Dossier sobre la lluita contra la corrupció des de l'Administració pública

AutorIrene Araguàs Galcerà
CargoIrene Araguàs Galcerà, professora lectora de la Universitat de Barcelona. Llicenciada i doctora en dret (UB). Departament de Dret Administratiu, Dret Processal i Dret Financer i Tributari (Secció de Dret Administratiu) de la Universitat de Barcelona. Av. Diagonal 684, despatx B-110, edifici Nou, 08034, Barcelona. iaraguas@ub.edu.
Páginas228-265
DOSSIER SOBRE LA LLUITA CONTRA LA CORRUPCIÓ DES DE L’ADMINISTRACIÓ
PÚBLICA*
Irene Araguàs Galcerà**
Resum
Aquest dossier recull una selecció de recursos de diferent abast útils per a l’estudi de la lluita contra la corrupció. Atès
el volum que té a l’actualitat la documentació en aquesta matèria, aquest recull prescindeix d’un criteri quantitatiu,
i l’objectiu és recollir i sistematitzar aquells recursos, eminentment jurídics, que permetin al lector iniciar-se en la
matèria o bé aprofundir-hi coneixent els recursos més recents. En aquest marc, el dossier inclou la normativa vigent; la

així com la darrera jurisprudència. Tenint en compte el caràcter transversal de la matèria, el dossier s’ha dividit en
diversos aparats temàtics, que comprenen: la transparència de l’activitat pública, els grups d’interès, la incompatibilitat
    
en el qual es fa un recull dels pronunciaments judicials sobre alguns dels casos de corrupció més destacats que s’han
produït en els darrers anys.
Paraules clau: corrupció; transparència; integritat; ètica.
DOSSIER ON THE FIGHT AGAINST CORRUPTION WITHIN PUBLIC
ADMINISTRATION
Abstract
 


  
      
  
    
   

 
* Document tancat el 13.05.2020.
** Irene Araguàs Galcerà, professora lectora de la Universitat de Barcelona. Llicenciada i doctora en dret (UB). Departament de Dret
Administratiu, Dret Processal i Dret Financer i Tributari (Secció de Dret Administratiu) de la Universitat de Barcelona. Av. Diagonal
iaraguas@ub.edu.
Citació recomanada: Araguàs Galcerà, Irene. (2020). Dossier sobre la lluita contra la corrupció des de l’Administració pública.
, 60, 228-265. https://doi.org/10.2436/rcdp.i60.2020.3454
Irene Araguàs Galcerà
Dossier sobre la lluita contra la corrupció des de l’Administració pública
Revista Catalana de Dret Públic, núm. 60, 2020 229
Sumari
1 Introducció
2 Transparència institucional i prevenció de la corrupció

2.1.1 Transparència de l’activitat pública
2.1.2 Contractació
2.1.3 Urbanisme

2.3 Informes, resolucions i documents de treball de diverses institucions i entitats
2.3.1 GRECO
2.3.2 Altres institucions i entitats
2.4 Jurisprudència
2.5 Criteris, recomanacions i resolucions dels òrgans de control en matèria de transparència i dret d’accés
a la informació pública
3 Grups d’interès


3.3 Informes, resolucions i documents de treball de diverses institucions
3.4 Jurisprudència



4.3 Informes, resolucions i documents de treball de diverses institucions
4.4 Jurisprudència
5 Control institucional i ciutadà

5.1.1 Control institucional
5.1.2 Control ciutadà i protecció del denunciant

5.3 Informes, resolucions i documents de treball de diverses institucions
6 La perspectiva penal: delictes vinculats a la corrupció


6.1.2 Prevenció del blanqueig de capitals

6.3 Jurisprudència: alguns casos destacats
7 Miscel·lània de recursos a la xarxa i articles de divulgació
Irene Araguàs Galcerà
Dossier sobre la lluita contra la corrupció des de l’Administració pública
Revista Catalana de Dret Públic, núm. 60, 2020 230
1 Introducció
L’índex de percepció de la corrupció publicat per Transparency International a principis de 2020 posa de
manifest que Espanya ha obtingut 62 punts sobre 100 i ocupa actualment la posició 30 entre els 180 països
estudiats en l’informe d’enguany, posició que comparteix amb Portugal, Barbados i Qatar, mentre que, entre
els 28 països de la Unió Europea, es situa en el lloc número 13.
Aquestes dades representen una millora respecte a l’estudi de l’any anterior, en el qual Espanya va obtenir 58

i a les conseqüències polítiques derivades d’aquests casos (incloent-hi, per primera vegada en democràcia,
que hagi prosperat una moció de censura al Govern d’Espanya).
Aquesta lleu millora no oculta, no obstant això, que la corrupció segueix sent un problema greu —qüestió
que també es posa de manifest en l’indicador del CIS sobre els principals problemes a Espanya— que ha de
ser abordat amb eines adequades, tant des dels poders públics com des de la societat civil.


les institucions democràtiques, cosa que ha afavorit l’aprovació de nombrosos textos legals i iniciatives en
favor del bon govern, la transparència, la participació ciutadana i la integritat. Aquests instruments preveuen
  
riscos, per tal de fer front a aquesta xacra des d’una perspectiva preventiva. En el cas d’Espanya, a escala
estatal, el setembre de l’any 2016 el Grup Parlamentari de Ciutadans va presentar la Proposició de llei
integral de lluita contra la corrupció i de protecció dels denunciants, iniciativa legislativa que no va arribar a
àmbit autonòmic, en canvi, sí que s’han aprovat

institucional i també estableixen l’estatut i mesures de protecció del denunciant.
Tenint en compte el caràcter global de la corrupció, moltes de les polítiques públiques que es produeixen
en aquest àmbit són impulsades des de diverses organitzacions internacionals, com l’Organització de les
         
           
16, referit a la consecució de la pau, la justícia i institucions sòlides, en virtut del qual es persegueix reduir
considerablement la corrupció i el suborn en totes les seves formes, crear a tots els nivells institucions
   
representatives que responguin a les necessitats. Així mateix, recentment s’ha aprovat la primera normativa
europea en matèria de protecció del denunciant o 
        
infraccions del dret de la Unió, normativa que constitueix un veritable pas endavant en la lluita contra la
corrupció.


la corrupció, la qual aborda aquesta qüestió tant des del punt de vista del dret administratiu i del dret penal

Tenint en compte el que s’ha exposat, i pel que fa a la metodologia i als criteris adoptats a l’hora d’elaborar el
present dossier sobre lluita contra la corrupció, cal destacar, en primer terme, que s’ha prescindit d’un criteri
d’exhaustivitat i ens hem proposat aportar valor no per la simple recopilació quantitativa dels materials
generats al voltant de la lluita contra la corrupció (objectiu que seria inassolible), sinó pel fet d’aportar una
perspectiva d’anàlisi que permeti a qualsevol lector aproximar-se o aprofundir en aquesta matèria, facilitant
             
recursos més recents, tot tenint en compte que ens trobem davant un fenomen que està en constant evolució.
Aquesta qüestió s’ha valorat especialment a l’hora d’incorporar recursos referits a la transparència de les
institucions públiques per tal d’evitar duplicitats en relació amb el Dossier sobre transparència i bon govern,
Irene Araguàs Galcerà
Dossier sobre la lluita contra la corrupció des de l’Administració pública
Revista Catalana de Dret Públic, núm. 60, 2020 231
elaborat pels professors Agustí Cerrillo i Martínez i Francesc Rodríguez Pontón, integrat en el número 55 de
la , al qual ens remetem.
En segon lloc, s’ha d’assenyalar que el present dossier adopta una perspectiva eminentment jurídica. En
aquest sentit, les fonts recollides inclouen disposicions normatives, resolucions, informes i documents de
   
a fonts procedents de la ciència política o altres camps d’estudi en aquells supòsits en què s’han considerat
d’interès.
 
transversal que comprèn una gran diversitat de fenòmens o àmbits interrelacionats, però també amb recorregut
propi en el seu estudi, cosa que ha motivat la divisió del dossier en els següents apartats temàtics: transparència

          
vinculades a la corrupció que tenen caràcter delictiu, i s’ha inclòs en aquest punt un recull de les sentències
penals dictades en alguns dels casos de corrupció més destacats dels darrers anys. Finalment, clou el dossier
un apartat que conté una miscel·lània de diversos recursos a la xarxa que poden servir de suport per a l’estudi
de la matèria.
      
àmplia i diversa en l’estudi de la lluita contra la corrupció, i, d’altra banda, proporcionar als lectors més
         
recerques i projectes.
2 Transparència institucional i prevenció de la corrupció
2.1 Normativa
2.1.1 Transparència de l’activitat pública

, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
   


Comptes.
     , pel qual s’aprova l’Estatut del Consell de Transparència i Bon
Govern.

A Catalunya, les normes més destacades en matèria de transparència són les següents:
, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Text refós del Reglament del Parlament de Catalunya, que inclou el text refós aprovat per la Mesa del
Parlament el 28 de juliol de 2015 i la reforma parcial aprovada pel Ple en la sessió del 26 de juliol de 2017.
Decret 111/2017, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés
a la Informació Pública.
A altres territoris diferents de Catalunya, hi ha comunitats que ja han entrat en una “segona onada”
d’aprovació de normes de transparència i bon govern, les quals tenen cada vegada un contingut més ampli i
regulen de manera expressa les noves formes de participació ciutadana i els grups d’interès. Així mateix, en
Irene Araguàs Galcerà
Dossier sobre la lluita contra la corrupció des de l’Administració pública
Revista Catalana de Dret Públic, núm. 60, 2020 232


denunciant. Actualment, són vigents les normes següents:
, de la bona administració i del bon govern de les Illes Balears.
Llei 4/2013, de 21 de maig, de govern obert d’Extremadura.
Llei 1/2014, de 24 de juny, de transparència pública d’Andalusia.
Llei 3/2014, d’11 de setembre, de transparència i bon govern de La Rioja.
Llei 12/2014, de 16 de desembre, de transparència i participació ciutadana de la Regió de Múrcia.
Llei 12/2014, de 26 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern de Canàries.
, de transparència i participació ciutadana de Castella i Lleó.
, de transparència de l’activitat pública i participació ciutadana d’Aragó.
Llei 2/2015, de 2 d’abril, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana.
Llei 1/2016, de 18 de gener, de transparència i bon govern de Galícia. Aquesta Llei va derogar la primera norma
de transparència gallega, la Llei 4/2006, de 30 de juny, de transparència i bones pràctiques a l’Administració
pública gallega.
Llei 2/2016, d’11 de novembre, de la Comunitat de Castella i Lleó, per la qual es regulen les activitats per
donar curs a les informacions que rebi l’Administració autonòmica sobre fets relacionats amb delictes contra
l’Administració pública i s’estableixen les garanties dels informants.
Llei 11/2016, de 28 de novembre, de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la
Comunitat Valenciana.

Balears. Protocol d’actuació per garantir la protecció dels denunciants: article 14.
Llei 4/2016, de 15 de desembre, de transparència i bon govern de Castella-la Manxa.
Llei 5/2017, d’1 de juny, d’integritat i ètica públiques d’Aragó.
, de transparència de l’activitat pública de Cantàbria.
Llei foral 5/2018, de 17 de maig, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. L’aprovació
d’aquesta Llei va comportar la derogació de la Llei foral 11/2012, de 21 de juny, de transparència i del govern

Llei foral 7/2018, de 17 de maig

Llei 8/2018, de 14 de setembre, de transparència, bon govern i grups d’interès d’Astúries.

, de transparència i participació de la Comunitat de Madrid.
2.1.2 Contractació

Directiva 2014/23/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, relativa a l’adjudicació
de contractes de concessió.
Irene Araguàs Galcerà
Dossier sobre la lluita contra la corrupció des de l’Administració pública
Revista Catalana de Dret Públic, núm. 60, 2020 233
Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació
pública i per la qual es deroga la Directiva 2004/18/CE.

  , de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament
jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de
febrer de 2014.
, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de
les administracions públiques.
2.1.3 Urbanisme
Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de sòl i rehabilitació
urbana.
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya.
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.
Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.

Amoedo Barreiro, Daniel. (2018). Los sistemas informáticos de detección de malas prácticas: herramientas
esenciales para la prevención de la corrupción. , 6.
Araguàs Galcerà, Irene. (2017). Los derechos de las personas en sus relaciones con la Administración. En
particular, el derecho de acceso a la información administrativa. Dins Joaquín Tornos Mas (coord.),
 
Públicas (p. 181-202). Barcelona: Atelier.
  
expedientes de contratación. ,, 101-128.
Aymerich Cano, Carlos. (2015).        
. Cizur Menor: Aranzadi.
Barone, Antonio. (2018). La prevenzione della corruzione nella “governance” del territorio  
 
Barrero Rodríguez, Concepción. (2018). El derecho de acceso a la información pública: algunas cuestiones
claves en la aplicación de las leyes de transparencia.  , ,
221-244.

for public administration research. ,
Betancor, Andrés (dir.). (2017). . Madrid: Civitas.
Black, Julia. (2005). The emergence of risk-based regulation and the new public risk management in the
United Kingdom. , , 512-548.
Ángeles Jarreño
Real (dir.), 
Bustos Gibert, Ricardo. (2007). Corrupción de los gobernantes, responsabilidad política y control. 
, .
Irene Araguàs Galcerà
Dossier sobre la lluita contra la corrupció des de l’Administració pública
Revista Catalana de Dret Públic, núm. 60, 2020 234
Capdeferro Villagrassa, Ó        
tecnológica y el orden jurídico. , .
Capdeferro Villagrassa, Ó
. Cizur Menor: Aranzadi.
Cappelletti, Marco. (2012). 
Romagnano al Monte: BookSprint.
Cerrillo Martínez, Agustí. (2012). Transparencia administrativa y lucha contra la corrupción en la
Administración local. Dins  (p. 277-313). Barcelona: IDP.
Cerrillo Martínez, Agustí. (2014). 
. Cizur Menor: Aranzadi.

i rendició de comptes en l’ús dels algoritmes.      (número sobre
l’Administració a l’era digital), 13-28.
 pública para la 
de intereses y la corrupción. , (número sobre la transparència i la lluita
contra la corrupció).
           
information and accountability. , 
De Benedetto, Maria. (2016). Corruption and Controls. , 
De Riquer i Permanyer, Borja, Pérez Francesch, Joan Lluís, Rubí i Casals, Gemma, Toledano González,
Lluís Ferran, i Luján, Oriol (dir.). (2018).   
. Madrid: Marcial Pons.
Fernández Mallol, Antonio Luis. (2014). La integridad del procedimiento de contratación pública en
el             
prohibiciones para contratar, las causas de incompatibilidad y las disposiciones sobre transparencia y
buen gobierno. ,, 117-130.
Fernández Salmerón, Manuel, i Martínez Gutiérrez, Rubén (dir.). (2018). 
 pública. València: Tirant lo Blanch.
Fernández, Tomás Ramón. (2016). La transparencia en la contratación administrativa. 
, 

. Leverskusen: Barbara Brudrich.
Gallego Córcoles, Isabel. (2014). La prevención de la corrupción en la contratación pública. Dins Adán
 

García Rubio, Fernando. (2007). Ética pública, corrupción y urbanismo. , 6, 660-
672.
García-Escudero Márquez, Piedad. (2015). Regeneración del parlamento, transparencia y participación
ciudadana. ,, 171-216.
Gimeno Feliú, José María. (2016). El necesario Big-Bang contra la corrupción en materia de contratación
pública y la necesidad de rearmar el modelo de control desde la óptica de la integridad y el buen
gobierno. , .
Irene Araguàs Galcerà
Dossier sobre la lluita contra la corrupció des de l’Administració pública
Revista Catalana de Dret Públic, núm. 60, 2020 235
Gimeno Feliú, José María. (2017). Medidas de prevención de corrupción y refuerzo de la transparencia en la
contratación pública. , , 45-67.
Gimeno Feliú, José María. (2017). Medidas de prevención de corrupción y refuerzo de la transparencia en

 (p. 33-50). Cizur Menor: Aranzadi.
  
de las decisiones públicas anclado en los principios de Integridad y de Transparencia. 
, .
González Pérez, Jesús. (2014).  (2a ed.). Cizur
Menor: Civitas.
            pública:

, , 6-25.
            
(2016).        pública y privada.
Madrid: Dykinson.
, , 12-31.
Jiménez Franco, Emanuel. (2011). Administración pública y corrupción: iniciativas legislativas de 
 para una nueva cultura de integridad. Dins Ángel Sánchez Blanco i Miguel Ángel Domínguez-
Berrueta de Juan (coord.), 

Lapuente, Víctor. (2016).        
. Madrid: Alianza Ensayo.

reducing corruption. , , 301-322.
           
Administrativo.  Pública, 
Malaret Garcia, Elisenda. (2016). El nuevo reto de la contratación pública para 
control: reforzar el profesionalismo y la transparencia. , ,
21-60.

legitimitat democràtica dels poders públics. , , 23-47.
Martín-Retortillo, Lorenzo. (2000). Lo público y la acción administrativa: el fantasma de la corrupción. Dins
Mariano Baena del Alcázar (coord.), 

Mattarella, Berardo Giorgio. (2013). La prevenzione della corruzione in Italia. ., .
Medina Arnáiz, Teresa. (2016). La necesidad de reformar la legislación sobre contratación pública para luchar
contra la corrupción: las obligaciones que nos llegan desde Europa. 
Pública,  (número sobre la lluita contra la corrupció política), 77-113.
Mellado Ruiz, Lorenzo. (2017). .
Val ència: Tirant lo Blanch.
Irene Araguàs Galcerà
Dossier sobre la lluita contra la corrupció des de l’Administració pública
Revista Catalana de Dret Públic, núm. 60, 2020 236
Menéndez Rexach, Ángel (ed.). (2008). Urbanismo y corrupción
, .
Merloni, Francesco, i Vandelli, Luciano (coord.). (2010). 
Florència: Passigli.
            
 pública. Madrid: Civitas.
Moreu Carbonell, Elisa. (2018). El expediente de contratación. Dins José María Gimeno Feliú (dir.), 

Morillas Cueva, Lorenzo (dir.), i Suárez López, José María (coord.). (2013). 
. Madrid: Dykinson.
 pública: entre las reglas europeas
y el ordenamiento jurídico español. Dins Manuel Rebollo Puig, Eloísa Carbonell Porras i Mariano
López Benítez (coord.),   Públicas. 

Parejo Alfonso, Luciano. (2013). Urbanismo y corrupción. Un problema no solo de legalidad. 
,  (número sobre la lluita contra la corrupció), 35-41.
              
acceso a la información   (número sobre la transparència i la
lluita contra la corrupció).
      
a partir de los informes del Tribunal de Cuentas y de la nueva Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio.
,  (número sobre els partits espanyols d’àmbit no estatal en perspectiva

Pérez Francesch, Joan Lluís, Cocciolo, Endrius, i Eyre de Lorenzo, José Antonio. (2007). Disolución de los
ayuntamientos en España y corrupción sistémica. Aproximación al “caso Marbella” y comparación
con la normativa italiana en materia de disolución en supuestos de emergencia extraordinaria. 
, 
Piperata, Giuseppe. (2015). Contrattazione pubblica e lotta alla corruzione. Uno sguardo alle recenti riforme
amministrative italiane. , , 141-156.
Ponce Solé, Juli. (2013). La prevención de la corrupción mediante la garantía del derecho a un buen gobierno
y a una buena administración en el ámbito local (con referencias al Proyecto de Ley de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno).       
Barcelona: Fundación Democracia y Gobierno Local.
Prats Català, Joan. (2007). La lucha contra la corrupción como parte integrante del derecho, el deber y las
políticas de buena administración. , 13-30.
 pública. 
, (número sobre la transparència i la lluita contra la corrupció).
Rose-Ackerman, Susan, i Palifka, Bonnie. (2016).    (2a ed.). Cambridge:
Cambridge University Press.
Rothstein, Bo. (2011). Anti-corruption: the indirect “big bang” approach. 
, , 228-250.
Sarmiento Méndez, Xosé Antón. (2015). La información y transparencia en los parlamentos españoles.
,, 105-132.
Irene Araguàs Galcerà
Dossier sobre la lluita contra la corrupció des de l’Administració pública
Revista Catalana de Dret Públic, núm. 60, 2020 237


Serrano Martínez, José Enrique. (2013). Corrupción y contratación pública.  (número
sobre la lluita contra la corrupció), 
, , 342-413.
. Dins
Iñigo del Guayo Castiella i Almudena Fernández-Carballal (coord.), 


Tornos Mas, Joaquín, Arroyo Díez, Alfonso, Martínez Martínez, Mar, i López Pagán, Juana. (2012).
Transparencia, rendición de cuentas y participación: una agenda común para la cohesión social y la
gobernanza en América Latina. 
. Barcelona: Programa URB - AL III.
Torreta, Paola. (2012). .
Roma: Aracne.
. Barcelona: Atelier.
Valcárcel Fernández, Patricia. (2014). Connotaciones del principio de transparencia en la contratación
pública. Dins José Eugenio Soriano García i Manuel Estepa Moreno (dir.), 

Villoria Mendieta, Manuel, Gimeno Feliú, José María, i Tejedor Bielsa, Julio César (dir.). (2016). 
Ámbitos. Barcelona: Atelier.
. Barcelona: Gedisa.
Zimring, Franklin E., i Johnson, David T. (2005). On the comparative study of corruption. 
, 

2.3.1 GRECO

en el si del Consell d’Europa per tal de monitorar el compliment dels estats en relació amb els estàndards
     
Unió Europea, a més del Kazakhstan i els Estats Units.
L’objectiu del GRECO és millorar la capacitat dels seus membres de lluitar contra la corrupció, controlant
el compliment dels estàndards anticorrupció del Consell d’Europa, a través d’un procés dinàmic d’avaluació
              
nacionals anticorrupció i a promoure els canvis legislatius i institucionals necessaris, així com les reformes
de caràcter pràctic. Addicionalment, el GRECO actua com a plataforma per compartir les millors pràctiques
en la prevenció i la detecció de la corrupció.
El GRECO monitora els seus estats en una base igualitària a partir del principi d’igualtat de drets i obligacions
entre els seus membres. Tots els membres participen en un sistema d’avaluació mútua. Aquesta avaluació
inclou, d’una banda, un procediment d’avaluació horitzontal en el qual tots els estats són avaluats en el marc

legislatives, institucionals i pràctiques que es consideren necessàries. D’altra banda, hi ha un procediment de
 que està dissenyat per analitzar la mesura en què els estats han implementat les recomanacions
efectuades.
Irene Araguàs Galcerà
Dossier sobre la lluita contra la corrupció des de l’Administració pública
Revista Catalana de Dret Públic, núm. 60, 2020 238
El GRECO organitza el seu treball sobre la base de cicles o rondes d’avaluació en què es tracten temes

A continuació trobareu els informes (tant d’avaluació com de     
moment.
Cinquena ronda d’avaluació:

     
.
Quarta ronda d’avaluació:
          

GRECO. (2018).         
.
GRECO. (2018).         

GRECO. (2017). 
.
GRECO. (2016).  
.
GRECO. (2013). 
.
Tercera ronda d’avaluació:
GRECO. (2015).     
.
GRECO. (2014).           
.
GRECO. (2013). 
.
GRECO. (2011).     
.
            
.

.
Segona ronda d’avaluació:
GRECO. (2007). .
GRECO. (2005). .
Irene Araguàs Galcerà
Dossier sobre la lluita contra la corrupció des de l’Administració pública
Revista Catalana de Dret Públic, núm. 60, 2020 239
.
Primera ronda d’avaluació:
GRECO. (2005). .
GRECO. (2003). .
GRECO. (2001). .
2.3.2 Altres institucions i entitats
Comissió Europea. (3 de febrer de 2014). 
.
Comissió Europea. (30 de setembre de 2011). Decisió de la Comissió, de 28 de setembre de 2011, per la qual
es crea el Grup d’experts en corrupció (DOC 286).
Comissió Europea. (6 de juny de 2011). Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu, al Consell i al
.
Comissió Europea. (6 de juny de 2011). 
 [COM(2011)
.
Consell de Transparència i Bon Govern. (2018). 
.
Consell de Transparència i Bon Govern. (2017).        
.
Consell de Transparència i Bon Govern (2017). .
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. (2017). 
. Redacció: Josep Maria Aguirre i Font.
Federació de Municipis de Catalunya - Associació Catalana de Municipis. (2015). 
   
.
   Resolución aprobada por la Asamblea General el 25 de septiembre de 2015.
Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
.
OCDE. (2012). 
.
). Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones
comerciales internacionales.
           
           
.
            
.
Irene Araguàs Galcerà
Dossier sobre la lluita contra la corrupció des de l’Administració pública
Revista Catalana de Dret Públic, núm. 60, 2020 240
             
      
.
.
          
.
    
.
Parlament Europeu. (2015). Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de diciembre de 2015, con
recomendaciones destinadas a la Comisión sobre el aumento de la transparencia, la coordinación y la
.
Parlament Europeu. (2013). Resolución del Parlamento Europeo, de 23 de octubre de 2013, sobre la
delincuencia organizada, la corrupción y el blanqueo de dinero: recomendaciones sobre las acciones o
iniciativas que han de llevarse a cabo.
 
.
Transparency International. (2020). .
Transparency International. (2018). 
.
Transparency International. (2018).        
.
Tribunal de Comptes Europeu (ECA). (2017). .

 Sentència de 27 de juny de 2017 (assumpte Satakunnan
àndia). El Tribunal entén que l’existència d’un interès
   
necessàriament, o de manera automàtica, que hi hagi un interès públic a difondre de forma massiva
           
publicació de llistes “en cru” no contribueix a un debat d’interès públic al discurs polític.
   
. El Tribunal considera rellevant que la persona que busca accedir a la informació
vulgui informar el públic, a mode de   
investigadors acadèmics o autors de qüestions d’interès públic, a la vegada que estén aquesta missió als
propietaris de blogs i usuaris populars de les xarxes socials, tenint en compte el paper que juga Internet
per facilitar l’accés a les notícies i la difusió de la informació.
     Sentència de 3 d’abril de 2012 (assumpte Gillberg
contra Suècia). El Tribunal reitera que el dret a rebre i impartir informació forma part explícita del dret
   
bàsicament, prohibeix a un govern restringir que una persona rebi informació que altres desitgen o estan
disposats a compartir.
 Tribunal Constitucional, Sentència 104/2018, de 4 d’octubre. El Tribunal admet la qüestió
d’inconstitucionalitat plantejada per la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia

Irene Araguàs Galcerà
Dossier sobre la lluita contra la corrupció des de l’Administració pública
Revista Catalana de Dret Públic, núm. 60, 2020 241
i participació ciutadana d’Aragó, que estableix el règim de silenci positiu per a les peticions d’accés a la
documentació administrativa. El Tribunal declara la nul·litat del precepte, ja que entén que el precepte
autonòmic incorre en una contradicció “efectiva i insalvable” amb la normativa estatal recollida a la Llei


 Tribunal Constitucional, Sentència 84/2015, de 30 d’abril      
contractació pública i, en concret, els de llibertat d’accés a les licitacions, publicitat i transparència dels
procediments, també despleguen els seus efectes en relació amb contractes no coberts.
 Tribunal Suprem (Sala Contenciosa Administrativa, Secció 3a), Sentència de 17 de gener de 2020, recurs
7487/2018, ponent: Isabel Perelló Doménech
dels Mercats i la Competència, que va desestimar per silenci la sol·licitud formulada per Repsol per a


 Tribunal Suprem (Sala Contenciosa Administrativa, Secció 3a), Sentència de 16 d’octubre de 2017,
recurs 75/2017, ponent: Eduardo Calvo Rojas. El Tribunal declara que qualsevol pronunciament sobre
        
   

limitacions a aquest dret com les causes d’inadmissió, sense que es puguin acceptar limitacions que

 Tribunal Suprem (Sala Contenciosa Administrativa, Secció 7a), Sentència de 15 de juny de 2015,
  . El Tribunal resol el recurs interposat per
parlamentaris autonòmics valencians davant la negativa del Govern de la Generalitat a remetre’ls la
àdio Televisió Valenciana, així
com la relació de contractes eventuals de l’entitat en aquella data. La denegació es va motivar pel fet
que hi havia unes actuacions penals que estaven sota secret sumarial. El Tribunal entén que el secret
 
penal, i més quan la seva aportació als parlamentaris no interfereix la investigació sumarial. En relació
amb els mateixos fets, s’han dictat també els següents pronunciaments: STS d’1 de juny de 2015, recurs
    
ponent: Pablo Lucas Murillo de la Cueva.
 Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (Sala Contenciosa Administrativa, Secció 5a), Sentència
núm. 546/2020, de 12 de febrer de 2020, Recurs: 420/2016. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

d’un periodista a la identitat de les persones que ocupen llocs fora de conveni de les empreses públiques
de transports metropolitans de Barcelona TMB, FMB i TB, i a les retribucions d’aquests llocs de treball,
des del 2007. El Tribunal descarta l’al·legació que l’accés a aquesta informació vulneri el dret a la
    
maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, el dret a
la intimitat queda delimitat per les lleis, en aquest cas, per la Llei de transparència, de conformitat amb
la qual (art. 23) les retribucions íntegres percebudes d’un ens públic no es poden considerar una dada

 Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (Sala Contenciosa Administrativa, Secció 5a), Sentència núm.
 . El Tribunal
declara el dret d’un representant electe d’accedir a informació pública a l’empara de la legislació de
transparència, així com d’impugnar les decisions que es donin en aquest àmbit davant els òrgans de
garantia d’aquest dret (en aquest cas, la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública).
 Tribunal Superior de Justícia de Madrid (Sala Contenciosa Administrativa, Secció 6a), Sentència
      . El Tribunal
Irene Araguàs Galcerà
Dossier sobre la lluita contra la corrupció des de l’Administració pública
Revista Catalana de Dret Públic, núm. 60, 2020 242
desestima el recurs contenciós administratiu interposat contra una resolució del Ministeri d’Agricultura,
Pesca i Alimentació denegatòria de l’accés a les resolucions adoptades en procediments sancionadors
incoats per l’Agència d’Informació i Control Alimentaris per infracció de les mesures per millorar el
funcionament de la cadena alimentària, en entendre que inclou informació comercial sensible relativa a
les formes de distribució i comercialització de productes alimentaris entre operadors econòmics.
 Tribunal Superior de Justícia de Castella i Lleó, Valladolid (Sala Contenciosa Administrativa, Secció 1a),
. El Tribunal
declara que s’ha produït una vulneració del dret fonamental del recurrent a la participació política,
garantit per l’article 23 CE, en la mesura que no se li ha entregat la informació que havia sol·licitat, i que
versava sobre diverses qüestions urbanístiques.
 Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (Sala Contenciosa Administrativa, Secció 4a), Sentència
. El Tribunal declara
la procedència de permetre l’accés al control d’horaris de la jornada laboral de dos funcionaris de
l’Ajuntament durant un període de dos mesos, ja que considera que aquestes dades no afecten la seva
intimitat ni la seva seguretat.


a) Consell de Transparència i Bon Govern (CTBG)
       
de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, que té la quàdruple funció de
promoure la transparència de l’activitat pública, vetllar pel compliment de les obligacions de publicitat activa,

bon govern.
Tenint en compte aquestes funcions, l’article 38.1.
les obligacions establertes a la Llei, el CTBG té encomanada la funció d’adoptar recomanacions per al millor
compliment de les obligacions contingudes a la Llei. Per la seva banda, l’article 38.2.
atribueix a la presidència del CTBG la funció d’adoptar criteris interpretatius uniformes de les obligacions
contingudes a la Llei, qüestió també prevista a l’article 8.2.    
       

amb caràcter previ a un eventual i potestatiu recurs contenciós administratiu, es presentin en el marc d’un
procediment d’accés a la informació.
. Estableix el criteri uniforme d’interpretació en relació amb el límit a la divulgació
d’informació que pugui causar un perjudici als interessos econòmics i comercials previst a l’article 14.1.h)

  . Estableix el criteri uniforme d’interpretació en relació amb el concepte i la
naturalesa de la publicitat activa.
. Estableix el criteri uniforme d’interpretació en relació amb l’àmbit subjectiu de
la publicitat activa.
Criteri interpretatiu 2/2016. Estableix el criteri uniforme d’interpretació en relació amb la informació relativa
a les agendes dels responsables públics.
Criteri interpretatiu 3/2016. Estableix el criteri uniforme d’interpretació en relació amb les sol·licituds
d’informació repetitives o abusives.
Criteri interpretatiu 3/2015. Estableix el criteri uniforme d’interpretació en relació amb les obligacions de
transparència de les entitats privades.
Irene Araguàs Galcerà
Dossier sobre la lluita contra la corrupció des de l’Administració pública
Revista Catalana de Dret Públic, núm. 60, 2020 243
2015. Estableix el criteri uniforme d’interpretació en relació amb l’actuació de l’òrgan
o unitat quan es sol·liciti informació que ja és objecte de publicitat activa.
Recomanació 1/2017, sobre la publicació de les agendes dels responsables públics.
Resolució 0035/2017. Estima la reclamació interposada contra la denegació de la sol·licitud d’accés a la

adjudicades pel Ministeri de Foment entre l’any 2008 i el moment en què es formula la sol·licitud. El
CTBG considera que no es tracta d’una reelaboració, ja que es tracta de dades que estan disponibles i que
coincideixen amb les que gestiona l’òrgan de contractació.
. Desestima la reclamació interposada contra la denegació de la sol·licitud d’accés a la

l’entitat adjudicadora, l’objecte del contracte, el tipus de tramitació, el pressupost base de licitació, la data
d’adjudicació, el nom de l’adjudicatari o contractista i l’import de l’adjudicació. El CTBG entén que concorre
la causa d’inadmissió prevista a l’article 18.1.  
informació històrica de la qual disposessin els diferents òrgans de contractació del Ministeri de Foment,
ja que en la data dels contractes no existien els instruments que servirien com a font de subministrament
d’informació, com la Plataforma de Contractació o el sistema de compra centralitzada.
Resolució 0102/2017. Estima parcialment la reclamació interposada contra la denegació de la sol·licitud
d’accés a la informació pública respecte a certs contractes adjudicats pel Ministeri de Defensa. El CTBG entén
que les factures o els albarans emesos per una empresa amb motiu d’un contracte no tenen la consideració
de secrets comercials.
. Estima la reclamació interposada contra la denegació de la sol·licitud d’accés a la
informació pública respecte a la llista de campanyes realitzades i el pressupost executat del Ministeri de
l’Interior i els seus organismes dependents durant els anys 2012, 2013, 2014 i 2015, desglossat per mitjans de
comunicació en els quals es va anunciar la campanya. EL CTBG entén que els imports rebuts per les agències
de mitjans i els mitjans de comunicació derivats de la prestació d’un servei contractat per l’Administració
pública no es poden considerar secret comercial, ja que són una dada que per imperatiu legal s’ha de fer
pública, sense que es pugui apreciar cap desavantatge comercial que pugui patir l’empresa en el cas que es
divulgui la informació sol·licitada. Així mateix, destaca que la informació sol·licitada afecta l’ús i el destí

  
comercials d’una determinada entitat privada, els quals tampoc han estat acreditats.
. Desestima la reclamació interposada contra la denegació de la sol·licitud d’accés a
la informació pública en relació amb l’acord comercial adoptat entre el consorci format per CAF i Alstom,
d’una banda, i Renfe, de l’altra, per tal que l’última unitat d’un total de 16 trens fossin substituïts per un
prototip de tren d’alta velocitat. L’objectiu era, per tant, realitzar una avaluació d’un projecte d’inversió
    

viatgers per a un servei concret. Segons indica el CTBG, la divulgació d’aquesta informació podia perjudicar
         
celebració de més contractes en un futur.
. Desestima la reclamació interposada contra la denegació de la sol·licitud d’accés a
la informació pública en relació amb l’Informe de transaccions de les societats anònimes esportives, amb

esportives estan obligades a dipositar aquest informe en el Consell Superior d’Esports. El CTBG considera

  
les seves funcions, aquesta informació no s’inclou en el registre públic que preveu la normativa aplicable, i
que obeeix a l’interès públic que el legislador va atorgar a la informació que aquest conté. Addicionalment,
el CTBG també té en compte que es tracta d’informació relativa a societats anònimes, és a dir, societats
Irene Araguàs Galcerà
Dossier sobre la lluita contra la corrupció des de l’Administració pública
Revista Catalana de Dret Públic, núm. 60, 2020 244
mercantils de capital social privat, que es troba dividit en accions i integrat per les aportacions dels socis, per
  ès que no
contribueix a sotmetre a l’escrutini l’acció dels responsables públics, a conèixer com es prenen les decisions
públiques, a com s’administren els fons públics ni amb quins criteris actuen les institucions públiques.
Resolució 0455/2018. Desestima la reclamació interposada contra la denegació de la sol·licitud d’accés a la
informació pública en relació amb la totalitat dels documents referents al contracte signat el febrer de 2014
entre la Direcció General d’Armament i Material del Ministeri de Defensa i Expal per a la comercialització
a l’exterior de certa munició d’artilleria, el qual implica pagaments per drets de propietat intel·lectual
al Ministeri de Defensa. El CTBG exposa que la informació sol·licitada no fa referència únicament als
ingressos del Ministeri pels drets derivats d’un contracte de compravenda d’armament, ni tampoc al mateix
text del contracte, sinó que inclou documents que permeten al Ministeri calcular els drets esmentats, declarats

. Desestima la reclamació contra la denegació de la sol·licitud d’accés a la informació

En concret, la sol·
participar la cònjuge del president i l’import total de les despeses ocasionades per la cònjuge. Segons exposa
el CTBG, són les reunions mantingudes en l’exercici del càrrec del responsable públic i, per tant, vinculades
    
publicitat que no arribaria, per tant, a la cònjuge que l’acompanya. En relació amb les despeses, el CTBG
assenyala que no es sol·liciten les despeses totals ocasionades pel viatge del president del Govern (que tenen
caràcter públic), sinó les ocasiones únicament per la seva cònjuge, despeses que l’Administració diu que no

seva totalitat, criteri compartit pel CTBG.
Resolució 0488/2018. S’estima parcialment la reclamació contra la denegació de la sol·licitud d’accés en
relació amb la despesa desglossada d’un viatge del president del Govern i sol·licita que s’hi incorporin
partides com la despesa de combustible, les dietes del president i dels seus acompanyants, personal de
tripulació i seguretat, el cost per obrir l’aeroport de Castelló, etc. El CTBG exposa que les despeses de
viatges dels membres del Govern constitueixen informació de caràcter econòmic i es nodreixen de partides
pressupostàries establertes als pressupostos generals de l’Estat, ja que són diners públics i la seva administració
i destí han de ser coneguts per la ciutadania. El CTBG destaca que només quan l’acció dels responsables
polítics és sotmesa a escrutini, quan els ciutadans poden conèixer com es prenen les decisions que els afecten,
com s’administren els fons públics o amb quins criteris actuen les nostres institucions públiques, es pot parlar
de l’inici d’un procés en el qual els poders públics comencen a respondre a una societat que és crítica, exigent
i que demanda la participació dels poders públics.
b) Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP)
       
govern, preveu que les resolucions expresses o presumptes en matèria d’accés a la informació pública i, si
escau, les que resolguin el recurs de reposició, poden ésser objecte de reclamació gratuïta i voluntària davant
la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública, encarregada de vetllar pel compliment i
les garanties del dret d’accés a la informació pública que regula aquest títol.
A l’empara d’aquest precepte, la Comissió dicta actes i acords de caràcter tecnicojurídic com els dictàmens,
que resolen consultes de caràcter general, i les resolucions, en resposta a les al·legacions que se li dirigeixen.

del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic
espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de
2014, que estableixen que es pot ometre la publicació de determinades dades relatives a la celebració d’un
contracte quan es consideri que la seva divulgació pot causar un perjudici a determinades matèries, com els
interessos comercials legítims de les empreses públiques o privades, o quan es tracti de contractes secrets,
previ l’informe de l’òrgan competent en matèria de transparència i dret d’accés.
Irene Araguàs Galcerà
Dossier sobre la lluita contra la corrupció des de l’Administració pública
Revista Catalana de Dret Públic, núm. 60, 2020 245
. Consulta general sobre accés als comptes de societats mercantils
de capital majoritàriament privat que gestionen concessions de serveis públics i el règim jurídic que se’ls
aplica.
. Consulta general sobre l’accés dels i de les electes locals de
l’oposició als expedients del Ple i de la Junta de Govern i al registre d’entrades i sortides.
 . Consulta general sobre l’accés dels membres del Parlament
a informació d’operacions de l’Institut Català de Finances afectada pel deure de reserva imposat per la
legislació bancària i altres límits a l’accés.
    . Consulta general sobre la publicació de la documentació dels
pressupostos municipals.
Dictamen 2/2017, de 26 de maig de 2017. Consulta general sobre accés dels i de les electes locals als
expedients.
Dictamen 7/2016, de 30 de novembre de 2016. Consulta general sobre accés de les persones interessades a
la informació continguda en un procediment administratiu en tràmit o obert.
Dictamen 6/2016, de 26 d’octubre de 2016. Consulta general sobre entrada en vigor i referència temporal de
les obligacions de publicitat activa i necessitat d’elaborar la informació sol·licitada.
Informe 2/2020, de 14 de febrer, en relació amb l’omissió de l’anunci de formalització d’un contracte de
l’Ajuntament de Lloret de Mar.
Informe 1/2020, de 10 de gener, en relació amb l’omissió del preu en l’anunci de formalització d’un contracte
del Consorci Sanitari de Terrassa.
     . La GAIP assenyala les diferències entre consultes i sol·licituds
d’informació. El fet que la informació no sigui redactada (és a dir, no sigui un document) en el moment
            
informació no existeixi, i cal tenir en compte que, a diferència del plantejament tradicional de la legislació
  
també a la informació, que és un concepte més ampli, més aviat assimilable a “coneixement”. Allò que
determina que una sol·licitud d’informació pública sigui en realitat una consulta i, en conseqüència, afectada
d’inadmissibilitat, no és el fet que la informació demanada requereixi la seva redacció expressa, perquè no
existeix de forma documentada preexistent a la sol·licitud, sinó que materialment tingui per objecte una
consulta o un informe, en comptes de mera informació.
. La GAIP assenyala que el canvi de format d’accés previst per l’article
36.2.   Si bé el possible
motiu de canvi de format de l’article 36.2.) LTAIPBG no està condicionat a una capacitat real de la persona
sol·licitant per obtenir informació dels dispositius electrònics, si s’acredités que aquesta capacitat és inexistent

dret d’accés. En consideració a un criteri bàsic de proporcionalitat, vulneraria el dret d’accés a la informació


serveis públics (o evitar una càrrega excessiva de tasques d’aquests serveis), en les circumstàncies personals
           
sol·licitada (i, a més, formalment estimada).
Resolució 054/2020, de 31 de gener. La GAIP assenyala que el dret d’accés comprèn les factures de les
despeses realitzades pels grups polítics municipals, però no les dels partits polítics. Segons el que exposa,
els partits polítics no són subjectes obligats per la llei en relació amb el dret d’accés a la informació pública


Irene Araguàs Galcerà
Dossier sobre la lluita contra la corrupció des de l’Administració pública
Revista Catalana de Dret Públic, núm. 60, 2020 246
  
mateixa Llei poden tenir per objecte informació en poder dels partits polítics, que queda exclosa de l’exercici
del dret d’accés tant des del punt de vista subjectiu (els partits polítics no estan obligats a aportar la informació
per satisfer el dret d’accés) com objectiu (només és informació pública la informació relativa a l’activitat i

Resolució 042/2020, de 16 de gener    
d’electe local de la persona reclamant no és un obstacle per a l’admissió a tràmit de les reclamacions
formulades davant la GAIP.
. La GAIP estima la reclamació formulada contra la denegació d’accés
a la informació relativa a un pla especial urbanístic pendent d’aprovació. Segons indica, el secret professional
    
urbanística, que es concreta en el fet que mentre durin aquestes tasques no poden intervenir en treballs
                

coneixement privilegiat que té tant el personal públic com el contractat per l’Administració de les previsions


amb els altres propietaris o competidors en el negoci immobiliari (per exemple, tramitar llicències abans de
  



    

dels usos que s’hi permetran (per exemple, els relacionats amb l’activitat de càmping i amb l’aparcament de
caravanes, autocaravanes i remolcs tenda previstos en el pla d’ordenació urbanística municipal).

o sancions d’infraccions administratives no opera un cop resolt l’expedient, i només té sentit que sigui aplicat
mentre els procediments d’investigació o sanció estan oberts, ja que la difusió de la informació que els
   
 
ser l’aplicació del límit, que protegeix, precisament, la seva tramitació.
3 Grups d’interès
3.1 Normativa

, relatiu al Registre de
transparència sobre organitzacions i persones que treballen per compte propi que participen en l’elaboració i
aplicació de les polítiques de la Unió Europea.
Decisió de la Comissió, de 25 de novembre de 2014, relativa a la publicació d’informació sobre les reunions
celebrades entre directors generals de la Comissió i organitzacions o persones que treballen per compte propi.
Decisió de la Comissió, de 25 de novembre de 2014, relativa a la publicació d’informació sobre les reunions
celebrades entre membres de la Comissió i organitzacions o persones que treballen per compte propi.

   ,

Irene Araguàs Galcerà
Dossier sobre la lluita contra la corrupció des de l’Administració pública
Revista Catalana de Dret Públic, núm. 60, 2020 247
, pel qual s’aprova el Codi de conducta
dels senyors diputats.

Catalunya va ser pionera en la regulació dels grups d’interès i va dedicar a aquesta qüestió el títol VI (art. 45
a 53) de la , de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Aquestes previsions han estat desenvolupades per la normativa següent:
Decret 171/2015, de 28 de juliol, sobre el Registre de grups d’interès de l’Administració de la Generalitat i
del seu sector públic.
Resolució JUS/2104/2015, de 21 de setembre, per la qual s’aproven els models de formularis electrònics de
sol·licituds d’inscripció/esmenes de la inscripció de grups d’interès davant el Registre de grups d’interès de
l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic.
Acord GOV/82/2016, de 21 de juny, pel qual s’aprova el Codi de conducta dels alts càrrecs i personal
directiu de l’Administració de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic, i altres mesures en matèria
de transparència, grups d’interès i ètica pública.
Decret llei 1/2017, de 14 de febrer, pel qual es crea i regula el Registre de grups d’interès de Catalunya.
Acord de la Mesa del Parlament de Catalunya, de 28 de juliol de 2015, pel qual s’aproven les normes
d’organització del Registre de grups d’interès.
     
adoptat normes reguladores de l’activitat de .
És el cas de la Llei 25/2018, de 10 de desembre, reguladora dels grups d’interès a la Comunitat Valenciana,
dedicada completament a aquesta qüestió.
Així mateix, ja hem assenyalat que moltes normes autonòmiques en matèria de transparència i bon govern i
de prevenció de la corrupció, a les quals ja hem fet referència, també regulen aquest fenomen.
En aquest sentit, la Llei 4/2016, de 15 de desembre, de transparència i bon govern de Castella-la Manxa,
dedica als grups d’interès el capítol IV del títol III; la Llei 5/2017, d’1 de juny, d’integritat i ètica pública
d’Aragó, conté en el seu capítol VI el règim dels lobbys; la Llei foral 5/2018, de 17 de maig, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern, aborda la regulació dels grups d’interès en el títol IV; la Llei
8/2018, de 14 de setembre, de transparència, bon govern i grups d’interès d’Astúries, regula aquesta matèria
en el títol III, i la , de transparència i de participació de la Comunitat de Madrid,
en el capítol II del títol IV preveu la creació d’un registre de transparència.

Álvarez Vélez, María Isabel, i De Montalvo Jääskeläinen, Federico. (2014). Los  en el marco de la
,
, 353-375.
Araguàs Galcerà, Irene. (2016). La regulación de los lobbies: hacia la consecución de la transparencia y
el control de las actividades desarrolladas por grupos de interés. 
, 
La intervención de los grupos de interés en la elaboración de disposiciones
generales. , 
Barlett Castellà, Enric R., i Vèrnia Trillo, Sílvia. (2015). La regulació del Registre de grups d’interès a la

, 
Irene Araguàs Galcerà
Dossier sobre la lluita contra la corrupció des de l’Administració pública
Revista Catalana de Dret Públic, núm. 60, 2020 248
Bermúdez Sánchez, Javier   
() en España. , (número sobre la transparència i la lluita contra la
corrupció).
Bernadí Gil, Xavier, i Cerrillo Martínez, Agustí. (2017). Transparència, integritat i grups d’interès. Deu
,
, 1-22.
Betancor, Andrés. (2016). Puertas giratorias: regulación y control. Dins Manuel Villoria Mendieta, José
María Gimeno Feliú i Julio César Tejedor Bielsa (dir.),  
 (p. 157-184). Barcelona: Atelier.
Castellani, Ana. (2018). Lobbies y puertas giratorias: los riesgos de la captura de la decisión pública. 
, , 48-61.
Fernández González, José Luis. (2012).       
. Barcelona: PPU, Promociones y Publicaciones Universitarias, SA.
  
 (3a ed.). Chicago: American Bar Association.
  
European Union. , 
Ponce Solé, Juli. (2015).       
. Cizur Menor: Aranzadi.
       
. València: Tirant lo Blanch.
Revuelta Iglesias, Ana. (2016). La regulación de los grupos de interés como instrumento de prevención de
la corrupción. Dins Manuel Villoria Mendieta, José María Gimeno Feliú i Julio César Tejedor Bielsa
(dir.), 
Ridao, Joan. (2017). . València:
Tirant lo Blanch.
. Madrid: CEPC.

Consell d’Europa. (2013).       

.
OCDE. (2013). .
          
.
Transparency International (2015). El .
Transparency International. (2014). Una evaluación del  en España. Análisis y propuestas.

 Tribunal General de la Unió Europea, Sala Cinquena, Sentència de 12 de maig de 2010 (cas EMC
Development AB contra Comissió Europea). El Tribunal valida la creació d’un comitè tècnic en el qual
      
Irene Araguàs Galcerà
Dossier sobre la lluita contra la corrupció des de l’Administració pública
Revista Catalana de Dret Públic, núm. 60, 2020 249

   


el procés de decisió.
 Tribunal Suprem (Sala Contenciosa Administrativa, Secció 1a), interlocutòria de 2 de juliol de 2018,
recurs 832/2018, ponent: José María del Riego Valledor. El Tribunal admet a tràmit el recurs de cassació
preparat contra la Sentència dictada per la Secció Sisena de la Sala Contenciosa Administrativa de

el boicot a una empresa cotonera, es planteja que les reunions entre l’Administració i diferents empreses
         

per aquest motiu el Tribunal Suprem admet a tràmit el recurs de cassació.
 Tribunal Suprem (Sala Penal, Secció 1a), Sentència núm. 476/2016, de 2 de juny, recurs 1288/2015,
ponent: Alberto Jorge Barreiro. En el marc d’un procediment en el qual dos exalcaldes de Ciempozuelos
(Madrid) i diversos constructors estaven acusats de nombrosos delictes relacionats amb l’exercici de
la funció pública, el Tribunal s’havia de pronunciar respecte a la falsedat, o no, d’un contracte que
havia desenvolupar una empresa consultora l’objecte del qual era “una gestión encauzada a conseguir
mediante la redacción de documentos una transformación de suelo rústico en urbano con ocasión de la
elaboración del plan de urbanismo de Ciempozuelos”. Segons indica el Tribunal, l’activitat objecte del
contracte pot ser la pròpia de lobby, que no ha d’arribar necessàriament a tenir la condició de delictiva
o bé desembocar en una sèrie de sobrepreus i comissions il·legals que obren les portes al sistema penal,
però que, en el cas analitzat per la Sentència, no es troba recollit en el contracte.
 Tribunal Suprem (Sala Civil, Secció 1a),    
Francisco Javier Arroyo Fiestas         
nostre ordenament jurídic sobre el lobby no impedeix que s’utilitzin categories contractuals similars a
l’analitzada en el supòsit de fet, sense que es pugui declarar, per aquest motiu, que l’activitat de 
sigui  il·lícita, havent de valorar en cada cas la conducta projectada contractualment i l’exercici


 Tribunal Superior de Justícia de Cataluña (Sala Contenciosa Administrativa, Secció 3a), Sentència núm.
    . El Tribunal desestima el
recurs contenciós administratiu presentat per l’entitat Equip Arete, SL, contra l’acord del conseller de

general metropolità en relació amb la regulació dels habitatges d’ús turístic al municipis de Badalona. En
concret, resulta d
al paper del “lobby hoteler” en l’elaboració i l’aprovació de l’instrument de planejament impugnat, el
qual persegueix restringir l’activitat d’allotjament en habitatges turístics com a incentiu perquè a la ciutat
s’estableixin empreses hoteleres de categoria i eliminar l’oferta de serveis d’allotjament turístic que
competeixen amb aquestes empreses.
 Tribunal Superior de Justícia de Madrid (Sala Contenciosa Administrativa, Secció 2a), Sentència núm.
453/2017, de 14 juny, recurs 240/2017, ponent: José Ramon Chulvi Montaner. El Tribunal reconeix
la legitimació activa de l’associació ACOM (Acción y Comunicación sobre el Oriente Medio) per a
la impugnació d’un acord de l’Ajuntament de Rivas Vaciamadrid en virtut del qual s’adheria a una
campanya contra l’apartheid israelià. El Tribunal declara que, tenint en compte que els demandants són
“un grupo de presión, o como se conoce en el mundo anglosajón, un lobby, que representa los intereses
del Estado de Israel”, és clar que l’associació es pot veure afectada de ple per les restriccions de l’acord
plenari en entrar dins l’àmbit subjectiu previst en el referit acord.
Irene Araguàs Galcerà
Dossier sobre la lluita contra la corrupció des de l’Administració pública
Revista Catalana de Dret Públic, núm. 60, 2020 250

4.1 Normativa

Decisió de la Comissió, de 31 de gener de 2018, relativa a un codi de conducta dels membres de la Comissió
Europea.
Decisió del Parlament Europeu, de 28 de setembre de 2005, sobre l’adopció de l’Estatut dels diputats del
Parlament Europeu.
Codi de Conducta del Parlament Europeu (2017).

ègim electoral general (art. 155 a 160).
, reguladora de l’exercici de l’alt càrrec de l’Administració general de l’Estat.
Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de
l’empleat públic.
, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.
, d’incompatibilitats en el sector públic.
, pel qual s’aprova el Reglament de règim disciplinari dels funcionaris
de l’Administració de l’Estat.
Text refós del Reglament del Senat
Text refós del Reglament del Congrés dels Diputats
, pel qual s’aprova el Codi de conducta
dels senyors diputats.
,

          
          
orgànica del règim electoral general.
, pel qual s’aproven
normes en matèria de registre d’interessos.
Criteris d’aplicació de la normativa sobre incompatibilitats dels senadors

Llei 13/2005, de 27 de desembre, del règim d’incompatibilitats d’alts càrrecs al servei de la Generalitat.
   , pel qual s’aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de
determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.
, de 27 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de règim disciplinari de la funció pública de
la Generalitat de Catalunya.
Irene Araguàs Galcerà
Dossier sobre la lluita contra la corrupció des de l’Administració pública
Revista Catalana de Dret Públic, núm. 60, 2020 251

Arribas Reyes, Esteban. (2016). Pactos de integridad: tres décadas de experiencias en Europa como ejemplo
para su implementación en España. , .
Bassols Coma, Martín. (2015). Buen gobierno, ética pública y altos cargos.  
,, 27-60.
Carro Fernández-Valmayor, José Luis. (2010). Ética pública y normativa administrativa.  
, 
Campos Acuña, María Concepción. (2015). Códigos éticos y buen gobierno local en la Ley de Transparencia.
 , 72-87.
Cerrillo Martínez, Agustí. (2017). 
la Administración General del Estado. Un breve análisis de la Ley 3/2015, de 30 de marzo. 
, 

i directius de les corporacions locals. Dins Ramon Jordi Moles Plaza (dir.), 
. Barcelona: Associació Catalana de Municipis i Comarques.
Delgado-Iribarren García-Campero, Manuel. (2018). Artículo 70. Dins Luis María Cazorla Prieto (dir.) i
Alberto Palomar Olmeda (coord.),    . Cizur Menor:
Aranzadi.
Fernández Ramos, Severiano, i Pérez Monguió, José María. (2012). 
. Cizur Menor: Aranzadi.
Fuertes López, Mercedes. (2014). La necesidad de un procedimiento para combatir el fraude (A propósito
      , ,

Gallardo Castillo, María Jesús. (2015).   . Cizur Menor:
Aranzadi.
  infracciones en materia de gestión económico-presupuestaria de la
   
Aproximación al ordenamiento jurídico autonómico.  y León, .
Marina Jalvo, Belén. (2015). . Cizur Menor: Aranzadi.
Jiménez Asensio, Rafael. (2017). Códigos de conducta en las Administraciones Públicas: algunas experiencias.
, 
  
3/2015. , 3.
       
, , 85-118.
Osca Fuertes, Bernardo. (2014). Aproximación al régimen disciplinario aplicable a alcaldes y concejales
   
buen gobierno. 



Irene Araguàs Galcerà
Dossier sobre la lluita contra la corrupció des de l’Administració pública
Revista Catalana de Dret Públic, núm. 60, 2020 252
            

Prieto Romero, Cayetano. (2011). Medidas de transparencia y ética pública: los códigos éticos de conducta
o de buen gobierno. , 315-347.
 El régimen de incompatibilidades de los parlamentarios. Dins 
     
Corts Valencianes.
Rodríguez Duque, Fernando. (2018). Las incompatibilidades de los concejales en régimen de dedicación
exclusiva.           
, , 48-57.
              
,
Santolaya Machetti, Pablo. (2008). Artículo 70.1: La inegibilidad e incompatibilidad electoral. Dins Miguel
Rodríguez Piñero y Bravo Ferrer i María Emilia Casas Baamonde (dir.), 

            .
Barcelona: EAPC - Marcial Pons.
Teijero Lillo, Marí            
Transparencia estatal. , (número sobre la transparència i la lluita contra la
corrupció).
Villoria Mendieta, Manuel. (2014). Transparencia e integridad en los servicios públicos.   
,  (número sobre l’aposta per allò públic), 38-40.

Consell d’Estat. (2014). Dictamen 1435/2013, del Consell d’Estat, relatiu a l’Avantprojecte de llei reguladora
de l’exercici de l’alt càrrec de l’Administració general de l’Estat.

      
sector públic de Catalunya.
     Elaborar un codi de conducta. Orientacions per a institucions
públiques.
El registre d’interessos a Catalunya. Mesures per a l’optimització dels
registres d’activitats i els registres de béns patrimonials.
Parlament Europeu. (2017).             


 Tribunal General de la Unió Europea (Sala Primera). Sentència de 28 de febrer de 2018 (cas Vakakis
kai Synergates - Symvouloi gia Agrotiki Anaptixi AE Meleton contra Comissió Europea). La Sentència
            
supervisió en un procediment de licitació per part del poder adjudicador i en el qual la demandant ja
  
licitadores apareixia com a autor del document que contenia els termes de referència del procediment de
licitació.
Irene Araguàs Galcerà
Dossier sobre la lluita contra la corrupció des de l’Administració pública
Revista Catalana de Dret Públic, núm. 60, 2020 253
 Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea (Sala Cinquena),   
(assumpte C-583/13)       
implica el risc que el poder adjudicador es deixi guiar per consideracions alienes al contracte en qüestió
i que es doni preferència a un licitador per aquest fet, i destaca l’obligació del poder adjudicador de
           
detectar-los i posar-hi remei.
 Tribunal Suprem (Sala Contenciosa Administrativa, Secció 3a), Sentència núm. 1467/2017, de 28
de setembre de 2017, recurs 4861/2016, ponent: José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat. El Tribunal
desestima el recurs interposat contra l’Acord del Consell de Ministres que imposava una sanció de

membres del Govern i els alts càrrecs de l’Administració general de l’Estat, la seva publicació en el
, així com la prohibició de ser nomenada per ocupar un càrrec durant un període
de cinc anys. La sancionada havia desenvolupat el càrrec de consellera a la Comissió del Mercat de les
Telecomunicacions i, des que va cessar, percebia la compensació econòmica mensual que li corresponia
         
en aquest període es duia a terme una activitat incompatible amb la compensació esmentada, ja que
es prestaven serveis professionals, de forma remunerada, a una empresa de tecnologia de la qual era
cofundadora.
 Tribunal Suprem, (Sala Contenciosa Administrativa, Secció 3a), Sentència de 21 d’octubre de 2014,
   . El Tribunal coneix de la impugnació de l’Acord del

              
d’incompatibilitats. Tal com consta a la Sentència, la sancionada no es va abstenir en les sessions de
la Comissió de Contractació en relació amb diversos assumptes en què estava interessada l’empresa
          
      
prevista a la normativa d’incompatibilitats, si bé rebaixa la sanció tenint en compte que la resolució va
augmentar la sanció recollida a la proposta de resolució sense donar audiència a la interessada.
 Tribunal Superior de Justícia d’Astúries (Sala Contenciosa Administrativa, Secció 1a). Sentència núm.
   
la resolució que exclou un dels licitadors del contracte del servei de creativitat i pla de mitjans per a la
realització del Dia d’Astúries i l’acte d’entrega de medalles d’Astúries 2018 pel fet que concorre una
        
  
que la mesura d’exclusió era l’única factible, ja que l’objecte del contracte és substancialment idèntic
a contractes realitzats els anys precedents (2013 a 2015), en l’elaboració i l’adjudicació dels quals
havia tingut una intervenció directa un dels dos únics socis de l’empresa com a responsable de l’àrea
de Comunicació i Coordinació de la Presidència del Municipi d’Astúries. Aquesta circumstància, tal
com exposa el Tribunal, comporta que l’empresa parteixi d’una situació d’avantatge respecte a altres
competidors, en la mesura que, havent intervingut directament en els termes de les contractacions
precedents, era perfectament coneixedor de les necessitats i les exigències administratives que s’havien
de satisfer.
 Tribunal Superior de Justícia de Madrid (Sala Contenciosa Administrativa, Secció 3a). Sentència d’11
. Admet la legitimació d’una societat
mercantil que, juntament amb l’Ajuntament de Madrid, integra una empresa mixta de serveis funeraris
per impugnar de manera autònoma una decisió de l’Ajuntament que perjudica els seus interessos, atenent

Irene Araguàs Galcerà
Dossier sobre la lluita contra la corrupció des de l’Administració pública
Revista Catalana de Dret Públic, núm. 60, 2020 254
5 Control institucional i ciutadà
5.1 Normativa
5.1.1 Control institucional

, del Tribunal de Comptes.
, del Defensor del Poble.
Llei 3/2013, de 4 de juny
Reial decret 873/2014, de 10 d’octubre 
qual es desplega l’estructura orgànica bàsica del Ministeri de l’Interior, en virtut del qual es crea el Centre
d’Intel·ligència per a la Lluita contra el Terrorisme i la Delinqüència Organitzada (CITCO).

Llei 14/2008, de 5 de novembre
Llei 8/2010, de 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes.
, de l’estatut de la funció interventora.
, del Síndic de Greuges.

corrupció. Es poden citar les següents:
Llei 11/2016, de 28 de novembre, de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la
Comunitat Valenciana.

Balears.
Llei foral 7/2018, de 17 de maig

5.1.2 Control ciutadà i protecció del denunciant
La regulació del control ciutadà i la protecció del denunciant () és un fenomen relativament
recent i en el qual, a dia d’avui, hi ha diverses iniciatives en curs. Tenint en compte aquestes circumstàncies,
en aquest apartat hem optat per fer referència tant a la normativa vigent com a la normativa en tràmit.

Normativa europea:
         , relativa a la
protecció de les persones que informin sobre infraccions del dret de la Unió.
, relatiu a la protecció
de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i

Normativa estatal:
Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
Irene Araguàs Galcerà
Dossier sobre la lluita contra la corrupció des de l’Administració pública
Revista Catalana de Dret Públic, núm. 60, 2020 255
Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei

, pel qual s’aprova l’Estatut de l’Agència de Protecció de Dades.
Normativa autonòmica:
Llei 32/2010, d’1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
 

Fora de Catalunya, s’han aprovat diverses normes en l’àmbit autonòmic que es refereixen a la protecció dels
denunciants. Són vigents les normes següents:
Llei 2/2016, d’11 de novembre, de la Comunitat de Castella i Lleó, per la qual es regulen les activitats per
donar curs a les informacions que rebi l’Administració autonòmica sobre fets relacionats amb delictes contra
l’Administració pública i es restableixen les garanties dels informants.
Llei foral 7/2018, de 17 de maig

Llei 11/2016, de 28 de novembre, de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la
Comunitat Valenciana, que preveu l’Estatut de la persona denunciant a l’article 14.

Balears. Aquesta norma recull el protocol d’actuació per garantir la protecció dels denunciants a l’article 14.
Així mateix, cal assenyalar que la Llei 5/2017, d’1 de juny, d’integritat i ètica públiques d’Aragó, dedica
la secció 3 del capítol V a l’Estatut del denunciant, mentre que la Llei 8/2018, de 14 de setembre, de
transparència, bon govern i grups d’interès d’Astúries, es refereix a les denúncies en el títol IV.

Parlament de Catalunya. Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l’àmbit competencial de
la Generalitat.
Parlament de Catalunya. Proposició de llei de lluita contra la corrupció i de protecció dels denunciants.
Parlament de Cantàbria. Proposició de llei de protecció integral dels denunciants de corrupció.
Parlament del País Basc. Proposició de llei relativa a la protecció a les persones que alertin d’infraccions
legals, abusos de dret i males pràctiques contra el bé comú a Euskadi.
Andalusia. 
andalusa contra el frau i la protecció de les persones denunciants.
Assemblea Regional de Múrcia. Proposició de llei de govern obert i lluita contra la corrupció de la Regió de
Múrcia, la qual dedica el seu títol VIII a la protecció del denunciant.

            
whistleblowing intentions among external auditors. , (1), 10-23.

, .
   í
, , 43-51.
Irene Araguàs Galcerà
Dossier sobre la lluita contra la corrupció des de l’Administració pública
Revista Catalana de Dret Públic, núm. 60, 2020 256

, .
Benítez Palma, Enrique. (2017). La convivencia entre los órganos de control externo (OCEx) y las agencias
autonómicas de prevención y lucha contra la corrupción. , 
Benítez Palma, Enrique. (2018). El control externo y el  (canales de denuncia). 
, , 11-42.

al delator.           
, , 122-
De Sousa, Luis. (2010). Anti-corruption agencies: between empowerment and irrelevance. 
, , 5-22.
  o canales de denuncia: la garganta profunda de las
empresas. , .
  
ante el derecho de acceso a la información pública. 
, , 56-74.
García Blanco, María José. (2018).           Órganos
. Madrid: Dykinson.
García Moreno, Beatriz. (2014).  como forma de prevención de la corrupción en la
           
: prevención de la corrupción en administraciones públicas y partidos políticos (p. 43-60).
Ciudad Real: UCLM.
García Moreno, Beatriz. (2015).      
Martín (dir.),  (p. 206-230). València: Tirant lo Blanch.
   La protección del denunciante: regulación autonómica y propuestas de
futuro. , , 126-151.
Gimeno Bevià, Jordi. (2018). De falciani a birkenfeld: la evolución del delator en un cazarrecompensas.
Aspectos procesales e incidencia frente a las personas jurídicas ( vs. ).
, .
Los denunciantes como instrumento de lucha contra la corrupción:
a propósito de la denuncia administrativa en las leyes “anticorrupción”. ,
(número sobre la transparncia i la lluita contra la corrupci.
Guichot, Emilio. (2017). El acceso de los representantes políticos a la información y la nueva normativa sobre
transparencia y acceso a la información pública. En especial, la posibilidad de presentar reclamaciones
ante las Autoridades de transparencia. ,
, 27-48.
Guichot, Emilio. (2018). El acceso a los datos referidos a expedientes sancionadores o disciplinarios a la luz
de la normativa sobre protección de datos. , 6.

el Derecho Público. , .
Pellicer García, José Luis. (2017).  
público: ética, transparencia y  , .
Irene Araguàs Galcerà
Dossier sobre la lluita contra la corrupció des de l’Administració pública
Revista Catalana de Dret Públic, núm. 60, 2020 257
             
 
Pérez Triviño, José Luis. (2018). . , 
Ponce Solé, Juli. (2017). Las Agencias anticorrupción. Una propuesta de lista de comprobación en la calidad
de su diseño normativo. , .
Ragués i Vallès, Ramón. (2006).         
como estrategia político-criminal. , .
Sendín García, Miguel Ángel. (2014). El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. 
, .
   Aproximación al sistema de “whistleblowing”. Un nuevo desafío para la
Administración pública española. , .

Agència Espanyola de Protecció de Dades. (2007).    
.
Comissió Europea. (2017). 
Comissió Europea. (2017).         
.

.
Defensor del Poble Europeu. (2015). Decision of the European Ombudsman on internal rules concerning
disclosure in the public interest (“whistleblowing”).
Parlament Europeu (2017). 
.
Parlament Europeu (2017).           

.
Parlament Europeu (2017). Resolució del Parlament Europeu, de 24 d’octubre de 2017, sobre les mesures

.
Supervisor Europeu de Protecció de Dades. (2015). 
.
Transparency International. (2015). 
Tribunal de Comptes Europeu (ECA). (2014). 
.
.
Irene Araguàs Galcerà
Dossier sobre la lluita contra la corrupció des de l’Administració pública
Revista Catalana de Dret Públic, núm. 60, 2020 258
6 La perspectiva penal: delictes vinculats a la corrupció
6.1 Normativa
6.1.1 Normativa general
Directiva 2014/42/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 3 d’abril de 2014, sobre l’embargament i el
decomís dels instruments i els productes del delicte a la Unió Europea.


les penes.
Llei 23/2014, de 20 de novembre, de reconeixement mutu de resolucions penals a la Unió Europea.
Reial decret, de 14 de setembre de 1882, pel qual s’aprova la Llei d’enjudiciament criminal.
     
conformitat amb la Directiva 2014/42/UE.
6.1.2 Prevenció del blanqueig de capitals

Directiva (UE) 2018/843, del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de maig de 2018, per la qual es
         

i 2013/36/UE.
Directiva (UE) 2018/822, del Consell, de 25 de maig de 2018  
allò referit a l’intercanvi automàtic i obligatori d’informació en l’  en relació amb els
mecanismes transfronterers subjectes a comunicació d’informació.
, relativa a la prevenció
        
  úm. 648/2012 del Parlament Europeu i del Consell, i es deroguen la
Directiva 2005/60/CE del Parlament Europeu i del Consell i la Directiva 2006/70/CE de la Comissió.
Reglament (UE) 2015/847, del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de maig de 2015, relatiu a la informació
que acompanya les transferències de fons i pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 1781/2006.
, pel qual es completa la Directiva




Llei 10/2010, de 28 d’abril
, sobre règim jurídic dels moviments de capitals i les transaccions econòmiques
amb l’exterior i sobre determinades mesures de prevenció del blanqueig de capitals.
Reial decret 304/2014, de 5 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 10/2010, de 28 d’abril, de

Ordre ECC/2402/2015, d’11 de novembre, per la qual es crea l’Òrgan Centralitzat de Prevenció del blanqueig

Mobles.
Irene Araguàs Galcerà
Dossier sobre la lluita contra la corrupció des de l’Administració pública
Revista Catalana de Dret Públic, núm. 60, 2020 259
, reguladora del compliment de determinades obligacions dels notaris
en l’àmbit de la prevenció del blanqueig de capitals.
     
desembre, sobre determinades mesures de prevenció del blanqueig de capitals, aprovat pel Reial decret

comunicació establerts per prevenir el blanqueig de capitals.
, reguladora de la declaració de moviments de mitjans de pagament en l’àmbit
de la prevenció del blanqueig de capitals.

Alarcón Sotomayor     
penal y Derecho administrativo sancionador. , , 135-167.
Bacigalupo, Silvina, i Lizcano Álvarez, Jesús. (2013).      
. Madrid: Eurosocial.
Bajo Fernández, Miguel, i Bacigalupo, Silvina. (2000).  pública. Madrid: Centro
de Estudios Ramón Areces.
Baño León, José María. (2015). Crimen y ladrillo: la tortuosa relación entre derecho penal y derecho
urbanístico. , , 6-12.

Fernández (coord.), 
Bauzá Martorell, Felio J. (2014). El acto administrativo: entre la validez y el delito.  
, , 217-251.


Capdeferro Villagrasa, Ó pública. Análisis desde el
derecho administrativo y el derecho penal. , 
Carmona Salgado, Concepción. (2013). Tratamiento penal de la ordenación del territorio y el urbanismo tras
la reforma de 2010. Fracaso del control preventivo administrativo y corrupción urbanística. 
, .
Castro Cuenca, Carlos Guillermo. (2018). Derecho penal y lucha contra la corrupción en el siglo XXI.
Dins Paula Ramírez Barbosa (dir.),   
. Bogotà: Ed. Temis.
Castro Moreno, Abraham, Otero González, Pilar (dir.), i Garrocho Salcedo, Ana María (coord). (2017).
. Madrid:
Dykinson.
Córdoba Roda, Juan, i Tornos Mas, Joaquín. (2014). El indulto y el control judicial de su concesión. 
,  
De la Cuesta Arzamendi, José Luis. (2013). La corrupción ante el Derecho y la Justicia.  
, 
García Arán, Mercedes (dir.). (2014). . Val ència: Tirant lo
Blanch.
Irene Araguàs Galcerà
Dossier sobre la lluita contra la corrupció des de l’Administració pública
Revista Catalana de Dret Públic, núm. 60, 2020 260
Gómez Rivero, María del Carmen, i Barrero Ortega, Abraham (dir.). (2017). 
. València: Tirant lo Blanch.
Gómez-Jara Díez, Carlos. (2013). La responsabilidad penal de las personas jurídicas en el ámbito público:
hacia los  programas “anti-corrupción” como exigencias legales de contratación pública.
Dins Mario Garcés Sanagustín i Alberto Palomar Olmeda (dir.), 
 (p. 1235-1251). Cizur Menor: Aranzadi.
Gutiérrez Pérez, Elena. (2018). Corrupción pública:     
como herramienta de prevención de riesgos penales. , (25), 104-143.
Luzón Cánovas, Alejandro. (2015). Instrumentos para la investigación de la corrupción. Estudios sobre el
Anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial y sobre la corrupción en el ámbito público. Dins
 (p. 235-255). Sant Sebastià: Universidad de Deusto.
Maroto Calatayud, Manuel. (2015). Financiación ilegal de partidos políticos. Dins Gonzalo Quintero Olivares
(dir.),  (p. 755-768). Cizur Menor: Aranzadi.
Matallín Evangelio, Ángela (dir.). (2018).      . València:
Tirant lo Blanch.
Moral García, Antonio. (2016). 
, (2), 43-75.

en la lucha contra la corrupción). , , 73-101.
     
, .
, , 18-35.
Queralt Jiménez, Joan J. (2016). Aspectos penales de la corrupción pública. Dins Víctor Lapuente (coord.),
        . Madrid:
Alianza Ensayo.
Queralt Jiménez, Joan J. (2016). “Public compliance” y corrupción: análisis conceptual y propuestas. 
, .
  
 Pública,  
inz-Cantero Caparró
Lorenzo Morillas Cueva (dir.), 

Sánchez Robert, María José. (2014). . Madrid:
Dykinson.
   
Pública y contra la Seguridad Social. , , 547-586.
Silva Sánchez, Jesús María. (2001). 
 (2a ed.). Madrid: Civitas.

González Cuéllar-Serrano, Eduardo Demetrio Crespo (dir.) i Juan Carlos Ortiz Pradillo (coord.),
  ó (p. 15-51). Madrid: Ediciones Jurídicas
Castillo de Luna.
Irene Araguàs Galcerà
Dossier sobre la lluita contra la corrupció des de l’Administració pública
Revista Catalana de Dret Públic, núm. 60, 2020 261

En els darrers anys, s’han donat a conèixer nombrosos casos de corrupció, alguns dels quals han estat molt
rellevants per la dimensió de les actuacions delictives comeses, les persones i els partits polítics implicats, i
les seves conseqüències jurídiques i polítiques.
En aquest apartat, fem referència a alguns dels casos més destacats.
Cas dels ERO: Audiència Provincial de Sevilla (Secció 1a), 
         
consideren que els fets declarats provats són constitutius d’un delicte continuat de prevaricació de l’article
404 del Codi penal i que els fets són igualment constitutius d’un delicte de malversació de cabals públics de
l’article 432 del Codi penal, en la redacció vigent durant el període jutjat.
Cas GürtelSentència núm. 20/2018, de 17 de maig de 2018.
     è   


que els acusats van cometre delictes d’associació il·lícita, frau a l’Administració pública, suborn (actiu i
passiu), falsedat en document mercantil, malversació de cabals públics, prevaricació, blanqueig de capitals,
            
processal intentada.

activitats molt concretes posteriors, en relació amb l’estructura de l’organització liderada per Francisco
Correa i desplegada en determinats territoris governats pel Partit Popular.
La Sala jutja els fets atribuïts al Grup Correa a la localitat malaguenya d’Estepona, als municipis madrilenys
de Majadahonda (2001 a 2005) i Pozuelo (2003 a 2005), el municipi de Madrid (2002), la Comunitat de
Madrid (2004 a 2008) i la Comunitat de Castella i Lleó (2002 i 2003).
El tribunal considera acreditat que, durant aquests anys, entre el Grup Correa i el Partit Popular es va teixir
en aquests territoris una estructura de col·laboració estable i consistent en prestació de múltiples i continuats
serveis relatius a viatges, organització d’esdeveniments, dins de l’activitat normal del referit partit polític.
 
través de mecanismes de manipulació de la contractació pública central, autonòmica i local a través de la

els procediments de presa de decisió en la contractació pública de determinats ens i organismes públics que
dirigien o controlaven directament a través de terceres persones.
Cas OsasunaSentència núm. 111/2020, de 23 d’abril de 2020.
És la primera sentència dictada a Espanya que condemna pel delicte de corrupció esportiva. L’Audiència entén
que ha quedat provat que els condemnats, membres en aquella època de la Junta Directiva del Club Atlètic
Osasuna, van acordar subornar dos exjugadors del Real Betis per tal d’alterar els resultats de la competició
esportiva pagant un total de 650.000 euros per incentivar la seva victòria davant el Reial Valladolid en la
jornada 37 de la temporada 2013-2014, així com per deixar-se guanyar en el partit que els va enfrontar contra
l’Osasuna en la jornada 38.
Les penes imposades per delictes d’apropiació indeguda, falsedat en document mercantil, falsedat comptable
i corrupció esportiva oscil·len entre el total de 8 anys i 8 mesos de presó que s’imposen a Ángel M. V. —
exgerent del club—, la d’1 any de presó a què es condemna els futbolistes Antonio A. i Xabier T. pel delicte

delicte de falsedat documental.
Irene Araguàs Galcerà
Dossier sobre la lluita contra la corrupció des de l’Administració pública
Revista Catalana de Dret Públic, núm. 60, 2020 262
Cas Palau: Tribunal Suprem (Sala Penal),    , que resol el
recurs de cassació interposat contra la 
de desembre de 2017.
Les sentències es pronuncien sobre les responsabilitats penals i les responsabilitats civils directes i subsidiàries
     
ública en
relació amb la gestió del Palau de la Música Catalana a través de tres de les quatre entitats que formen la
seva estructura, i en la màxima responsabilitat han estat els principals encausats Fèlix Millet, Jordi Montull
i Gemma Montull Mir.
Segons consta a les sentències judicials, l’entramat posat en marxa per aquests tres processats va permetre
           

el pagament de comissions a una formació política —Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)—,
el pagament de factures per serveis no prestats, la presentació de rebuts per pagaments no corresponents,



   
qui va ser màxim responsable del Palau de la Música Catalana —F. M.—, i la de 7 anys i 6 mesos de presó
         
més, que tots dos hauran de tornar 23 milions d’euros a les estructures del Palau (el Consorci, la Fundació i

          

         

de les costes en funció del nombre de delictes objecte d’acusació i la responsabilitat civil derivada dels


Cas Palma Arena: Sentència de l’Audiència Provincial (Secció 1a), núm. 70/2017, de 16 d’octubre. La

del Govern balear Jaume Matas per un delicte continuat de prevaricació a la pena de 8 anys d’inhabilitació
per a ocupació o càrrec públic i l’exdirector general d’Esports José Luis Ballester per un delicte continuat de
prevaricació a la pena de 4 anys d’inhabilitació per a ocupació o càrrec públic. El tribunal els absol del delicte
de frau a l’Administració de què estaven acusats. Aquestes dues peces del cas Palma Arena giren a l’entorn
de la contractació dels arquitectes del velòdrom.
Els magistrats consideren que els fets provats són constitutius d’un delicte continuat de prevaricació previst i
penat a l’article 404 del Codi penal, que castiga amb la pena d’inhabilitació especial per a ocupació o càrrec
públic de 7 a 10 anys l’autoritat o el funcionari públic que, sabent-ne la injustícia, dicti una resolució arbitrària


d’innocència dels dos acusats.
      
delicte de l’article 436, en no desprendre-se’n l’existència d’un mecanisme orquestrat pels acusats per


    
Per això, els magistrats conclouen que no poden tenir per desvirtuat el dret a la presumpció d’innocència a
Irene Araguàs Galcerà
Dossier sobre la lluita contra la corrupció des de l’Administració pública
Revista Catalana de Dret Públic, núm. 60, 2020 263
l’efecte d’imposar una condemna penal als acusats, sens perjudici de les responsabilitats que, si és el cas, es
poguessin declarar en l’àmbit administratiu.
Operació Pretòria.

, en el qual s’han jutjat il·lícites actuacions en operacions urbanístiques desenvolupades
             
Badalona, així com els guanys que els acusats van ingressar en els seus patrimonis directament o bé a través
d’intermediaris o testaferros.

falsedat documental i blanqueig de capitals. En la Sentència es detallen les penes i els delictes pels quals ha
estat condemnat cada acusat.
La resolució acorda el comís dels guanys il·lícits obtinguts en les tres operacions urbanístiques jutjades —
      
comís de les donacions rebudes per Bartomeu Muñoz —1.144.724,55 euros— i dels guanys il·lícits que van

A tots els acusats se’ls aplica l’atenuant simple de dilacions indegudes atenent a la durada del procediment,

que consta de seixanta toms d’actuacions, vuit toms de documental i vint-i-un toms de comissions rogatòries
internacionals. Així mateix, inclou dos toms de traduccions i una extensa documentació que, un cop analitzada
i digitalitzada, va donar lloc a cent trenta-set toms addicionals. A més, el rotlle de sala està format per cinc
toms i sis toms addicionals de documentació.
   àrea metropolitana de la província
de Barcelona, a les localitats de Santa Coloma de Gramenet, Sant Andreu de Llavaneres i Badalona, els
condemnats van participar en diverses operacions urbanístiques que, en lloc d’afavorir l’interès públic,
buscaven l’obtenció d’elevats rendiments econòmics per a promotors i inversors particulars, i propiciar

als seus patrimonis, de forma directa i també a través d’intermediaris, testaferros o societats administrades o
controlades, de fet, per ells mateixos.
Operació Púnica: Tribunal Suprem (Sala Penal),       . El

Granados i el guàrdia civil José Manuel R. T., i a 1 any i 6 mesos l’agent en excedència d’aquest cos José
  que va originar un greu dany a la


per funcionari públic, en el cas de Granados i José Luis C. V.
Els fets es remunten al mes de setembre de 2014, en el qual, dins de la investigació per delictes de corrupció
de l’, l’agent José Manuel R. T. va rebre l’ordre de col·locar a la localitat madrilenya de
            
setembre, durant les festes de Valdemoro, l’agent va alertar Granados que la UCO estava actuant a Pinto i
que vigilava la seu d’Éboli, on es trobava el despatx de David M. Un dia després, Granados, en una conversa
telefònica amb David M., va informar-lo del que havia passat i va avisar-lo dels seguiments policials, el qual
ho va entendre com “una advertència”.
En la Sentència, la Sala rebutja que s’hagi violat la presumpció d’innocència dels condemnats i explica que
   

Irene Araguàs Galcerà
Dossier sobre la lluita contra la corrupció des de l’Administració pública
Revista Catalana de Dret Públic, núm. 60, 2020 264
7 Miscel·lània de recursos a la xarxa i articles de divulgació
Ajuntament de Barcelona. Bústia ètica i de bon govern.
APRI (Associació de Professionals de les Relacions Institucionals).
CEMCORD (Comissió d’Estudi de les Mesures de Lluita contra la Corrupció per a la Regeneració
Democràtica del Parlament de Catalunya).
CGPJ (Consell General del Poder Judicial). Base de dades sobre processos per corrupció.
CIS. Indicador dels principals problemes a Espanya.
. Registre de grups d’interès.
Consulta pública sobre un registre obligatori de grups d’interès a la Unió Europea.
EPAC (European Partners against Corruption).
EPACA (Associació Europea de Consultoria en Afers Institucionals).
FAT F (Financial Action Task Force).
Fiscalia General de l’Estat
GRECO (Group of States against Corruption / Grup d’Estats contra la Corrupció).

OBCP (Observatori de Contractació Pública).
OIReScon
SEAP (Societat de Professionals d’Afers Europeus).
SEPBLAC (Servei Executiu de la Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries).
Unió Europea. Registre de transparència de les activitats desenvolupades per grups d’interès.
Transparency International España. Índex de percepció de la corrupció.
UDEF (Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Comissaria General de Policia Judicial).
. Objectius de desenvolupament sostenible. Agenda 2030.
Blanes, Miguel Ángel. (17 de novembre de 2017). 
Sector Público.
Candamio Qué és y como se regula un  o
. .
Chaves, José R. (10 de maig de 2018).   
.
Chaves, José R. (14 de desembre de 2016). 
.
Radiografía de la contratación pública: Sí, el procedimiento importa [apunt

Lizcano 

Irene Araguàs Galcerà
Dossier sobre la lluita contra la corrupció des de l’Administració pública
Revista Catalana de Dret Públic, núm. 60, 2020 265
 González, Alejandro. (28 d’abril de 2015). .
A més transparència en la contractació, menys corrupció
 (blog de la ).

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR