Expedient venda extrajudicial finca hipotecada

AutorManuel Faus
Cargo del AutorNotario
Actualizado aOctubre 2021
Contenido
 • 1 Advertència: els formularis a partir del 3 de setembre de 2021
 • 2 Nota
 • 3 Formulari aplicable a partir del 15 d'octubre de 2015
  • 3.1 ACTA DE REQUERIMENT INICIAL. HABITATGE HABITUAL DEL DEUTOR
  • 3.2 PROCEDIMENT NOTARIAL DE VENDA EXTRAJUDICIAL
   • 3.2.1 Inici del procediment
   • 3.2.2 DILIGÈNCIES POSTERIORS
   • 3.2.3 Petició al Registre
   • 3.2.4 Altres Diligències
   • 3.2.5 Diligència comunicació del final de l'expedient al Registre Públic concursal
  • 3.3 Comentari
   • 3.3.1 Procediment de subhasta
   • 3.3.2 Normes del procediment
   • 3.3.3 REGLES GENERALS (sigui o no la finca hipoteca l'habitatge habitual del deutor)
   • 3.3.4 Oposició a l'Acta i a la subhasta
   • 3.3.5 Normes per participar en subhasta i consignacions
 • 4 Procediments iniciats abans del 15 d'octubre de 2015
  • 4.1 Comentari
   • 4.1.1 Especialitats de les actes de subhasta
   • 4.1.2 Text de l'art. 236-k i 236-p
  • 4.2 Jurisprudencia citada
  • 4.3 Legislación citada
Advertència: els formularis a partir del 3 de setembre de 2021

A Catalunya el DECRET LLEI 19/2021, de 31 d'agost, pel qual s'adapta el Codi civil de Catalunya a la reforma del procediment de modificació judicial de la capacitat, en vigor el 3 de setembre de 2021, adequa les normes civils catalanes a les normes estatals que ha modificat la Llei 8/2021, de 2 de juny, per la qual es reforma la legislació civil i processal per al suport a les persones amb discapacitat en l'exercici de la seva capacitat jurídica, en vigor així mateix el 3 de setembre de 2021. El Decret disposa que la persona major d'edat que necessita suport per a exercir la seva capacitat jurídica en condicions d'igualtat pot sol·licitar la constitució de l'assistència que regulen els articles 226-1 a 226-7 del Codi civil de Catalunya i que a partir de l'entrada en vigor d'aquest Decret llei, la tutela, la curatela i la potestat parental prorrogada o rehabilitada ja no es poden constituir amb relació a les persones majors d'edat. Se'ls aplicarà, si escau, el règim de l'assistència que regulen els articles 226-1 a 226-7 del Codi civil de Catalunya, redactats de nou per aquest Decret llei.

Es efensa que ara ja NO és correcte utilitzar la fórmula notarial clàssica quan es deia que un atorgant té capacitat per a * , capacitat legal necessària i fórmules similars, ja que tota persona té capacitat sense perjudici del cas en què a les persones amb discapacitat per a l'exercici de la seva capacitat jurídica, li siguin exigibles mesures d?assistència o suport (voluntàries, intervenció del curador o del defensor judicial i guarda de fet) que han de constar i complir-se en el títol.

Si es decideix que és procedent modificar la fórmula tradicional, caldrà utilitzar noves fórmules, fins a la consolidació d'alguna d'elles; (s'ofereixen en el cos del formulari les dues opcions que proposa la Circular informativa 2/2021 de la Comisión Permanente del Notariado i caben altres). Pot ser convenient en l'Atorgament i autorització fer constar que consent/en i signa/en, tenint el/els atorgants al meu judici, discerniment necessari per a prestar lliurement el seu consentiment per l'íntegra comprensió del present instrument públic..

Nota

* La Llei 15/2015, de 2 de juliol, de la Jurisdicció Voluntària afegeix a la llei del Notariat la regulació de les subhastes notarials (art. 72 al 77) que han entrat en vigor el 15 d'octubre de 2015; com la disposició transitòria primera diu que els expedients afectats per aquesta Llei que es trobessin en tramitació al temps de la seva entrada en vigor es continuaran tramitant conforme a la legislació anterior, s'ofereixen dos models amb el seu respectiu comentari:

a).- Formulari actual, aplicable a procediments iniciats a comptar del 15 d'octubre de 2015, amb comentari.

b).- Formulari aplicable a procediments iniciats abans del 15 d'octubre de 2015, amb comentari. Notes prèvies:

Atenció: a partir del 2 de gener de 2012 cal tenir en compte que el Reial decret 937/2020, de 27 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de la Caixa General de Dipòsits modifica l'art. 236-k del Reglament Hipotecari i cregui un nou: l'art. 236-p. Al final del tema es transcriu el text d'aquests articles.

Formulari aplicable a partir del 15 d'octubre de 2015

Temes previs:

1.- Ja no hi ha dubtes sobre la validesa d'aquest procediment.

El legislador, en el Reial decret-llei 6/2012, de 9 de març, de mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense recursos va admetre clarament, en regular la subhasta de l'habitatge habitual del deutor, el que continua anomenant procediment d'execució extrajudicial - és més correcte parlar de venda extrajudicial - i es regula de nou aquest procediment per la Llei 1/2013, de 14 de maig, de mesures per reforçar la protecció als deutors hipotecaris, reestructuració de deute i lloguer social, que adverteix que aquest procediment només és aplicable per al cas de falta de pagament del capital o dels interessos de la quantitat garantida (no per altres causes).

Com s'acaba de dir, la lei 15/2015, de 2 de juliol, de la Jurisdicció Voluntària ha creat diversos preceptes de la Llei del Notariat, i entre ells els arts. 72 a 77 que regulen amb caràcter general les subhastes notarials, normes a aplicar a falta del que es disposa en la Llei concreta; per la seva banda ja la citada Llei de Mesures per Reforçar la Protecció als Deutors Hipotecaris, Reestructuració de Deute i Lloguer Social (Llei 1/2013, de 14 de maig) va modificar l'art. 129 de la Llei Hipotecària, establint a diferència del Reglament Hipotecari, una subhasta electrònica, disposant que els tipus en la subhasta i les seves condicions seran, en tot cas, els determinats per la Llei d'Enjudiciament Civil, que les regula amb ocasió de les subhastes judicials.

Tota aquesta profusa normativa s'ha intentat tenir en compte en el formulari proposat.

2.- Hi ha dos supòsits:

Venda extrajudicial de qualsevol finca que no sigui l'habitatge habitual del deutor.

Venda extrajudicial de l'habitatge habitual del deutor, que és objecte del present formulari.

La diferència entre tractar-se o no de l'habitatge habitual té el seu origen en el art. 12, Reial decret-llei 6/2012, de 9 de març, de mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense recursos que va disposar que quan el procediment afecti a l'habitatge habitual del deutor, hi hauria una única subhasta; ara el art. 129 de la Llei Hipotecària (segons ho va redactar la Llei de Mesures per Reforçar la Protecció als Deutors Hipotecaris, Reestructuració de Deute i Lloguer Social (Llei 1/2013, de 14 de maig) també parla en tot cas de procediment extrajudicial d'una única subhasta; seguiria sent una diferència el que a l'execució de l'habitatge habitual del deutor se li aplica el art. 12, Reial decret-llei 6/2012, de 9 de març, de mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense recursos quan la postura fos inferior al 70%, del valor de taxació, la qual cosa no està previst al supòsit de no ser l'habitatge habitual del deutor.

3.- Una o dues Actes?:

Seguint el que s'estima més convenient, el procediment es divideix en dues parts: a) Acta de simple requeriment, amb el seu número de Protocol; i b) expedient d'execució, que s'inicia el mateix dia i en el qual consten tots els tràmits i incidències, fins a la seva conclusió i protocol·lització final, assignant el número de protocol que en aquell moment procedeixi.

És cert que l'art. 74.1 de la Llei del Notariat estableix que l'anunci de la subhasta contindrà únicament la seva data, el nom i cognoms del Notari encarregat de la subhasta, lloc de residència i nombre de protocol assignat a l'obertura de l'acta, per la qual cosa pot defensar-se que se segueix la norma general d'una sola Acta i que caldria entendre derogada la norma de l'art. 236.3 del Reglament Hipotecari que en el seu art. 236 indica que l'acta no requereix unitat d'acte ni de context i s'incorporarà al Protocol en la data i sota el número que correspongui al moment de la seva terminació; però es pot defensar que l'anunci pot fer referència a l'Acta primera de requeriment, entesa com a obertura de l'Acta.

ACTA DE REQUERIMENT INICIAL. HABITATGE HABITUAL DEL DEUTOR

NÚMERO *

(Lloc i data*.)

DAVANT MEU, * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIX:

EL SENYOR ** major d'edat, *, professió *, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF número *.

Intervé en nom propi.

L'identifico, d'acord amb la lletra c) de l'article 23 de la Llei del Notariat, pel seu expressat Document Nacional d'Identitat, el número del qual coincideix amb el d'Identificació fiscal.

(Judici de Capacitat: opcions)

 • Al meu judici tenen interès, legitimació i exerceixen la seva capacitat jurídica mitjançant la seva decisió d'instar la present ACTA NOTARIAL DE COMPLIMENT DE LES FORMALITATS PER A VENDA EXTRAJUDICIAL i DIU:
 • Al meu judici tenen interès, legitimació i capacitat per a instar la present ACTA NOTARIAL DE COMPLIMENT DE LES FORMALITATS PER A VENDA EXTRAJUDICIAL i DIU:
 • Al meu judici tenen interès, legitimació i capacitat, sense necessitat de cap mesura de suport, per a instar la present ACTA NOTARIAL DE COMPLIMENT DE LES FORMALITATS PER A VENDA EXTRAJUDICIAL i DIU:

I.- IMMOBLE OBJECTE DE L'ACTA:

Per tal de tramitar Acta notarial de subhasta, passa a descriure la finca que és objecte d'aquesta:

URBANA: DEPARTAMENT NÚMERO * (S'INDICARÀ SI ÉS O NO ÉS L'HABITATGE HABITUAL) (o rústica...)

TÍTOL:

Inscrita al volum *, llibre *, foli *, finca *, inscripció *, Registre de la Propietat de *.

REFERÈNCIA CADASTRAL:

OPCIONS:

1a.- Ha estat obtinguda pel notari en forma telemàtica:

La que resulta del certificat cadastral descriptiu i gràfic; jo, el notari, dono fe que, sota la meva responsabilitat, l'he obtingut (pels procediments telemàtics habituals i d'acord amb la resolució de la DG del Cadastre de 24 de novembre de 2008...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR