Expedient notarial de nomenament de perit en els contractes d’assegurança

AutorManuel Faus
Cargo del AutorNotario
Actualizado aEnero 2018
Nota: Seguint el sistema adoptat en els expedients notarials amb diverses diligències, sembla que a efectes pràctics és més adequat redactar dos instruments públics a) una Acta de requeriment i després b) l'expedient corresponent fins a finalitzar amb la protocol·lització.


Contenido
 • 1 PRIMER. ACTA DE REQUERIMENT
 • 2 EXPEDIENT NOTARIAL DE NOMENAMENT DE PERIT
  • 2.1 Diligència de requeriment al no compareixent
  • 2.2 Diligència posterior
  • 2.3 a).- Supòsit d'acord
  • 2.4 B).- Supòsit de falta d'acord
 • 3 Comentari
  • 3.1 Perits en el cas d'assegurances
  • 3.2 Perits per a altres supòsits
 • 4 Legislación citada
PRIMER. ACTA DE REQUERIMENT

NUMERO

A *, a *.

DAVANT MEU, * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *.

Opció 1.- Només compareix l'assegurat:

COMPAREIX:

El Sr.*, major d'edat, *, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI / NIF número *.

Intervé en nom propi..

Identifico el compareixent pel Document d'Identitat ressenyat. Té, a parer meu, capacitat i legitimació per instar la present ACTA i DIU:

Opció 2.- Només compareix l'assegurador:

COMPAREIX: '

El senyor *, major d'edat, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix D.N.I /N.I.F. *.

Intervé en nom i representació de la companyia mercantil * SA, amb domicili a *; constituïda, per temps indefinit, en escriptura atorgada davant el notari de *, el dia *. (S'haurà d'indicar altres títols pertinents, com ara escriptura d'adaptació, canvi de denominació o domicili, etc.) Inscrita al Registre Mercantil de * al tom *, full *, inscripció * .... CIF A- *.

He tingut a la vista còpia autèntica de la documentació fefaent abans esmentada, de la qual es conservarà còpia a la Notaria; d'aquesta documentació resulta el domicili expressat i que l'objecte de la societat és el següent: *. (És procedent transcriure l'article pertinent dels estatuts).

D'acord amb la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització, es fa constar que a l'activitat principal que constitueix l'objecte social li correspon el número * (s'han d'indicar els números de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques 2009 (CNAE-2009) (Es pot veure Clasificación Nacional de Actividades Económicas. )

Ratifica el compareixent que les dades identificatives de la societat que representa són les abans indicades i, especialment, assevera que no han variat ni l'objecte social ni el domicili social de la seva representada.

Les seves facultats resulten de * (càrrec o poder)

Manifesta el compareixent que les seves facultats per aquest acte no li han estat revocades, restringides ni limitades i que es troben en íntegra vigència i jo, el Notari, estimo suficients per a instar el present expedient.

Opció 3.- Compareixen l'assegurat i l'assegurador:

COMPAREIXEN:

Com a assegurat: El senyor *, major d'edat, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix D.N.I /N.I.F. *.

Intervé en el seu propi nom i dret.

Com a representant de l'assegurador:

El senyor *, major d'edat, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix D.N.I /N.I.F. *.

Intervé en nom i representació de la companyia mercantil * SA, amb domicili a *; constituïda, per temps indefinit, en escriptura atorgada davant el notari de *, el dia *. (S'haurà d'indicar altres títols pertinents, com ara escriptura d'adaptació, canvi de denominació o domicili, etc.) Inscrita al Registre Mercantil de * al tom *, full *, inscripció * .CIF A- *.

He tingut a la vista còpia autèntica de la documentació fefaent abans esmentada, de la qual es conservarà còpia a la Notaria; d'aquesta documentació resulta el domicili expressat i que l'objecte de la societat és el següent: *. (És procedent transcriure l'article pertinent dels estatuts).

D'acord amb la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització es fa constar que a l'activitat principal que constitueix l'objecte social li correspon el número * (s'han d'indicar els números de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques 2009 (CNAE-2009: Es pot veure el text: Clasificación Nacional de Actividades Económicas.

Ratifica el compareixent que les dades identificatives de la societat que representa són els abans indicats i, especialment, assevera que no han variat ni l'objecte social ni el domicili social de la seva representada.

Les seves facultats resulten de * (es detallarà el càrrec o el poder)

Manifesta senyor * que les seves facultats per aquest acte no li han estat revocades, restringides ni limitades i que es troben en íntegra vigència i jo, el Notari, estimo suficients per a instar la present acta.

Identifico els compareixents pels seus Documents d'Identitat ressenyats. Tenen a judici meu, capacitat i legitimació per instar el present EXPEDIENT i DIUEN:

(EN TOT CAS)

I. El senyor * ostenta la condició d'assegurat en la Companyia *; s'ha produït un sinistre de les següents característiques:

a) .- Objecte de l'assegurança (exemple: un edifici, un vehicle de motor, la collita, etc.)

b) .- Sinistre produït: (explicació detallada del sinistre).

c) .- Danys soferts :(detall dels mateixos)

II.- El / Els compareixent/s em lliuren un escrit en el qual consta que ha sorgit discòrdia dels perits designats per valorar els danys soferts, de manera que pel present expedient se sol·licita el nomenament d'un tercer perit. M'exhibeix/en la pòlissa d'assegurança i els dictàmens dels perits, de la qual cosa s'unirà fotocòpia a l'expedient que avui s'iniciarà.

III .- Que a causa de l'expressada discordança em requereix/n a mi, el Notari, perquè tramiti l'oportú expedient que regula l'article 80 de la Llei del Notariat, amb la finalitat de nomenar, si escau, un tercer perit.

ACCEPTACIÓ

Jo, el Notari, previ examen i apreciada la capacitat i legitimitat de la part requeridora, ACCEPTO EL REQUERIMENT'; sóc competent per donar-se la circumstància següent que indica l'article 80 de la Llei del Notariat, en concret * (ser Notari elegit de mutu acord per assegurat i assegurador, o ser el Notari amb residència al domicili o residència habitual de l'assegurat o on es trobi l'objecte de la valoració, o ser d'un districte confrontant al domicili o residència habitual de l'assegurat o on es trobi l'objecte de la valoració)

Dono inici, el dia d'avui, al pertinent expedient que, un cop ultimat, s'incorporarà al meu protocol amb el seu número corresponent.

Protecció de dades personals. Adverteixo expressament el/s compareixent/s que les seves dades seran incorporades al fitxer del Protocol i documentació notarial i al fitxer d'Administració i organització, així com del fet que, si escau, aquestes dades poden ser cedides a aquelles administracions públiques que segons una norma amb rang de llei tinguin dret a això. Fetes les advertències dels seus drets al respecte.

ADVERTIMENT LINGÜÍSTIC. Es fa constar que el present document s'ha redactat en llengua catalana, d'acord amb l'article 14 de la Llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i l'article 149 del Reglament Notarial.

(Opcions)

Atorgament singular

ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ.-

Faig al compareixent les reserves i advertiments legals.

He llegit al/a la compareixent, a elecció seva, el present document, un cop advertit del seu dret a llegir-lo ell mateix i, després de fer, a més a més, les necessàries explicacions verbals, manifesta quedar degudament assabentat/da del seu contingut, l'aprova i firma.

I jo, el Notari, DONO FE que el consentiment ha estat lliurement prestat, que l'atorgament s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada de l'atorgant.

Queda estesa en un total de * folis de paper notarial, el primer amb el número * i els restants amb els números següents en ordre...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba