Adveració notarial i protocol·lització de testament tancat

AutorManuel Faus
Cargo del AutorNotario
Actualizado aMarzo 2021
Notes

1.- És procedent indicar que cap dels articles del CCCat que literalment es transcriuen en aquest tema no ha estat modificat per la Llei 3/2017, de 15 de febrer, del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes, i de modificació dels llibres primer, segon, tercer, quart i cinquè, en vigor l'1 de gener de 2018.

2: La Ley 15/2015, de 2 de juliol, de la Jurisdicció Voluntària ha reformat preceptes del Codigo Civil espanyol i la Llei del Notariat i atribueix al notari la competència per a adverar i protocol·litzar els testaments tancats; es parla d'expedient, que podrà concloure o no amb la protocol·lització del testament; hi ha diverses solucions: a), una sola acta, que anirà augmentant amb les diligències (amb el problema del nombre de folis a comunicar en els índexs mensuals), o b) que l'inici de l'expedient es faci per acta de requeriment i s'iniciï un expedient en el qual es detallaran totes les incidències i actuacions i, al final, o s'admet pel Notari com a vàlid el testament o es tanca l'expedient, tot això mitjançant la segona acta, que és en aquell moment quan es dóna número de protocol, incorporant els documents aportats i les proves practicades.

Proposem dues Actes-

Contenido
 • 1 Model d'acta de requeriment d'obertura, adveració i protocol·lització
 • 2 Model d' Acta d'obertura, adveració i protocol·lització de testament hològraf
  • 2.1 Inici
  • 2.2 DILIGÈNCIES POSTERIORS
   • 2.2.1 PRACTICA DE REQUERIMENT A DOMICILIS CONEGUTS
  • 2.3 ANUNCIS PER IGNORAR DOMICILIS
   • 2.3.1 DILIGÈNCIA ENVIAMENT
   • 2.3.2 DILIGÈNCIA RECEPCIÓ EDICTE
  • 2.4 ACTE D'OBERTURA I COMPROVACIÓ
  • 2.5 ADVERACIÓ I PROTOCOL·LITZACIÓ
  • 2.6 Nota
  • 2.7 Supòsit de no protocol·lització
 • 3 Comentari
  • 3.1 Requisits del testament tancat
  • 3.2 L'adveració i protocol·lització
   • 3.2.1 Regulació del Codi Civil de Catalunya
   • 3.2.2 Normes notarials
 • 4 Legislación citada
Model d'acta de requeriment d'obertura, adveració i protocol·lització

NUMERO *

En *, a *.

DAVANT MEU, * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *.

COMPAREIX:

El Sr.*, major d'edat, *, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI / NIF número *.

Identifico el compareixent pel Document d'Identitat ressenyat. Té, segons el parer meu, capacitat i legitimació per instar la present ACTA i DIU:

Opció 1.- Requeridor interessat que té en el seu poder el testament.

I. Que En / Na * (pare, mare, fill, hereu, etc.) va morir a *, el dia *, segons certificat de defunció que m'exhibeix.

II.- Que la successió del causant s'ha de regular per un testament tancat que va atorgar a *, el dia *, únic testament atorgat (o últim testament atorgat) segons m'acredita amb el Certificat del Registre General d'Actes d'Última Voluntat que m'exhibeix.

III Que el dit testament està en poder del requeridor que està interessat en la successió per * (S'ha d'indicar el parentiu o la relació conjugal o afectiva anàloga o tot i ser persona estranya a la família la raó per la qual cregui que té interès en la presentació del testament).

IV.- Que en compliment de les disposicions legal em requereix a mi el Notari perquè iniciï aquest expedient, mitjançant la present acta, a l'objecte de l’obertura, adveració i, si escau, posterior protocol·lització notarial de l'esmentat testament, amb els tràmits necessaris, asseverant no haver iniciat igual expedient davant un altre notari. ( Si el notari requerit no és el que va autoritzar del testament, es dirà : sol·licitant que citi per a la data més pròxima possible al notari que va autoritzar el testament; en el seu cas: citi els testimonis instrumentals que van intervenir en l'atorgament.)

Opció 2.- Requeridor no interessat:

I. Que En/Na * va morir a *, el dia *, segons certificat de defunció que tinc a la vista.

II.- Que la successió del causant s'ha de regular per un testament tancat que va atorgar a *, el dia *, únic testament atorgat (o últim testament atorgat) segons m'acredita amb el Certificat del Registre General d'Actes d'Última Voluntat que m'exhibeix.

III Que el dit Testament està en poder del requeridor a qui el testador va confiar la seva custòdia i, en compliment de les disposicions legals em requereix a mi el Notari perquè iniciï aquest expedient, mitjançant la present acta, a l'objecte de l’obertura, adveració i, si escau, posterior protocol·lització notarial de l'esmentat testament, amb els tràmits necessaris.

IV.- Que no té interès directe en l'adveració i protocol·lització del testament, però em requereix perquè procedeixi conforme al que estableix la Llei del Notariat per a aquest supòsit, asseverant no haver iniciat igual expedient davant un altre notari. ( Si el notari requerit no és qui va autoritzar el testament, es dirà : sol·licitant que citi per a la data més pròxima possible al notari que va autoritzar el testament; en el seu cas: citi els testimonis instrumentals que van intervenir en l'atorgament.)

Opció 3.- Requeridor interessat que no té en el seu poder el testament:

I. Que En / Na * va morir a *, el dia *, segons certificat de defunció que tinc a la vista.

II.- Que la successió del causant s'ha de regular per un testament tancat que va atorgar a *, el dia *, únic testament atorgat (o últim testament atorgat) segons m'acredita amb el Certificat del Registre General d'Actes de Darrera Voluntat que m'exhibeix.

III.- Que el dit Testament, segons li consta al requeridor, està en poder del Sr. *, amb domicili a *; que han transcorregut més de deu dies des de la mort de l'expressat causant sense que li consti haver-se iniciat el procediment d'adveració i protocol·lització notarial; i, en compliment de les disposicions legals em requereix a mi, el Notari, perquè iniciï aquest expedient, mitjançant la present acta, a l'objecte de l’obertura, adveració i, si escau, posterior protocol·lització notarial de l'esmentat testament, amb els tràmits necessaris, asseverant no haver iniciat igual expedient davant un altre notari. ( Si el notari requerit no és el que va autoritzar del testament, es dirà : sol·licitant que citi per a la data més pròxima possible al notari que va autoritzar el testament; en el seu cas: citi els testimonis instrumentals que van intervenir en l'atorgament.)

(En tot cas)

ACCEPTACIÓ DE L'REQUERIMENT:

Jo, el Notari, competent per a això, per ser Notari competent en donar-se una de les circumstàncies a què es refereix l'art. 57 de la llei del Notariat, en concret * (s'expressarà el cas concret: vegeu comentari) ACCEPTO EL REQUERIMENT; inicio el dia d'avui el pertinent expedient en acta separada que, un cop enllestida, s'incorporarà al meu protocol amb el seu número corresponent.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Adverteixo expressament al/s atorgant/s que les seves dades personals s'incorporaran al fitxer del protocol, a la documentació notarial i al fitxer d'administració i organització, així com del fet que, en el seu cas, les dades poden ser cedides a aquelles administracions públiques que, segons una norma amb rang de llei, hi tinguin dret.

ADVERTIMENT LINGÜÍSTIC. Es fa constar que el present document s'ha redactat en llengua catalana, d'acord amb l'article 14 de la llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener de política lingüística i l'article 149 del Reglament Notarial.

ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ.-

Faig al compareixent les reserves i advertiments legals.

He llegit al/a la compareixent, a elecció seva, aquest document públic, un cop advertit/da del seu dret a llegir-lo ell/a mateix/a i, després de fer, a més a més, les necessàries explicacions verbals, manifesta quedar degudament assabentat/da del seu contingut, l'aprova i firma.

I jo, el Notari, DONO FE que el consentiment ha estat lliurement prestat, que l'atorgament s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada de l'atorgant.

Queda estesa en un total de * folis de paper notarial, el primer amb el número * i els restants amb els números següents en ordre correlatiu (o anteriors en ordre correlatiu).

I DONO FE del seu contingut.-

Model d' Acta d'obertura, adveració i protocol·lització de testament hològraf Inici

NUMERO (No es completa fins a la conclusió de l'Acta)

I.- LLOC I DATA de protocol·lització.

A *, a *. (Es deixa espai per a completar aquesta data)

II.- LLOC I DATA INICI DE L'ACTA

A *, a *,

Jo, *, Notari de l'Il·lustre Col·legi Notarial de Catalunya, amb residència a *,

DONO FE:

Que en el dia d'avui he estat requerit pel Sr. *, major d'edat, *, veí de *, amb domicili a * i...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba