oferta publica ajuntament palma

3213 resultados para oferta publica ajuntament palma

 • Legislación aplicable a los contratos turísticos y de eventos
  ... de sustitución de un bien por otro y de oferta de unos servicios cuando existe una demanda. Y ... de las diversas Administraciones públicas, de obligado cumplimiento para los contratantes, ... en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma. . Ley 2/2013, de 29 de mayo, de Renovación y ... 7 La ordenanza del Ajuntament de Barcelona regula los vehículos de movilidad ...
 • Dossier sobre la lluita contra la corrupció des de l'Administració pública

  Aquest dossier recull una selecció de recursos de diferent abast útils per a l’estudi de la lluita contra la corrupció. Atès el volum que té a l’actualitat la documentació en aquesta matèria, aquest recull prescindeix d’un criteri quantitatiu, i l’objectiu és recollir i sistematitzar aquells recursos, eminentment jurídics, que permetin al lector iniciar-se en la matèria o bé aprofundir-hi...

  ... Guia per a la implantació als ajuntaments de la Llei 19/2014, de 31 de desembre, de ... hoteleres de categoria i eliminar l’oferta de serveis d’allotjament turístic que .... Benítez Palma, Enrique. (2017). La convivencia entre los ...
 • Crónica legislativa de las Islas Baleares. Primer semestre de 2020

  La grave emergencia sanitaria ha afectado sin excepciones todos los ámbitos de actuación de la Administración, entre los que se encuentra el fomento de la lengua catalana y la política lingüística. Entre tanto, se ha mantenido la controversia sobre el uso de las lenguas oficiales en espacios tan sensibles con la educación y la salud. En el ámbito jurisdiccional, las Sentencias de la Sala...

  ... tocat viure ha monopolitzat l’agenda pública a les Illes Balears des del mateix instant en ... el producte musical local i mostrar l’oferta cultural en llengua catalana en època de ... de la convocatòria poden ser els ajuntaments i les entitats sense ànim de lucre que ... consells insulars i en l’Ajuntament de Palma, després de les eleccions autonòmiques i ...
 • Jurisprudencia ambiental en las Islas Baleares (Segundo semestre 2016)
  ...1 de los de Palma. . En la primera instancia se adujo por la ...égimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. A ... ha pasado, donde ni siquiera figuran en la oferta a la que el contrato se adjudicó. Lo mismo ... del silenci administratiu, per l’Ajuntament de Sant Lluís (Menorca) que desestima la ...
 • Crònica legislativa de les Illes Balears. Segon semestre de 2017

  El text recull les resolucions del Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i del Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears (BOPIB) que afecten els usos i els drets lingüístics i el règim jurídic de la llengua, publicades durant el segon semestre de 2017. Paraules clau: Illes Balears; proves d’accés a la Universitat de les Illes Balears; exigència de coneixements de català en els...

  ... del català en l’àmbit de la funció pública, estava en un punt mort —en part, per culpa de ... del Consell Insular de Menorca i els ajuntaments de Maó, Alaior, Ferreries, Sant Lluís i Es ...ítica Lingüística de l’Ajuntament de Palma per a l’any 2017. Inclou els projectes de ...Criteris d’adjudicació: oferta econòmica, descripció del producte ofert i ...
 • Títols d'adquisió i extinció exclusius del dret de propietat: accessió, ocupació i abandonament
  ... manifestació, recollida en escriptura pública, en la qual el propietari d’un immoble declara ...oferta pel Codi, atribuint la titularitat al propietari ... al Departament de Cultura o a l’ajuntament corresponent, i en cap cas no se’n pot donar ...Madrid: Marcial Pons, 2010. GARRIDO DE PALMA...
 • Crònica legislativa de les Illes Balears. Any 2019

  El text recull les resolucions del Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i del Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears (BOPIB) que afecten els usos i els drets lingüístics i el règim jurídic de la llengua, publicades durant l’any 2019. Paraules clau: Illes Balears; ús de les llengües oficials en l’Administració; Oficina de Defensa dels Drets Lingüístics; atenció i drets de...

  ...publicades durant l’any 2019. . Paraules clau : Illes ...òrica i Política Lingüística de l’Ajuntament de Palma 2018, de quantia igual o superior a ... novembre de 2019 pel qual s’aprova l’oferta de cursos i les instruccions que regeixen el Pla ...
 • La regulació de l'allotjament col·laboratiu a Catalunya: anàlisi de les propostes de l'autoritat Catalana de la competència

  La intervenció pública en l´anomenada "economia col·laborativa" és un desafiament present a les actuals agendes de governs i administracions. I és un desafiament perquè aquest nou model de mercat -caracteritzat a grans trets per potenciar l’intercanvi entre particulars de béns i/o serveis infrautilitzats mitjançant plataformes basades en l’ús de la tecnologia-, té un indiscutible caràcter...

  ... Resum . La intervenció pública en l´anomenada “economia col·laborativa” ... en la garantia de l’equitat en l’oferta de béns i prestacions en cada un dels sectors ...Ajuntament de Barcelona. . 4 Anàlisi de la intervenció ...Edicions UIB, Palma de Mallorca, 2008, pàg. 35. . 45 esteve paRdo, ...
 • Crònica legislativa de les Illes Balears

  El text recull les resolucions del Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i del Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears (BOPIB) que afecten els usos i els drets lingüístics i el règim jurídic de la llengua, publicades durant el segon semestre de 2016.

  ...publicades durant el segon semestre de 2016. . Paraules ...ès i un altre que incloïa en la seva oferta un mòdul d’FP en alemany. . A més, el ...òrica i Política Lingüística de l’Ajuntament de Palma (20.000 €). . BOIB núm. 90, de 16 ...
 • Política y planificación lingüísticas durante la Segunda República (1931-1939). Los cursos presenciales no universitarios de catalán organizados y promovidos por la Generalidad de Cataluña

  Este artículo analiza un conjunto de medidas de política y planificación lingüísticas que el Gobierno de la Generalidad de Cataluña de la época republicana (1931-1939) tomó para implantar la enseñanza presencial de la lengua catalana para adultos. Estas decisiones se encuadran en la fase de extensión del conocimiento y del uso (o vehiculación) del proceso de estandarización (Haugen, 1983). Por...

  ... amb l’objectiu d’ampliar-ne l’oferta. . Paraules clau: Política i planificació ... “En el concurs obert per l’Ajuntament de Barcelona per la provisió de mestresses de ...Barcelona, València, . Palma: Enciclopèdia Catalana; Edicions 62; Edicions ...
 • Crónica legislativa de las Islas Baleares
  ...El 13 de desembre el diari Ara Balears publica una notícia amb l’entrada següent: ... bibliogràic de la Biblioteca Pública de Palma. BOIB núm. 93, de 10 de juliol de 2014 . ... funcionari interí al servei de l’Ajuntament de Calvià. BOIB núm. 110, de 16 d’agost de ... Illes Balears, els canvis produïts en l’oferta, la venda i la prestació de béns i serveis en ...
 • Las políticas de empleo como refuerzo de la precariedad y la división sexual del trabajo: el papel del personal técnico

  Las políticas activas de empleo son herramientas específicas de las políticas sociolaborales para intervenir en el mercado de empleo facilitando que aquellas personas que buscan empleo lo encuentren. La actual configuración de estas políticas se sustenta en proyectos programa con duración determinada y acciones finalistas en manos de entidades locales. Son ejecutadas por personal técnico en una...

  ... contribuyendo a mejorar el engranaje entre oferta y demanda, e intentando acelerar ciertas ..., el personal técnico de las entidades públicas que las llevan a cabo. Y lo hacemos en un marco ..., 2010; Fernández Rodríguez, 2014; García Palma, 2019). . La Estrategia Española de ...Barcelona: Ajuntament de Barcelona. Col·lecció Estudis Temps i Cures. ...
 • Las politicas de empleo como refuerzo de la precariedad y la division sexual del trabajo: el papel del personal tecnico.
  ... contribuyendo a mejorar el engranaje entre oferta y demanda, e intentando acelerar ciertas ..., el personal técnico de las entidades públicas que las llevan a cabo. Y lo hacemos en un marco ..., 2010; Fernández Rodríguez, 2014; García Palma, 2019). La Estrategia Española de Activación ...Barcelona: Ajuntament de Barcelona. Collecció Estudis Temps i Cures. ...
 • Les mesures de disciplina administrativa en relació al fenomen del top manta

  El present treball té com a objecte l’estudi de les diferents mesures de disciplina administrativa que preveu l’ordenament jurídic que poden ésser d’aplicació en els supòsits de l’exercici de la venda ambulant sense autorització. S’efectua una anàlisi de les sancions administratives, les mesures provisionals i les mesures sumaríssimes, així com també la interrelació d’aquestes mesures amb el dret

  ... ordre de difícil solució per als ajuntaments dels municipis on s’exerceix. A més, tal com ... sobre el comerç irregular a la via pública , de febrer de 2016, del Síndic de Greuges, té ... total de parades, les dimensions, l’oferta i les condicions dels marxants per accedir-hi. ... juliol, de l’Audiència Provincial de Las Palmas, Secció Sisena. . Revista Catalana de Dret ...
 • Títols d'adquisió i extinció exclusius del dret de propietat: accessió, ocupació i abandonament
  ... manifestació, recollida en escriptura pública, en la qual el propietari d’un immoble declara ...oferta pel Codi, atribuint la titularitat al propietari ... al Departament de Cultura o a l’ajuntament corresponent, i en cap cas no se’n pot donar ...Madrid: Marcial Pons, 2010. GARRIDO DE PALMA...
 • Crònica legislativa de les Illes Balears. Primer semestre de 2021. 'La necessitat d'un nou impuls a la política lingüística per a la millora del català en l'espai públic

  La greu emergència sanitària ha seguit condicionant tots els àmbits d’actuació de l’Administració, entre els quals es troba el foment de la llengua catalana i la política lingüística. Mentrestant, s’ha mantingut a nivell parlamentari el debat en relació amb els drets lingüístics i l’ús de la llengua catalana en espais tan sensibles con la salut. Es plantegen algunes iniciatives positives davant...

  ... 563.2 LOPJ), aquest informe no s’hagi publicat. En la Memòria anual de 2020 del Tribunal ... de Política Lingüística a l’Ajuntament de Maó perquè s’ajusti a la normativa vigent ... de Seguretat Pública, que prevegi una oferta formativa “adreçada especíicament al ... lingüística prevista a la Declaració de Palma. . El Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares ...
 • La Universidad de Lérida durante el pontificado de Antonio Agustín (1561-1576)
  ... de Catalunya en la seva època , Lleida, Publicacions dels Amics de la Seu Vella, 1995. Acerca de ... sus relaciones con Europa , Valencia, Ajuntament de Valencia, 1998, pp. 117-136. . 118 M. P. ...2, Palma, Gelabert, 1868, p. 129. Oriundo de Selva ... más reconocidos aceptasen la tentadora oferta de la pujante Universidad barcelonesa, que no ...
 • Crónica legislativa: Baleares
  ...Aprovació pel Ple de l’Ajuntament de Pollença de la convocatòria i les bases ... 2014 per la qual aprova la convocatòria pública per formar borses d’aspirants a funcionaris ... d’Estudis Baleàrics i l’Ajuntament de Palma per a l’organització de cursos (intensius ... adreçats a la població en general, com a oferta complementària als que puguin oferir altres ...
 • Las mancomunidades provinciales en el marco de la reforma de la Administración local de principios del siglo XX. El «eslabón perdido» en el proceso de descentralización del Estado

  El centenario de la constitución de la Mancomunitat de Catalunya (1914) ha vuelto a dar notoriedad a una figura muy poco prodigada en nuestra tradición jurídico-administrativa local. Desde finales del siglo xix hasta bien entrado el siglo xx se suceden con intensidad los proyectos de reforma del régimen local en un intento por dar respuesta a las demandas de reconocimiento de la pluralidad de...

  ... . canalizar la acción pública de alcance supraprovincial. Por lo mismo, cuando ...274), que es la «oferta máxima a la que podía llegar» 13 y que Posada ... Provinciales interinsulares de las Palmas y de santa cruz de tenerife. Estudio ... en La Veu de Catalunya : « Tenir els ajuntaments és tenir també Catalunya. Renovar la vida de ...
 • Jurisprudencia ambiental en las Islas Baleares
  ...á en vigor al día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”. . ... a una serie de vecinos del casco antiguo de Palma. La discusión se centra en la desestimación ... para una actividad de campo de golf y oferta complementaria hotelera en la finca Son Baco del ... el 16 d’agost de 2013 davant l’Ajuntament de Palma de Mallorca perquè es declarés el ...
 • Crònica legislativa de les Illes Balears
  ... 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears ...Acord de la Junta de Govern de l’Ajuntament de Palma de 17 d’abril de 2013 d’aprovació ... entre els joves, així com ampliar l’oferta de literatura juvenil feta a Menorca a fi de ...
 • STS 199/2012, 15 de Marzo de 2012

  MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS. ALZAMIENTO DE BIENES. DELITOS DE NEGOCIACIONES PROHIBIDAS A AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS PÚBLICOS. Se reclama contra la sentencia que condena al Alcalde como autor responsable de un delito de malversación de caudales públicos; al otro acusado como autor responsable del mismo delito y de delito de alzamiento de bienes y a su compañera sentimental, también como...

  ....- El Juzgado de Instrucción nº 6 de Palma de Mallorca, instruyó Procedimiento Abreviado ... 14-12-1.999, constituyó por escritura pública (con número de protocolo 1.846) ante el notario ... de Llucmajor y cuya denominación era Ajuntament de Llucmajor - Juventud y Deportes -Festejos- ... fueron hechas, para poder estimar que la oferta de Majo Sport S.L. era la más favorable para las ...
 • Responsabilidad patrimonial de la administración

  1.Consideraciones generales sobre los presupuestos de la responsabilidad patrimonial. 2. Lesión resarcible . 3. Imputación. 4. Relación de causalidad. 5. Fuerza mayor. 6. Indemnización. 7. Prueba. 8. Prescripción de la acción . 9. Otras cuestiones.

  ... del poder público en uso de potestades públicas y d) Finalmente, la lesión ha de ser real y ... entrada a la empresa en los trayectos Las Palmas-Planta de Almacenamiento (al suprimir el ...ón a empresa local que no formuló oferta por incorrecta clasificación exigida en los ...Va ser justament l'Ajuntament de Girona qui va demanar la declaració de zona ...
 • STS 273/2010, 3 de Marzo de 2010

  MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS. PRINCIPIO ACUSATORIO. En definitiva, no se aplican los delitos de que acusaba el Ministerio Fiscal porque la finalidad de todos los delitos es única, y no se aplica el concurso porque la pena se dispararía. En primera instancia se condena al acusado. Se estima al casación.

  ....- El Juzgado de Instrucción nº 6 de Palma de Mallorca, incoó Procedimiento Abreviado nº. ... la administración a la administración pública, tráfico de influencias y prevaricación ... de Llucmajor y cuya denominación era Ajuntament de Llucmajor -Juventud y Deportes - Festejos - ... fueron hechas, para poder estimar que la oferta de Majo Sport S.L. era la más favorable para las ...
 • Derecho y políticas ambientales en las Islas Baleares
  ...- De la Bahía de Palma. - De Migjorn de Mallorca. - De las Islas ...Este acuerdo plenario se publicará en el Butlletí Oficial de les Illes Balears y ... los objetivos de combatir decididamente la oferta ilegal, que perjudica el sector, de flexibilizar ..., el mes de juny, el Govern donà als ajuntaments fins a l’any 2016, per regularitzar els ...

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR