Poder notarial a remetre via telemàtica

AutorManuel Faus
Cargo del AutorNotario
Actualizado aNoviembre 2023

Contenido
  • 1 Adaptació dels formularis a partir del 3 de setembre de 2021
  • 2 Model
  • 3 Comentari
  • 4 Ley estatal 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza
  • 5 Jurisprudencia citada
  • 6 Legislación citada
Adaptació dels formularis a partir del 3 de setembre de 2021

El DECRET LLEI 19/2021, de 31 d'agost, pel qual s'adapta el Codi civil de Catalunya a la reforma del procediment de modificació judicial de la capacitat, en vigor el 3 de setembre de 2021, adequa les normes civils catalanes a les normes estatals que ha modificat la Llei 8/2021, de 2 de juny, per la qual es reforma la legislació civil i processal per al suport a les persones amb discapacitat en l'exercici de la seva capacitat jurídica, en vigor així mateix el 3 de setembre de 2021.

Per això s'assenyalen algunes formes del judici notarial de capacitat (ja que tota persona té capacitat,) sense perjudici que a les persones amb discapacitat per a l'exercici de la seva capacitat jurídica li siguin exigibles mesures de suport (voluntàries, intervenció de l'assistent o del defensor judicial i guarda de fet), mesures que han de constar i complir-se en el títol.

Model

NÚMERO *.

(Lloc i data).

DAVANT MEU, * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIX:

El Senyor ** major d'edat, *, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF número *, vigent.

Intervé en nom propi.

L'identifico, d'acord amb la lletra c) de l'article 23 de la Llei del Notariat, pel seu expressat Document Nacional d'Identitat, el número de la qual coincideix amb el d'Identificació fiscal.

(Judici de Capacitat: opcions)

  • Al meu judici té legitimació i exerceix la seva capacitat jurídica mitjançant la seva decisió d'atorgar aquest PODER y DIU:
  • A judici meu té legitimació i capacitat per a l'atorgament del present PODER i DIU:
  • A judici meu té legitimació i capacitat, sense necessitat de cap mesura de suport, per a l'atorgament del present PODER i DIU:

Que dóna poder al SENYOR *, major d'edat, , veí de *, amb domicili a * i DNI número *, encara que incideixi en la figura jurídica de l'autocontractació o tingui interessos iguals o contraposats, o tingui representació múltiple, per administrar i regir l'íntegre patrimoni de poderdant amb les següents:

FACULTATS:

(detall....)

I em requereix a mi, el Notari, perquè enviï al meu company amb residència a *, Senyor *, còpia electrònica del present poder a fi que l'apoderat pugui actuar en ús del mateix com més aviat millor.

ACCEPTO el requeriment que practicaré immediatament mitjançant les pertinents diligències.

ADVERTIMENT LINGÜÍSTIC. Es fa constar que el present document s'ha redactat en llengua catalana, d'acord amb l'article 14 de la Llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i l'article 149 del Reglament Notarial.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Adverteixo expressament a l'atorgant que les seves dades seran incorporats al fitxer del Protocol i documentació notarial i al fitxer d'Administració i organització, així com del fet que, si escau, tals dades poden ser cedits a aquelles administracions públiques que segons una norma amb rang de llei tinguin dret a això. Fetes els advertiments pertinents sobre la confidencialitat d'aquestes dades, la seva necessitat per a redactar aquest instrument públic i per a la seva facturació, la conservació i protecció de les dades, els drets a accés, rectificació, supressió i altres legals.

ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ.-

Faig al compareixent les reserves i advertiments legals.

He llegit al/a la compareixent, a elecció seva, aquesta Escriptura, un cop advertit del seu dret a llegir-la ell mateix i, després de fer, a més a més, les necessàries explicacions verbals, manifesta quedar degudament assabentat/da del seu contingut, l'aprova i firma.

I jo, el Notari, DONO FE que el consentiment ha estat lliurement prestat, que l'atorgament s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada de l'atorgant, el qual, al meu judici, té discerniment necessari per a prestar lliurement el seu consentiment per l'íntegra comprensió del present instrument públic; manifesta que no ha ordenat mesures voluntàries de suport ni estyà subjecte a elles i sense que hagi mostrat signes que, al meu judici, indiquin la necessitat o conveniència d'acudir a aquestes mesures per a aquesta finalitat; així mateix, dono fe del compliment de les altres formalitats legals.

Queda estesa en un total de * folis de paper notarial, el primer amb el número * i els restants amb els números següents en ordre correlatiu (o anteriors en ordre correlatiu) l'expressió informàtica de la qual queda incorporada amb la mateixa data i sota el mateix número, en el corresponent protocol electrònic.

I DONO FE del seu contingut.-


(Diligències referides al protocol electrònic)


DILIGÈNCIA D'INCORPORACIÓ I D'ACARAMENT DEL DOCUMENT N* /.

En el mateix dia d'avui, * de *, del *, dono fe d'haver realitzat l'íntegra incorporació d'aquesta matriu al protocol electrònic i de la seva concordança amb el protocol en suport paper, amb la qual cosa dono per conclosa aquesta diligència que redacto el mateix dia de la seva...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR