Acta de requeriment en forma electrònica a (o per) un altre notari

AutorManuel Faus
Cargo del AutorNotario
Actualizado aSeptiembre 2021

Contenido
 • 1 Advertència: els formularis a partir del 3 de setembre de 2021
 • 2 Model 1
 • 3 Model 2
 • 4 Comentari
  • 4.1 Especialitats d'aquest tipus d'actes
  • 4.2 Altres supòsits
  • 4.3 Normes generals
   • 4.3.1 Interès legítim o legitimació
   • 4.3.2 No existeix unitat d'acte
 • 5 Ley estatal 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza
 • 6 Jurisprudencia citada
 • 7 Legislación citada
Advertència: els formularis a partir del 3 de setembre de 2021

A Catalunya el DECRET LLEI 19/2021, de 31 d'agost, pel qual s'adapta el Codi civil de Catalunya a la reforma del procediment de modificació judicial de la capacitat, en vigor el 3 de setembre de 2021, adequa les normes civils catalanes a les normes estatals que ha modificat la Llei 8/2021, de 2 de juny, per la qual es reforma la legislació civil i processal per al suport a les persones amb discapacitat en l'exercici de la seva capacitat jurídica, en vigor així mateix el 3 de setembre de 2021. El Decret disposa que la persona major d'edat que necessita suport per a exercir la seva capacitat jurídica en condicions d'igualtat pot sol·licitar la constitució de l'assistència que regulen els articles 226-1 a 226-7 del Codi civil de Catalunya i que a partir de l'entrada en vigor d'aquest Decret llei, la tutela, la curatela i la potestat parental prorrogada o rehabilitada ja no es poden constituir amb relació a les persones majors d'edat. Se'ls aplicarà, si escau, el règim de l'assistència que regulen els articles 226-1 a 226-7 del Codi civil de Catalunya, redactats de nou per aquest Decret llei.

Es efensa que ara ja NO és correcte utilitzar la fórmula notarial clàssica quan es deia que un atorgant té capacitat per a * , capacitat legal necessària i fórmules similars, ja que tota persona té capacitat sense perjudici del cas en què a les persones amb discapacitat per a l'exercici de la seva capacitat jurídica, li siguin exigibles mesures d?assistència o suport (voluntàries, intervenció del curador o del defensor judicial i guarda de fet) que han de constar i complir-se en el títol.

Si es decideix que és procedent modificar la fórmula tradicional, caldrà utilitzar noves fórmules, fins a la consolidació d'alguna d'elles; (s'ofereixen en el cos del formulari les dues opcions que proposa la Circular informativa 2/2021 de la Comisión Permanente del Notariado i caben altres). Pot ser convenient en l'Atorgament i autorització fer constar que consent/en i signa/en, tenint el/els atorgants al meu judici, discerniment necessari per a prestar lliurement el seu consentiment per l'íntegra comprensió del present instrument públic..

Model 1

ACTA INICIAL:


NÚMERO *.

En *, a *.

DAVANT MEU, *, Notari de l'Il·lustre Col·legi de *, amb residència en *,

COMPAREIX:

El Sr. major d'edat, * veïn de *, amb domicili en *. Exhibeix DNI/NIF *, vigent.

Intervé en el seu propi nom i dret.

L'identifico, d'acord amb la lletra c) de l'article 23 de la Llei del Notariat, pel seu expressat Document Nacional d'Identitat, el número del qual coincideix amb el d'Identificació fiscal.

(Judici de Capacitat: opcions)

 • Al meu judici té interès, legitimació i exerceix la seva capacitat jurídica mitjançant la seva decisió d'instar la present ACTA DE REQUERIMENT i EXPOSA:
 • Al meu judici té interès, legitimació i capacitat per a instar la present ACTA DE REQUERIMENT i EXPOSA:
 • Al meu judici té interès, legitimació i capacitat, sense necessitat de cap mesura de suport, per a instar la present ACTA DE REQUERIMENT i EXPOSA:

Que em requereix a mi, el Notari, perquè per mitjà del meu company amb residència a *, Sr. * o qui legalment o reglamentàriament el substitueixi, notifiqui i/o REQUEREIXI a *, o a la persona que allà trobés, en els termes que resulten d'una carta que subscriu a la meva presència.

L'original de la carta queda incorporat a aquesta matriu per al seu trasllat a les còpies.

ACCEPTO.

Compliré, consignant el seu resultat per diligència o diligències a continuació.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Adverteixo expressament el compareixent que les seves dades personals s'incorporaran al fitxer del protocol, a la documentació notarial i al fitxer d'administració i organització, així com del fet que, en el seu cas, les dades poden ser cedides a aquelles administracions públiques que, segons una norma amb rang de Llei, hi tinguin dret.

ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ.-

Faig les reserves i advertiments legals.

He llegit al compareixent, a elecció seva, la present acta, advertit del seu dret a llegir-la ell mateix i, després de fer, a més a més, les necessàries explicacions verbals per tal que tingui un adequat coneixement, manifesta quedar degudament assabentat del seu contingut, l'aprova i firma.

I jo, el Notari, DONO FE que el consentiment ha estat lliurement prestat, que l'atorgament s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada de l'atorgant.

Queda estesa en un total de * folis de paper notarial, el primer amb el número * i els restants amb els números següents en ordre correlatiu (o anteriors en ordre correlatiu).

I DONO FE del seu contingut.-

NOTA:

El dia * remeto al meu company, amb residència a * còpia autoritzada electrònica de la present a fi que practiqui la pertinent notificació i requeriment, que és la finalitat d'aquesta còpia. (Mitja signatura.)

II. PEU DE CÒPIA EN CAS D'ENVIAMENT DE CÒPIA ELECTRÒNICA:

Es remetrà pel correu corporatiu, al notari destinatari, còpia del requeriment i documents units i al final es posarà el següent peu de còpia: ÉS CÒPIA AUTORITZADA ELECTRÒNICA EXACTA DE LA SEVA MATRIU, on queda anotada. Jo, notari autoritzant del document, l'expedeixo conforme a l'article 110.1 de la llei 24/2001, per a la seva remissió al notari de *, senyor *. Aquesta còpia electrònica solament té validesa per a la finalitat respecte de la qual va ser sol·licitada, que és la de complimentar el requeriment efectuat pel compareixent en aquesta acta. '...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR