Expedient notarial de domini per immatricular una finca

AutorManuel Faus
Cargo del AutorNotario
Actualizado aDiciembre 2021
Contenido
 • 1 Adaptació dels formularis a partir del 3 de setembre de 2021
 • 2 ACTA REQUERIMENT INICIAL
 • 3 EXPEDIENT DE DOMINI PER A LA IMMATRICULACIÓ DE FINCA
  • 3.1 Inici del procediment
  • 3.2 Tràmits posteriors
   • 3.2.1 Model d'Ofici dirigit al Registre de la Propietat
   • 3.2.2 Diligència petició al Registre
   • 3.2.3 Model de nota al peu de la cèdula de notificació
   • 3.2.4 Altres notificacions
  • 3.3 Diligència final de l'expedient
  • 3.4 Diligència d'oposició
 • 4 Comentari
  • 4.1 Sistema a seguir
  • 4.2 Normes
  • 4.3 Tràmits posteriors
   • 4.3.1 Actuació dels interessats
   • 4.3.2 Actuació posterior del Notari
   • 4.3.3 Actuació del Registrador
   • 4.3.4 Altres normes a esmentar
   • 4.3.5 Actuació dels titulars d'un dret real
  • 4.4 Altres mitjans d'immatriculació
  • 4.5 Casos especials
  • 4.6 TEMA FISCAL
 • 5 Legislación citada
 • 6 Jurisprudencia citada
Adaptació dels formularis a partir del 3 de setembre de 2021

El DECRET LLEI 19/2021, de 31 d'agost, pel qual s'adapta el Codi civil de Catalunya a la reforma del procediment de modificació judicial de la capacitat, en vigor el 3 de setembre de 2021, adequa les normes civils catalanes a les normes estatals que ha modificat la Llei 8/2021, de 2 de juny, per la qual es reforma la legislació civil i processal per al suport a les persones amb discapacitat en l'exercici de la seva capacitat jurídica, en vigor així mateix el 3 de setembre de 2021.

Per això s'assenyalen algunes formes del judici notarial de capacitat (ja que tota persona té capacitat,) sense perjudici que a les persones amb discapacitat per a l'exercici de la seva capacitat jurídica li siguin exigibles mesures de suport (voluntàries, intervenció de l'assitent o del defensor judicial i guarda de fet), mesures que han de constar i complir-se en el títol.

Formulari aplicable a partir de l'1 de novembre de 2015. En el sistema anterior existia l'acta complementària de títol públic per immatricular finca; vegeu Acta per immatricular un finca.Model anterior a la Reforma de la Llei Hipotecària (Llei 13/2015, de 24 de juny)

Nota: es poden adoptar dos sistemes: una sola Acta que no es protocol·litza fins al final o, el que em sembla més aconsellable, una acta inicial amb el requeriment al Notari, el que la llei denomina sol·licitud amb els documents exigits i el mateix dia obrir un expedient en el qual es fa constar el requeriment anterior, s'uneix l'escrit i tota l'altra documentació i es fa constar la resta del procediment seguit, i aquest segon instrument públic no es protocol·litza fins a ultimar totes les diligències, acabi l'expedient amb èxit o sense èxit per oposició de tercer.

ACTA REQUERIMENT INICIAL

NUMERO * (data d'inici de l'Acta).

En *, a *.

DAVANT MEU, *, Notari de l'Il·lustre Col·legi de *, amb residència a *,

COMPAREIX:

El Sr., major d'edat, * (estat i professió) , veí de *, amb domicili en *. Exhibeix DNI/NIF *, vigent.

Intervé en el seu propi nom i dret.

L'identifico, d'acord amb la lletra c) de l'article 23 de la Llei del Notariat, pel seu expressat Document Nacional d'Identitat, el número del qual coincideix amb el d'Identificació fiscal.

(Judici de Capacitat: opcions)

 • Al meu judici té interès, legitimació i exerceixen la seva capacitat jurídica mitjançant la seva decisió per a instar el present requeriment per a tramitar un expedient de domini per tal d'immatricular una finca i DIU:
 • Al meu judici té interès, legitimació i capacitat per a instar el present requeriment per a tramitar un expedient de domini per tal d'immatricular una finca i DIU:
 • Al meu judici té interès, legitimació i capacitat, sense necessitat de cap mesura de suport, per a instar el present requeriment per a tramitar un expedient de domini per tal d'immatricular una finca i DIU:

I.- OBJECTE DE L'ACTA:

Que és objecte de la present ACTA aconseguir, mitjançant l'oportú expedient de domini regulat per l'article 203 de la Llei Hipotecària, la immatriculació de la finca que es dirà.

II.- A aquest objecte em lliura:

a).- Un escrit en el qual consta la descripció literària de la finca que es pretén immatricular, el títol de propietat del sol·licitant, les dades personals del promotor i el seu domicili. (Si hi hagués títol públic, constarà en l'escrit, però, a més a més, s'exhibirà al Notari amb indicació d'aquest sobre si consta alguna nota del Registre denegant la immatriculació.)

La finca que es pretén immatricular, tal com es descriu en l'escrit, és la següent:

(Convé repetir la seva total descripció a l'efecte que en tinguin coneixement els interessats als quals caldrà notificar l'expedient, sense necessitat de remetre tot l'escrit.)

Valor d'aquesta Finca: * Euros, que és el valor de referència al qual es refereix la llei estatal de l'Impost sobre Transmissions Patrimoniales i Actes Jurídics Documentats) - (En cas de no voler declarar com a valor el de referència, s'indicaran tots dos, la raó de consignar un valor si és inferior i procedirà l'oportú advertiment notarial sobre les possibles conseqüències fiscals).-

Fa constar el promotor que la finca, la immatriculació de la qual es pretén, no es troba en cap dels supòsits de l'art. 22 de la «Ley 43/2003 de Montes de 21 de noviembre.»

b).- Els següents documents:

1).- Certificat cadastral descriptiu i gràfic de la parcel·la (o parcel·les cadastrals,) que es corresponen amb la descripció literària i la delimitació gràfica de la finca la immatriculació de la qual se sol·licita. (Si el promotor indica que la descripció real és diferent de la cadastral, cal rectificar el Cadastre abans d'iniciar l'expedient).

2.- Relació dels titulars cadastrals de la parcel·la (o parcel·les) i els seus confrontants, així com els seus respectius domicilis.

3).- Relació de les dades que disposa el promotor i serveixen per localitzar les finques registrals i parcel·les cadastrals confrontants; (si escau: i en concret, el nom i domicili dels seus propietaris actuals diferents dels recollits en els certificats cadastrals descriptius i gràfics, així com els titulars de càrregues o gravàmens sobre les finques.)

(Si escau: Identificació dels drets constituïts sobre la finca, expressant les càrregues les puguin afectar o les accions amb transcendència real exercitades en relació amb la mateixa, indicant els noms dels titulars o actors, els seus domicilis i qualssevol altres circumstàncies que ajudin a la seva correcta identificació; en aquest cas, han de ser requerits perquè, si els convé, sol·licitin la inscripció o anotació omesa, presentant a tal fi els títols necessaris en el Registre.)

III.- Situació possessòria de la finca: lliure d'arrendataris, ocupants i precaristes (Si escau, es diran els posseïdors de la finca que es pretén immatricular i l'arrendatari d'ella, si es tracta d'habitatge.)

IV.- En conseqüència, em requereix perquè tramiti l'oportú expedient, i sol·licita expressament es practiqui anotació preventiva en el Registre (o renúncia a sol·licitar l'anotació preventiva).

V.- He fet al requeridor els especials advertiments referits a aquest procediment i a les incidències possibles que puguin afectar-lo.

Exposat tot l'anterior, signa el compareixent el present requeriment; jo, Notari competent per a aquesta acta per ser Notari hàbil per actuar en el districte notarial on radica la finca (o per ser Notari hàbil per actuar en el districte notarial confrontant a aquell en què radica la finca; o per ser Notari hàbil per actuar al territori corresponent a un dels districtes notarials en què radica la finca, o per ser Notari hàbil per actuar en territori adjacent al districte en què radica la finca) , estudiada la documentació presentada, identificat el requeridor, apreciada la seva capacitat legal per al requeriment que efectua, estimant que no concorre causa de denegació de funcions ACCEPTO el requeriment per considerar-ho legítim i procediré a iniciar el mateix dia d'avui l'oportú expedient amb detall del desenvolupament del mateix i els tràmits pertinents, fins a la seva conclusió i protocol·lització una vegada ultimat.

ADVERTIMENT LINGÜÍSTIC. Es fa constar que el present document s'ha redactat en llengua catalana, d'acord amb l'article 14 de la Llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i l'article 149 del Reglament Notarial.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Adverteixo expressament a l'atorgant que les seves dades personals s'incorporaran al fitxer del protocol, a la documentació notarial i al fitxer d'administració i organització, així com del fet que, en el seu cas, les dades poden ser cedides a aquelles administracions públiques que, segons una norma amb rang de llei, hi tinguin dret.

ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ.-

Faig al compareixent les reserves i advertiments legals.

He llegit al/a la compareixent, a elecció seva, aquesta Escriptura, un cop advertit del seu dret a llegir-la ell mateix i, després de fer, a més a més, les necessàries explicacions verbals, manifesta quedar degudament assabentat/da del seu contingut, l'aprova i firma.

I jo, el Notari, DONO FE que el consentiment ha estat lliurement prestat, que l'atorgament s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada de l'atorgant el qual, al meu judici, té discerniment necessari per a prestar lliurement el seu consentiment per l'íntegra comprensió del present instrument públic; així mateix dono fe del compliment de les altres formalitats legals.

Queda estesa en un total de * folis de paper notarial, el primer amb el número * i els restants amb els números següents en ordre correlatiu (o anteriors en ordre correlatiu).

I DONO FE del seu contingut.-


(ADVERTIMENT: Sobre la fe de coneixement o identificació per mitjans supletoris, la necessària constància del NIF i la consulta prèvia en cas d'entitats, vegeu la nova redacció de l'art. 23 de la Llei del Notariat per la llei estatal 11/2021, de 9 de juliol.)

EXPEDIENT DE DOMINI PER A LA IMMATRICULACIÓ DE FINCA Inici del procediment

I.- LLOC I DATA DE PROTOCOL·LITZACIÓ.

A *, a *. (Guardeu espai per a completar aquesta data)

II.- LLOC I DATA DE L'ACTA DE...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR