Reglament Notarial admet dues vies, a) notificació per correu certificat amb justificant de recepció (quan ho permet la llei;) b) actuació personal del Notari; ara bé, si s'utilitza el sistema d'enviament per correu amb justificant de recepció i resulta infructuós (absent, desconegut, etc.,) ha d'utilitzar-se la notificació personal del notari; així mateix, si s'inicia una actuació personal i aquesta fracassa (persona diferent del destinatari o el seu representant, es nega a rebre la cèdula) haurà d'utilitzar-se el sistema d'enviament per correu.

Si l'interessat o el seu representant es nega a rebre la cèdula, la notificació es dóna per feta, ja que l'important, segons la jurisprudència del Tribunal Constitucional, és portar al coneixement dels afectats les decisions a fi que els mateixos puguin adoptar la postura que estimin pertinent, la qual cosa pot justificar-se quan són els mateixos o els seus representants els qui fan inviable la notificació de l'existència de la qual, no obstant això, prenen coneixement, però resulta altament qüestionable que això es produeixi quan qui es nega a rebre la...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba