Llei de Mesures Fiscals i Administratives de Catalunya (Llei 31/2002, de 30 de desembre)

Publicado enDOGC
Ámbito TerritorialNormativa de Cataluña
RangoLey

Per sisena vegada consecutiva es presenta, conjuntament amb la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya, una llei de mesures fiscals i administratives que, en connexió amb el pressupost i complementant-ne algunes de les disposicions, constitueix l'instrument normatiu necessari per a aplicar determinades disposicions de la Llei de pressupostos, tant en l'àmbit fiscal com en altres sectors de l'activitat de la Generalitat.

Aquesta Llei s'estructura en dos títols; el primer és dedicat a les mesures fiscals i el segon, a les mesures administratives. En conjunt, la Llei conté un total de noranta-dos articles, als quals cal afegir les corresponents disposicions addicionals, transitòries, derogatòries i finals.

El títol I d'aquesta Llei inclou les mesures fiscals i és dividit en cinc capítols. Cal destacar, d'entrada, i pel que fa als tributs estatals cedits, que les normes d'aquesta Llei han estat dictades a l'empara de les competències assumides per la Generalitat en el marc del nou sistema de finançament i, concretament, en aplicació de la Llei de l'Estat 17/2002, de l'1 de juliol, del règim de cessió de tributs de l'Estat a la Generalitat de Catalunya i de fixació de l'abast i les condicions de la cessió.

El primer capítol recull diverses normes respecte als impostos directes. D'una banda, i quant a l'impost sobre la renda de les persones físiques, s'estableixen noves deduccions en el tram autonòmic de la quota: una deducció pel lloguer de l'habitatge habitual de famílies nombroses, de joves, d'aturats, de discapacitats i de vidus i vídues més grans de seixanta-cinc anys; una deducció per l'adquisició de l'habitatge habitual; una deducció pel pagament dels interessos de préstecs concedits per a l'estudi universitari de tercer cicle, i una deducció per la donació de quantitats a descendents per a l'adquisició de llur primer habitatge habitual.

També en el capítol I, per primer cop, s'aprova el mínim exempt aplicable als contribuents de Catalunya de l'impost sobre el patrimoni, i s'introdueix, a més, un mínim exempt incrementat (fins al doble del general), específic per als contribuents que pateixen una discapacitat en grau igual o superior al 65%.

Finalment, la secció tercera del capítol I inclou mesures en l'àmbit de l'impost sobre successions i donacions, de les quals destaquen, com a novetat, les següents: s'incrementen els imports de la reducció per parentiu corresponent al grup I (descendents menors de vint-i-un anys) i de la reducció per discapacitat del subjecte passiu en grau igual o superior al 65% (articles 4 i 5); s'aprova la tarifa que determina la quota íntegra de l'impost, una tarifa que comporta, respecte a l'exercici del 2002, una disminució lineal dels tipus de gravamen del 3%, i s'estableix una bonificació del 80% de la quota de l'impost per les donacions de fins a 18.000 euros a favor de descendents amb destinació específica a l'adquisició de llur primer habitatge habitual.

Quant als impostos indirectes, les mesures incloses en el capítol II afecten l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats. D'una banda, i quant a la modalitat de transmissions patrimonials oneroses, s'estableix un tipus reduït del 5% aplicable a l'adquisició de l'habitatge habitual per joves, i, de l'altra, es recondueix el tipus reduït del 2% per a les transmissions d'habitatges a favor de determinades empreses immobiliàries (aprovat per la Llei 25/1998, del 31 de desembre) a una bonificació del 70% de la quota, de manera que s'exerceix la competència normativa assumida en el marc del nou sistema de finançament per a crear bonificacions en la quota d'aquest impost; quant a la modalitat d'actes jurídics documentats, es modifica la quota gradual aplicable als documents notarials.

El capítol III recull dos preceptes relatius a la tributació del joc, pels quals es modifica la norma de meritament i el període impositiu de la taxa que grava les màquines escurabutxaques, que passa a ésser trimestral, i, consegüentment, es modifica l'import de les quotes fixes.

Les normes sobre tributs propis s'han agrupat dins el capítol IV, el qual es divideix en tres seccions. La secció primera, relativa a l'impost sobre grans establiments comercials, concreta el supòsit en què es perd la reducció de l'1% de la quota establerta per la domiciliació del pagament. La secció segona modifica els criteris de distribució dels ingressos provinents de l'impost sobre grans establiments comercials. La secció tercera recull, en primer terme, les modificacions establertes per la Llei 6/1999, del 12 de juliol, d'ordenació, gestió i tributació de l'aigua, entre les quals destaca, en relació amb el cànon de l'aigua, la supressió del paràmetre de contaminació "increment de temperatura (IT)", la modificació de coeficients que afecten el tipus aplicable als usos industrials i el desenvolupament del sistema de determinació de la quota aplicable als usos ramaders. D'altra banda, es preveu la possibilitat de pagament sense interessos dels imports en concepte d'increment de la tarifa de sanejament i del cànon d'infraestructura hidràulica recaptats per entitats subministradores i justificats com a impagats per aquestes amb posterioritat a l'1 de gener de 1999. Finalment, mitjançant aquesta Llei s'aclareix també la funció que ja tenen les entitats subministradores de col·laboració en la gestió i la recaptació del cànon de l'aigua, en nom i per compte de l'Agència Catalana de l'Aigua, i es garanteix la màxima transparència en la confecció de les factures.

La secció quarta d'aquest capítol IV està dedicada a les taxes que gestionen cada un dels departaments de la Generalitat. D'entre les taxes de nova creació, destaca la taxa per la formació de manipuladors d'aliments d'alt risc, la taxa pels permisos de caça major i menor de les reserves naturals nacionals de caça i reserves de caça, la taxa per l'ocupació de terrenys forestals que són propietat de la Generalitat de Catalunya i la taxa per la prestació de serveis per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari Català, la qual dóna lloc a la introducció en la Llei de taxes d'un nou títol corresponent al Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació. També es modifiquen altres taxes, pertanyents als departaments d'Ensenyament, d'Economia i Finances, de Sanitat i Seguretat Social, de Política Territorial i Obres Públiques, d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, i de Treball, Indústria, Comerç i Turisme.

El darrer capítol de mesures fiscals conté normes relatives a la gestió tributària: la secció primera introdueix normes que afecten determinades obligacions formals, algunes de circumscrites a l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i a l'impost sobre successions i donacions, i d'altres amb un abast més general, com la continguda en l'article 32 sobre la introducció de les noves tecnologies per a la presentació de documents i declaracions. La secció segona d'aquest capítol regula els acords de valoració prèvia vinculant a què es refereix l'article 9 de la Llei de l'Estat 1/1998, del 26 de febrer, de drets i garanties dels contribuents, en relació amb els dos impostos abans esmentats. Finalment, la secció tercera inclou un únic precepte, l'article 34, pel qual es determina la data inicial del còmput del termini de prescripció respecte a aquests mateixos impostos en el cas que el document hagi estat atorgat a l'estranger.

Completen el bloc de mesures fiscals dues disposicions addicionals. La primera autoritza el conseller o consellera d'Economia i Finances perquè, en el termini de sis mesos, a comptar a partir de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, elabori i aprovi els models de contracte per a l'arrendament de béns immobles. I la segona, amb la finalitat de donar publicitat i també, per tant, més seguretat jurídica als ciutadans, disposa que cadascun dels departaments ha de publicar, dins el primer trimestre del 2003, la relació de les taxes que gestiona amb indicació concreta de llurs respectives quotes.

El títol II d'aquesta Llei tracta les mesures administratives i es divideix en quatre capítols, referits, respectivament a finances i patrimoni, sector públic, personal i altres mesures.

En el primer capítol s'inclou una important mesura en matèria de contractació, amb la qual es pretén fomentar, dins el marc de la normativa actualment vigent, la contractació pública amb centres d'inserció laboral de disminuïts i amb entitats sense ànim de lucre que tinguin per finalitat la integració de persones amb risc d'exclusió social.

En el capítol II s'estableixen un conjunt de mesures de contingut patrimonial per tal d'agilitar el funcionament de determinats ens públics de la Generalitat, que en gran part són continuació de les ja iniciades per la Llei de mesures fiscals i administratives per a l'any 2002. En primer lloc, en relació amb l'Institut Català de Finances, s'adeqüen determinats preceptes de la norma reguladora per tal de concretar les competències dels nous òrgans que conformen aquest Institut, a la vegada que, d'acord amb les modificacions legals introduïdes en el text de la Llei de l'Estat 44/2002, del 22 de novembre, de mesures de reforma del sistema financer, que afecten directament ens com l'esmentat Institut, se n'amplia l'àmbit d'actuació. En segon lloc, s'estableix el règim comptable del que tradicionalment s'ha considerat administració institucional, és a dir, dels organismes autònoms comercials, industrials i financers i dels ens públics.

En tercer lloc, i dins el mateix àmbit de les mesures sobre el sector públic, destaca la creació de dos nous ens: d'una banda, l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques i Sanitàries, organisme autònom administratiu adscrit al departament competent en matèria de sanitat, i l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, entitat de dret públic que ajusta la seva activitat al dret privat i és adscrita al departament competent en matèria de relacions exteriors.

Altres mesures que afecten igualment el sector públic són les relatives a l'empresa Gestió d'Infraestructures, SA i a l'Institut Català d'Energia. Així mateix, s'inclou una mesura tendent a millorar els mecanismes de finançament de l'ens Infraestructures Ferroviàries de Catalunya.

Addicionalment, s'introdueixen regulacions puntuals respecte a l'Institut Català d'Energia -amb relació al seu règim d'ingressos-, del Centre d'Innovació i Desenvolupament Empresarials -el qual amplia el seu àmbit d'actuació-, i també del Centre de la Propietat Forestal, respecte al qual s'inclou una modificació que amplia i concreta el seu àmbit funcional, i també alguns aspectes orgànics i del règim de personal. Finalment, per a donar compliment al principi de reserva de llei, derivat de la Sentència 185/1995, del 14 de desembre, del Tribunal Constitucional, es regulen els preus públics que constitueixen prestacions patrimonials de caràcter públic de l'entitat Ports de la Generalitat.

El capítol III, relatiu a les mesures en matèria de personal, s'obre amb la creació d'una escala de tècnics d'administració de la hisenda de la Generalitat de Catalunya, que es planteja amb la voluntat explícita d'afavorir la professionalització i l'especialització dels funcionaris que hagin de dur a terme la direcció administrativa i la gestió de les finances públiques de la Generalitat. Com és preceptiu, aquesta Llei especifica les funcions, el sistema d'accés i estableix la plantilla d'aquesta nova escala dins el Cos Superior d'Administració de la Generalitat.

Així mateix, en l'àmbit del personal, s'estableixen determinades garanties retributives envers els exrectors de les universitats públiques catalanes, es regula el règim jurídic dels alts càrrecs del Servei Català de la Salut, s'introdueixen modificacions en el sistema d'ingrés a les diferents escales del Cos de Bombers i en l'accés a les diferents categories, i es regula el règim del personal que s'adscrigui a l'Institut Ramon Llull. També es modifiquen uns supòsits concrets per a possibilitar la integració en el Cos d'Advocacia de la Generalitat en determinats casos.

En relació amb les mesures de caràcter sectorial, que recull el capítol IV del títol II d'aquesta Llei, destaca, en primer lloc, la que fa referència a les caixes d'estalvis, mitjançant la qual s'introdueix una modificació en la normativa catalana de caixes respecte als òrgans de govern, per a adaptar-la a les disposicions de la legislació bàsica estatal, contingudes en la Llei de l'Estat 44/2002, i, en segon lloc, la que fa referència al Jurat d'Expropiació Forçosa de Catalunya, respecte al qual se'n modifica la composició, d'acord amb la doctrina del Tribunal Constitucional dictada a aquest efecte. En tercer lloc, amb relació al sector ferroviari, les mesures possibiliten, en els termes de la normativa de la Unió Europea, que s'encomani a l'ens Infraestructures Ferroviàries de Catalunya l'administració de la línia 9 del Metro de Barcelona. D'altra banda, en matèria de comerç, es concreten els àmbits d'actuació dels òrgans competents en matèria de concessió de llicències comercials envers els de defensa de la competència.

Les mesures en matèria de cooperatives defineixen el règim potestatiu de conciliació davant el Consell Superior de la Cooperació en la resolució de conflictes, i les mesures en relació amb les mutualitats de previsió social es concreten en una nova regulació del règim d'elecció dels compromissaris, per tal d'assegurar el principi d'igualtat i avançar el procés d'adaptació dels estatuts de les mutualitats a la nova normativa que es dicti en compliment del mandat del Parlament.

Del darrer bloc de mesures de caràcter sectorial, cal destacar les referides a la política territorial, amb l'establiment dels plans territorials com un instrument de planificació a escala territorial equiparable als plans directors urbanístics; al règim d'establiment i d'autoritzacions dels heliports eventuals; a la gestió de museus, i a la incorporació de noves infraccions en matèria de pesca marítima.

Finalment, cal destacar les modificacions que afecten la composició de la Comissió Jurídica Assessora, i també la potestat sancionadora del Consell Audiovisual de Catalunya.

En relació amb les disposicions addicionals, en primer lloc, cal destacar d'una manera molt especial l'establiment de mesures sobre el règim de subvencions als serveis prestats per entitats d'economia social sense ànim de lucre (tercer sector) i la creació d'una comissió de seguiment de l'aplicació d'aquestes mesures. En segon lloc, cal destacar també la inclusió d'una disposició per la qual es determinen les normes d'actuació dels representants de la Generalitat en consorcis, fundacions i altres entitats en què té participació la Generalitat. En tercer lloc, es possibilita que, per resolució del conseller o consellera competent, es defineixin marques turístiques sense que el nombre d'aquestes estigui limitat per llei. En quart lloc, es modifica la denominació de diversos cossos funcionarials de la Generalitat.

Pel que fa a les disposicions transitòries, convé destacar que regulen, d'una banda, l'aplicació de la nova normativa sobre els òrgans de les caixes d'estalvis fins al moment en què correspongui la renovació dels càrrecs i, d'altra banda, el règim d'elecció dels compromissaris de les entitats mutuals fins a l'aprovació de la nova llei del Parlament sobre mutualitats de previsió social.

Per acabar, dins les disposicions finals, s'estableix expressament que les modificacions de la normativa sobre caixes d'estalvis catalanes produeixin efectes des de l'entrada en vigor de la Llei de l'Estat 44/2002.

TÍTOL I Mesures fiscals Artículos 1 a 34
CAPÍTOL I Impostos directes Artículos 1 a 9
SECCIÓ PRIMERA Impost sobre la renda de les persones físiques Artículo 1
ARTICLE 1 Deduccions en la quota

Amb efectes des de l'1 de gener de 2003, en la part corresponent a la Generalitat de la quota íntegra de l'impost sobre la renda de les persones físiques, pot aplicar-se, juntament amb la reducció percentual que correspongui sobre l'import total de les deduccions de la quota establertes per la Llei de l'Estat reguladora de l'impost, les deduccions següents:

 1. Deducció per lloguer de l'habitatge habitual

  1.1 Els contribuents poden deduir el 10%, fins a un màxim de 300 euros anuals, de les quantitats satisfetes en el període impositiu en concepte de lloguer de l'habitatge habitual, sempre que compleixin els requisits següents:

  1. Que es trobin en alguna de les situacions següents:

   - Tenir trenta-dos anys o menys en la data de meritació de l'impost.

   - Haver estat a l'atur cent vuitanta-tres dies o més durant l'exercici.

   - Tenir un grau de discapacitat igual o superior al 65%.

   - Ésser vidu o vídua i tenir seixanta-cinc anys o més.

  2. Que llur base imposable total, menys el mínim personal i familiar no sigui superior a 20.000 euros anuals

  3. Que les quantitats satisfetes en concepte de lloguer excedeixin el 10% dels rendiments nets del subjecte passiu.

   1.2. Els contribuents poden deduir el 10%, fins a un màxim de sis-cents euros anuals, de les quantitats satisfetes en el període impositiu en concepte del lloguer de l'habitatge habitual, sempre que en la data de meritació pertanyin a una família nombrosa o monoparental i compleixin els requisits establerts per les lletres b i c de l'apartat 1.1.

   1.3 En el cas de tributació conjunta, si algun dels declarants es troba en alguna de les circumstàncies especificades per la lletra a de l'apartat 1.1 i per l'apartat 1.2, l'import màxim de la deducció és de 600 euros, i el de la base imposable total, menys el mínim personal i familiar, de la unitat familiar és de 30.000 euros.

   1.4 Aquesta deducció només es pot aplicar una vegada, amb independència del fet que en un mateix subjecte passiu puguin concórrer més d'una de les circumstàncies establertes per la lletra a de l'apartat 1.1.

   1.5 Un mateix habitatge no pot donar lloc a l'aplicació d'un import de deducció superior a 600 euros. D'acord amb això, si en relació amb un mateix habitatge resulta que més d'un contribuent té dret a la deducció conforme a aquest precepte, cadascun d'ells podrà aplicar en la seva declaració una deducció per aquest concepte per l'import que s'obtingui de dividir la quantitat resultant de l'aplicació del 10% de la despesa total o el límit màxim de 600 euros, si escau, pel nombre de declarants amb dret a la deducció.

   1.6

   1.7. A l'efecte de l'aplicació d'aquesta deducció, són famílies nombroses les que defineix la Llei 40/2003, del 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses.

   1.8 Els contribuents han d'identificar l'arrendador o arrendadora de l'habitatge fent-ne constar el NIF en la declaració-liquidació corresponent .

   1.9 Als efectes de l'aplicació d'aquesta deducció, i de conformitat amb l'article 112 de la Llei general tributària, les entitats gestores de la Seguretat Social han de facilitar la informació relativa a les persones que han estat a l'atur més de cent vuitanta-tres dies durant l'exercici.

 2. Els contribuents poden deduir l'import dels interessos pagats en el període impositiu corresponent als préstecs concedits per mitjà de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca per al finançament d'estudis de màster i de doctorat.

 3. Requisits per a l'aplicació de les deduccions

  Les deduccions establertes pels apartats 1 a 4 resten condicionades a la justificació documental adequada i suficient dels pressupòsits de fet i dels requisits que en determinin l'aplicabilitat.

SECCIÓ SEGONA Impost sobre el patrimoni Artículo 2
ARTICLE 2 Mínim exempt

L’import del mínim exempt en l’impost sobre el patrimoni es fixa en 500.000,00 euros.

SECCIÓ TERCERA Impost sobre successions i donacions Artículos 3 a 9
ARTICLE 3 Modificació de la reducció del grup I de la lletra a de l'article 2 de la Llei 21/2001, del 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives
ARTICLE 4 Modificació de la reducció per discapacitats establerta per la lletra b de l'article 2 de la Llei 21/2001
ARTICLE 5 Modificació de la lletra d de l'apartat segon de la lletra d de l'article 2 de la Llei 21/2001
ARTICLE 6 Modificació de l'apartat novè de la lletra d de l'article 2 de la Llei 21/2001
ARTICLE 7 Tarifa

(Derogat)

ARTICLE 8 Deducció en la donació de quantitats destinades a l'adquisició del primer habitatge habitual del descendent
ARTICLE 9 Unions estables de parella

Es modifica, amb efectes de l'1 de gener de 2003, l'article 31 de la Llei 25/1998, del 31 de desembre, de mesures administratives, fiscals i d'adaptació a l'euro, que resta redactat de la manera següent:

"Article 31. Tractament fiscal de les unions estables de parella

"1. D'acord amb el que estableix la disposició final primera de la Llei 10/1998, del 15 de juliol, d'unions estables de parella, i dins l'àmbit de competències assumides per la Generalitat en el marc de la Llei de l'Estat 21/2001, els membres de les unions estables regulades per la dita Llei 10/1998 tenen, en relació amb l'impost de successions i donacions, l'assimilació als cònjuges.

"2. Als efectes del que estableix l'apartat 1, el subjecte passiu convivent en una unió estable de parella ha d'acreditar l'existència d'aquesta unió, d'acord amb el que especifiquen les lletres següents:

"a) En el cas d'unió de parella estable heterosexual, mitjançant l'escriptura pública de formalització de la convivència atorgada com a mínim dos anys abans de la mort del causant o de la donació, o bé mitjançant acta de notorietat de la convivència i del transcurs del període mínim de dos anys d'aquesta, als quals fa referència l'article 10 de la Llei 10/1998.

b) En el cas d'unió de parella estable homosexual, mitjançant l'escriptura pública atorgada conjuntament, a què fa referència l'article 21 de la Llei 10/1998.

CAPÍTOL II Impostos indirectes Artículos 10 a 13
SECCIÓ ÚNICA Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats Artículos 10 a 13
ARTICLE 10 Tipus de gravamen en l'adquisició de l'habitatge habitual per joves
 1. El tipus impositiu aplicable a la transmissió d'un immoble que hagi de constituir l'habitatge habitual del subjecte passiu és del 5% si en la data de meritació de l'impost aquest té trenta-dos anys o menys, sempre que la base imposable general i de l'estalvi, menys el mínim personal i familiar, en la seva darrera declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques no excedeixi els 36.000 euros.

 2. Als efectes de l'aplicació d'aquest tipus impositiu:

  1. Es considera habitatge habitual tant l'habitatge com un traster i fins a dues places d'aparcament, que hagin estat adquirits simultàniament en unitat d'acte o estiguin situats al mateix edifici o complex urbanístic, i sempre que, en ambdós casos, en el moment de l'adquisició es trobin a disposició del transmitent, sense haver estat cedits a terceres persones.

  2. S'inclou en el concepte d'immoble el terreny que sigui objecte d'adquisició per a la posterior construcció de l'habitatge habitual.

  3. Per a considerar que l'habitatge constitueix l'habitatge habitual del contribuent ha d'haver estat habitat de manera efectiva i permanent pel contribuent en el termini de dotze mesos comptats a partir de la data d'adquisició de l'habitatge o d'acabament de les obres de construcció. En aquest darrer cas, les obres han de finalitzar dins un termini de tres anys a comptar de l'adquisició.

  4. Es considera habitatge habitual l'habitatge en què el contribuent resideixi durant un termini continuat de tres anys. S'entén que l'habitatge va tenir també aquest caràcter quan, malgrat no haver transcorregut el termini de tres anys, concorrin circumstàncies que necessàriament exigeixin el canvi d'habitatge, com ara celebració de matrimoni, separació matrimonial, constitució de parella estable, extinció de parella estable, trasllat laboral, obtenció de primera feina o d'ocupació més avantatjosa o altres d'anàlogues.

  5. Si l'habitatge ha estat habitat de manera efectiva i permanent pel contribuent en el termini de dotze mesos, comptats a partir de la data d'adquisició o d'acabament de les obres, el termini de tres anys a què fa referència la lletra d es computa des d'aquesta darrera data.

 3. Aquest tipus de gravamen té caràcter provisional i resta condicionat al compliment dels requisits temporals establerts en les lletres b, c, d i e de l'apartat 2.

ARTICLE 11 Modificació de la lletra a de l'apartat 2 de l'article 5 de la Llei 21/2001, del 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives

Es modifica la lletra a de l'apartat 2 de l'article 5 de la Llei 21/2001, que resta redactada de la manera següent:

a) Són famílies nombroses les que defineix la Llei 25/1971, del 19 de juny, de protecció a la família nombrosa, tenint en compte les modificacions que d'aquest concepte han introduït les lleis de l'Estat 42/1994, del 30 de desembre, i 8/1998, del 14 d'abril.

ARTICLE 12 Modificació de la lletra c de l'article 7 de la Llei 21/2001

(Derogat)

ARTICLE 13 Bonificació de la quota per la transmissió d'habitatges a empreses immobiliàries
 1. La transmissió de la totalitat o d'una part d'un o més habitatges i els seus annexos a una empresa a la qual siguin aplicables les normes d'adaptació del Pla general de comptabilitat del sector immobiliari pot gaudir d'una bonificació del 70% de la quota de l'impost en la modalitat de transmissió patrimonial onerosa, sempre que compleixi els requisits següents:

  1. Que incorpori aquest habitatge al seu actiu circulant amb la finalitat de vendre'l.

  2. Que la seva activitat principal sigui la construcció d'edificis, la promoció immobiliària o la compravenda de béns immobles per compte propi.

 2. L'aplicació d'aquesta bonificació és provisional, per la qual cosa només cal que es faci constar en l'escriptura pública que l'adquisició de la finca s'efectua amb la finalitat de vendre-la a un particular per al seu ús com a habitatge. Per a l'elevació a definitiva, el subjecte passiu ha de justificar la venda posterior de la totalitat de l'habitatge i els seus annexos a una empresa que compleixi els mateixos requisits de l'apartat 1 o a una persona física per a cobrir les seves necessitats d'allotjament, en el termini de tres anys a comptar de l'adquisició.

 3. Si no es produeix la transmissió a què es refereix l'apartat 2 dins el període assenyalat, o si es produeix però no s'ha efectuat a favor dels adquirents concrets que s'hi assenyalen, el subjecte passiu ha de presentar, dins el termini reglamentari de presentació, comptat des de l'endemà de la data final del termini fixat per l'apartat 2, o des de l'endemà de la data de la venda, respectivament, una autoliquidació complementària sense bonificació i amb deducció de la quota ingressada, amb aplicació dels interessos de demora corresponents.

 4. Als efectes de l'aplicació de la bonificació, cal tenir en compte les regles especials següents:

  1. Quan es transmetin habitatges que formin part d'una edificació sencera en règim de propietat vertical, la bonificació només és aplicable en relació amb la superfície que s'assigni com a habitatge en la divisió en propietat horitzontal posterior, i en resta exclosa la superfície dedicada a locals comercials.

  2. La bonificació és aplicable a l'habitatge i al terreny en què es troba enclavat sempre que formin una mateixa finca registral i la venda posterior dins el termini fixat comprengui la totalitat de la finca.

  3. En el cas d'adquisició de parts indivises, el dia inicial del termini a què fa referència l'apartat 2 és la data d'adquisició de la primera part indivisa.

  4. Queden expressament excloses de l'aplicació d'aquesta bonificació:

  - Les adjudicacions d'immobles en subhasta judicial.

  - Les transmissions de valors que incorrin en els supòsits a què es refereix l'article 17.2 del text refós de la Llei de l'impost, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1993, del 24 de setembre.

 5. El Govern ha d'aprovar per reglament les disposicions necessàries per a executar i desenvolupar aquest precepte.

CAPÍTOL III Tributació sobre el joc Artículos 14 y 15
SECCIÓ ÚNICA Màquines recreatives i d'atzar Artículos 14 y 15
ARTICLE 14 Quota: modificació de l'article 8 de la Llei 21/2001, del 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives

(Derogat)

ARTICLE 15 Acreditació

(Derogat)

CAPÍTOL IV Tributs propis Artículos 16 a 27
SECCIÓ PRIMERA Impost sobre els grans establiments comercials Artículo 16
ARTICLE 16 Modificació de l'apartat 4 de l'article 17 de la Llei 16/2000, del 28 de desembre, de l'impost sobre grans establiments comercials

Es modifica l'apartat 4 de l'article 17 de la Llei 16/2000, que resta redactat de la manera següent:

4. La domiciliació bancària del pagament del deute tributari dóna dret a una reducció de l'1% sobre la quota. Aquesta reducció es perd en el cas de manca de pagament del deute tributari en període voluntari.

SECCIÓ SEGONA Destinació dels ingressos de l'impost sobre grans establiments comercials Artículo 17
ARTICLE 17 Modificació de la disposició addicional cinquena de la Llei 15/2000, del 29 de desembre, de mesures fiscals i administratives

Es modifica la disposició addicional cinquena de la Llei 15/2000, que resta redactada de la manera següent:

"Disposició addicional cinquena. Criteris de distribució dels ingressos provinents de l'impost sobre grans establiments comercials

"Els ingressos obtinguts de l'impost sobre grans establiments comercials, que en cap cas no poden ésser destinats a ajuts específics per a empreses comercials, s'han de distribuir d'acord amb els criteris següents:

"a) Un mínim del 40% ha d'ésser destinat a infraestructures d'equipament municipal i urbanisme comercial.

"b) Un mínim del 30% ha d'ésser destinat a desenvolupament de plans d'actuació i dinamització comercial en àrees afectades pels emplaçaments de grans establiments comercials.

c) Un mínim del 10% ha d'ésser destinat a desenvolupament de plans d'actuació mediambientals en àrees afectades pels emplaçaments de grans establiments comercials.

SECCIÓ TERCERA Cànon de l'aigua Artículos 18 y 19
ARTICLE 18 Modificació de la Llei 6/1999, del 12 de juliol, d'ordenació, gestió i tributació de l'aigua

(Derogat)

ARTICLE 19 Terminis de pagament de quotes impagades pels conceptes del cànon d'infraestructura hidràulica i de l'increment de la tarifa de sanejament
 1. Les quotes impagades pels subjectes passius de l'increment de la tarifa de sanejament i del cànon d'infraestructura hidràulica, corresponents a imports facturats a usuaris domèstics per entitats subministradores d'aigua, que han estat degudament justificades a l'organisme gestor amb posterioritat a l'1 de gener de 1999, s'han de fer efectives en els terminis establerts per la normativa vigent de recaptació.

 2. Sens perjudici del que estableix l'apartat 1, els ajornaments i els fraccionaments de pagament del deute s'han de tramitar, de manera excepcional, sense interessos.

 3. En el cas de manca de pagament o de pagament fora de termini d'alguna de les fraccions, es declaren vençuts la resta de terminis, que han d'ésser exigits per la via de constrenyiment, d'acord amb el que estableix la normativa aplicable als tributs de la Generalitat.

SECCIÓ QUARTA Taxes Artículos 20 a 27
ARTICLE 20 Modificació del títol IV de la Llei 15/1997, del 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya
ARTICLE 21 Modificació del títol V de la Llei 15/1997
ARTICLE 22 Modificació del títol VII de la Llei 15/1997
ARTICLE 23 Modificació del títol VIII de la Llei 15/1997
ARTICLE 24 Modificació del títol IX de la Llei 15/1997
ARTICLE 25 Modificació del títol XII de la Llei 15/1997
ARTICLE 26 Modificació del títol XIV de la Llei 15/1997
ARTICLE 27 Addició d'un nou títol XV a la Llei 15/1997
CAPÍTOL V Normes de gestió Artículos 28 a 34
SECCIÓ PRIMERA Obligacions formals Artículos 28 a 32
ARTICLE 28 Obligacions formals del subjecte passiu en l'impost sobre successions i donacions
ARTICLE 29 Obligacions formals de les persones físiques o jurídiques que fan subhastes de béns pel que fa a l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats

Les persones físiques o jurídiques que fan subhastes de béns han de trametre a l'Agència Tributària de Catalunya, amb caràcter general i en la forma i els terminis que determini l'ordre de la persona titular del departament competent en matèria d'hisenda, informació sobre les transmissions de béns en què han intervingut en qualitat d'intermediàries per compte d'altri, quan el transmitent no actuï en l'exercici d'una activitat econòmica. S'ha d'informar tant de les operacions en què els béns s'han adjudicat per mitjà d'una subhasta com per qualsevol altre tipus d'operació, inclosos els casos d'adjudicació directa.

ARTICLE 30 Obligacions formals de tramesa d'informació
 1. Les obligacions formals dels notaris, establertes per l'article 52 del Text refós de la Llei de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1993 i per l'apartat 3 de l'article 32 de la Llei de l'Estat 29/1987, s'han de complir en el format que determini una ordre del conseller o consellera d'Economia i Finances. Aquesta informació es pot trametre en suport directament llegible per ordinador o per via teleinformàtica, d'acord amb les condicions i el disseny que aprovi una ordre del conseller o consellera d'Economia i Finances, la qual, a més, pot establir les circumstàncies i els terminis en què s'ha de presentar obligatòriament.

 2. El compliment de qualsevol altra obligació legal de subministrament regular d'informació de contingut tributari també s'ha de trametre en suport directament llegible per ordinador o per via teleinformàtica, d'acord amb les condicions i el disseny que aprovi una ordre del conseller o consellera d'Economia i Finances, la qual, a més, pot establir les circumstàncies i els terminis en què aquesta informació s'ha de presentar obligatòriament.

ARTICLE 31 Subministrament d'informació relativa a l'impost sobre les vendes minoristes de determinats hidrocarburs
 1. Els establiments de venda al públic al detall a què es refereix l'article 9.quatre.2 de la Llei de l'Estat 24/2001, del 27 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l'ordre social, estan obligats a presentar una declaració informativa a la Direcció General de Tributs, en els termes i les condicions que es fixin per reglament.

 2. La declaració informativa ha de comprendre les quantitats que el declarant hagi venut de cadascun dels productes inclosos en l'àmbit objectiu de l'impost durant l'any natural.

 3. Una ordre del conseller o consellera d'Economia i Finances ha d'aprovar les normes de gestió relatives a aquesta declaració informativa i els models i els terminis per a presentar-la, cosa que s'ha de poder fer en suport directament llegible per ordinador o per via teleinformàtica, d'acord amb les condicions i el disseny que s'hi estableixin.

ARTICLE 32 Presentació de declaracions i altres documents per via teleinformàtica

Amb la finalitat de facilitar el compliment de les obligacions dels contribuents, el Departament d'Economia i Finances ha de promoure la presentació teleinformàtica de declaracions, escriptures públiques i altres documents, desenvolupant els instruments jurídics i tecnològics necessaris en l'àmbit de la seva competència.

SECCIÓ SEGONA Comprovació de valors Artículo 33
ARTICLE 33 Acords de valoració prèvia vinculant
 1. D'acord amb el que estableix l'article 9 de la Llei de l'Estat 1/1998, del 26 de febrer, de drets i garanties dels contribuents, els contribuents per l'impost sobre successions i donacions i per l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats poden sol·licitar a l'Administració tributària que determini, amb caràcter previ i vinculant, la valoració de rendes, productes, béns, despeses i altres elements del fet imposable, als efectes dels dits impostos.

 2. Els contribuents han de presentar la sol·licitud per escrit abans que es produeixi el fet imposable i han d'adjuntar-hi una proposta de valoració motivada, signada per un tècnic o tècnica amb la titulació adequada segons la naturalesa del bé valorat, en la qual s'han de descriure de manera detallada el bé i les seves característiques.

 3. L'Administració pot comprovar els elements de fet i les circumstàncies declarades pels contribuents, a qui pot requerir els documents i les dades que consideri pertinents als efectes de la identificació i la valoració correcta dels béns.

 4. L'Administració ha de dictar l'acord de valoració per escrit indicant el seu caràcter vinculant, el bé valorat i l'impost en el qual té efectes, en el termini màxim de tres mesos des que s'hagi sol·licitat. La manca de contestació de l'Administració en el termini indicat implica l'acceptació dels valors proposats pel contribuent.

 5. L'acord de valoració té un termini màxim de vigència de divuit mesos des de la data en què es dicta. L'Administració tributària ha d'aplicar al contribuent els valors establerts en aquest acord, llevat que es modifiqui la legislació o que canviïn de manera significativa les circumstàncies econòmiques que el fonamenten.

 6. En el supòsit de realització del fet imposable amb anterioritat a la finalització del termini de tres mesos esmentat en l'apartat 4 sense que l'Administració tributària hagi dictat l'acord de valoració, cal considerar desistida la sol·licitud de valoració prèvia.

 7. Contra l'acord de valoració no es pot interposar cap recurs, sens perjudici que els contribuents puguin fer-ho contra les liquidacions que, si escau, s'emetin amb posterioritat.

 8. El Govern ha de regular per reglament les normes de procediment, les condicions i els requisits necessaris per a complir el que estableix aquest article.

SECCIÓ TERCERA Prescripció Artículo 34
ARTICLE 34 Prescripció en l'impost sobre successions i donacions i en l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats
TÍTOL II Mesures administratives Artículos 35 a 92
CAPÍTOL I Mesures amb relació a les finances i el patrimoni de la Generalitat Artículos 35 a 37
SECCIÓ PRIMERA Mesures en matèria de contractació Artículo 35
ARTICLE 35 Foment dels objectius socials en la contractació

(Derogat)

SECCIÓ SEGONA Mesures patrimonials Artículos 36 y 37
ARTICLE 36 Cessió de béns al patrimoni propi de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

(Derogat)

ARTICLE 37 Cessió de domini a l'Institut Català del Sòl
 1. Queden incorporats al patrimoni propi de l'Institut Català del Sòl els habitatges dels parcs de maquinària de la Direcció General de Carreteres del Departament de Política Territorial i Obres Públiques.

 2. L'Institut Català del Sòl pot alienar directament els habitatges dels parcs de maquinària cedits a les persones que en són beneficiàries. També pot alienar mitjançant concurs els habitatges que no siguin alienats pel sistema anterior, d'acord amb els requisits i les condicions que a aquest efecte s'estableixin. Els ingressos que es generin com a conseqüència de les alienacions resten afectats a les activitats pròpies de l'Institut Català del Sòl.

CAPÍTOL II Mesures sobre el sector públic Artículos 38 a 66
SECCIÓ PRIMERA Institut Català de Finances Artículo 38
ARTICLE 38 Modificació de la Llei 2/1985, del 14 de gener, de l'Institut Català de Finances

(Derogat)

SECCIÓ SEGONA Institut Català del Crèdit Agrari Artículo 39
ARTICLE 39 Modificació de la Llei 4/1984, del 24 de febrer, de l'Institut Català del Crèdit Agrari

(Derogat)

SECCIÓ TERCERA Comptabilitat dels organismes autònoms comercials, industrials i financers i de les entitats públiques Artículo 40
ARTICLE 40 Comptabilitat dels organismes autònoms comercials, industrials i financers i de les entitats públiques

(Derogat)

SECCIÓ QUARTA Creació de l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques i Sanitàries Artículos 41 a 49
ARTICLE 41 Creació i règim jurídic
ARTICLE 42 Naturalesa jurídica
ARTICLE 43 Funcions
ARTICLE 44 Òrgans de govern
 1. Els òrgans de govern de l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques i Sanitàries són:

  a)

  b)

  1. (Derogat)

 2. (Derogat)

ARTICLE 45 Recursos humans
ARTICLE 46 Patrimoni
ARTICLE 47 Recursos econòmics
ARTICLE 48 Règim pressupostari i comptable
ARTICLE 49 Recursos contra actes administratius
SECCIÓ CINQUENA Creació de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament Artículos 50 a 58
ARTICLE 50 Creació, naturalesa i règim jurídic
 1. Es crea l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, com a entitat de dret públic de la Generalitat que ajusta la seva activitat al dret privat, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar per al compliment de les seves funcions.

 2. L'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament es regeix per les disposicions d'aquesta Llei; per la Llei 4/1985, del 29 de març, de l'estatut de l'empresa pública catalana; pels seus estatuts, i per la resta de l'ordenament jurídic aplicable. En l'exercici de les seves funcions públiques, l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament ha d'actuar d'acord amb la Llei de l'Estat 30/1992, del 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú; la Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat, i llurs modificacions. En la resta de la seva activitat, pot actuar subjectant-se al dret privat.

 3. L'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament és adscrita al departament competent en matèria d'acció exterior mitjançant la unitat directiva d'aquest departament que executa les competències en matèria de cooperació al desenvolupament.

ARTICLE 51 Funcions
 1. L'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament té per objecte executar i gestionar la política de cooperació al desenvolupament de la Generalitat seguint les directrius establertes pel departament competent en matèria d'acció exterior de l'Administració de la Generalitat, que és qui exerceix el control d'eficàcia i eficiència sobre l'activitat de l'Agència.

 2. L'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament té atribuïdes les funcions següents:

 1. Executar i gestionar la política de cooperació al desenvolupament, segons les directrius establertes per l'òrgan competent de l'Administració de la Generalitat.

 2. Gestionar els recursos econòmics i materials destinats a la cooperació al desenvolupament.

 3. Atorgar i gestionar préstecs, avals i altres operacions financeres de garantia en matèria de cooperació al desenvolupament.

 4. Assessorar l'Administració de la Generalitat sobre la planificació de la política catalana de cooperació al desenvolupament.

 5. Les que li atribueixin les disposicions vigents.

ARTICLE 52 Òrgans de govern
 1. Els òrgans de govern de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament són:

  1. El president o presidenta, que és la persona titular del departament competent en matèria d'acció exterior.

  2. El vicepresident o vicepresidenta, que és la persona titular de la unitat directiva del departament que té atribuïdes les funcions de cooperació al desenvolupament i mitjançant la qual s'adscriu l'Agència al departament.

  3. El Consell d'Administració, del qual s'ha de determinar per reglament la composició i el sistema de provisió.

  4. El director o directora, que és nomenat per acord del Govern a proposta del conseller o consellera del departament al qual és adscrita l'Agència i que es vincula amb l'Administració de la Generalitat per mitjà d'un contracte laboral de règim especial d'alta direcció.

 2. Correspon al Govern aprovar, mitjançant decret, els estatuts de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, els quals han de determinar i regular les funcions dels òrgans de govern; la composició i el funcionament del Consell d'Administració i el nomenament dels seus membres, i l'estructura orgànica interna i el règim de funcionament de la dita Agència.

ARTICLE 53 Recursos humans

El personal de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament és contractat en règim laboral. Tanmateix, els llocs de treball que impliquen l'exercici de funcions o potestats públiques corresponen al personal funcionari adscrit a aquesta Agència.

ARTICLE 54 Patrimoni
 1. Constitueixen el patrimoni de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament:

  1. Els béns i els drets que hi són adscrits.

  2. Els béns i els drets que adquireixi per qualsevol títol.

 2. El patrimoni de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament afectat a l'exercici de les seves funcions té la consideració de domini públic com a patrimoni afectat a un servei públic i, com a tal, gaudeix de les exempcions tributàries corresponents.

 3. La gestió del patrimoni de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament s'ha d'ajustar al que estableixen la Llei 4/1985 i la legislació sobre el patrimoni de la Generalitat.

ARTICLE 55 Recursos econòmics
 1. Constitueixen els recursos econòmics de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament:

  1. Les transferències que rebi anualment dels pressupostos generals de la Generalitat.

  2. Les aportacions procedents d'altres administracions públiques, de la Unió Europea i d'altres organismes internacionals.

  3. Les subvencions, donacions i qualsevol altra aportació.

  4. Els rendiments procedents de les activitats que dugui a terme.

  5. Els rendiments procedents de crèdits, els préstecs i les altres operacions financeres que es puguin concertar i estiguin reflectides en la llei de pressupostos de la Generalitat.

  6. Qualsevol altre ingrés que li pugui correspondre.

 2. Els recursos de les lletres b a f de l'apartat 1 tenen caràcter finalista i s'han de destinar a actuacions de cooperació al desenvolupament i a cobrir les despeses pròpies de l'Agència.

ARTICLE 56 Pressupost i contractació
 1. El pressupost de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament es regeix pel que estableixen el Decret legislatiu 9/1994, del 13 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya; la Llei 4/1985, i les lleis de pressupostos de la Generalitat.

 2. Els contractes que subscriu l'entitat s'han d'ajustar al que estableix la normativa reguladora dels contractes de les administracions públiques, amb les particularitats derivades de l'organització i el funcionament de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.

ARTICLE 57 Règim d'impugnacions
 1. Els actes dictats per l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament en l'exercici de les seves potestats administratives tenen la consideració d'actes administratius.

 2. Els actes administratius i les resolucions dictats pel president o presidenta o pel director o directora de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament exhaureixen la via administrativa i són impugnables en via contenciosa administrativa, sens perjudici de la interposició de recurs potestatiu de reposició previ. Els actes administratius i les resolucions dictats per òrgans dins de l'estructura de l'Agència de rang inferior als anteriors poden ésser objecte de recurs d'alçada davant el director o directora de l'Agència en els termes establerts per la legislació sobre el procediment administratiu comú.

ARTICLE 58 Control econòmic

El control financer de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament té per objecte comprovar-ne el funcionament economicofinancer i s'efectua pel procediment d'auditoria, el qual substitueix la intervenció prèvia de les operacions corresponents. L'auditoria ha d'ésser efectuada o bé directament per la Intervenció General de la Generalitat o bé sota la direcció d'aquesta.

SECCIÓ SISENA Gestió d'Infraestructures, SA Artículo 59
ARTICLE 59 Modificació de l'objecte social de l'empresa Gestió d'Infraestructures, SA
 1. L'objecte social de l'empresa Gestió d'Infraestructures, SA, és:

  1. Projectar, construir, conservar, explotar i promocionar tota mena d'infraestructures i edificacions que la Generalitat promogui o en les quals participi i els serveis que s'hi puguin instal·lar o desenvolupar.

  2. Projectar i construir tota mena d'infraestructures i edificacions de tercers amb els quals la Generalitat n'hagi acordat la construcció.

 2. Les activitats a les quals es refereix l'apartat 1 poden ésser dutes a terme per Gestió d'Infraestructures, SA, o per terceres persones. Gestió d'Infraestructures, SA, actua per encàrrec del Govern, en nom propi i per compte propi, o en nom propi i per compte de la Generalitat o de les terceres persones a què es refereix l'apartat 1.b, segons els termes dels encàrrecs i els mandats d'actuació.

 3. Aquestes activitats es poden dur a terme totalment o parcialment per mitjà de la participació, la qual és subjecta sempre a l'estatut de l'empresa pública catalana; la Llei 11/1981, del 7 de desembre, de patrimoni de la Generalitat, i el Reglament que la desplega, i qualsevol altra disposició que sigui aplicable pel caràcter d'empresa pública de la societat, en societats d'objecte idèntic o anàleg.

SECCIÓ SETENA Infraestructures Ferroviàries de Catalunya Artículo 60
ARTICLE 60 Modificació de la Llei 19/2001, del 31 de desembre, de creació de l'ens Infraestructures Ferroviàries de Catalunya

(Derogat)

SECCIÓ VUITENA Institut Català d'Energia Artículo 61
ARTICLE 61 Modificació de la Llei 9/1991, del 3 de maig, de creació de l'Institut Català d'Energia (Icaen)
SECCIÓ NOVENA Centre d'Innovació i Desenvolupament Empresarials Artículo 62
ARTICLE 62 Modificació de la Llei 5/1985, del 16 d'abril, de creació del Centre d'Informació i Desenvolupament Empresarial (Centre d'Innovació i Desenvolupament Empresarials, segons la Llei 7/2000, del 19 de juny)

(Derogat)

SECCIÓ DESENA Centre de la Propietat Forestal Artículo 63
ARTICLE 63 Modificació de la Llei 7/1999, del 30 de juliol, del Centre de la Propietat Forestal
 1. Es modifica la lletra c de l'article 3 de la Llei 7/1999, que resta redactada de la manera següent:

  c) Promoure i estendre el principi d'ordenació i planificació de les superfícies forestals de titularitat privada mitjançant la tramitació dels instruments d'ordenació forestal següents: projectes d'ordenació, plans tècnics de gestió i millora forestals, i plans simples de gestió forestal.

 2. Es modifica la lletra h de l'article 3 de la Llei 7/1999, que resta redactada de la manera següent:

  h) Millorar la representació de l'Administració forestal, tot potenciant la integració dels propietaris forestals en el Centre de la Propietat Forestal.

 3. Es modifica la lletra i de l'article 3 de la Llei 7/1999, que resta redactada de la manera següent:

  i) Adequar els plans tècnics de gestió i millora forestals a l'àmbit mínim de gestió, fixant la superfície mínima a ordenar en 25 hectàrees, atès que aquest és un àmbit que permet també la viabilitat tècnica i econòmica dels dits plans.

 4. S'afegeix una nova lletra j a l'article 3 de la Llei 7/1999, amb el text següent:

  j) Fer possible l'ordenació de les finques privades amb una superfície inferior a 25 hectàrees mitjançant la creació de la figura del pla simple de gestió forestal. Les instruccions per a la redacció, l'aprovació i la revisió d'aquests plans han d'ésser establertes per ordre del conseller o consellera de Medi Ambient.

 5. L'antiga lletra j de l'article 3 de la Llei 7/1999 passa a ésser la lletra k.

 6. Es modifica la lletra c de l'article 4 de la Llei 7/1999, que resta redactada de la manera següent:

  c) Prestar suport tècnic i econòmic per a elaborar els instruments d'ordenació forestal i vetllar perquè s'executin.

 7. Es modifica la lletra d de l'article 4 de la Llei 7/1999, que resta redactada de la manera següent:

  d) Tramitar i aprovar els instruments d'ordenació forestal que afectin exclusivament terrenys de titularitat privada.

 8. Es modifica la lletra e de l'article 4 de la Llei 7/1999, que resta redactada de la manera següent:

  e) Vetllar per l'execució de les determinacions contingudes en els instruments d'ordenació forestal i controlar el compliment dels compromisos que s'hi estableixen.

 9. Es modifica la lletra f de l'article 4 de la Llei 7/1999, que resta redactada de la manera següent:

  f) Confeccionar i elaborar les directrius i les instruccions tècniques dels instruments d'ordenació forestal per a les forests privades.

 10. Es modifica la lletra i de l'article 4 de la Llei 7/1999, que resta redactada de la manera següent:

  i) Rebre les notificacions prèvies dels propietaris forestals de l'inici dels treballs i de les activitats forestals que s'executen en compliment dels instruments d'ordenació forestal.

 11. (Derogat)

 12. (Derogat)

 13. Es modifica l'article 13 de la Llei 7/1999, que resta redactat de la manera següent:

  "1. El personal del Centre de la Propietat Forestal es regeix pel dret laboral, llevat del personal que ocupa places reservades, per la naturalesa de llur contingut, a funcionaris públics. L'adscripció de funcionaris al dit Centre es regeix pel que determinen les normes reguladores de la funció pública de la Generalitat.

  2. La selecció del personal del Centre de la Propietat Forestal s'ha de fer d'acord amb els principis d'igualtat, publicitat, mèrit i capacitat.

 14. Es modifica l'apartat 2 de l'article 15 de la Llei 7/1999, que resta redactat de la manera següent:

  2. Les compensacions que s'estableixin per la gestió sostenible dels boscos han de beneficiar els propietaris de terrenys forestals privats que es comprometin, mitjançant un instrument d'ordenació forestal aprovat, a executar els treballs de millora d'acord amb aquest instrument.

 15. Es modifica l'article 19 de la Llei 7/1999, que resta redactat de la manera següent:

  Els titulars de forests que disposin d'un instrument d'ordenació forestal aprovat tenen prioritat per a accedir als ajuts i les mesures de foment destinats al sector forestal i gestionats pel Centre de la Propietat Forestal.

SECCIÓ ONZENA Ports de la Generalitat Artículos 64 y 65
ARTICLE 64 Modificació de l'article 10 de la Llei 17/1996, del 27 de desembre, per la qual es fixen els preus públics que constitueixen prestacions patrimonials de caràcter públic, pel que fa a la quantia de les tarifes per concessions i autoritzacions administratives atorgades per Ports de la Generalitat

(Derogat)

ARTICLE 65 Modificació de l'annex 1 de la Llei 5/1998, del 17 d'abril, de ports de Catalunya

(Derogat)

SECCIÓ DOTZENA Agència Catalana de Certificació Artículo 66
ARTICLE 66 Agència Catalana de Certificació
 1. L'Agència Catalana de Certificació pot subscriure convenis amb persones, entitats i corporacions que exerceixin funcions públiques en què s'estableixin les condicions que aquestes han de complir per a participar en els tràmits necessaris per a l'obtenció de certificats electrònics expedits per la dita Agència, en particular en la identificació i el registre dels sol·licitants dels certificats.

 2. L'acreditació de la identitat de les persones interessades en el procediment d'expedició de certificats electrònics pot requerir llur compareixença en una oficina pública.

CAPÍTOL III Mesures en matèria de personal Artículos 67 a 76
SECCIÓ PRIMERA Escala de tècnics d'administració de la hisenda de la Generalitat de Catalunya Artículos 67 a 71
ARTICLE 67 Creació de l'escala de tècnics d'administració de la hisenda de la Generalitat de Catalunya
ARTICLE 68 Funcions dels tècnics d'administració de la hisenda de la Generalitat de Catalunya
ARTICLE 69 Accés a l'escala de tècnics d'administració de la hisenda de la Generalitat de Catalunya
ARTICLE 70 Els tècnics d'administració de la hisenda de la Generalitat de Catalunya
ARTICLE 71 Plantilla de l'escala de tècnics d'administració de la hisenda de la Generalitat de Catalunya
SECCIÓ SEGONA Modificació del Decret legislatiu 1/1997, del 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública Artículo 72
ARTICLE 72 Extensió de l'aplicació de la disposició addicional onzena del Decret legislatiu 1/1997

Als catedràtics de les universitats públiques catalanes que hi exerceixen o hi han exercit, durant més de dos anys seguits o tres amb interrupcions, el càrrec de rector o rectora, els és aplicable, en els mateixos termes, la garantia retributiva establerta per la disposició addicional onzena del text únic de la Llei de la funció pública de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 1/1997.

SECCIÓ TERCERA Llocs directius del Servei Català de la Salut (CatSalut) Artículo 73
ARTICLE 73 Règim dels llocs directius de l'ens públic Servei Català de la Salut (CatSalut)

Els càrrecs de directors d'àrea, subdirectors i gerents de les estructures central i territorial de l'ens públic Servei Català de la Salut (CatSalut) mantenen una relació laboral amb aquest ens en la modalitat de contracte laboral d'alta direcció a l'empara del que estableix el Reial decret 1382/1985, de l'1 d'agost, que regula la relació laboral de caràcter especial del personal d'alta direcció.

SECCIÓ QUARTA Cos de Bombers Artículo 74
ARTICLE 74 Modificació de la Llei 5/1994, del 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i salvaments de Catalunya
 1. Es modifica l'apartat 2 de l'article 17 de la Llei 5/1994, que resta redactat de la manera següent:

  "2. Per a ingressar a les diferents escales del Cos de Bombers de la Generalitat, cal posseir les titulacions exigides o complir els requisits establerts per l'article 18 bis, d'acord amb la gradació següent:

  "a) Escala superior, titulació del grup A.

  "b) Escala executiva, titulació del grup B.

  "c) Escala tècnica, titulació del grup C.

  d) Escala bàsica, titulació del grup D.

 2. (Derogat)

 3. (Derogat)

 4. (Derogat)

SECCIÓ CINQUENA Personal de l'Institut Ramon Llull Artículo 75
ARTICLE 75 Règim del personal adscrit a l'Institut Ramon Llull
 1. El personal laboral que presti serveis a l'Administració de la Generalitat o en una entitat dependent de la Generalitat i que compleixi funcions que, d'acord amb els Estatuts de l'Institut Ramon Llull i amb la normativa que s'estableixi, siguin assumides pel dit Institut s'hi integra per aplicació del mecanisme de successió d'empresa. Si es tracta de personal laboral fix, se li ha de reconèixer amb caràcter general l'antiguitat reconeguda per l'Administració de la Generalitat.

 2. El personal funcionari que presti serveis a l'Administració de la Generalitat o en una entitat dependent de la Generalitat i que compleixi funcions que, d'acord amb els Estatuts de l'Institut Ramon Llull i amb la normativa que s'estableixi, siguin assumides pel dit Institut pot optar per:

 1. Integrar-se a l'Institut Ramon Llull com a personal laboral, amb reconeixement amb caràcter general de l'antiguitat reconeguda per l'Administració de la Generalitat, i restar en aquesta en situació d'excedència voluntària per incompatibilitat.

 2. Mantenir la condició de funcionari o funcionària a l'Institut Ramon Llull i ocupar-hi un lloc de treball a extingir. Aquest lloc s'extingeix quan el funcionari o funcionària obté una altra plaça amb caràcter definitiu o quan resta vacant per qualsevol causa que no comporti reserva de lloc.

En tot cas s'extingeixen els llocs que el dit personal funcionari ocupava a la Generalitat.

SECCIÓ SISENA Cos d'Advocacia de la Generalitat Artículo 76
ARTICLE 76 Modificació de la Llei 7/1996, del 5 de juliol, d'organització dels serveis jurídics de l'Administració de la Generalitat de Catalunya
 1. Es modifiquen els supòsits especificats per la disposició transitòria segona de la Llei 7/1996, en la redacció donada per la Llei 4/2000, del 26 de maig, de mesures fiscals i administratives, de la manera següent:

  1. També es poden acollir al que estableix l'apartat 1 de la disposició transitòria segona de la Llei 7/1996 els qui, en data 20 de juliol de 1996, tenien la condició de funcionaris de carrera de la Generalitat del grup A, llicenciats en dret, que haguessin complert funcions d'assessorament jurídic en assessories jurídiques generals dels departaments de la Generalitat durant els quatre anys anteriors a la data esmentada i que les que les hagin continuat complint de manera ininterrompuda.

  2. El Govern ha d'obrir, en el termini màxim de tres mesos, el procediment corresponent.

 2. Es modifica l'incís primer de l'apartat 1 de la disposició addicional segona de la Llei 7/1996, en la redacció donada per la Llei 21/2001, del 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives, que resta redactat de la manera següent:

  1. La plantilla d'advocats de la Generalitat es fixa en un màxim de cent seixanta places.

CAPÍTOL IV Altres mesures Artículos 77 a 92
SECCIÓ PRIMERA Mesures en matèria de caixes d'estalvis Artículo 77
ARTICLE 77 Modificació del Decret legislatiu 1/1994, del 6 d'abril, pel qual s'aprova la refosa de les lleis 15/1985, d'1 de juliol, 6/1989, de 25 de maig, i 13/1993, de 25 de novembre, de caixes d'estalvis de Catalunya

(Derogat)

SECCIÓ SEGONA Jurat d'Expropiació de Catalunya Artículo 78
ARTICLE 78 Modificació de la Llei 6/1995, del 28 de juny, del Jurat d'Expropiació de Catalunya

(Derogat)

SECCIÓ TERCERA Mesures sobre el sector ferroviari Artículos 79 a 81
ARTICLE 79 Prestació del servei
ARTICLE 80 Autorització d'aval

La Generalitat ha d'avalar les operacions de crèdit concertades per cobrir les necessitats transitòries de tresoreria derivades del desfasament entre els cobraments i els pagaments originats com a conseqüència de la construcció de les infraestructures de la línia 9 del ferrocarril metropolità de Barcelona.

ARTICLE 81 Modificació de l'article 59 de la Llei 21/2001, del 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives

(Derogat)

SECCIÓ QUARTA Mesures en matèria de comerç Artículos 82 y 83
ARTICLE 82 Modificació de la Llei 17/2000, del 29 de desembre, d'equipaments comercials

(Derogat)

ARTICLE 83 Modificació del Decret legislatiu 1/1993, del 9 de març, sobre comerç interior

(Derogat)

SECCIÓ CINQUENA Mesures en matèria de cooperatives Artículo 84
ARTICLE 84 Modificació de la Llei 18/2002, del 5 de juliol, de cooperatives

(Derogat)

SECCIÓ SISENA Mesures en matèria de mutualitats Artículo 85
ARTICLE 85 Modificació de la Llei 28/1991, del 13 de desembre, de les mutualitats de previsió social

(Derogat)

SECCIÓ SETENA Mesures en matèria de política territorial Artículo 86
ARTICLE 86 Modificació de la Llei 23/1983, del 21 de novembre, de política territorial

S'afegeix un capítol IV bis a la Llei 23/1983, amb el text següent:

"Capítol IV bis. Els plans directors territorials

"Article 19 bis

"1. Els plans directors territorials concreten les directrius generals del planejament contingudes en el Pla territorial general de Catalunya o en els plans territorials parcials en les àrees i per als aspectes sobre els quals incideixen.

"2. L'àmbit territorial dels plans directors territorials ha d'ésser inferior als àmbits de planificació establerts per la Llei 1/1995, del 16 de març, per la qual s'aprova el Pla territorial general de Catalunya, d'acord amb el text establert per la Llei 24/2001, del 31 de desembre, de reconeixement de l'Alt Pirineu i Aran com a àrea funcional de planificació, mitjançant la modificació de l'article 2 de la Llei 1/1995, per la qual s'aprova el Pla territorial general de Catalunya, i, com a mínim, ha de tenir caràcter supramunicipal. L'àmbit territorial pot comprendre, així mateix, municipis pertanyents a diferents àmbits de planificació.

"3. Els plans directors territorials s'han d'adaptar al Pla territorial general de Catalunya i als plans territorials parcials.

"4. Els plans d'ordenació urbanística han d'ésser coherents amb les determinacions dels plans directors territorials.

"Article 19 ter

"1. El contingut dels plans directors territorials ha de desenvolupar, com a mínim, una de les determinacions contingudes en l'article 13.1 d'aquesta Llei.

"2. Les determinacions dels plans directors territorials s'han de concretar en els documents següents:

"a) Els estudis i els plànols d'informació.

"b) La memòria explicativa del pla.

"c) Els plànols d'ordenació i, eventualment, les normes.

"Article 19 quater

"1. L'acord de formulació dels plans directors territorials ha d'ésser adoptat pel conseller o consellera de Política Territorial i Obres Públiques, amb l'informe previ de la Comissió de Coordinació de Política Territorial, i ha de determinar, com a mínim, l'àmbit territorial, els aspectes que ha de desenvolupar i la unitat orgànica responsable de la seva tramitació.

"2. En l'elaboració dels plans directors territorials s'ha de garantir la participació de totes les institucions públiques afectades.

"3. L'aprovació inicial i provisional dels plans directors territorials correspon al conseller o consellera de Política Territorial i Obres Públiques, i l'aprovació definitiva, al Govern.

4. Els plans directors territorials, un cop aprovats inicialment, s'han de sotmetre a informació pública.

SECCIÓ VUITENA Mesures en matèria forestal Artículo 87
ARTICLE 87 Modificació de la Llei 6/1988, del 30 de març, forestal de Catalunya

S'afegeix un segon paràgraf a l'apartat 1 de l'article 5 de la Llei 6/1988, amb el text següent:

"Amb relació als terrenys forestals de propietat pública que pertanyen al patrimoni de la Generalitat i els béns immobles que hi són situats i que són directament afectats a l'explotació, a la gestió i a la conservació d'aquests, correspon al departament que té al seu càrrec l'administració forestal l'exercici de les facultats dominicals, llevat de l'alienació del domini per un títol diferent del de la permuta per altres terrenys forestals. Dels actes dictats en exercici d'aquestes facultats, cal donar-ne compte al Departament d'Economia i Finances."

SECCIÓ NOVENA Mesures en matèria de pesca Artículo 88
ARTICLE 88 Modificació de la Llei 1/1986, del 25 de febrer, de pesca marítima de Catalunya

(Derogat)

SECCIÓ DESENA Mesures en matèria d'heliports Artículo 89
ARTICLE 89 Modificació de la Llei 11/1998, del 5 de novembre, d'heliports

(Derogat)

SECCIÓ ONZENA Mesures en matèria de museus Artículo 90
ARTICLE 90 Modificació de la Llei 17/1990, del 2 de novembre, de museus

(Derogat)

SECCIÓ DOTZENA Composició de la Comissió Jurídica Assessora Artículo 91
ARTICLE 91 Modificació del Text refós de les lleis 3/1985, del 15 de març, i 21/1990, del 28 de desembre, de la Comissió Jurídica Assessora, aprovat pel Decret legislatiu 1/1991, del 25 de març

(Derogat)

SECCIÓ TRETZENA Potestat sancionadora del Consell de l'Audiovisual de Catalunya Artículo 92
ARTICLE 92 Modificació de la Llei 2/2000, del 4 de maig, del Consell de l'Audiovisual de Catalunya

(Derogat)

DISPOSICIONS ADDICIONALS
DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA Models de contracte d'arrendament de béns immobles

D'acord amb el que estableix l'article 41.1.a de la Llei de l'Estat 21/2001, s'autoritza el conseller o consellera d'Economia i Finances perquè, en el termini de sis mesos, a comptar a partir de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, elabori i aprovi els models de contracte per a l'arrendament de béns immobles.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA Publicació informativa de les taxes vigents
 1. Durant el primer trimestre de 2003, cada un dels departaments de la Generalitat ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), mitjançant l'ordre del conseller o consellera competent, i només amb efectes informatius, una relació de les taxes vigents que gestionen, en què s'identifiquin els serveis i les activitats que meriten cadascuna d'elles i la quota corresponent.

 2. La relació de taxes vigents ha d'ésser exposada en totes les dependències i les oficines del departament corresponent i ha d'estar a disposició dels contribuents que la sol·licitin.

 3. La relació de taxes vigents ha d'ésser objecte d'actualització en la mesura que les taxes que contingui poden ésser objecte de modificació o de supressió o se'n poden crear de noves.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA Subvencions a serveis prestats per entitats d'economia social o de tercer sector
 1. En els termes establerts en el capítol IX del Decret legislatiu 9/1994, del 13 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, una vegada aprovats el corresponent acord de pluriennalitat i l'ordre posterior de convocatòria i amb els informes favorables previs de la Direcció General de Pressupostos i Tresor i de la Intervenció General del Departament d'Economia i Finances, s'autoritzen els titulars dels departaments i els de les entitats gestores de serveis socials per a poder subscriure, amb càrrec al capítol IV del seu pressupost, dins els límits de les respectives lleis de pressupostos, els convenis previstos en la dita ordre, amb un abast pluriennal i per un termini màxim de tres anys. L'objecte dels convenis ha d'ésser el finançament dels serveis relacionats amb l'economia social i la gestió dels serveis socials especialitzats que prestin les entitats sense ànim de lucre que, per acord del Govern i a proposta del conseller o consellera d'Economia i Finances, es determinin. L'acord també ha de contenir les mesures de coordinació necessàries per a fer efectiva l'aplicació d'aquesta disposició.

 2. El conseller o consellera d'Economia i Finances, en el marc de la normativa aplicable en matèria de subvencions, ha d'establir els procediments de pagament, mitjançant una bestreta mensual, i també les formes de justificació de l'aplicació del fons.

 3. S'ha de determinar, per ordre del conseller o consellera d'Economia i Finances, la composició i les funcions específiques d'una comissió encarregada de fer el seguiment de l'aplicació de les mesures establertes per aquesta disposició. En aquesta comissió hi han d'haver representants, a més del Departament d'Economia i Finances, dels altres departaments afectats i de les entitats representatives del tercer sector social a Catalunya.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL QUARTA Adscripció de mitjans a l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques i Sanitàries

En els termes que s'estableixi per reglament, s'han d'adscriure a l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques i Sanitàries els mitjans materials adscrits al Departament de Sanitat i Seguretat Social i a l'Institut Català de la Salut vinculats a les funcions que s'atribueixen a l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques i Sanitàries.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL CINQUENA Adscripció de personal a l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament
 1. El personal laboral que, en la data d'entrada en vigor d'aquesta Llei, presti serveis a la Secretaria de Relacions Exteriors del Departament de la Presidència i que compleixi les funcions que, d'acord amb la present Llei i amb la normativa que la desplegui, siguin assumides per l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament s'ha d'integrar a l'Agència per aplicació del mecanisme de successió d'empresa.

 2. El personal funcionari que, en la data d'entrada en vigor d'aquesta Llei, presti serveis a la Secretaria de Relacions Exteriors del Departament de la Presidència i compleixi les funcions que, d'acord amb la present Llei i amb la normativa que la desplegui, siguin assumides per l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament pot optar per:

 1. Integrar-se a l'Agència com a personal laboral, amb reconeixement amb caràcter general de l'antiguitat reconeguda per l'Administració de la Generalitat i restar en aquesta en situació d'excedència voluntària per incompatibilitat.

 2. Mantenir la seva condició de funcionari o funcionària a l'Agència i ocupar-hi un lloc a extingir. Aquest lloc ha de quedar extingit quan el funcionari o funcionària obtingui una altra plaça amb caràcter definitiu o quan el lloc quedi vacant per qualsevol altra causa que no comporti reserva del lloc.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SISENA Normes d'actuació dels representants de la Generalitat en consorcis, fundacions i altres entitats
DISPOSICIÓ ADDICIONAL SETENA Marques turístiques

De conformitat amb el que disposa l'article 28 de la Llei 13/2002, del 21 de juny, de turisme de Catalunya, el departament competent en matèria de turisme ha d'articular les promocions de caràcter zonal mitjançant el nombre de marques turístiques que es defineixi per mitjà d'una resolució del conseller o consellera del mateix departament, amb la consulta prèvia als municipis que componen cadascuna de les marques turístiques. En tot cas, a les ja existents s'incorporen les marques Terres de l'Ebre i Vall d'Aran.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL VUITENA Canvi de denominació de cossos, categories i escales funcionarials de la Generalitat
 1. Es modifica la denominació dels cossos funcionarials de la Generalitat, que resta redactada de la manera següent:

  1. El Cos d'Interventors, creat per la Llei 16/1984, del 20 de març, de l'Estatut de la funció interventora: Cos d'Intervenció.

  2. El Cos de Titulats Superiors, creat per la Llei 9/1986, del 10 de novembre, de cossos de funcionaris de la Generalitat de Catalunya: Cos de Titulació Superior.

  3. El Cos de Diplomats, creat per la Llei 9/1986: Cos de Diplomatura.

  4. El Cos de Tècnics Especialistes, creat per la Llei 9/1986: Cos Tècnic d'Especialistes.

  5. El Cos d'Auxiliars Tècnics, creat per la Llei 9/1986: Cos Auxiliar Tècnic.

  6. L'Escala d'Inspectors Financers, creada per la Llei 5/1991, del 27 de març, de creació de l'escala d'inspectors financers i de l'escala d'inspectors tributaris dins el cos superior d'Administració de la Generalitat: Escala d'Inspecció Financera.

  7. L'Escala d'Inspectors Tributaris, creada per la Llei 5/1991: Escala d'Inspecció Tributària.

  8. El Cos d'Advocats de la Generalitat, creat per la Llei 7/1996, del 5 de juliol, d'organització dels serveis jurídics de l'Administració de la Generalitat de Catalunya: Cos d'Advocacia de la Generalitat.

 2. Les categories i les escales professionals del Cos de Mossos d'Esquadra, creat per la Llei 10/1994, d'11 de juliol, de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra, es denominen "Mossos d'Esquadra, personal facultatiu, Mossos d'Esquadra / Escala superior intendent/a; Mossos d'Esquadra / Escala superior - comissari/ària; Mossos d'Esquadra / Escala superior - major; Mossos d'Esquadra, personal tècnic; Mossos d'Esquadra / Escala executiva - inspector/a; Mossos d'Esquadra / Escala intermèdia - sergent/a; Mossos d'Esquadra / Escala intermèdia - sotsinspector/a; Mossos d'Esquadra / Escala bàsica - mosso/a; Mossos d'Esquadra / Escala bàsica - caporal/a".

 3. Les categories i les escales professionals del Cos de Bombers de la Generalitat, creat per la Llei 5/1994, es denominen "Bombers / Escala superior - inspector/a; Bombers / Escala executiva - sotsinspector/a; Bombers / Escala tècnica - caporal/a; Bombers / Escala tècnica - bomber/a de primera; Bombers / Escala tècnica - oficial/a; Bombers / Escala tècnica - sergent/a; Bombers / Escala bàsica bomber/a".

 4. La Secretaria d'Administració i Funció Pública i la Direcció General de Política Lingüística, amb l'informe previ de l'Institut Català de la Dona i l'assessorament terminològic del Centre de Terminologia Termcat, han d'aprovar, mitjançant una resolució conjunta, la denominació de les especialitats dels cossos funcionarials de la Generalitat i de les categories i dels llocs del col·lectiu de personal laboral que s'especifiquen en el conveni col·lectiu, en aquest cas, amb la negociació prèvia que correspon, per a adaptar-la al llenguatge no androcèntric.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA Caixes d'estalvis
 1. Els actuals membres dels òrgans de govern de les caixes d'estalvis afectats per la causa d'incompatibilitat regulada per la lletra f de l'apartat 1 de l'article 20 del Decret legislatiu 1/1994, del 6 d'abril, o per la pèrdua del requisit que en condiciona l'elegibilitat, establert per la lletra f de l'apartat 1 de l'article 40 del mateix text normatiu, poden continuar en l'exercici de llurs càrrecs fins a la renovació que correspongui per compliment del termini de durada del mandat vigent.

 2. Les vacants que per qualsevol altra causa es produeixin en els òrgans de govern de les caixes d'estalvis a partir de l'entrada en vigor de l'article 8 de la Llei de l'Estat 44/2002, del 22 de novembre, de mesures de reforma del sistema financer, han d'ésser cobertes provisionalment d'acord amb el sistema normativament establert fins a la renovació que correspongui per compliment del termini de durada de l'actual mandat vigent. Si es produeix una vacant en el càrrec de president o presidenta, l'ha d'ocupar el membre del Consell d'Administració que aquest designi per majoria de dos terços dels seus membres fins a la renovació que correspongui per compliment del termini de durada del mandat vigent. A manca d'acord, n'ha de complir les funcions un dels vicepresidents, per ordre, o, en absència d'aquests, el vocal de més edat fins que tingui lloc la primera renovació del Consell d'Administració que correspongui.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA Mutualitats de previsió social

(Derogada)

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA ÚNICA
 1. En el moment de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, resten derogats:

  1. Els apartats 2 i 3 de l'article 32 de la Llei 25/1998, del 31 de desembre, de mesures administratives, fiscals i d'adaptació a l'euro.

  2. La disposició addicional primera de la Llei 15/2000, del 29 de desembre, de mesures fiscals i administratives.

  3. L'apartat 3 de l'article 24 de la Llei 28/1991, del 13 de desembre, de les mutualitats de previsió social.

 2. Resten derogades totes les altres disposicions de rang igual o inferior que contradiguin el que estableix aquesta Llei, s'hi oposin o hi resultin incompatibles.

DISPOSICIONS FINALS
DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA Entrada en funcionament de l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques i Sanitàries

(Derogada)

DISPOSICIÓ FINAL SEGONA Aprovació dels estatuts de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament

(Derogada)

DISPOSICIÓ FINAL TERCERA Dotació de les places de l'escala de tècnics d'administració de la hisenda de la Generalitat de Catalunya

(Derogada)

DISPOSICIÓ FINAL QUARTA Nou termini per a la refosa de la normativa d'aigües de la Generalitat de Catalunya

(Derogada)

DISPOSICIÓ FINAL CINQUENA Entrada en vigor

Aquesta Llei entra en vigor l'1 de gener de 2003, però la modificació del Decret legislatiu 1/1994, del 6 d'abril, d'acord amb el que estableix l'article 77, produirà efectes des de l'entrada en vigor de l'article 8 de la Llei de l'Estat 44/2002, del 22 de novembre, de mesures de reforma del sistema financer.

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR