Crònica legislativa de les Illes Balears

AutorAntoni Nadal i Soler
CargoProfessor de llenguatge administratiu de l'Institut d'Estudis Baleàrics
Páginas315-324
CRÒNICA LEGISLATIVA DE LES ILLES BALEARS
Segon semestre de 2016
Antoni Nadal i Soler*
Resum
El text recull les resolucions del Butlletí Ocial de les Illes Balears (BOIB) i del Butlletí Ocial del Parlament
de les Illes Balears (BOPIB) que afecten els usos i els drets lingüístics i el règim jurídic de la llengua,
publicades durant el segon semestre de 2016.
Paraules clau: Illes Balears; llengües estrangeres; igualtat de dones i homes; Institut d’Estudis Baleàrics; dret lingüístic.
LEGISLATIVE REPORTS ON BALEARIC ISLANDS
Abstract
The text includes new regulations that affect the uses, the linguistic rights and the legal system of the language published
in the Ofcial Gazette of the Balearic Islands and in the Ofcial Gazette of the Balearic Islands Parliament, during the
second half of the year (between July and December 2016).
Keywords: Balearic Islands; foregin languages; gender equality; Institute of Balearic Studies; Linguistic Law.
En la crònica jurídica del segon semestre de l’any 2016 a les Illes Balears, sens dubte destaca l’aprovació de
la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes, que vol garantir un ús no sexista del llenguatge
amb correcció i un tractament igualitari en els continguts i les imatges que s’usin en el desenvolupament de
les polítiques.
Cal remarcar, així mateix, l’aprovació del Decret 45 de 2016, de 22 de juliol, per al desenvolupament de la
competència comunicativa en llengües estrangeres als centres educatius sostinguts amb fons públics de les
Illes Balears (també conegut amb la denominació de decret de llengües estrangeres).
* Antoni Nadal i Soler, professor de llenguatge administratiu de l’Institut d’Estudis Baleàrics.
Citació recomanada: Nadal i Soler, Antoni. «Crònica legislativa de les Illes Balears. Segon semestre de 2016», Revista de Llengua
i Dret, Journal of Language and Law, núm. 67, 2017, p. 315-324. DOI: 10.2436/rld.i67.2017.2919.
Antoni Nadal i Soler
Crònica legislativa de les Illes Balears. Segon semestre de 2016
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 67, 2017 316
Tots els centres educatius de les Balears imparteixen una o més llengües estrangeres, tal com estableixen els
currículums educatius obligatoris. En els darrers anys, aquests centres han participat en diverses experiències
d’ensenyament de continguts no lingüístics en llengua estrangera. En el curs 2015-16 hi havia 166 centres
autoritzats a fer seccions europees (3 del quals en francès i la resta en anglès) i 35 centres que aplicaven
el Pla pilot plurilingüe en anglès que acabava aquest curs. El Decret deroga la normativa corresponent a
aquests programes i experiències pilot per regular l’ensenyament de matèries no lingüístiques en llengua
estrangera, i s’aplica des del curs 2016-17 als centres que imparteixen ensenyaments d’educació infantil,
educació primària, educació secundària obligatòria, formació professional, batxillerat i règim especial
sostinguts amb fons públics en l’àmbit de les Illes Balears. No obliga a impartir matèries no lingüístiques
en llengua estrangera, però determina mesures organitzatives i recursos que es poden dur a terme en els
centres educatius, de tal manera que aquests puguin decidir quins són els que més adeqüen a la seva realitat i
aconseguir així una millora en la competència comunicativa dels seus alumnes en llengua estrangera.
Pel que fa a l’aplicació del Decret, segons un reportatge de la periodista Mar Ferragut publicat en el Diario
de Mallorca el 3 de gener de 2017, la meitat de centres feien llavors alguna matèria en anglès tres anys
després del Tractament Integrat de les Llengües (TIL, també conegut per decret del trilingüisme) del Govern
presidit pel conservador José R. Bauzá (Partit Popular). El nou Decret gairebé no tenia incidència: les xifres
quasi no havien variat respecte de l’època prèvia al TIL: la meitat de centres feien almenys una matèria en
llengua estrangera, igual que abans del 2011. L’única novetat era que els instituts s’hi anaven afegint en
major proporció. Un 12% de col·legis i instituts feien dues assignatures en llengua estrangera. La proporció
era major en la concertada. L’anglès era la llengua estrangera elegida en quasi tots els centres, però també hi
havia tres instituts que oferien matèries en francès i un altre que incloïa en la seva oferta un mòdul d’FP en
alemany.
A més, el consorci Institut d’Estudis Baleàrics fou extingit i es va crear l’entitat pública empresarial Institut
de la Llengua i la Cultura de les Illes Balears (Illenc).
Ajuts
Convocatòria del Consell Insular d’Eivissa del XIV Premi de relats curts Joan Castelló Guasch, any 2016, a
 de retre homenatge a l’escriptor eivissenc i fomentar la literatura (2.500 €).
Butlletí Ocial de les Illes Balears –BOIB– núm. 84, de 2 de juliol de 2016
Convocatòria pública de subvencions per a projectes de promoció de la llengua catalana en els diversos
àmbits de la vida ciutadana de la Regidoria de Cultura, Patrimoni, Memòria Històrica i Política Lingüística
de l’Ajuntament de Palma (20.000 €).
BOIB núm. 90, de 16 de juliol de 2016
Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 2 d’agost de 2016 per la qual convoca ajuts destinats
a entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen programes de suport educatiu estimulador i
rehabilitador adreçat als alumnes amb necessitats educatives especials per al curs 2015-16. Un dels objectes
dels ajuts és oferir un programa de suport en llengua de signes dirigit als alumnes sords o amb deciència
sensorial auditiva (36.000 €).
BOIB núm. 113, de 6 de setembre de 2016
Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 8 de setembre de 2016 per la qual determina els crèdits
pressupostaris màxims que s’han de destinar als ajuts per dotar d’auxiliars de conversa els centres educatius
de les Illes Balears per al curs 2016-17, d’acord amb les bases de col·laboració entre la Conselleria d’Educació
i Universitat i el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport (1.855.200 €).
BOIB núm. 118, de 17 de setembre de 2016
Antoni Nadal i Soler
Crònica legislativa de les Illes Balears. Segon semestre de 2016
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 67, 2017 317
Resolució de la consellera de Transparència, Cultura i Esports de 12 de setembre de 2016 per la qual convoca
ajuts públics, mitjançant subvencions, destinats a la premsa local i a la de temàtica especialitzada escrites en
català a les Illes Balears per a l’any 2016 (175.000 €).
BOIB núm. 119, de 20 de setembre de 2016
Resolució de la consellera de Transparència, Cultura i Esports de 29 de setembre de 2016 per la qual convoca
un premi a la millor campanya publicitària en llengua catalana a les Illes Balears durant l’any 2016 (10.000 €).
BOIB núm. 127, de 6 d’octubre de 2016
Concessió dels ajuts genèrics de minimis del Consell Insular de Mallorca a la producció editorial i fonogràca
en llengua catalana per a l’any 2016.
BOIB núm. 131, de 15 d’octubre de 2016
Concessió d’ajuts de minimis del Consell Insular de Menorca en concepte de suport genèric a l’edició en
llengua catalana per a l’any 2016.
BOIB núm. 133, de 20 d’octubre de 2016
Bases reguladores del Consell Insular d’Eivissa per a la concessió d’ajuts per al foment de l’ús de la llengua
catalana en els àmbits del comerç, la restauració, la indústria i els serveis per a l’any 2016 (9.000 €).
BOIB núm. 138, d’1 de novembre 2016
Resolució de la consellera de Transparència, Cultura i Esports de 31 d’octubre de 2016 per la qual aprova la
convocatòria pública d’ajuts per a actuacions de foment de l’ús de la llengua catalana (200.000 €).
BOIB núm. 138, d’1 de novembre 2016
Concessió dels ajuts de minimis del Consell Insular de Menorca en concepte de suport genèric a l’edició en
llengua catalana per a l’any 2016.
BOIB núm. 142, de 10 de novembre de 2016
Concessió d’ajuts de minimis del Consell Insular de Menorca per al foment de l’ús del català en el sector
empresarial i en els clubs esportius de Menorca per al 2016.
BOIB núm. 144, de 15 de novembre de 2016
Resolució de la consellera de Transparència, Cultura i Esports de 9 de novembre de 2016 per la qual adjudica
un ajut destinat a la premsa diària escrita en llengua catalana a les Illes Balears per a l’any 2016 a Associació
Ona Mediterrània (39.988,43 €).
BOIB núm. 145, de 17 de novembre de 2016
Resolució de la consellera de Transparència, Cultura i Esports de 9 de novembre de 2016 per la qual adjudica
un ajut destinat a la premsa diària escrita en llengua catalana a les Illes Balears per a l’any 2016 a Edicions
Periòdiques Ara Balears, SL (140.011,57 €).
BOIB núm. 145, de 17 de novembre de 2016
Publicació del Conveni de col·laboració entre l’Institut d’Estudis Baleàrics, el Consell Insular d’Eivissa i
l’Ajuntament d’Eivissa per dur a terme actuacions didàctiques de formació lingüística de llengua catalana al
Centre d’Autoaprenentatge de Llengua Catalana d’Eivissa i cobrir-ne les despeses de funcionament durant
l’any 2016.
BOIB núm. 146, de 19 de novembre de 2016
Antoni Nadal i Soler
Crònica legislativa de les Illes Balears. Segon semestre de 2016
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 67, 2017 318
Resolució de la consellera de Transparència, Cultura i Esports de 21 de novembre de 2016 per la qual
adjudica els ajuts públics, mitjançant subvencions, destinats a la premsa local i a la de temàtica especialitzada
escrites en català a les Illes Balears per a l’any 2016 (correcció d’errada advertida en el punt 1, BOIB núm.
157, de 15 de desembre de 2016).
BOIB núm. 148, de 24 de novembre de 2016
Resolució de la consellera de Transparència, Cultura i Esports de 25 de novembre de 2016 per la qual
concedeix un premi a la millor campanya publicitària en llengua catalana a les Illes Balears durant l’any
2016 a Institut Oftàlmic de Mallorca.
BOIB núm. 151, d’1 de desembre de 2016
Resolució de la consellera de Transparència, Cultura i Esports de 21 de desembre de 2016 per la qual adjudica
els ajuts públics per a actuacions de foment de l’ús de la llengua catalana a les Illes Balears per a l’any 2016.
BOIB núm. 160, de 22 de desembre de 2016
Campanya publicitària per al foment de l’ús del català
Resolució de la secretària general de la Conselleria de Presidència de 27 de juliol de 2016 per la qual anuncia la
licitació del servei per a la realització d’una campanya publicitària per al foment de l’ús del català (64.000 €).
BOIB núm. 95, de 28 de juliol de 2016
Conselleria de Transparència, Cultura i Esports
Resolució de la directora general de Política Lingüística de 28 de juliol de 2016 per la qual fa pública
la llista de persones que han resultat aptes en la convocatòria de proves de maig de 2016 per obtenir els
certicats de català dels nivells A2, B1, B2, C1, C2 i llenguatge administratiu que expedeix la Conselleria de
Transparència, Cultura i Esports.
BOIB núm. 100, de 6 d’agost de 2016
Resolució de la consellera de Transparència, Cultura i Esports de 21 de juliol de 2016 per la qual nomena
determinats membres del Consell Social de la Llengua Catalana.
BOIB núm. 102, d’11 d’agost de 2016
Resolució de la presidenta del Consell Social de la Llengua Catalana de 21 de juliol de 2016 per la qual
nomena els membres de la Comissió Permanent.
BOIB núm. 103, de 13 d’agost de 2016
Resolució de la consellera de Transparència, Cultura i Esports de 9 de setembre de 2016 per la qual publica
la relació de convenis de col·laboració subscrits en el segon quadrimestre de l’any 2016. Inclou l’Acord entre
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el Consorci de l’Institut Ramon Llull per a
la promoció i la projecció exterior de la llengua catalana i de la cultura de les Illes Balears i de Catalunya.
BOIB núm. 119, de 20 de setembre de 2016
Resolució de la directora general de Política Lingüística de 20 d’octubre de 2016 per la qual convoca les
proves de gener del 2017 per obtenir els certicats de català dels nivells A2, B1, B2, C1, C2 i llenguatge
administratiu que expedeix la Conselleria de Transparència, Cultura i Esports.
BOIB núm. 134, de 22 d’octubre de 2016
Antoni Nadal i Soler
Crònica legislativa de les Illes Balears. Segon semestre de 2016
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 67, 2017 319
Resolució de la directora general de Política Lingüística de 29 de novembre de 2016 per la qual modica la
composició dels tribunals avaluadors de coneixements de llengua catalana per a la convocatòria de gener del
2017.
BOIB núm. 151, d’1 de desembre de 2016
Institut d’Estudis Baleàrics
Resolució del director de l’Institut d’Estudis Baleàrics de 7 de setembre de 2016 per la qual publica els
convenis de col·laboració que ha subscrit aquesta entitat en el segon quadrimestre de l’any 2016. Inclou
el Conveni de col·laboració entre l’Institut d’Estudis Baleàrics i l’Ajuntament d’Eivissa per organitzar
un curs del nivell A1, un del nivell B1, un del nivell C1 i un del nivell C2 de llengua catalana dins la
convocatòria febrer-maig de 2016, signat el 3 de maig de 2016, i el Conveni de col·laboració entre l’Institut
d’Estudis Baleàrics i l’Ajuntament de Bunyola per organitzar un curs del nivell B2 de llengua catalana dins
la convocatòria febrer-maig de 2016, signat l’11 de maig de 2016.
BOIB núm. 124, de 29 de setembre de 2016
Conselleria d’Educació i Universitat
Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 29 de setembre de 2016 per la qual convoca la constitució
d’una borsa d’auxiliars de conversa de llengües estrangeres a les Illes Balears per tal de cobrir les renúncies
dels auxiliars titulars seleccionats pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.
BOIB núm. 129, d’1110 de 2016
Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 30 de setembre de 2016 per la qual autoritza el canvi
de denominació especíca de l’Equip d’Assessorament al Tractament de les Llengües a les Escoles (Equip
ATLES) a Equip DINAMICAT i se’n modiquen els objectius, la composició i les funcions.
BOIB núm. 131, de 15 d’octubre de 2016
Resolució de la directora general de Personal Docent de 10 de novembre de 2016 per la qual xa els criteris
especícs per establir les plantilles orgàniques dels centres docents públics d’ensenyament no universitari de
les Illes Balears per al curs 2017-18.
BOIB núm. 144, de 15 de novembre de 2016
Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 10 de novembre de
2016 per la qual aprova les instruccions per al desenvolupament de programes de formació i innovació als
centres i per als centres o intercentres per al foment de la normalització lingüística i la dinamització cultural
de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, assessorats pels centres de professorat, en el marc del Pla
Quadriennal de Formació Permanent del Professorat 2016-20.
BOIB núm. 145, de 17 de novembre de 2016
Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 24 de novembre de 2016 per la qual convoca la constitució
d’una borsa d’auxiliars de conversa de llengües estrangeres a les Illes Balears per tal de cobrir les renúncies
dels auxiliars titulars seleccionats pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.
BOIB núm. 153, de 6 de desembre de 2016
Consell de Govern
Decret 45 de 2016, de 22 de juliol, per al desenvolupament de la competència comunicativa en llengües
estrangeres als centres educatius sostinguts amb fons públics de les Illes Balears (també es coneix per
Decret de llengües estrangeres). Aquest Decret té per objecte establir un marc de referència a partir del
Antoni Nadal i Soler
Crònica legislativa de les Illes Balears. Segon semestre de 2016
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 67, 2017 320
qual cada centre educatiu pugui denir, en l’exercici de la seva autonomia, una proposta pedagògica per a
l’ensenyament i l’aprenentatge de i en llengües estrangeres, a  de millorar la competència de l’alumnat, tot
respectant el Decret de mínims, que no preveu aquesta circumstància.
BOIB núm. 93, de 23 de juliol de 2016
Consells insulars i ajuntaments
Acord del Ple del Consell Insular de Mallorca de 14 de juliol de 2016 mitjançant el qual es modica la relació
de llocs de treball de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) per adaptar-la al que estableix la Llei 4 de
2016, de 6 d’abril, de mesures de capacitació lingüística per a la recuperació de l’ús del català en l’àmbit de
la funció pública.
BOIB núm. 112, de 3 de setembre de 2016
Decret del president del Consell Insular d’Eivissa pel qual s’estableixen les bases, la convocatòria i els
temaris de les proves d’accés a la professió de guia turístic/a de les Illes Balears, així com per a l’ampliació
d’idiomes per a guies ja habilitats/ades. Entre els requisits que han de complir les persones aspirants per
acreditar-se com a guia turístic/a, amb caràcter general, hi ha l’acreditació del coneixement de l’anglès i
d’almenys una altra llengua estrangera, en els termes que estableix el decret, i l’acreditació del coneixement
dels idiomes castellà i català, en els termes que estableix el Decret.
BOIB núm. 138, d’1 de novembre de 2016
Acord de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l’Hospital de Formentera per a la realització
de cursos de català per al personal de l’hospital.
BOIB núm. 159, de 20 de desembre de 2016
Modicació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Palma per adequar-la a la Llei 4/2016, de 6
d’abril, de mesures de capacitació lingüística per a la recuperació de l’ús del català en l’àmbit de la funció
pública.
BOIB núm. 84, de 2 de juliol e 2016
Elevació a denitiu del Reglament municipal de normalització lingüística de l’Ajuntament de Capdepera.
BOIB núm. 115, de 10 de setembre de 2016
Escola Balear d’Administració Pública (EBAP)
Resolució de la presidenta de l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP) de 5 de desembre de 2016
per la qual aprova el pla anual, la convocatòria i les proves dels cursos de llengua catalana que organitza
l’EBAP per a l’any 2017.
BOIB núm. 154, de 8 de desembre de 2016
Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)
Anunci del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears de formalització del contracte de servei
lingüístic de traducció i correcció de documents administratius català/castellà del Fons de Garantia Agrària
i Pesquera de les Illes Balears.
BOIB núm. 142, de 10 de novembre de 2016
Antoni Nadal i Soler
Crònica legislativa de les Illes Balears. Segon semestre de 2016
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 67, 2017 321
Declaració institucional a favor de la llengua de signes
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió tinguda el dia 14 de juny de 2016, va aprovar per
assentiment la declaració institucional a favor de la llengua de signes següent:
«Amb motiu del Dia Nacional de les Llengües de Signes Espanyoles, des del Parlament de les Illes Balears
volem posar en relleu el valor d’aquestes llengües en l’exercici dels drets, dels deures i de les llibertats de les
persones sordes i sordcegues, com a garants de la seva participació igualitària en la vida democràtica.
Les llengües de signes són el resultat del procés de mútua interacció entre biologia i cultura en l’ésser
humà i constitueixen un gran exponent de la seva capacitat creativa i d’adaptació. Com a llengües naturals
donen resposta a la necessitat de comunicar-se i interactuar amb l’entorn, ajuden a estructurar el pensament
i encarnen la història, les visions del món i les emocions dels seus usuaris i usuàries.
Amb el seu reconeixement a nivell estatal a la Llei 27/2007, per la qual es reconeix les llengües de signes
espanyoles i es regula el dret al seu aprenentatge, coneixement i ús, i s’estableixen i garanteixen els mitjans
de suport a la comunicació oral de les persones sordes, amb discapacitat auditiva i sordcegues, i a la Llei
orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, en el seu article
19, sobre els drets de les persones dependents,
arma que les administracions públiques garantiran l’ús de la llengua de signes pròpia de les persones sordes,
que haurà de ser objecte d’ensenyament, protecció i respecte, la nostra societat i les nostres institucions es
comprometen tant a promoure l’aprenentatge i el coneixement de les llengües de signes espanyoles.
El Parlament de les Illes Balears estarà sempre al costat dels que també defensen la igualtat, la justícia social, la
inclusió i la diversitat, i en aquest sentit reconeix la labor del moviment associatiu de la CNSE, Confederació
Estatal de Persones Sordes, que ha contribuït decisivament al fet que aquestes llengües aconsegueixin un
estatus legal i social però, sobretot, a haver mantingut viu un llegat que forma part del patrimoni comú de
tota la ciutadania.»
Butlletí Ocial del Parlament de les Illes Balears –BOPIB–, núm. 54, de 7 de juliol de 2016
Llei d’igualtat de dones i homes
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en la primera sessió extraordinària tinguda el dia 13 de juliol de
2016, va aprovar la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes.
«Article 3. Principis generals
1. Per assolir la nalitat d’aquesta llei, i en compliment dels drets i mandats que preceptuen els articles 16, 17
i 22 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, les actuacions dels poders públics de les Illes Balears, en
el marc de les seves atribucions, s’han de regir pels principis generals següents: m) L’adopció de les mesures
necessàries per fer un ús no sexista del llenguatge i, en tot cas, per evitar la invisibilitat de les dones per mitjà
del llenguatge.
[...] Article 8. Ús no sexista del llenguatge i imatge pública de les dones i els homes
1. Les administracions públiques de les Illes Balears han de garantir un ús no sexista del llenguatge. Els
poders públics i els organismes, les entitats i les societats dependents d’aquests faran un ús no sexista del
llenguatge en totes les seves comunicacions escrites, en l’atenció personal i en els mitjans de comunicació.
2. Les administracions públiques de les Illes Balears promouran que en tots els àmbits tant públics com
privats es faci un ús no sexista del llenguatge.
3. Les administracions públiques de les Illes Balears han de reproduir una imatge plural, diversa i no
estereotipada de les dones i els homes, tal com estableix la normativa vigent en matèria de publicitat
audiovisual i de publicitat il·lícita.
Antoni Nadal i Soler
Crònica legislativa de les Illes Balears. Segon semestre de 2016
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 67, 2017 322
[...] Article 25. Capacitació del personal al servei de les administracions públiques
1. Les administracions públiques de les Illes Balears han d’adoptar les mesures necessàries per assegurar
al seu personal una formació bàsica, progressiva i permanent en matèria d’igualtat de dones i homes, i
han d’incorporar la perspectiva de gènere als continguts i a la formació amb la nalitat de fer efectives les
disposicions d’aquesta llei i garantir un coneixement pràctic sucient que permeti la integració efectiva de la
perspectiva de gènere en l’actuació administrativa, amb una menció especial dels cursos sobre l’ús no sexista
del llenguatge administratiu.
[...] Article 28. Materials didàctics
1. En tots els centres educatius de les Illes Balears, públics, concertats i privats, no es poden elaborar,
difondre i utilitzar materials didàctics que presentin les persones com a inferiors o superiors en dignitat
segons el sexe, per orientació sexual o identitat sexual, o com a objectes sexuals, ni els que justiquin o
banalitzin la violència masclista, o hi incitin. Aquestes consideracions s’han d’aplicar als materials didàctics
en qualsevol tipus de suport, inclosos els objectes digitals.
2. Els llibres de text i els materials, en qualsevol suport, dels centres educatius de les Illes Balears han de
respectar les normes esmentades en el punt anterior, han de fer un ús no sexista del llenguatge, han d’evitar
la invisibilització de les dones per mitjà del llenguatge i han de garantir en les imatges o les representacions
la presència equilibrada i no estereotipada de dones i homes.
[...] Article 41. Negociació col·lectiva
1. Amb ple respecte al principi constitucional de l’autonomia de la negociació col·lectiva, el Govern de les
Illes Balears ha de fomentar la inclusió de clàusules destinades a promoure i garantir la igualtat d’oportunitats
i la no-discriminació per raó de sexe en la negociació col·lectiva a les Illes Balears. S’ha de promoure
l’elaboració de recomanacions o clàusules tipus en aquesta matèria i en matèria de coresponsabilitat en la
vida laboral, la familiar i la personal.
2. S’han d’engegar activitats de sensibilització destinades a fomentar la participació de les dones en la
negociació col·lectiva. En els estudis que es facin sobre la negociació, s’hi ha d’incloure el paper que les
dones hi tenen.
3. El Govern de les Illes Balears ha de posar cura que els convenis col·lectius:
a) No contenguin clàusules contràries al principi d’igualtat d’oportunitats de dones i homes, tant si és
discriminació directa com indirecta, i que no estableixin diferències retributives per raó de sexe.
b) Facin un ús no sexista del llenguatge.
Es considera discriminació per raó de sexe qualsevol tracte desfavorable, advers o d’efecte negatiu que es
produeixi en una persona com a conseqüència del seu gènere.
[...] Article 50. Materials
1. Les administracions públiques han d’impulsar l’elaboració de materials divulgatius sobre salut adreçats a
les dones, amb un ús no sexista del llenguatge i considerant la diversitat de dones.
[...] Article 61. Els mitjans de comunicació social
1. Els mitjans de comunicació social han de transmetre una imatge igualitària, plural i no estereotipada de
les dones i els homes.
2. Els mitjans de comunicació social no poden difondre continguts que justiquin o banalitzin la violència
masclista, o hi incitin.
3. En l’elaboració de les programacions, els mitjans de comunicació social han de fer un ús no sexista del
llenguatge.
Antoni Nadal i Soler
Crònica legislativa de les Illes Balears. Segon semestre de 2016
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 67, 2017 323
[...] Article 63. Noves tecnologies i societat de la informació
1. Els poders públics de les Illes Balears han de promoure les accions que afavoreixin la implantació de
les noves tecnologies basant-se en criteris d’igualtat i han de promoure la participació de les dones en la
construcció de la societat de la informació i del coneixement, promovent el disseny i la creació de productes
digitals d’autoria femenina vinculats a la innovació i la creació de continguts que responguin a les necessitats
i als interessos de les dones.
2. En els projectes desenvolupats en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació, nançats
totalment o parcialment per les administracions públiques de les Illes Balears, s’ha de garantir que es faci un
ús no sexista del llenguatge i que el contingut no sigui sexista.»
BOPIB núm. 58, de 29 de juliol de 2016
Orientació política general del Govern de les Illes Balears
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió tinguda el dia 27 de setembre de 2016, va aprovar diverses
resolucions derivades del Debat sobre l’orientació política general del Govern. Entre aquestes resolucions
cal destacar-hi, pel que fa a la llengua catalana, les següents:
«51. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a elaborar campanyes de foment de
l’ús social de la llengua catalana en diferents àmbits de la societat, com poden ser el professional, del treball,
del comerç, de l’audiovisual o de la sanitat, amb consens dels sectors implicats.
[...] 112. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a continuar amb la recuperació
de drets dels empleats públics, a millorar la funció pública i a garantir el reglament d’ús del català a
l’administració autonòmica.»
BOPIB, núm. 66, de 21 d’octubre de 2016
Anuncis discriminatoris
La Comissió d’Economia del Parlament de les Illes Balears, en sessió tinguda el dia 6 d’octubre de 2016, va
aprovar la Resolució següent derivada d’una proposició no de llei presentada pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, relativa a anuncis discriminatoris:
«El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a desenvolupar una campanya per
informar i explicar els canals a seguir en els casos en què un particular detecti ofertes que puguin contenir
elements de discriminació per raó de sexe, edat, religió, llengua o ètnia, origen racial o altres motius de
discriminació.»
BOPIB, núm. 66, de 21 d’octubre de 2016
Llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2017
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió tinguda els dies 20, 21 i 22 de desembre de 2016, va
aprovar la Llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2017.
S’amplia la deducció autonòmica vigent en l’impost sobre la renda de les persones físiques relativa al foment
de la llengua catalana a  que inclogui les entitats sense ànim de lucre parcialment exemptes de l’impost
sobre societats.
Antoni Nadal i Soler
Crònica legislativa de les Illes Balears. Segon semestre de 2016
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 67, 2017 324
Extinció del consorci Institut d’Estudis Baleàrics i creació de l’entitat pública empresarial
Institut de la llengua i la Cultura de les Illes Balears (Illenc)
La disposició nal cinquena de la Llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears
per a l’any 2017 modica l’article 40 de la Llei 13/2014, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2015 de la manera següent:
«Article 40
Creació de l’entitat pública empresarial Institut de la llengua i la Cultura de les Illes Balears (Illenc)
1. Es crea l’ens del sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears Institut de la
Llengua i la Cultura de les Illes Balears (Illenc) com a entitat pública empresarial de les que preveu l’article
2.1.b) de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, que té com a ns generals els relacionats amb l’ensenyament i la normalització lingüística de la
llengua catalana, la promoció de la cultura de les Illes Balears i la seva projecció exterior, d’acord amb els
seus estatuts.
2. Les funcions i les competències de l’ens, d’acord amb el que estableixin els seus estatuts i en el marc de
les competències del Govern i de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears en matèria
de llengua catalana i cultura de les Illes Balears, són les següents:
a) El foment de la recerca, en totes les àrees de la cultura i la ciència, en temes relacionats amb les Illes
Balears, d’acord amb els objectius generals que amb vista a la recerca proposin el Govern de les Illes Balears
i el mateix institut.
b) La formació lingüística en llengua catalana dels ciutadans de les Illes Balears, fora de l’ensenyament
reglat.
c) La formació i l’avaluació en llengua i cultura catalanes de col·lectius especícs, fora de l’ensenyament
reglat.
d) El foment dels usos socials de la llengua catalana en tots els àmbits de la vida diària.
[...] m) L’assessorament al Govern de les Illes Balears i als organismes de la comunitat autònoma de les
Illes Balears en tots els temes de la seva competència que li siguin sol·licitats, sens perjudici de la funció
consultiva que, d’acord amb l’article 35 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, té la Universitat de les
Illes Balears per a tot el que es refereix a la llengua catalana.»
BOPIB núm. 78, de 28 de desembre de 2016

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR