Llei de Mesures Fiscals i Administratives de Catalunya (Llei 4/2000, de 26 de maig)

Publicado enDOGC
Ámbito TerritorialNormativa de Cataluña
RangoLey

La doctrina que ha anat elaborant el Tribunal Constitucional sobre els límits constitucionals de les lleis de pressupostos, continguda, entre moltes altres, en les sentències 174/1998 i 203/1998, distingeix en les lleis de pressupostos, d'una banda, un contingut mínim indispensable, constituït per l'expressió xifrada de la previsió d'ingressos i l'habilitació de despeses, i, de l'altra, un contingut possible, no necessari o eventual, en el sentit que poden incloure matèries diferents de les indispensables, sempre que tinguin una relació directa amb les despeses i els ingressos o amb els criteris de política econòmica general.

No obstant això, és innegable que aquesta tipologia de disposicions no esgota el ventall de possibles normes connexes amb el pressupost com a instrument normatiu, atès que hi ha altres disposicions que, sense tenir una relació directa amb les despeses i els ingressos o amb els criteris de política econòmica general, mantenen una certa relació de complementarietat amb les disposicions pressupostàries, en la mesura que faciliten -en ocasions, fins i tot, amb la modificació substancial de lleis anteriors- el compliment de les que, per llur pròpia naturalesa, tenen caràcter i vigència temporals. En aquest sentit, la present Llei constitueix l'instrument necessari per a implementar les disposicions de la Llei de pressupostos de la Generalitat per a l'any 2000 en diferents àmbits d'actuació de la Generalitat.

D'acord amb aquests criteris, aquesta Llei de mesures fiscals i administratives incorpora un total de trenta-dos articles, estructurats en dos títols (el primer, relatiu a mesures fiscals i el segon, a mesures administratives), set disposicions addicionals i dues disposicions finals.

Pel que fa als continguts, i tot seguint l'estructura de la Llei, convé assenyalar les principals mesures que incorpora el seu articulat.

El títol I, agrupat en tres capítols, fa referència a les mesures fiscals. En primer lloc, destaquen les mesures relatives als impostos cedits per l'Estat a la Generalitat, tant directes com indirectes. D'aquestes, s'ha de fer especial esment a l'increment fins al doble de la deducció per naixement o l'adopció de fills, en el marc de les polítiques de protecció a la família, i a diverses modificacions de la Llei 25/1998, de 31 de desembre, de mesures administratives, fiscals i d'adaptació a l'euro, especialment pel que fa a diverses reduccions de la base imposable de l'impost sobre successions i donacions.

En segon lloc, un altre grup de mesures són les relatives als tributs propis de la Generalitat. Entre aquestes, es recull l'exempció de les aigües termals i minerals del cànon de l'aigua, d'acord amb el que disposa la Llei 29/1985, d'aigües, i s'introdueixen sengles modificacions puntuals en el gravamen de protecció civil. En matèria de taxes i preus públics, la Llei afegeix una taxa per l'emissió de certificacions de presentació de projectes tècnics d'infraestructures comunes de telecomunicacions, que té el seu fonament en diverses disposicions estatals i autonòmiques recents sobre les infraestructures comunes de telecomunicacions: concretament, el Reial decret llei 1/1998, de 27 de febrer, sobre infraestructures comuns en els edificis per a l'accés als serveis de telecomunicació; el Reial decret 279/1999, de 22 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament regulador de les infraestructures comunes de telecomunicacions per a l'accés als serveis de telecomunicació a l'interior dels edificis i de l'activitat d'instal·lació d'equips i sistemes de telecomunicacions, i els decrets 172/1999, de 29 de juny, sobre canalitzacions de telefonia i altres serveis per cable en els edificis de nova construcció, i 84/1999, de 23 de març, pel qual s'atribueixen a la Direcció General de Radiodifusió i Televisió diverses funcions sobre les infraestructures comunes de telecomunicacions per a l'accés als serveis de telecomunicació a l'interior dels edificis. Segons aquestes disposicions, les instal·lacions d'infraestructures comunes de telecomunicacions als edificis s'han de concretar en un projecte tècnic. Una vegada realitzada la instal·lació, per tal d'acreditar que aquesta s'ajusta al projecte tècnic, el tècnic competent ha d'elaborar un certificat o, si és el cas, un butlletí d'instal·lació, que haurà de presentar davant la Direcció General de Radiodifusió i Televisió, funció que justifica la taxa establerta. Així mateix, s'estableixen diverses modificacions de taxes ja regulades a la Llei 15/1997, de 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya.

El títol II, dividit en cinc capítols, conté les mesures administratives, entre les quals s'inclouen algunes disposicions amb relació a l'àmbit competencial del medi ambient, disposicions en matèria de personal, disposicions sobre finances i patrimoni i disposicions sobre l'empresa pública catalana.

En primer lloc, dins aquest grup de mesures, destaquen les relatives a la distribució de competències i funcions entre els departaments de medi ambient, agricultura, ramaderia i pesca i política territorial i obres públiques, que són conseqüència del Decret 297/1999, de 26 de novembre, de creació i reorganització de departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i que requereixen una norma amb rang de llei, d'acord amb el principi constitucional de reserva de llei. En el mateix sentit, es dóna nova redacció a diversos preceptes de la Llei 25/1998, de 31 de desembre, relatius a la creació de l'Agència Catalana de l'Aigua, en matèria d'òrgans de govern, gestió i assessorament.

En matèria de personal, es fa necessari corregir, modificar i adaptar diverses situacions jurídiques puntuals relatives al règim general de la funció pública, i també incorporar determinades modificacions en els sistemes de promoció interna i formes d'integració a diferents cossos de l'Administració de la Generalitat.

Pel que fa a les mesures relatives a les finances i al patrimoni, es preveuen, d'una banda, diverses modificacions del text refós de la Llei de finances públiques, aprovat pel Decret legislatiu 9/1994, de 13 de juliol, relatives al procediment d'atorgament de subvencions i que tenen per objecte incrementar la concurrència, la publicitat, la simplificació i el control d'aquests procediments. De l'altra, s'introdueixen diverses modificacions a la Llei 11/1981, de 7 de desembre, de patrimoni de la Generalitat, que fan referència, entre d'altres qüestions, a l'adquisició i arrendament d'immobles i drets reals pel sistema de contractació directa i als contractes d'assegurances. També s'inclou una disposició per permetre l'agilitació i la simplificació dels expedients relatius a danys produïts a tercers que no superin les cent mil pessetes.

En darrer terme, s'han inclòs a la Llei diverses disposicions que afecten empreses públiques de la Generalitat: l'Institut Català del Sòl, el Centre de la Propietat Forestal i Ports de Catalunya. La modificació de diversos preceptes de la Llei 4/1980, de 16 de desembre, de creació de l'Institut Català del Sòl, té per finalitat la transformació d'aquest en una entitat de dret públic que actua amb subjecció al dret privat, naturalesa jurídica més conforme amb les activitats i les funcions que aquest ens té encomanades. Pel que fa al Centre de la Propietat Forestal, la modificació és motivada per la reordenació de competències departamentals derivada de l'anteriorment esmentat Decret 297/1999, de 27 de novembre, i, finalment, en matèria de ports, s'introdueixen disposicions relatives al seu règim econòmic i financer.

TÍTOL I Mesures fiscals Artículos 1 a 14
CAPÍTOL I Impostos directes Artículos 1 y 2
SECCIÓ PRIMERA Impost sobre la renda de les persones físiques Artículo 1
ARTICLE 1 Deducció per naixement de fills
SECCIÓ SEGONA Impost sobre successions i donacions Artículo 2
ARTICLE 2 Reduccions de la base imposable
CAPÍTOL II Impostos indirectes Artículo 3
SECCIÓ ÚNICA Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats Artículo 3
ARTICLE 3 Transmissions patrimonials oneroses
CAPÍTOL III Tributs propis Artículos 4 a 14
SECCIÓ PRIMERA Cànons Artículos 4 y 5
ARTICLE 4 Modificació de la Llei 6/1999, de 12 de juliol, d'ordenació, gestió i tributació de l'aigua
ARTICLE 5 Termini de pagament de quotes impagades pels conceptes de cànon d'infraestructura hidràulica i d'increment de tarifa de sanejament per entitats locals i per societats de capital majoritàriament públic
 1. Els deutes en concepte d'increment de tarifa de sanejament i cànon d'infraestructura hidràulica de les entitats locals i societats de capital majoritàriament públic, en la seva condició d'entitats subministradores d'aigua, acreditats amb data anterior al 31 de desembre de 1999, si ja han estat liquidats, gaudiran d'un nou període de cobrament en fase voluntària, per la qual cosa s'ha de notificar novament l'import del deute, sense incloure els interessos meritats fins aquesta data i, a partir d'aquest moment, s'ha de tramitar d'acord amb el procediment de recaptació aplicable en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat. Si no han estat liquidats, s'ha d'efectuar la liquidació corresponent i notificar-la d'acord amb el procediment de gestió vigent.

 2. Les entitats subministradores que esmenta l'apartat 1, sens perjudici del que estableix, poden sol·licitar fins al 31 de desembre de 2000 l'ajornament i el fraccionament del deute, d'acord amb el que estableix la normativa aplicable als tributs propis de la Generalitat, sempre sense interessos, per un període màxim de dotze anys, en funció de la relació existent entre el deute i la darrera liquidació aprovada dels ingressos corrents del pressupost brut de les entitats sol·licitants, d'acord amb l'escalat següent:

  Percentatge del deute en relació amb els ingressos corrents del pressupostTermini màxim d'ajornamentInferior a l'1%Fins a 2 anys1% a 5% Fins a 8 anysSuperior al 5%Fins a 12 anys

 3. L'encaix en el tram de l'escalat que correspongui s'ha de fer, si escau, de manera individualitzada, d'acord amb el pressupost d'ingressos i d'endeutament de l'ens local i la seva capacitat de generació d'estalvi net.

 4. Si no s'efectua el pagament d'algun dels terminis del fraccionament autoritzat, per la fracció no pagada s'ha d'iniciar la via de constrenyiment, i, en el cas que no es pagués en els terminis establerts per a ingressar-la en període executiu, es consideren vençudes la resta de fraccions pendents, respecte a les quals s'ha d'iniciar la via de constrenyiment, d'acord amb el que estableix la normativa vigent.

 5. Els òrgans competents han de revisar d'ofici els expedients corresponents a les liquidacions impagades, i també els expedients respecte als quals el deutor hagi iniciat el pagament a terminis, per tal d'adequar l'import de les quantitats degudes a les que derivin de l'aplicació del que estableix l'apartat 1.

SECCIÓ SEGONA Gravamen de protecció civil de Catalunya Artículo 6
ARTICLE 6 Modificació de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya
 1. Es modifica l'apartat 1, primer, de l'article 59 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, que queda redactat de la manera següent:

  "Subjecció i quantia del gravamen

  "1. Resten sotmesos al gravamen els següents elements patrimonials afectes a activitats de risc i situats al territori de Catalunya:

  "Primer. Les instal·lacions industrials o els magatzems en els quals s'utilitzen, s'emmagatzemen, es dipositen o es produeixen una substància o diverses de les considerades perilloses d'acord amb l'annex I, part 1, Relació de substàncies, i part 2, Categories de substàncies i preparats no denominats específicament en la part 1, del Reial decret 1254/1999, de 16 de juliol, pel qual s'aproven mesures de control dels riscos inherents als accidents greus en els quals intervinguin substàncies perilloses, sempre que la quantitat present en la instal·lació o en el grup d'instal·lacions de què es tracti superi el 10% de les que figuren en la columna 3 de l'annex I, part 1 i part 2 del Reial decret 1254/1999.

  "a) Si es tracta de magatzems situats en terrenys qualificats de sòl urbà, el gravamen és exigible si la quantitat emmagatzemada supera, en qualsevol moment al llarg de l'any natural, el 5% de qualsevol de les que figuren en els annexos esmentats i amb els mateixos criteris.

  "b) En els supòsits a què es refereixen l'apartat primer i la lletra a, la base del gravamen s'ha de constituir amb la quantitat mitjana anual de substància present en la instal·lació o en el grup d'instal·lacions, expressada en quilograms.

  c) El tipus aplicable s'ha de determinar per a cada substància dividint 250 per les quantitats, expressades en tones, que apareixen en la columna 3 de l'annex I, part 1 i part 2, del Reial decret 1254/1999, de 16 de juliol.

 2. Es modifica l'apartat 1 de l'article 64 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, que queda redactat de la manera següent:

  "Determinació de la norma aplicable i habilitació en la Llei de pressupostos

  1. Les referències al Reial decret 1254/1999, de 16 de juliol, contingudes en aquesta secció s'entenen fetes a les normes de l'Estat que les modifiquin en execució de les directives comunitàries en aquesta matèria, sempre que les esmentades normes hagin entrat en vigor el primer dia de l'any natural.

SECCIÓ TERCERA Taxes Artículos 7 a 13
ARTICLE 7 Modificació del títol II de la Llei 15/1997, de 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya

[No vigent]

ARTICLE 8 Modificació del títol VI de la Llei 15/1997, de 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya

[No vigent]

ARTICLE 9 Modificació del capítol IV del títol VII de la Llei 15/1997, de 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya

[No vigent]

ARTICLE 10 Modificació del capítol X del títol VII de la Llei 15/1997, de 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya

[No vigent]

ARTICLE 11 Modificació del títol IX de la Llei 15/1997, de 24 de desembre, de taxes i preus públics de Catalunya

[No vigent]

ARTICLE 12 Modificació del títol XII de la Llei 15/1997, de 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya

[No vigent]

ARTICLE 13 Modificació del títol XIV de la Llei 15/1997, de 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya

[No vigent]

SECCIÓ QUARTA Altres normes Artículo 14
ARTICLE 14 Termini de prescripció en els tributs propis de la Generalitat de Catalunya

En l'àmbit dels tributs propis de la Generalitat, prescriuen al cap de quatre anys els drets i les accions següents:

 1. El dret de l'Administració a determinar el deute tributari mitjançant la liquidació oportuna.

 2. L'acció per a exigir el pagament dels deutes tributaris.

 3. L'acció per a imposar sancions tributàries.

 4. El dret de devolució d'ingressos indeguts.

TÍTOL II Mesures administratives Artículos 15 a 32
CAPÍTOL I Reordenació de competències en matèria de medi ambient Artículos 15 y 16
SECCIÓ ÚNICA Reordenació de competències en matèria de medi ambient Artículos 15 y 16
ARTICLE 15 Competències assumides pel Departament de Medi Ambient
 1. Les competències i les funcions atribuïdes per les disposicions vigents al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i als seus òrgans, en tot allò que es refereix a l'assignació de representants, competències i funcions en matèria de medi natural, s'han d'entendre referides al departament competent en matèria de medi ambient i als seus òrgans, d'acord amb l'àmbit competencial reconegut per la normativa vigent.

 2. Les competències i les funcions atribuïdes per les disposicions vigents al Departament de Política Territorial i Obres Públiques i als seus òrgans en tot allò que es refereix a l'assignació de representants, competències i funcions en matèria d'aigües i obres hidràuliques, s'han d'entendre referides al departament competent en matèria de medi ambient i a l'Agència Catalana de l'Aigua, d'acord amb l'àmbit competencial reconegut per la normativa vigent.

ARTICLE 16 Modificació del capítol III del títol I de la Llei 25/1998, de 31 de desembre, de mesures administratives, fiscals i d'adaptació a l'euro
CAPÍTOL II Mesures en matèria de personal Artículos 17 a 21
SECCIÓ PRIMERA Modificacions del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública Artículo 17
ARTICLE 17 Modificacions del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública
 1. Es modifica la lletra a de l'article 27 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, que queda redactada de la manera següent:

  a) Ha de regular, amb la finalitat de poder assolir que el 2% de la plantilla sigui cobert per persones discapacitades que tinguin reconeguda la condició legal de disminuïdes, una reserva de fins a un 5% de les places incloses en les ofertes d'ocupació pública.

 2. (Derogat)

 3. Es modifica la lletra b de l'apartat 1 de l'article 88 del Decret legislatiu 1/1997, que queda redactada de la manera següent:

  b) Quan siguin autoritzats per la Generalitat a prestar serveis o col·laborar amb organitzacions no governamentals (ONG) que desenvolupin programes de cooperació, o a complir missions per períodes superiors a sis mesos en organismes internacionals, governs o entitats públiques estrangeres o en programes de cooperació nacionals o internacionals.

 4. S'afegeix una disposició addicional vint-i-cinquena al Decret legislatiu 1/1997, amb el text següent:

  "1. Els funcionaris de grups de serveis penitenciaris auxiliars tècnics, tècnics especialistes i diplomats que ocupin llocs de treball de servei interior i d'àrea mixta i llocs de comandament intermedis del servei interior poden passar a ocupar llocs de treball de segona activitat en els mateixos serveis penitenciaris o en altres llocs homologats, adequats al seu nivell de titulació, de formació i de coneixements, amb els requisits i les condicions que es determinin, quan compleixin l'edat de cinquanta-set anys i tinguin l'antiguitat que es determini per reglament o quan, segons un dictamen mèdic, tinguin disminuïda la capacitat per a complir el servei ordinari d'una manera previsiblement permanent.

  "2. En els llocs de segona activitat els funcionaris perceben les retribucions bàsiques corresponents al seu grup i les de caràcter personal que tenien reconegudes, a més de les complementàries corresponents al lloc de treball de segona activitat que ocupen. En el supòsit que les retribucions totals en el nou lloc de treball siguin inferiors, tenen dret a percebre un complement personal transitori que les iguali amb les retribucions que percebien abans. Aquest complement s'ha de regir pel que estableix la disposició transitòria segona.

  3. S'han de determinar per reglament les circumstàncies i les condicions de la prestació dels serveis de segona activitat, i la composició, el funcionament i les funcions del tribunal mèdic que ha d'emetre el dictamen a què fa referència l'apartat 1.

SECCIÓ SEGONA Cos d'Agents Rurals Artículo 18
ARTICLE 18 Promoció interna dels funcionaris del Cos d'Agents Rurals

[No vigent]

SECCIÓ TERCERA Cos de Mossos d'Esquadra Artículos 19 y 20
ARTICLE 19 Modificació de l'apartat 1 de l'article 20 de la Llei 10/1994, d'11 de juliol, de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra
ARTICLE 20 Addició d'un article 25 bis a la Llei 10/1994, d'11 de juliol, de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra

S'afegeix un article 25 bis a la Llei 10/1994, d'11 de juliol, de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra, amb el text següent:

"Article 25 bis

"1. En les convocatòries d'accés a les categories de sergent, de sotsinspector, d'inspector, d'intendent, de comissari i de major també poden participar, en el torn de promoció interna, els membres del Cos que, sense estar en possessió de la titulació exigida per a l'ingrés a les esmentades categories, disposin de la titulació del grup immediatament inferior i compleixin, respectivament, els requisits d'accés establerts pels articles 23, 24 i 25 quant a l'antiguitat, el curs específic impartit per l'Escola de Policia de Catalunya i, si escau, el període de pràctiques de caràcter selectiu.

2. Els funcionaris del Cos de Mossos d'Esquadra que facin ús de la dispensa de titulació que estableix l'apartat 1 i superin la convocatòria corresponent només poden canviar d'escala, a l'empara d'aquesta dispensa, una vegada al llarg de la seva carrera professional.

SECCIÓ QUARTA Cos d'Advocats de la Generalitat Artículo 21
ARTICLE 21 Modificació de la Llei 7/1996, de 5 de juliol, d'organització dels serveis jurídics de l'Administració de la Generalitat de Catalunya
 1. Es modifica l'apartat 1 de la disposició transitòria cinquena de la Llei 7/1996, que queda redactat de la manera següent:

1. Mentre no es cobreixin totes les places de la plantilla del Cos d'Advocats, els funcionaris que presten serveis de representació, de defensa o d'assessorament jurídic, o totes dues funcions alhora, poden continuar desenvolupant aquestes funcions en els llocs que se'ls fixin segons les conveniències del servei. Tanmateix, mentre no es cobreixi la totalitat de les places de la plantilla del Cos d'Advocats, poden crear-se noves places en les unitats centrals del Gabinet Jurídic, amb funcions exclusives de representació i defensa, les quals han d'ésser proveïdes entre funcionaris de l'Escala General d'Administració, llicenciats en dret, amb el nivell que es determini en la relació de llocs de treball, d'acord amb les funcions esmentades. L'exercici d'aquestes funcions no constitueix un mèrit preferent per a l'accés al Cos d'Advocats ni atorga altres drets o deures que els derivats d'aquesta disposició. A aquest personal li és aplicable el que disposa l'apartat 2.

CAPÍTOL III Mesures en relació amb les finances i el patrimoni de la Generalitat Artículos 22 a 26
SECCIÓ PRIMERA Modificació del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 9/1994, de 13 de juliol, i modificat per la Llei 25/1998 Artículos 22 a 24
ARTICLE 22 Modificació de l'apartat 2 de l'article 13 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 9/1994, de 13 de juliol, i modificat per la Llei 25/1998
ARTICLE 23 Modificació de l'article 25 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 9/1994
ARTICLE 24 Modificació del capítol IX del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 9/1994 i modificat per la Llei 25/1998
SECCIÓ SEGONA Normes patrimonials Artículos 25 y 26
ARTICLE 25 Modificació de la Llei 11/1981, de 7 de desembre, de patrimoni de la Generalitat, modificada per la Llei 25/1998
ARTICLE 26 Expedients relatius a danys produïts a tercers

Els expedients oberts amb motiu de reclamacions derivades de danys a tercers que no superin les 100.000 pessetes poden ésser tramitats i resolts sense necessitat d'intervenció de l'Administració consultiva.

CAPÍTOL IV Mesures sobre l'empresa pública catalana Artículos 27 a 30
SECCIÓ PRIMERA Institut Català del Sòl Artículo 27
ARTICLE 27 Modificació de la Llei 4/1980, de 16 de desembre, de creació de l'Institut Català del Sòl
 1. Es modifica l'article 1 de la Llei 4/1980, de 16 de desembre, de creació de l'Institut Català del Sòl, que resta redactat de la manera següent:

  "1. L'Institut Català del Sòl és una entitat de dret públic de la Generalitat, sotmesa al règim que estableix l'article 1.b, 1r, de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l'Estatut de l'empresa pública catalana, i l'article 4.2 del Decret legislatiu 9/1994, de 13 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, que ajusta la seva activitat al dret privat i al dret públic en els supòsits que aquesta Llei determina.

  "2. L'Institut Català del Sòl queda adscrit al Departament de Política Territorial i Obres Públiques, el qual exerceix el control d'eficàcia de la seva activitat.

  "3. L'Institut Català del Sòl ha de promoure les actuacions necessàries, tant en l'aspecte organitzatiu com en el funcional, per tal de permetre una utilització del sòl d'acord amb l'interès general i per a impedir l'especulació i afavorir l'efectivitat del dret a gaudir d'un habitatge digne i adequat.

  "4. L'Institut Català del Sòl, com a instrument de política de sòl i d'habitatge, és l'administració urbanística actuant, mitjançant la qual la Generalitat exerceix les seves competències d'execució del planejament, d'acord amb aquesta Llei i amb la legislació urbanística vigent.

  5. L'objectiu de l'Institut Català del Sòl és la promoció de sòl urbanitzat i el foment de l'habitatge, amb la finalitat d'atendre necessitats col·lectives, remodelacions urbanes, creació d'espais lliures i zones verdes, dotacions i equipaments.

 2. (Derogat)

 3. Es modifica l'article 6 de la Llei 4/1980, que resta redactat de la manera següent:

  "1. L'Institut Català del Sòl es regeix pels òrgans següents:

  "a) El Consell d'Administració.

  "b) El director o la directora.

  "2. L'Institut Català del Sòl ha de comptar amb l'estructura suficient per a atendre les funcions que té encomanades.

  "3. Les relacions entre l'Institut Català del Sòl i el seu personal es regeixen pel dret laboral. No obstant això, pot disposar dels funcionaris necessaris per al desenvolupament de les funcions que així ho requereixin.

  4. La selecció del personal, llevat del personal directiu, s'ha de fer mitjançant publicitat i d'acord amb els principis de mèrits i capacitats i dins dels límits pressupostaris.

 4. Es modifica l'article 7 de la Llei 4/1980, que resta redactat de la manera següent:

  "1. El Consell d'Administració té atribuïdes les més àmplies facultats en l'actuació i la gestió de l'Institut Català del Sòl.

  "2. El Consell d'Administració és integrat, en tot cas, pels representants de la Generalitat que assenyali el Govern, i pel director o directora. N'és president o presidenta el conseller o consellera del Departament de Política Territorial i Obres Públiques. El vicepresident o vicepresidenta és nomenat pel titular d'aquest Departament.

  "3. El secretari o secretària del Consell d'Administració, amb veu i sense vot, és designat pel Consell d'Administració, a proposta del president o presidenta.

  "4. Si s'inclouen en l'ordre del dia assumptes que afectin un o diversos municipis, o una comarca, el president o presidenta pot convocar l'alcalde o alcaldes corresponents o el president o presidenta del Consell Comarcal, si escau, els quals poden assistir, acompanyats de la persona que designin, a la deliberació de l'assumpte pel qual hauran estat convidats, i prendre-hi part amb veu i sense vot.

  5. L'estatut del règim interior de l'Institut Català del Sòl ha de desplegar per reglament la composició i el funcionament del Consell d'Administració i ha de concretar les seves funcions específiques, i també l'estructura organitzativa i el règim de funcionament de l'entitat. L'estatut pot crear altres òrgans de gestió per a l'impuls de polítiques concretes.

 5. Se suprimeixen els articles 8 i 9 de la Llei 4/1980.

 6. Es modifica l'article 10 de la Llei 4/1980, que resta redactat de la manera següent:

  La direcció és l'òrgan executiu que dirigeix el funcionament de l'Institut, n'ostenta la representació i exerceix les funcions específiques que determini l'estatut del règim interior de l'Institut.

 7. Es modifica l'article 13 de la Llei 4/1980, que resta redactat de la manera següent:

  "1. L'activitat de l'Institut Català del Sòl se sotmet, amb caràcter general, a les normes de dret civil, mercantil o laboral que li són aplicables. No obstant això:

  "a) El règim d'adopció d'acords i funcionament del Consell d'Administració es subjecta a la normativa general sobre òrgans col·legiats, aplicable a la Generalitat de Catalunya.

  "b) En la seva actuació com a administració actuant en l'execució del planejament està subjecte al que estableixi la normativa urbanística vigent a Catalunya.

  "c) També estan subjectes al dret públic les relacions jurídiques externes que derivin d'actes de limitació, intervenció, control i sanció, els expropiatoris i, en general, actes que afectin la utilització del sòl o de l'habitatge d'acord amb l'interès general i per a evitar l'especulació i que impliquin actuació de sobirania o exercici de potestats administratives, inclòs el règim d'impugnació d'actes, el silenci administratiu i el procediment de recaptació.

  "2. El règim de comptabilitat de l'Institut és el corresponent al sector públic i el seu control financer s'ha d'ajustar al que estableix l'article 71 del Decret legislatiu 9/1994, de 13 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya. La contractació de l'Institut s'ha de regir pel que estableix la legislació vigent en matèria de contractació administrativa i, en tot cas, s'han de garantir els principis de publicitat i de lliure concurrència.

  "3. Els actes de l'Institut Català del Sòl sotmesos al dret administratiu són susceptibles de recurs d'alçada davant el conseller o consellera de Política Territorial i Obres Públiques. Els recursos extraordinaris de revisió s'interposen davant el mateix òrgan que hagi dictat l'acte impugnat.

  "4. La interposició de recurs contenciós administratiu és procedent d'acord amb el que estableixi la Llei reguladora d'aquesta jurisdicció.

  5. L'exercici d'accions civils i laborals es regeix per les normes d'aplicació general. Les reclamacions prèvies a la via civil s'han d'interposar davant el conseller o consellera de Política Territorial i les reclamacions prèvies a la via laboral davant el secretari o secretària general del Departament de Política Territorial i Obres Públiques.

SECCIÓ SEGONA Centre de la Propietat Forestal Artículo 28
ARTICLE 28 Modificació de la Llei 7/1999, de 30 de juliol, del Centre de la Propietat Forestal
SECCIÓ TERCERA Ports de Catalunya Artículos 29 y 30
ARTICLE 29 Modificació de l'article 68 de la Llei 5/1998, de 17 d'abril, de ports de Catalunya

S'afegeix un apartat setè a l'article 68 de la Llei 5/1998, de 17 d'abril, de ports de Catalunya, amb el text següent:

7. De conformitat amb el que estableix l'article 8 del Decret legislatiu 9/1994, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, els ingressos derivats del cànon d'explotació que acreditin els ports, les dàrsenes, les instal·lacions marítimes i marines interiors a la Generalitat de Catalunya s'han d'acreditar davant el Departament de Política Territorial i Obres Públiques, i resten afectats a la millora i la conservació del sistema portuari català. El Departament de Política Territorial i Obres Públiques, mitjançant la direcció general competent en matèria de ports, ha d'establir en cada moment les prioritats en l'aplicació d'aquests recursos.

ARTICLE 30 Modificació de l'article 93 de la Llei 5/1998, de 17 d'abril, de ports de Catalunya
CAPÍTOL V Representació dels ens locals en el sistema sanitari de Catalunya Artículo 32
ARTICLE 32 Modificació de la Llei 15/1990, de 6 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya
 1. (Derogat)

 2. (Derogat)

 3. Se suprimeix l'apartat 5 de l'article 18 de la Llei 15/1990.

 4. Es modifica l'apartat 2 de l'article 25 de la Llei 15/1990, que queda redactat de la manera següent:

  2. Els membres del Consell de Direcció de la Regió Sanitària són nomenats i separats del càrrec pel conseller o consellera de Sanitat i Seguretat Social, a proposta de cada una de les representacions que el componen. En el cas dels representants dels consells comarcals i els ajuntaments, la proposta ha d'ésser efectuada per les entitats associatives d'ens locals de Catalunya. El nomenament es fa per un període màxim de quatre anys, sens perjudici que els interessats puguin ésser reelegits successivament, sempre que gaudeixin de la representació requerida.

 5. Se suprimeix l'apartat 3 de l'article 25 de la Llei 15/1990.

 6. (Derogat)

 7. Se suprimeix l'apartat 3 de l'article 30 de la Llei 15/1990.

 8. Es modifica l'apartat 3 de l'article 34 de la Llei 15/1990, que queda redactat de la manera següent:

  3. Els membres del Consell de Direcció del Sector Sanitari són nomenats i separats del càrrec pel conseller o consellera de Sanitat i Seguretat Social, a proposta de cada una de les representacions que el componen. En el cas dels representants de les corporacions locals, la proposta ha d'ésser efectuada per les entitats associatives d'ens locals de Catalunya. El nomenament es fa per un període màxim de quatre anys, sens perjudici que els interessats puguin ésser reelegits successivament, sempre que gaudeixin de la representació requerida.

 9. Se suprimeix l'apartat 4 de l'article 34 de la Llei 15/1990.

DISPOSICIONS ADDICIONALS
DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA Béns i mitjans materials de l'Institut Català del Sòl

Els béns i els mitjans materials que són de l'Institut Català del Sòl en el moment de l'entrada en vigor d'aquesta Llei queden integrats a l'entitat de dret públic que es crea, d'acord amb llur naturalesa jurídica originària. Aquesta entitat de dret públic també se subroga en la posició jurídica de l'esmentat organisme autònom, pel que fa als drets i les obligacions contretes, sens perjudici del que s'estableix per al personal.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA Personal funcionari i laboral de l'Institut Català del Sòl
 1. El personal laboral que, en el moment de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, estigui prestant servei a l'Institut Català del Sòl, o tingui suspesa la seva relació jurídica laboral amb aquest organisme, queda integrat en l'ens públic que es crea, el qual se subroga de manera expressa respecte a les relacions contractuals laborals d'aquest personal.

 2. El personal funcionari que, en el moment de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, estigui prestant serveis a l'Institut Català del Sòl, o tingui la seva destinació definitiva en aquest organisme, pot integrar-se en l'ens públic que es crea i restar-hi vinculat per una relació subjecta al règim laboral, i s'extingeix el seu lloc de treball a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, en la qual està en situació d'excedència voluntària per incompatibilitats. La incorporació com a personal laboral de l'Institut Català del Sòl s'ha d'efectuar d'acord amb la plantilla del nou ens, mitjançant l'assignació de tasques i funcions que corresponguin a la titulació acadèmica i la capacitat professional.

 3. El personal que pertany a l'Institut Català del Sòl, en el moment de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, i que manté la seva condició de funcionari públic en l'ens públic al qual és adscrit s'ha de regir per les disposicions que li són aplicables, atenent la procedència i la naturalesa de la seva relació d'ocupació. Els llocs de treball corresponents queden, però, extingits en el nou ens en el moment que obtinguin una altra plaça de funcionari o funcionària amb caràcter definitiu. En qualsevol cas, es garanteix a aquest personal els drets que li reconeix la normativa vigent.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA Modificació de la Llei 1/1994, de 22 de febrer, de creació del municipi de Badia, per segregació de part dels termes municipals de Barberà del Vallès i de Cerdanyola del Vallès
DISPOSICIÓ ADDICIONAL QUARTA Llicències de pesca
DISPOSICIÓ ADDICIONAL CINQUENA Inversions de les caixes d'estalvis
DISPOSICIÓ ADDICIONAL SISENA Vinculació d'ús de l'immoble cedit per la disposició addicional vint-i-tresena de la Llei 25/1987
 1. Les finalitats pròpies dels serveis públics de televisió i radiodifusió, establertes per la disposició addicional vint-i-tresena de la Llei 25/1987, de 29 de desembre, de pressupost de la Generalitat de Catalunya, de les seves entitats autònomes i de les entitats gestores de la Seguretat Social per a l'exercici del 1988, s'han de mantenir durant un termini de trenta anys, els quals comencen a computar a partir del 27 de maig de 1988, data de formalització de la corresponent escriptura pública de cessió. Si l'immoble cedit ja no es destina a les esmentades finalitats dins aquest termini, la finca cedida ha de revertir de ple dret a la Generalitat.

 2. S'autoritza el Departament d'Economia, Finances i Planificació perquè faci els actes i formalitzi els documents necessaris per a complir el que estableix l'apartat 1.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SETENA Règim transitori en matèria d'autoritzacions i llicències ambientals
DISPOSICIONS FINALS
DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA Representació en entitats autònomes i empreses públiques

En el cas que es creï un nou departament de la Generalitat o es reestructurin els departaments existents, s'habilita el Govern de la Generalitat per tal de dictar les normes d'organització i assignació o reassignació de representació necessàries als òrgans de govern de les entitats autònomes i empreses públiques vinculades o dependents de la Generalitat que exerceixen funcions en els àmbits competencials respectius.

DISPOSICIÓ FINAL SEGONA Entrada en vigor

Aquesta Llei entra en vigor l'endemà d'haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.