Expedient notarial de nomenament de perit en els contractes d’assegurança

AutorManuel Faus
Cargo del AutorNotario
Actualizado aNoviembre 2021
Contenido
 • 1 Advertència: els formularis a partir del 3 de setembre de 2021
 • 2 PRIMER. ACTA DE REQUERIMENT
 • 3 EXPEDIENT NOTARIAL DE NOMENAMENT DE PERIT
  • 3.1 Diligència de requeriment al no compareixent
  • 3.2 Diligència posterior
  • 3.3 a).- Supòsit d'acord
  • 3.4 B).- Supòsit de falta d'acord
 • 4 Comentari
  • 4.1 Perits en el cas d'assegurances
  • 4.2 Perits per a altres supòsits
 • 5 Legislación citada
Advertència: els formularis a partir del 3 de setembre de 2021

A Catalunya el DECRET LLEI 19/2021, de 31 d'agost, pel qual s'adapta el Codi civil de Catalunya a la reforma del procediment de modificació judicial de la capacitat, en vigor el 3 de setembre de 2021, adequa les normes civils catalanes a les normes estatals que ha modificat la Llei 8/2021, de 2 de juny, per la qual es reforma la legislació civil i processal per al suport a les persones amb discapacitat en l'exercici de la seva capacitat jurídica, en vigor així mateix el 3 de setembre de 2021. El Decret disposa que la persona major d'edat que necessita suport per a exercir la seva capacitat jurídica en condicions d'igualtat pot sol·licitar la constitució de l'assistència que regulen els articles 226-1 a 226-7 del Codi civil de Catalunya i que a partir de l'entrada en vigor d'aquest Decret llei, la tutela, la curatela i la potestat parental prorrogada o rehabilitada ja no es poden constituir amb relació a les persones majors d'edat. Se'ls aplicarà, si escau, el règim de l'assistència que regulen els articles 226-1 a 226-7 del Codi civil de Catalunya, redactats de nou per aquest Decret llei.

Es efensa que ara ja NO és correcte utilitzar la fórmula notarial clàssica quan es deia que un atorgant té capacitat per a * , capacitat legal necessària i fórmules similars, ja que tota persona té capacitat sense perjudici del cas en què a les persones amb discapacitat per a l'exercici de la seva capacitat jurídica, li siguin exigibles mesures d’assistència o suport (voluntàries, intervenció del curador o del defensor judicial i guarda de fet) que han de constar i complir-se en el títol.

Si es decideix que és procedent modificar la fórmula tradicional, caldrà utilitzar noves fórmules, fins a la consolidació d'alguna d'elles; (s'ofereixen en el cos del formulari les dues opcions que proposa la Circular informativa 2/2021 de la Comisión Permanente del Notariado i caben altres). Pot ser convenient en l'Atorgament i autorització fer constar que consent/en i signa/en, tenint el/els atorgants al meu judici, discerniment necessari per a prestar lliurement el seu consentiment per l'íntegra comprensió del present instrument públic..

Nota: Seguint el sistema adoptat en els expedients notarials amb diverses diligències, sembla que a efectes pràctics és més adequat redactar dos instruments públics a) una Acta de requeriment i després b) l'expedient corresponent fins a finalitzar amb la protocol·lització.

PRIMER. ACTA DE REQUERIMENT

NUMERO

A *, a *.

DAVANT MEU, * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *.

Opció 1.- Només compareix l'assegurat:

COMPAREIX:

El Sr.*, major d'edat, *, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI / NIF número *, vigent.

Intervé en nom propi..

L'identifico, d'acord amb la lletra c) de l'article 23 de la Llei del Notariat, pel seu expressat Document Nacional d'Identitat, el número del qual coincideix amb el d'Identificació fiscal.

(Judici de Capacitat: opcions)

 • Al meu judici té interès legítim, legitimació i pot exercir la seva capacitat jurídica per a instar lel present Expedient i DIU:
 • EL jutjo amb interès, legitimació i aptitud en l'exercici de la seva capacitat jurídica per a instar el present Expedient i DIU:
 • El jutjo amb interès, aptitud i legitimació, sense necessitat de cap mesura de suport, per a instar el present Expedient i DIU:
 • El jutjo amb interès, aptitud i legitimació per a l'exercici dels seus drets i obligacions en instar el present Expedient i DIU:
 • Al meu judici té interès, legitimació i exerceix la seva capacitat jurídica instant el present Expedient i DIU:
 • El jutjo amb interès, legitimació i l'aptitud suficient per a l'exercici de la seva capacitat jurídica en instar el present Expedient i DIU:


Opció 2.- Només compareix l'assegurador:

COMPAREIX: '

El senyor *, major d'edat, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix D.N.I /N.I.F. *.

Intervé en nom i representació de la companyia mercantil * SA, amb domicili a *; constituïda, per temps indefinit, en escriptura atorgada davant el notari de *, el dia *. (S'haurà d'indicar altres títols pertinents, com ara escriptura d'adaptació, canvi de denominació o domicili, etc.) Inscrita al Registre Mercantil de * al tom *, full *, inscripció * .... CIF A- *.

He tingut a la vista còpia autèntica de la documentació fefaent abans esmentada, de la qual es conservarà còpia a la Notaria; d'aquesta documentació resulta el domicili expressat i que l'objecte de la societat és el següent: *. (És procedent transcriure l'article pertinent dels estatuts).

D'acord amb la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització, es fa constar que a l'activitat principal que constitueix l'objecte social li correspon el número * (s'han d'indicar els números de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques 2009 (CNAE-2009) (Es pot veure Clasificación Nacional de Actividades Económicas. )

Ratifica el compareixent que les dades identificatives de la societat que representa són les abans indicades i, especialment, assevera que no han variat ni l'objecte social ni el domicili social de la seva representada.

Les seves facultats resulten de * (càrrec o poder)

Manifesta el compareixent que les seves facultats per aquest acte no li han estat revocades, restringides ni limitades i que es troben en íntegra vigència.

(Judici de capacitat) . Opció 3.- Compareixen l'assegurat i l'assegurador:

COMPAREIXEN:

Com a assegurat: El senyor *, major d'edat, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix D.N.I /N.I.F. *.

Intervé en el seu propi nom i dret.

Com a representant de l'assegurador:

El senyor *, major d'edat, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix D.N.I /N.I.F. *.

Intervé en nom i representació de la companyia mercantil * SA, amb domicili a *; constituïda, per temps indefinit, en escriptura atorgada davant el notari de *, el dia *. (S'haurà d'indicar altres títols pertinents, com ara escriptura d'adaptació, canvi de denominació o domicili, etc.) Inscrita al Registre Mercantil de * al tom *, full *, inscripció * .CIF A- *.

He tingut a la vista còpia autèntica de la documentació fefaent abans esmentada, de la qual es conservarà còpia a la Notaria; d'aquesta documentació resulta el domicili expressat i que l'objecte de la societat és el següent: *. (És procedent transcriure l'article pertinent dels estatuts).

D'acord amb la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització es fa constar que a l'activitat principal que constitueix l'objecte social li correspon el número * (s'han d'indicar els números de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques 2009 (CNAE-2009: Es pot veure el text: Clasificación Nacional de Actividades Económicas.

Ratifica el compareixent que les dades identificatives de la societat que representa són els abans indicats i, especialment, assevera que no han variat ni l'objecte social ni el domicili social de la seva representada.

Les seves facultats resulten de * (es detallarà el càrrec o el poder)

Manifesta senyor * que les seves facultats per aquest acte no li han estat revocades, restringides ni limitades i que es troben en íntegra vigència i jo, el Notari, estimo suficients per a instar la present acta.

Identifico els compareixents pels seus Documents d'Identitat ressenyats.

(Judici de capacitat)

(EN TOT CAS)

I. El senyor * ostenta la condició d'assegurat en la Companyia *; s'ha produït un sinistre de les següents característiques:

a) .- Objecte de l'assegurança (exemple: un edifici, un vehicle de motor, la collita, etc.)

b) .- Sinistre produït: (explicació detallada del sinistre).

c) .- Danys soferts :(detall dels mateixos)

II.- El / Els compareixent/s em lliuren un escrit en el qual consta que ha sorgit discòrdia dels perits designats per valorar els danys soferts, de manera que pel present expedient se sol·licita el nomenament d'un tercer perit. M'exhibeix/en la pòlissa d'assegurança i els dictàmens dels perits, de la qual cosa s'unirà fotocòpia a l'expedient que avui s'iniciarà.

III .- Que a causa de l'expressada discordança em requereix/n a mi, el Notari, perquè tramiti l'oportú expedient que regula...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR