Acta notarial de presència

AutorManuel Faus
Cargo del AutorNotario
Actualizado aEnero 2018

Contenido
 • 1 Model
 • 2 Comentari
  • 2.1 Especialitats de l'acta de presència
   • 2.1.1 Regles legals
   • 2.1.2 Normes d'ètica professional
   • 2.1.3 Doctrina de la DGRN
  • 2.2 Normes generals
   • 2.2.1 Interès legítim o legitimació
   • 2.2.2 No existeix unitat d'acte
 • 3 Jurisprudencia citada
 • 4 Legislación citada
Model

NÚMERO *.

(Lloc i data).

DAVANT MEU, * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIX:

El Senyor ** major d'edat, *, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF número *.

Intervé en nom propi.

L'identifico pel seu expressat document nacional d'identitat, el número del qual coincideix amb el de la seva identificació fiscal. Té, a judici meu, interès legítim, per a instar la present acta i DIU:

Que em requereix mi, el Notari, perquè em traslladi a * i comprovi (indicar l'objecte, per exemple: Que no existeix una edificació en un solar determinat; l'estat d'una construcció; l'existència d'una tanca, un anunci; unes obres, etc.). Accepto i consignaré el seu resultat per Diligència o Diligències a continuació.

ADVERTIMENT LINGÜÍSTIC. Es fa constar que el present document s'ha redactat en llengua catalana, d'acord amb l'article 14 de la Llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i l'article 149 del Reglament Notarial.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Adverteixo expressament a l'atorgant que les seves dades personals s'incorporaran al fitxer del protocol, a la documentació notarial i al fitxer d'administració i organització, així com del fet que, en el seu cas, les dades poden ser cedides a aquelles administracions públiques que, segons una norma amb rang de llei, hi tinguin dret.

ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ.-

Faig al compareixent les reserves i advertiments legals.

He llegit al/a la compareixent, a elecció seva, el present document, un cop advertit del seu dret a llegir-lo ell mateix i, després de fer, a més a més, les necessàries explicacions verbals, manifesta quedar degudament assabentat/da del seu contingut, l'aprova i firma.

I jo, el Notari, DONO FE que el consentiment ha estat lliurement prestat, que l'atorgament s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada de l'atorgant.

Queda estesa en un total de * folis de paper notarial, el primer amb el número * i els restants amb els números següents en ordre correlatiu (o anteriors en ordre correlatiu).

I DONO FE del seu contingut.-

DILIGÈNCIA:

(Lloc i data), a * hores i * minuts del matí (o de la tarda, dos quarts, etc.) em trasllado al lloc interessat i comprovo el següent: (detallar el que s'hagi observat pel notari, sigui pel seu sentit de la vista, tacte, etc.).

I per no interessar altres particulars, redacto aquesta diligència a *, el mateix dia i segons notes preses sobre el terreny, que queda estesa a continuació de l'acta que la motiva, en el mateix foli del requeriment i en el present foli de paper notarial, sèrie * número.

I DONO FE del seu contingut.

Comentari Especialitats de l'acta de presència Regles legals

DEFINICIÓ: Art. 199 del Reglament notarial:

«Las actas notariales de presencia acreditan la realidad o verdad del hecho que motiva su autorización».

Com diu la Resolució de la DGRN de 27 de gener de 2006 (Sistema Notarial) s'ha de deixar clar

«las actas de presencia no prejuzgan la legalidad implícita de las situaciones consignadas o las consecuencias jurídicas que de ellas puedan derivarse» de forma que el Notari no ha d'indagar la finalitat que es persegueix, sense més límits que la moral o l'ordre públic, tema que després reiterem.

Manera d'actuar:

«El notario redactará el concepto general en uno o varios actos, según lo que presencie o perciba por sus propios sentidos, en los detalles que interesen al requirente, si bien no podrá extenderse a hechos cuya constancia requieran conocimientos periciales».

Objecte: a més del normal de presenciar o percebre coses (una tanca, l'estat d'un edifici, unes obres, uns desperfectes, etc.) l'art. 200 del Reglament notarial indica com a possible objecte de les actes de presència:

«1.º La entrega de documentos, efectos, dinero u otras cosas, así como los ofrecimientos de pago. El texto de estas actas comprenderá, en lo pertinente, la transcripción del documento entregado, la descripción completa de la cosa, la naturaleza, características y notas individuales de los efectos.

2.º El hecho de la existencia de una persona, previa su identificación por el notario.

3.º La exhibición al notario de documentos o de cosas con el fin de que, examinados, los describa en...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba