Acta per immatricular un finca.Model anterior a la Reforma de la Llei Hipotecària (Llei 13/2015, de 24 de juny)

AutorManuel Faus
Cargo del AutorNotario
Actualizado aNoviembre 2021

Contenido
 • 1 Nota
 • 2 Formulari aplicable a procediments anterior a l'1 de novembre de 2015
  • 2.1 Model
   • 2.1.1 Acta primera. Acta de requeriment
   • 2.1.2 Acta segona. Acta per a la immatriculació de finca
  • 2.2 Comentari
   • 2.2.1 Especialitats de les actes d?immatriculació de finques
  • 2.3 Jurisprudencia citada
  • 2.4 Legislación citada
Nota

A).- Situació anterior a 1 novembre de 2015

És aplicable el formulari que segueix.

B).- Situació l'1 de novembre de 2015:

És la data d'entrada en vigor de la Ley 13/2015, de 24 de junio, de Reforma de la Ley Hipotecaria aprobada por Decreto de 8 de febrero de 1946 y del texto refundido de la Ley de Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo.

Aquesta llei modifica diversos articles de la LH citats en aquest formulari i regula l'expedient de domini a l'article 2o03 de la LH, per poder immatricular finques que autoritzarà el Notari.

A partir del primer de novembre de 2015 caldrá aplicar el formulari Expedient de domini per immatricular una finca

Formulari aplicable a procediments anterior a l'1 de novembre de 2015 Model Acta primera. Acta de requeriment

NÚMERO

(Lloc i data)

DAVANT MEU, * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIX:

EL SENYOR ** major d'edat, *, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF número *, vigent.

Intervé en nom propi.

L'identifico pel seu expressat document nacional d'identitat el número del qual coincideix amb el de la seva identificació fiscal. Té, a judici meu, capacitat i l'interès legítim per instar la present ACTA DE NOTORIETAT PER LA IMMATRICULACIÓ DE FINCA NO INSCRITA EN EL REGISTRE DE LA PROPIETAT i EXPOSA:

I. IMMOBLE OBJECTE DE L'ACTA:

Rústica...

TÍTOL: *

'Valor: * euros.

REFERÈNCIA CADASTRAL:

La que resulta del certificat cadastral descriptiu i gràfic; jo, el Notari, dono fe que, sota la meva responsabilitat, l'he obtingut (pels procediments telemàtics habilitats i d'acord amb l'article 6.6 de la resolució de 28 d'abril de 2003 de la DG del cadastre) i ha estat sol·licitada als efectes del present atorgament; aquest certificat queda unit a aquesta matriu.

Jo, el Notari, a l'efecte de la pertinent constància en el cadastre, procediré a indicar l'expressada referència cadastral en els índexs informatitzats que regula l'article 285 del Reglament notarial.

COINCIDÈNCIA DE LA DESCRIPCIÓ CADASTRAL I LA REALITAT FÍSICA:

Ha estat manifestat pels atorgants, després de la meva sol·licitud, la coincidència entre la realitat física i la que consta al certificat cadastral indicat i manifesten la seva conformitat amb la nova descripció de la finca, realitzada d?acord amb les dades cadastrals actuals.

(Si hi ha discrepàncies entre la realitat de la finca i el cadastre que no siguin esmenables en l'acte de l'atorgament s?indicarà aquest fet i, a més a més, que s'ha realitzat o s?ha iniciat la seva rectificació, aplicant el supòsit que sigui procedent d?acord amb l?article 18 de la Llei del cadastre, redacció donada per la Llei 2/2011, de 4 de març d?Economia Sostenible.

II.-

Opció 1.- A ha venut a B i aquest vol immatricular la finca: es tracta d'acreditar que A ha estat considerat propietari:

Que la finca descrita no està inscrita en el Registre de la Propietat, i havent-se atorgat el dia * escriptura pública de (herència, lliurament de llegat) autoritzada pel notari de *, Sr. * (o en escriptura sota la meva fe....) de la qual resulta que el seu causant, senyor * no tenia cap document fefaent de la seva prèvia adquisició, interessa la immatriculació de l'esmentada finca en el Registre de la Propietat on està demarcada, d'acord amb els articles 199, apartat b) i 205 de la Llei hipotecària, i l'article 298 del seu Reglament, per la qual cosa s'ha d'acreditar, segons ordena aquest últim precepte, mitjançant acta notarial, tramitada d'acord amb l'articulo 209 del Reglament notarial, ser notori que l?esmentat Sr./a * és tingut/da per propietari/a de la repetida finca.

Opció 2.- A ha heretat de B i A vol acreditar que B, és a dir, el seu causant, era tingut per propietari per tal de poder immatricular la finca:

Que la finca descrita no està inscrita en el Registre de la Propietat, i havent-se atorgat el * dia escriptura pública d'autoritzada * pel notari de *, Sr. * (o en escriptura sota la meva fe....) en la qual el requeridor ha adquirit el ple domini de la finca descrita i donat que el seu causant no tenia cap document fefaent de la seva prèvia adquisició, interessa la immatriculació de l'esmentada finca en el Registre de la Propietat on està demarcada, d'acord amb els articles 199, apartat b) i 205 de la Llei hipotecària, i l'article 298 del seu Reglament, per la qual cosa s'ha d'acreditar, segons ordena aquest últim precepte, mitjançant acta notarial, tramitada d'acord amb l'articulo 209 del Reglament notarial, ser notori que l?esmentat Sr./a * és tingut/da per propietari/a de la repetida finca.

III.- I a aquesta fi, tal com intervé, EM REQUEREIX A MI, EL NOTARI, perquè, en la forma prevista en l'article 209 del Reglament Notarial, tramiti ACTA DE NOTORIETAT complementària de títol públic d'adquisició per a la immatriculació de finca no inscrita, amb l'objecte de declarar i comprovar la notorietat que el Sr./a és tingut/da com a propietari/a de la finca descrita.

IV. PROVES.

El requeridor m'ofereix com a proves, les següents:

1.- La seva declaració jurada, en manifestar, sota jurament, que són certs els fets ressenyats en els apartats anteriors, declaració que presta sota pena de falsedat en document públic, advertits de les seves responsabilitats en cas de falsedat. Així mateix manifesta, sota la seva responsabilitat, que la finca, la immatriculació de la qual es pretén, no es troba en cap dels supòsits de l'art. 22 de la «Ley 43/2003 de Montes de 21 de noviembre».

2. La documental següent:

2.1. L'esmentada escriptura de * .

2.2.- El certificat descriptiu i gràfic del cadastre de la finca abans descrita, segons la qual, pertany a *

2.3- Rebuts de contribució..... (o altres proves)

2.4.- Còpia simple (o certificat) del Registre de la Propietat de *, que acredita que la finca interessada no consta inscrita en el mateix.

3.- Testifical.- La declaració dels testimonis que compareguin a aquest objecte.

V. Jo, el Notari, faig constar que he rebut del Col·legi Notarial (o del Consell General del Notariat) document acreditatiu de no haver-se autoritzat cap altra acta de notorietat complementària de títol públic d'adquisició relativa a la mateixa finca. Deixo unit a aquesta matriu l'expressat document en suport paper (o testimoniatge del document rebut en forma electrònica).

VI.- ACCEPTACIÓ:- ACCEPTO EL REQUERIMENT que compliré en legal forma.

INICI DE L'ACTA: S'inicia així la present Acta que queda estesa en un total de * folis de paper notarial, el primer amb el número * i els restants amb els números següents en ordre correlatiu (o anteriors en ordre correlatiu)

ADVERTIMENT LINGÜÍSTIC. Es fa constar que el present document s'ha redactat en llengua catalana, d'acord amb l'article 14 de la Llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i l'article 149 del Reglament Notarial.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Adverteixo expressament a l'atorgant que les seves dades personals s'incorporaran al fitxer del protocol, a la documentació notarial i al fitxer d'administració i organització, així com del fet que, en el seu cas, les dades poden ser cedides a aquelles administracions públiques que, segons una norma amb rang de llei, hi tinguin dret.

ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ.-

Faig les reserves i advertiments legals i fiscals.

He llegit al compareixent, a elecció seva, la present Acta, advertit del seu dret a llegir-la ell mateix i, després de fer, a més a més, les necessàries explicacions verbals per tal que tingui un adequat coneixement, manifesta quedar degudament assabentat del seu contingut, l'aprova i firma.

I jo, el Notari, DONO FE que el consentiment ha estat lliurement prestat, que l'atorgament s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada de l'atorgant.

Queda estesa en un total de * folis de paper notarial, el primer amb el número * i els restants amb els números següents en ordre correlatiu (o anteriors en ordre correlatiu).

NOTA: El mateix dia comunico al Deganat que he iniciat aquesta acta, mitjançant ofici amb indicació de la data del requeriment, les dades personals dels interessats i descripció de la finca referida en l'acta, interessant se m'indiqui si hi ha iniciada acta relativa a la mateixa finca.- DONO FE

Acta segona. Acta per a la immatriculació de finca

NUMERO (no es completa fins a la conclusió de l'Acta)

I.- LLOC I DATA DE PROTOCOL·LITZACIÓ.

A *, a *.(guardar espai per a completar aquesta data)

II.- LLOC I DATA INICI DE L'ACTA:

A *, a *

Jo, *, Notari de l'Il·lustre Col·legi Notarial de *, amb residència a *,

DONO FE:

Que en el dia d'avui he estat requerit pel senyor *, major d'edat, * veí de *, amb domicili a * i DNI/NIF * per a tramitar ACTA DE NOTORIETAT PER A IMMATRICULACIÓ DE FINCA NO INSCRITA EN EL REGISTRE DE LA PROPIETAT, en concret la que es descriu a continuació:

A. IMMOBLE OBJECTE DE L'EXPEDIENT:

Rústica...

TÍTOL: *

Valor: * euros.

REFERÈNCIA CADASTRAL:

La que resulta del certificat cadastral descriptiu i gràfic; jo, el Notari, dono fe que, sota la meva responsabilitat, l'he obtinguda (pels procediments telemàtics habilitats i d'acord amb l'article 6.6 de la resolució de 28 d'abril de 2003 de la DG del Cadastre) i ha estat sol·licitada als efectes del present atorgament; aquest certificat queda unit a aquesta matriu. D'acord amb la {Llei 62/2003 de 30 de desembre, els adverteixo que no és necessari fer cap declaració de l'alteració de la titularitat davant del Cadastre.

B.- A fi de tramitar aquesta acta, FAIG CONSTAR:

-. Que com a tràmit previ, ha quedat unit al requeriment abans indicat el document acreditatiu de no haver-se autoritzat cap altra acta de notorietat complementària de títol públic...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR