decret 214 2002 generalitat catalunya

14712 resultados para decret 214 2002 generalitat catalunya

 • Decreto n.º 0214
 • Extinción de la comunidad de gananciales
  ... 2002\387Pte. Excmo. Sr. D. IGNACIO SIERRA GIL DE LA ... , EJ 2; 160/1998, de 14 de julio, EJ 4, y 214/2000, de 18 de septiembre, EJ 5, por todas) ... Ley de Enjuiciamiento Civil, Edit., Generalitat de Catalunya, Centre d’Estudis Juridics y ...
 • Las viviendas turísticas y su encaje jurídico
  ... 2002/4861 de Comisión de las Comunidades Europeas ... que recabe la tasa turística ( Décret 2015-482 , de 27 de abril de aplicación de ... de inmuebles en los que pueda desarrollarse 214 ... Ejemplo de esta zonificación es la ... ículo 15 del Decreto 159/2012, de la Generalitat de Catalunya cuando, dentro de las competencias ...
 • Dossier sobre l'Administració pública i la cura de les persones

  Aquest dossier recull una sèrie de recursos relatius a les principals polítiques, mesures i accions socials dutes a terme (o camí de dur-se a terme) per part de l'Administració abans o arran de la COVID-19 a fi d'atendre les necessitats de la ciutadania en general o de certs col·lectius en particular, sobretot d'aquells que es troben en situacions especialment fràgils i/o en risc d'exclusió...

  ... Campus Catalunya. Av. Catalunya, 35. 43002 Tarragona ... Reial decret 615/2007, d’11 de maig , pel qual es regula la ... Conflictes de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat, en relació amb el Decret llei 37/2020, ... Decret 179/2002, de 17 de desembre , de desenvolupament de ... 62, 2021 214 ...
 • El interés casacional civil: revisión crítica y Smart Justice

  El presente trabajo es el fruto de un profundo análisis histórico, normativo, doctrinal y jurisprudencial en torno al recurso de casación civil con ocasión de las reformas que ha sufrido en los últimos años. Se suscita la reflexión en torno al modelo casacional actual, en el que el interés casacional –cuyas raíces ahondan en el denominado certiorari– tiene un indudable papel protagonista como...

  ... Revista ... Jurídica de Catalunya ... 2001, núm. 4, p. 196 ... 4 VICENTE ... au législateur» , y éste emitía un « décret declaratoire» , en virtud del cual se decidía ... 1ª Edición. Madrid: Civitas, 2002, p. 141 ... JUSTICIA AÑO 2022 Núm. 2 ... cit., pp. 214 y ss ... 106 Esta es la interpretación que ... y los Servicios Penitenciarios de la Generalitat de Cataluña. Este programa se utiliza para ...
 • Dossier sobre l'impacte de la crisi econòmica en l'Administració pública

  Aquest dossier recull una selecció de recursos de diferent abast útils per a l’estudi de l’impacte de la darrera crisi econòmica en les administracions públiques. A partir d’una perspectiva eminentment juridicoadministrativa, la selecció s’ha realitzat sense pretensió d’exhaustivitat, amb la voluntat d’incloure el màxim nombre d’enfocaments possible, atenent fonamentalment a fonts estatals i...

  ... a) Sistema financer ... • Reial decret llei 5/2008, de 3 d’octubre , pel qual ... la qual es modifiquen la Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les qualificacions i de la ... 56, 2018 214 ... Ricard Gracia Retortillo Dossier sobre ... mesures legislatives adoptades per la Generalitat han estat presidides pel context de priorització ... ós de la Llei de caixes d’estalvis de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 1/2008, d’11 de ...
 • L'ús distintiu de la majúscula en llengua catalana: anàlisi d'un corpus de fonts convencionals aplicable a la redacció juridicoadministrativa

  La llengua catalana disposa d’un corpus important d’obres sobre convencions gràfiques. La recerca s’ha centrat en el buidatge de fonts que contenen convencions relatives a l’ús de les majúscules, convencions susceptibles d’ésser emprades en l’àmbit de la redacció juridicoadministrativa. Les fonts analitzades estan en molts casos relacionades directament amb aquest tipus de redacció, però s’han...

  ... en allò que Duarte, Alsina & Sibina (2002: 11) anomenen «tecnolecte de ... aquest cas a l’Administració de la Generalitat de Catalunya i considerat com a text de ... regulades per dos decrets de 1981: el Decret 189/1981, de 2 de juliol, que estableix les ... Triadú & Franquesa (2010: 214-228) distingeixen entre tractaments propis de ...
 • Los juristas catalanes en la redacción del estatut de 1932
  ... debate sobre las competencias de la Generalitat. 2.6. El orden público y las finanzas.—3 ... , 1991; Balcells, 1992 y 2010; Caminal, 2002; Clavero, 1982; Fusi, 2000; González Casanova, ... proyecto de Estatuto de Autonomía de Catalunya (el llamado Estatut de Nuria, agosto de 1931) ... Al contrari, el decret del Govern provisional ... 11 Maspons, 1932b ... àcid gentilhome», en Revista de Catalunya , 214 (febrero), 11-24 ... Martín, S., 2011: El ...
 • Jurisprudencia ambiental en Catalunya (Primer semestre 2018)
  ... , en compliment del que disposa la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la ... l’article 3 de l’esmentat Reial decret 245/2005 no es troba en l’expedient: “ni una ... de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya per virtut de la qual, en ... ón el 29 de diciembre de 2014, en los autos 214/2011 ... L’abandonament incontrolat de ...
 • Jurisprudencia del Tribunal Supremo
  ... vehicular en el sistema educatiu de Catalunya, com a continuïtat del conlicte obert per la ... en la part dispositiva ordenava a la Generalitat adoptar les mesures precises per adaptar el model ... del TSJC que va avalar el precepte del Decret de la Generalitat 155/2010, que atribueix als ... no concorren els pressupòsits dels articles 214 i 215 LEC, ja que tant la part dispositiva com la ... codi de conducta (regulat per Ordre PRE 361/2002, de desplegament del títol IV del Reglament de ...
 • El régimen disciplinario
  ... 810/2002 Granada, Andalucía (Sala de lo ... las disposiciones normativas de la Generalitat de Cataluña (véase el artículo 29.3.e del ... Función Pública de la Generalitat de Catalunya" , no se caracteriza por su claridad, cuando tendr\xC3" ... , Sentencia 324/2014, dictada en el Recurso 214 ...
 • Crònica legislativa de Catalunya. Any 2019

  La crònica constata que durant l’any 2019 el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya no publica cap disposició normativa de rang legal d’incidència en dret lingüístic. Sí que es publica, en canvi, un ampli catàleg de disposicions normatives de rang reglamentari, adreçades primordialment a promoure el procés de normalització lingüística a Catalunya. S’analitzen succintament aquestes...

  ... l’any 2019 el Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya no publica cap disposició ... la seva estructura orgànica aprovada pel Decret 164/2019, de 16 de juliol. 7 Com a competent en ... - Ordre PRE/214/2019, de 9 de desembre, per la qual s’aproven ... , de modiicació de l’annex del Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del ...
 • Bibliografía
  ... y la cláusula codicilar», La Llei de Catalunya i Balears, T. II, 1993, pp. 744-750 ... 6, 2002, pp. 113-131 ... AMAT LLARI, Eulalia, «Los ... CAMPS I ARBOIX, Joaquím, El decret de Nova Planta , Rafael Dalmau, Barcelona, 1963 ... 214-216 ... — «Artículo 423-9», en AAVV, ... testament, Departament de Justícia, Generalitat de Catalunya, Barcelona, 2000 ... — ...
 • Bon govern, dret a una bona administració i prevenció de la corrupció
  ... de les administracions públiques de Catalunya, que en el seu article 22 recull explícitament ... decret" 1083/2009, de 3 de juliol, que va establir la mem\xC3" ... i transparència administrativa (Generalitat de Catalunya, 2005), producte dels treballs ... no podem estar-hi més d’acord (Villoria, 2002, 184) ... En aquest àmbit, els exemples ... © Editorial UOC 214 Transparència, accés a la informació i bon ...
 • Configuración de la expropiación temporal de viviendas
  ... Por su parte, el art. 160 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística ... ·legis d’Administradors de Finques de Catalunya, 76, 2008, p. 63, sobre la cédula de ... Véanse al respecto el Décret n.° 2008-1484 du 22 décembre 2008 relatif aux ... la vivienda sino cuando esté autorizado 214 por el arrendador, de acuerdo con el art. 23.1 ... , los del personal inspector de la Generalitat de Cataluña, los de los entes locales y, ...
 • La memòria justificativa en el control judicial de la discrecionalitat administrativa del planejament urbanístic

  La memòria justificativa és un document en el qual el planificador urbanístic argumenta les raons per les quals ha decidit donar una determinada configuració a l’ordenació d’un territori. Es tracta d’un element que ha de formar part de la majoria d’instruments de planejament des de finals del segle XIX ençà, encara que no ha estat fins la dècada del 1970 que, amb una importància creixent, la...

  ... Advocacia per la Universitat Oberta de Catalunya, m_p_portella@hotmail.com ... L’autor vol ... • DOGC: Diari Oficial de la Generalitat" de Catalunya ... • FJ: fonament/s jurídic/s. \xE2" ... 22238-22274) ... • TRLS 2008: Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual ... 37 garcía De enterría, 1992, pàg. 213-214 ... 38 sánchez Blanco, 1978, pàg. 466-469 ... 75 STS, 3a, 25.07.2002 [RJ\2002\7484], FJ 5 ... 76 STS, 3a, ...
 • Online-offline. Las garantías para el acceso a internet y para la desconexión, bloqueo, filtrado y otras restricciones de la red y sus contenidos

  Internet es un nuevo paradigma y su acceso ha pasado a ser una necesidad esencial humana que debe estar garantizada como derecho humano y con protección constitucional iusfundamental. Este derecho de acceso a internet va tomando forma a partir esencialmente de las libertades informativas. El análisis intenta construir y conformar las muy variadas garantías de muy diversa naturaleza que se van...

  ... la Estancia de investigación ayuda Generalitat (AEST/2019/013) ... 2 Prontamente en España, ... 2002 se reconoció el acceso universal en la UE ... el alcance del acceso universal (Considerando 214) y se reconoce que el acceso «ha adquirido una ... que el Consell de l’Audiovisual de Catalunya – CAC (autoridad según su regulación, ... (2019), «El Decret llei 14/2019 i la mordassa digital – Andrés ...
 • Fuentes
  ... 1/2003, del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre ... 214, de 7 de septiembre de 1978) ... — Real ... prestados por la Terminal de Catalunya, S. A. U., en la instalación del Muelle del Prat ... ón de la entidad Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya ( DOGC núm. 29, de 10 de octubre ... 362 FUENTES ... — Decret 308/2006, de 25 de juliol, d’aprovació dels ...
 • Servicios sociales y cooperación con las confesiones religiosas
  ... Generalitat la competencia exclusiva en materia de entidades ... 383 Vid. Decret 326/2011, de 26 d’abril, de reestructuració ... Colaboración entre la Generalitat de Catalunya y el Consell Islàmic i Cultural de Catalunya ... J.A., La perspectiva intercultural, cit., p. 214 ... 399 ... Religiosos de Barcelona, en el periodo 2002-2018 pasase de tener 375 centros de culto a tener ...
 • Las infraestructuras ferroviarias en España y su administración
  ... 112, de 10 de mayo de 2013); 214/2013, de 19 de diciembre, FJ 3.º ( BOE núm ... la competencia exclusiva de la Generalitat de Cataluña sobre puertos, aeropuertos, ... ón: Ferrocarrils de la Gene-ralitat de Catalunya (Cataluña); Euskal Trenbide Sarea /Red ... 3546, de 4 de enero de 2002; BOE núm. 21, de 24 de enero de 2002) ... Ferroviàries de Catalunya, aprovats pel Decret 308/2006, de 25 de juliol, i se’n disposa la ...
 • Títols d'adquisió i extinció exclusius del dret de propietat: accessió, ocupació i abandonament
  ... El Codi civil de Catalunya regula l’accessió en la secció primera del ... 214 J ESÚS G ÓMEZ I J OAN -P AU P RAT ... Per la seva banda, el decret" del Govern de la Generalitat 78/2002, de 5 de mar\xC3" ...
 • Els governs locals intermedis i la seva projecció metropolitana

  En aquest article s’analitza l’evolució dels governs locals intermedis estructurats segons el model napoleònic, i es posa de manifest la recent ruptura dels seus elements definidors en alguns països del sud d’Europa. En el cas d’Espanya i de Catalunya es posen de manifest els efectes perversos que han tingut els intents de reformulació profunda del sistema així com les possibilitats de reforma...

  ... En el cas d’Espanya i de Catalunya es posen de manifest els efectes perversos que ... Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya (2005-2014). Departament de Dret ... a la França revolucionària, per decret de 4 d’agost de 1789. I així ha estat també a ... 15 ... La STC 214/1989, de 21 de desembre, indica que el dit ... La Recomanació del Consell d’Europa 121 (2002), sobre la democràcia local i regional a ...
 • Els governs locals intermedis i la seva projecció metropolitana

  En aquest article s’analitza l’evolució dels governs locals intermedis estructurats segons el model napoleònic, i es posa de manifest la recent ruptura dels seus elements definidors en alguns països del sud d’Europa. En el cas d’Espanya i de Catalunya es posen de manifest els efectes perversos que han tingut els intents de reformulació profunda del sistema així com les possibilitats de reforma...

  ... En el cas d’Espanya i de Catalunya es posen de manifest els efectes perversos que ... Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya (2005-2014). Departament de Dret ... a la França revolucionària, per decret de 4 d’agost de 1789. I així ha estat també a ... 15 ... La STC 214/1989, de 21 de desembre, indica que el dit ... La Recomanació del Consell d’Europa 121 (2002), sobre la democràcia local i regional a ...
 • L'assessorament lingüístic en la redacció de les lleis: garantia de qualitat

  El 2013 la Direcció General de Traducció de la Comissió Europea va encarregar un estudi a la Universitat de Torí sobre el control de qualitat dels textos d’administracions públiques i organismes internacionals, específicament de les lleis i altres documents públics, amb l’objectiu de tenir una perspectiva de les millors pràctiques pel que fa al control de qualitat en el procediment de redacció...

  ... lleis i altres normes al Parlament de Catalunya, i es proposen mesures per a impulsar ... 64. 3 Íd., p. 214. 4 Íd., p. 209. 5 House of Commons, Public ... Termcat, que depèn de la Generalitat de Catalunya, i l’Institut d’Estudis Catalans ... Centro Virtual Cervantes. Esletra I , 2002 ...
 • La importancia de la determinación de los límites territoriales
  ... , sino que basta la voluntad de fusión 214 ... Pese a este desiderátum legal, entre ... de integrar las diputaciones en la Generalitat por razones históricas, la sentencia del ... durante 134 años, hasta el 1 de enero de 2002, fecha en que fue sustituida por el euro ... del Institut Cartogràic y Geològic de Catalunya (por el artículo 152 de la Ley catalana 2/2014, ...
 • La enfermedad mental desde una perspectiva jurídico-histórica
  ... (A propósito de la STS de 20 de noviembre de 2002)», ADC, 2004, pp. 775-825, esp. p. 779 ... 366 ... 23 C. 5,31,1 del año 214. Cfr. Inst. 1,23,2: «El emperador Antonino, ... des de la Baixa Edat Mitjana fins al Decret de Nova Planta (Continuació)», Revista ... , Barcelona, Departament de Justícia, Generalitat de Catalunya, 2.ª ed. facsimilar, 2010, con ...

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR