Els governs locals intermedis i la seva projecció metropolitana

AutorTomàs Font Llovet
CargoTomàs Font i Llovet, catedràtic de dret administratiu a la Universitat de Barcelona. Entre altres responsabilitats, ha exercit de president de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya (2005-2014). Departament de Dret Administratiu, Dret Processal i Dret Financer i Tributari, av. Diagonal, 684, 08034 Barcelona. tfont@ub.edu.
Páginas32-50
ELS GOVERNS LOCALS INTERMEDIS I LA SEVA PROJECCIÓ METROPOLITANA
Tomàs Font i Llovet*
Resum
En aquest article s’analitza l’evolució dels governs locals intermedis estructurats segons el model napoleònic, i es posa

               

veguerials
Paraules clau: Govern local; província; vegueria; àrea metropolitana; comarca
INTERMEDIATE LOCAL GOVERNMENTS AND THEIR METROPOLITAN PROJECTION
Abstract
This article analyses the evolution of intermediate local governments structured according to the Napoleonic model,

and Catalonia, it shows the perverse effects that the attempts to drastically reformulate the system have had, as well



           
   


Citació recomanadaRevista Catalana
de Dret Públic
Tomàs Font i Llovet
Els governs locals intermedis i la seva projecció metropolitana
Revista Catalana de Dret Públic, núm. 57, 2018 33
Sumari



           
metropolitana













Tomàs Font i Llovet
Els governs locals intermedis i la seva projecció metropolitana
Revista Catalana de Dret Públic, núm. 57, 2018 34
1 L’evolució del govern local intermedi en el règim constitucional
      
estats membres del Consell d’Europa, on ofereixen un nivell important de responsabilitat dels representants
electes i constitueixen una part integral de l’estructura nacional de representació política i organització

1.1 El model napoleònic
Tots els sistemes d’organització territorial de l’estat sorgits de l’empremta napoleònica es caracteritzen per
 Tota l’Europa
   
presenta aquest tipus d’articulació territorial que, pel que fa al nivell supramunicipal, es simbolitza en la
creació del départament

   incorporació que cristal·litza en la divisió provincial establerta pel


     



 Una característica de
 així com el fet que
      

Les primeres innovacions en el camp de l’organització del nivell supramunicipal de l’Administració local
es presentarien en ocasió d’afrontar el fenomen de les grans conurbacions urbanes, amb la creació de la

1.2 La inserció del nou nivell autonòmic
    
nova dinàmica de l’organització territorial de l’estat de les autonomies, va obrir la porta a una possibilitat
 




 
      

El nivel supramunicipal de gobierno local en Alemania
autonòmics i federals


    Historia de la Legislación de
Régimen Local
         Problemas
actuales del régimen local 
            
         


              

Tomàs Font i Llovet
Els governs locals intermedis i la seva projecció metropolitana
Revista Catalana de Dret Públic, núm. 57, 2018 35
tenen una administració pròpia en forma de cabildos  
de primer nivell

       







     
   la possibilitat de creació de
 comprensorio  

   
         





 


La implantació generalitzada d’aquesta nova institució supramunicipal, la comarca, recollida posteriorment


1.3 La “Nova Planta” de l’organització territorial a Catalunya: la tensió comarques-diputacions-
àrea metropolitana
 

           



                 
 
 
es lo cierto que si el poder público
ha de distribuirse entre más entes que los anteriormente existentes, cada uno de éstos ha de ver restringida lógicamente parte de
           
         
práctica
Rivista trimestrale di diritto pubblico
 
 
La comarca com a ens territorial


Tomàs Font i Llovet
Els governs locals intermedis i la seva projecció metropolitana
Revista Catalana de Dret Públic, núm. 57, 2018 36




 d’altra banda,
la naturalesa i la intensitat del propòsit legislatiu van propiciar que el Tribunal Constitucional establís una

   

               
  

           
              

  las diputaciones provinciales y los ayuntamientos
    


  
la limitació que la creació de la comarca no pugui impedir als municipis la prestació dels serveis mínims



                 
 
        de la Constitución
    








  
         

  
  
 La provincia en el sistema constitucional  

                  
         La
       


Cuadernos de derecho

                   La

Tomàs Font i Llovet
Els governs locals intermedis i la seva projecció metropolitana
Revista Catalana de Dret Públic, núm. 57, 2018 37
         

La introducció del nivell comarcal, amb la seva ambigüitat organitzativa, coincideix en el temps amb un altre




intermunicipal, que són de base voluntària però amb una progressiva incorporació de mecanismes de

      

                

              


   
              
       


d’una comunitat, la seva organització territorial, es va afrontar i resoldre sense el grau d’acord necessari
       

                   
           
la representativitat política feia prevaler desproporcionadament els municipis rurals i de menor dimensió,

  

   
La Disposición adicional cuarta





      
 

 obiter dicta    
    
    excusatio non petita que en res

Perspectives d’organització supramunicipal
Dret Públic       ,


d’, concretament el 



Tomàs Font i Llovet
Els governs locals intermedis i la seva projecció metropolitana
Revista Catalana de Dret Públic, núm. 57, 2018 38
La supressió de la Corporació Metropolitana de Barcelona i la seva reconversió en entitats funcionals seguia
    
         
     

              
       


    


        

1.4 Cap a la reconstrucció del sistema d’organització territorial
L’de Catalunya

        
        


      
           

      






   
territorial,        
        
  
    light  in extremis      
 
      
      

       
Derecho Privado y Constitución
   

       
          

           
        
autonómico
Tomàs Font i Llovet
Els governs locals intermedis i la seva projecció metropolitana
Revista Catalana de Dret Públic, núm. 57, 2018 39
locals supramunicipals es fonamenten en la voluntat de col·laboració i associació dels municipis i en el



 i que el consell de vegueria substitueix la diputació
            

 tot admetent la
 



 En aquest cas, des del punt de vista competencial, la

límits territorials, la composició i el mode d’elecció dels membres


         

2 L’impacte de la crisi econòmica i les reformes territorials


   
impulsades directament per la troika
2.1 La “venjança” de la província

      
estatal,           



    
               

    

,
              
       

 Revista Catalana de Dret Públic   
         




Revista Catalana de Dret Públic, 
  
Crisis económica y reforma del rgimen local
et
, , 

Tomàs Font i Llovet
Els governs locals intermedis i la seva projecció metropolitana
Revista Catalana de Dret Públic, núm. 57, 2018 40
             
             
   




             



  



      
    

         
    En
              
diputacions, els cabildos i els consells insulars i entitats equivalents, però no dins d’una lògica de reforma




    En aquesta ocasió, el legislador va renunciar a
efectuar una operació de cirurgia profunda en la planta municipal i, en canvi, va apostar per incrementar
          
          



          

Papers


 
, 
  
, 

propuestas electorales 
     ,
, 
  ,  
           
           

, 

Tomàs Font i Llovet
Els governs locals intermedis i la seva projecció metropolitana
Revista Catalana de Dret Públic, núm. 57, 2018 41

La legitimidad democrática indirecta con que cuenta


de las competencias provinciales     
       
          
 En qualsevol cas, el Tribunal Constitucional


2.2 Organització associativa supramunicipal i nivell òptim de prestació dels serveis
        




     
           




           
            En aquest sentit,
   

A això s’afegiria la possibilitat d’atribuir a les mancomunitats la totalitat de les potestats municipals previstes
      
        
             
Debe repararse, sin embargo, en que si bien las mancomunidades de municipios no son entidades locales

            
los municipios el derecho a asociarse en su doble vertiente de libertad de creación de mancomunidades y


                  
              
    

    

      
  óptimo de gestión

     

      La reforma del régimen local  

           

, , ,

Tomàs Font i Llovet
Els governs locals intermedis i la seva projecció metropolitana
Revista Catalana de Dret Públic, núm. 57, 2018 42

de las entidades locales a cooperar y asociarse con otras entidades locales
reconocido por la legislación básica el derecho de los municipios a





Malgrat les possibilitats enfortidores de l’associacionisme municipal obertes amb la llei de modernització



En qualsevol cas, sigui per via de determinació legal o per via associativa, aquest tipus de requeriments
               
         de manera que, segons quina sigui la solució
       en el

El nivell intermedi de govern local es debatria, així, entre la perspectiva de la supramunicipalitat o
intermunicipalitat i la perspectiva del govern ampli del territori anomenat 
3 La tensió a Europa: províncies i àrees metropolitanes
       


 
    




            
    


     
troika


     
, 

, 
   


, ,  
  
, , 
Tomàs Font i Llovet
Els governs locals intermedis i la seva projecció metropolitana
Revista Catalana de Dret Públic, núm. 57, 2018 43
              


3.1 Les reformes territorials a França

des métropoles        
            

             


       
           
          




         
     Llei NOTRe     

               



conseil de la métropole

els designats per anar al conseil de la métropole
conseil de la métropole
conseil constitutionnel


3.2 Les reformes territorials a Itàlia

Provincie, sulle unioni e fusioni di ComuniLlei Delrio
                
   

              
 
     

       
intermedios 
citat de Marcos Almeida , , 
, , 

, , 
Tomàs Font i Llovet
Els governs locals intermedis i la seva projecció metropolitana
Revista Catalana de Dret Públic, núm. 57, 2018 44



   

      

     
  Les fórmules previstes als estatuts de les


    substitueix la província en el seu àmbit

         



 






     



    


respecte de la comunitat afectada, que es compliria sempre que els càrrecs provincials siguin ocupats per


   
)
, , 
, , 
  
    
politici

Tomàs Font i Llovet
Els governs locals intermedis i la seva projecció metropolitana
Revista Catalana de Dret Públic, núm. 57, 2018 45
Les dues manifestacions de la Cort Constitucional italiana són àmpliament discutibles, tant respecte del
   com sobre la

           


  Delrio 
 com a alternatives a la província
establerta,         
     

       

    


                  

4 Perspectives actuals del nivell intermedi del govern local

que en tots dos casos es coincideix en uns elements que cal destacar, i que marquen les perspectives de
    

 

Constitucional, desarrollos estatutarios y gobiernos locales     

La
 
       

       


      
 
   
Cuadernos de Derecho Local
           
 Rivista italiana di diritto pubblico comunitario 


     





             
 , 
Documentación administrativa.

Tomàs Font i Llovet
Els governs locals intermedis i la seva projecció metropolitana
Revista Catalana de Dret Públic, núm. 57, 2018 46
4.1 Interiorització autonòmica del nivell intermedi de govern local

 

            

            
             


  


         
         
         

d’institucionalització de les àrees metropolitanes a tot el territori, que desenvoluparan les CA i els mateixos
governs locals implicats, amb indicació de terminis i models generals de possible adopció basats en grans

         
       


       ,

             
govern local en l’àmbit decisional de les CA,
kraise En aquest sentit, sí que queda clar que el nivell





Una possible operació per a superar la manca d’entusiasme de les CA per enfortir la institucionalització
del fet metropolità fora l’elevació de la seva mera previsió estatutària eventual a una previsió necessària

                   
             
Trayectorias y perspectivas

, 

     El nivel
supramunicipal de gobierno local en Alemania 
María   
    

, , 
      Tendencias metropolitanas en el
mundo
Tomàs Font i Llovet
Els governs locals intermedis i la seva projecció metropolitana
Revista Catalana de Dret Públic, núm. 57, 2018 47
4.2 L’asimetria i la diferenciació
        
             



       
   



     
   



     




     


    
               


             

adequar a aquesta realitat l’organització de les diputacions o dels consells insulars que continguin una àrea


   
  
    


     obiter dicta, que les previsions

al cual, a diferencia de la provincia, no existe previsión constitucional alguna que permita disponer de su
exist

       
          
         
          

Tomàs Font i Llovet
Els governs locals intermedis i la seva projecció metropolitana
Revista Catalana de Dret Públic, núm. 57, 2018 48
inalterats territorialment i organitzativament el municipi, la comarca, l’àrea metropolitana, la vegueria i la

        

     

   que
     

4.4 La qualitat democràtica i la transparència



                
 
         
              
          
        
             
 

En aquest sentit, l’elecció directa de l’òrgan representatiu del govern intermedi, llargament reclamada a

Però la dinàmica afavorida per la troika         



  
              


Lògicament, les opcions sobre la legitimació política del nivell intermedi de govern local van lligades
          


             


       



La planta del gobierno local
         
Manuel Cosculluela , , 
, 
Tomàs Font i Llovet
Els governs locals intermedis i la seva projecció metropolitana
Revista Catalana de Dret Públic, núm. 57, 2018 49






de govern i els d’administració, i separar les funcions d’orientació política i programació de les funcions



      
predisposició de mecanismes que facilitin la participació municipal en la presa de decisions, en la gestió dels

5 Conclusions
              

en els dos nivells, municipal i supramunicipal, aquest segon nivell de govern local intermedi concentra la
     


                 
províncies va provocar, per la seva naturalesa i intensitat, uns efectes perversos en tot el sistema local, en
la mesura que va propiciar l’adopció pel Tribunal Constitucional de la teoria de la garantia institucional de


             
               

             
   

En aquest context, una futura dinàmica de necessàries reformes institucionals, que podria arribar a la revisió
 


com al nivell intermedi de govern local, amb la determinació constitucional i estatutària de les seves

   
       


          

           
 

Tomàs Font i Llovet
Els governs locals intermedis i la seva projecció metropolitana
Revista Catalana de Dret Públic, núm. 57, 2018 50

d’aquelles que expressen un fet diferencial propi en la seva organització territorial, pel que fa a la seva
       


            
    



         

         


 
      
requereix una determinació correcta dels nivells òptims de gestió de cada servei, la qual cosa pot generar
 

com a àmbit de promoció de la matriu associativa municipal, i, per una altra banda, una estructura de govern


VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR