Llei de Museus de Catalunya (Llei 17/1990, de 2 de novembre)

Publicado enDOGC
Ámbito TerritorialNormativa de Cataluña
RangoLey

La preservació del patrimoni històric, artístic, arqueològic, tècnic i científic de Catalunya és un element bàsic a l'hora de promoure'n el coneixement, l'estudi i la difusió entre tots els ciutadans, a fi de facilitar-los una millor comprensió de la natura, de la història i, en general, de la vida del país. El museu és la institució que, fonamentalment, és responsable d'aquest patrimoni i s'encarrega de custodiar-lo. Aquestes funcions configuren el museu com un centre de servei cultural necessàriament obert i relacionat amb la societat que l'envolta, la qual té dret a rebre'n unes prestacions culturals que vagin més enllà de la simple custòdia.

L'article 9 de l'Estatut d'Autonomia atorga a la Generalitat de Catalunya competència exclusiva sobre els museus que no siguin de titularitat estatal i sobre el patrimoni cultural, sens perjudici de les competències que l'article 149.1.28 de la Constitució assigna a l'Estat.

Aquesta Llei estableix el règim aplicable a tots els museus, amb algunes especificacions referides únicament als museus d'administració pública, i crea el Registre de Museus de Catalunya en el qual s'inscriuen tots els centres museístics que compleixen les condicions que la Llei estableix.

Els museus nacionals encapçalen l'articulació del sistema museístic de Catalunya. Es consideren inclosos dintre d'aquest concepte els museus que mostren una visió global de Catalunya en els diferents àmbits culturals i que estenen el seu servei a tot el país. La Llei estableix que cada museu nacional pot tenir diverses seccions que en depenguin, amb la qual cosa es pretén un doble objectiu:

d'una banda, establir una configuració descentralitzada dels museus nacionals i, de l'altra, articular diverses xarxes temàtiques encapçalades per cada museu nacional.

Els museus que tenen una significació especial a causa de la importància i l'elevat valor del conjunt de béns culturals que apleguen reben un suport preferent de la Generalitat mitjançant la seva declaració com a museus d'interès nacional, que s'ha de fer sempre amb la conformitat prèvia del titular del museu.

L'estructura organitzativa dels museus de Catalunya es completa amb els museus comarcals, locals i monogràfics, als quals correspon un paper decisiu com a potenciadors de la dinàmica cultural de cada territori. La Llei preveu ajuts específics per a aquests museus i estableix la creació dels serveis d'atenció als museus com a centres de suport tècnic destinats a contribuir al desenvolupament de cada museu.

Seguint la tradició històrica catalana que es va iniciar l'any 1907 amb la constitució de la Junta de Museus de Barcelona, la Llei crea la Junta de Museus de Catalunya, la qual defineix com l'expressió de la col·laboració i la participació institucional en la gestió dels museus de Catalunya. La Junta té com a objectius la coordinació superior entre els diversos museus del país i la fixació de les prioritats que siguin necessàries. La Comissió Executiva de la Junta és formada per tècnics designats per les diverses institucions, que han de garantir la independència i el criteri científic de la gestió.

El Museu d'Art de Catalunya, vinculat a diverses institucions d'àmbit nacional i local al llarg de la seva història, aplega uns fons procedents de tot el país i amb titularitat diversa, que mostren la realitat artística de Catalunya i dels territoris que s'hi relacionen. És per aquesta especificitat del contingut que la Llei el defineix com a museu nacional i estableix els mecanismes necessaris per a dur-ne la gestió compartida entre la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona.

Per a donar una visió global de les disciplines de l'arqueologia i de la ciència i la tècnica, es creen també, amb la categoria de museus nacionals, el Museu d'Arqueologia de Catalunya i el Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya.

Les Disposicions Addicionals Segona i Cinquena apliquen en l'àmbit dels museus les disposicions de la Llei 5/1987, del 4 d'abril, del Règim Provisional de les Competències de les Diputacions Provincials. Aquesta aplicació es fa per mitjà de la transferència a la Generalitat de Catalunya, als consells comarcals i, si cal, també als municipis, dels museus i els serveis museístics de les diputacions provincials, a les quals el Títol IV d'aquesta Llei no assigna competències específiques en el camp dels museus.

Amb aquestes transferències i amb les prescripcions de la Disposició Addicional 6, els consells comarcals passen a tenir una responsabilitat important en la gestió dels museus de Catalunya.

Aquesta Llei de Museus cal relacionar-la amb una futura llei sobre el patrimoni cultural de Catalunya.

Finalment, cal fer un reconeixement a la important dedicació de les corporacions locals de Catalunya, que durant molts anys han tingut cura de la conservació del patrimoni cultural del nostre país, tasca en la qual han exercit de manera meritòria funcions de suplència davant la manca d'institucions d'àmbit nacional.

TÍTOL 1 Disposicions generals Artículos 1 a 4
ARTICLE 1 Concepte de museu

-1 Són museus, als efectes d’aquesta llei, les institucions permanents, sense finalitat de lucre, al servei de la societat i del seu desenvolupament, obertes al públic, que reuneixen un conjunt de béns culturals mobles, immobles i immaterials, els conserven, els documenten i estudien, els exhibeixen i en difonen el coneixement per a la recerca, l’ensenyament i el gaudi intel·lectual i estètic i constitueixen un espai per a la participació cultural, lúdica i científica dels ciutadans.

-2 Tenen la consideració de museu els espais i els monuments amb valors històrics, arqueològics, ecològics, industrials, etnogràfics o culturals que reuneixen, conserven i difonen conjunts de béns culturals.

-3 No es consideren museus les biblioteques, els arxius, les filmoteques i les instal·lacions culturals similars.

ARTICLE 2 Concepte de col·lecció

Són col·leccions els conjunts de béns culturals conservats per una persona física o jurídica que no reuneixin les condicions que aquesta Llei estableix per als museus.

ARTICLE 3 Concepte de bé cultural

Als efectes d'aquesta Llei, tenen la consideració de béns culturals els testimonis materials que constitueixen punts de referència importants del desenvolupament de l'home i del seu entorn, sens perjudici d'allò que, si escau, disposi una futura llei del patrimoni cultural de Catalunya.

ARTICLE 4 Drets dominicals

-1 Aquesta Llei no modifica la titularitat dels béns culturals que formen part dels museus de Catalunya, sens perjudici dels drets que atribueix i de les obligacions que imposa al titular per raó de l'interès general.

-2 Els drets d'expropiació, de tempteig i de retracte, a favor de la Generalitat, dels béns culturals es regeixen per la legislació vigent i, si escau, per allò que disposi una futura llei del patrimoni cultural de Catalunya.

TÍTOL 2 Del règim dels museus Artículos 5 a 18
CAPÍTOL 1 Del règim comú dels museus Artículos 5 a 14
ARTICLE 5 Registre

-1 L'Administració de la Generalitat ha de crear el Registre de Museus de Catalunya, el qual ha d'ésser l'inventari oficial dels museus catalans. Només s'hi poden inscriure les institucions que compleixen les condicions establertes per aquesta Llei i per les normes que la desenvolupen.

-2 Abans de la inscripció, cal fer la inspecció de les instal·lacions a fi de comprovar el compliment de la normativa corresponent. A aquests efectes el Departament de Cultura ho ha de comunicar a l'ajuntament de la població on el museu tingui la seva seu.

-3 La inscripció d'un museu en el Registre es fa per resolució del Conseller de Cultura i es publica al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Als museus inscrits en el Registre, els és lliurada l'acreditació de la inscripció.

-4 Les qüestions relatives al Registre de Museus de Catalunya i a les condicions i la forma de la inscripció en aquest s'han de determinar per reglament.

ARTICLE 6 Funció supervisora i de foment

-1 La Generalitat ha de vetllar pel compliment de les obligacions assenyalades en aquesta Llei i a aquest efecte fa les inspeccions que convinguin.

-2 Els museus han de proporcionar la informació que els requereixi l'Administració sobre llur organització i gestió, i sobre l'estat i la situació del patrimoni que conserven.

-3 La Generalitat i les Administracions públiques de Catalunya han de procurar la millora de les instal·lacions i els mitjans de tota mena, a fi d'assegurar el més alt servei a la societat, i han d'incrementar els fons museístics. A aquest efecte, poden atorgar subvencions i donar ajudes tècniques, i demanar l'acreditació de la procedència de les aportacions privades. Els ajuts de la Generalitat només poden beneficiar els museus inscrits en el Registre de Museus de Catalunya.

ARTICLE 7 Protecció i custòdia dels fons

-1 Els museus han de disposar del personal i de les condicions necessàries per a garantir la protecció i la conservació de llurs fons.

-2 El Govern ha de dictar les disposicions reguladores de les condicions adequades de seguretat i de protecció que han de complir tots els museus de Catalunya. A més de l'assessorament establert pels articles 24 i 27 d'aquesta Llei, la Generalitat ha de d'assessorar sobre els sistemes de seguretat i de protecció adequats i sobre les condicions de conservació i de restauració dels fons dels museus.

ARTICLE 8 Difusió dels fons

Tots els museus han de garantir la difusió de llurs fons al públic en general. Els béns culturals que integren un museu han de poder ésser objecte de recerca, ensenyament, divulgació i gaudi.

ARTICLE 9 Sortida d'objectes

-1 Els titulars o els administradors dels museus d'administració pública i dels museus d'interès nacional han de comunicar al Departament de Cultura, amb deu dies d'antelació com a mínim, qualsevol sortida d'objectes sempre que estiguin degudament catalogats i documentats. La comunicació ha d'assenyalar la finalitat de la sortida, el termini, la destinació i les condicions del trasllat. La resta de museus han de comunicar prèviament al Departament de Cultura les sortides definitives d'objectes i n'han d'indicar la destinació.

-2 L'incompliment d'aquesta obligació, fonamentada en la necessitat de protegir el patrimoni museístic, pot ésser sancionat pel Conseller de Cultura amb una multa de fins a cinc milions de pessetes.

-3 Els museus han de comunicar anualment al Departament de Cultura les modificacions operades en l'inventari dels béns culturals de llur fons: els dipòsits temporals, les noves adquisicions i les sortides definitives d'objectes.

ARTICLE 10 Alienació d'objectes

-1 Els museus la titularitat dels quals no correspon a la Generalitat han de comunicar prèviament al Departament de Cultura l'alienació dels béns culturals de titularitat privada que formin part de llurs fons. Si l'alienació és a títol onerós, el Departament de Cultura pot exercir, en nom de la Generalitat, els drets de tempteig i de retracte.

-2 L'incompliment d'aquesta obligació pot ésser sancionat pel Conseller de Cultura amb una multa de fins a deu milions de pessetes.

ARTICLE 11 Documentació

-1 Cada museu ha d'inventariar i documentar tots els béns culturals que l'integren d'acord amb les normes que, a aquest efecte, es dictin en el desplegament d'aquesta Llei.

-2 L'Administració de la Generalitat i les altres Administracions públiques de Catalunya han de facilitar, quan els correspongui, i dins les respectives disponibilitats pressupostàries, mitjans tècnics i econòmics per a un compliment efectiu d'aquesta obligació.

ARTICLE 12 Accés

-1 Els museus han de tenir una àrea d'exposició oberta al públic proporcionada a la quantitat i a la importància de llurs fons i han de fer públics els horaris de visita.

-2 La regulació del dret d'entrada no pot desvirtuar la funció social i cultural del museu. A aquest efecte, l'Administració de la Generalitat pot establir-hi limitacions.

ARTICLE 13 Reproduccions

Sens perjudici del dret de propietat intel·lectual, correspon als museus de regular la realització de reproduccions i de còpies de les obres de llur fons. A les còpies obtingudes hi ha de constar llur procedència de manera visible.

ARTICLE 14 Personal

-1 El personal directiu i tècnic dels museus ha de tenir les condicions professionals que es determinin per reglament.

-2 A més del Règim General d'Incompatibilitats, el personal dels museus de titularitat pública està afectat d'incompatibilitat pel que fa a comerciar amb béns culturals i fer-ne taxacions, excepte per a ús intern de la seva institució o a petició d'un altre museu d'administració pública, sempre que ho aprovi l'òrgan de govern corresponent.

CAPÍTOL 2 Dels museus d'administració pública Artículos 15 a 18
ARTICLE 15 Concepte de museu d'administració pública

-1 Són museus d'administració pública, als efectes d'aquesta Llei, els creats, mantinguts o gestionats amb càrrec a les Administracions públiques catalanes, sens perjudici de la titularitat privada del museu i dels seus fons.

-2 S'entén que són museus mantinguts o gestionats amb càrrec a les Administracions públiques catalanes els museus les despeses de manteniment dels quals són cobertes majoritàriament amb fons procedents d'aquelles.

-3 Resten fora de l'àmbit d'aplicació d'aquesta Llei els museus de titularitat estatal radicats a Catalunya, llevat del que fa a les prescripcions que expressament s'hi refereixen. En qualsevol cas, les prescripcions d'aquesta Llei són sens perjudici del compliment de la normativa estatal relativa a aquests museus.

ARTICLE 16 Dipòsit de béns de la Generalitat

-1 Correspon al Conseller de Cultura d'autoritzar el dipòsit en un museu de béns culturals pertanyents a la Generalitat de Catalunya.

-2 La sortida d'un bé cultural de la Generalitat d'un museu, encara que tingui caràcter temporal, requereix l'autorització del Conseller de Cultura, previ informe de la Junta de Museus. Aquest informe no és preceptiu en els casos de sortides tècniques.

ARTICLE 17 Trasllat cautelar dels fons d'un museu

El Govern de la Generalitat, havent-ho comunicat prèviament a la Junta de Museus, pot ordenar el trasllat temporal al museu que correspongui dels fons dels museus d'administració pública que no compleixin les normes relatives a la seguretat i a la difusió dels fons.

ARTICLE 18 Deure de col·laboració

-1 Tots els museus d'administració pública de Catalunya han de col·laborar amb els museus nacionals, d'acord amb el que dicti la Junta de Museus.

-2 La Generalitat ha de garantir els mecanismes de cooperació i de coordinació necessaris.

TÍTOL 3 De l'articulació dels museus de Catalunya Artículos 19 a 34.ter
CAPÍTOL 1 Classificació Artículo 19
ARTICLE 19 Classes de museus

Als efectes d'aquesta Llei, els museus es classifiquen en:

 1. Museus nacionals.

 2. Museus d'interès nacional.

 3. Museus comarcals i locals.

 4. Museus monogràfics.

 5. Altres museus.

CAPÍTOL 2 Dels museus nacionals i de les seccions de museu nacional Artículos 20 a 24
SECCIÓ 1 Dels museus nacionals Artículos 20 a 22
ARTICLE 20 Règim jurídic i econòmic

-1 Els museus nacionals es creen per llei, la qual ha de determinar-ne l'àmbit museístic, l'estructura i el finançament.

-2

-3 La creació d'un museu nacional comporta l'assumpció per la Generalitat d'almenys el cinquanta per cent de les aportacions procedents de les Administracions públiques en les despeses corrents del museu.

-4 En el cas de la creació de nous espais, de remodelacions o de la realització d'activitats especials que comptin amb el vist-i-plau de la Junta de Museus, les administracions implicades han d'assumir el compromís de dotar el museu de nous recursos i d'emprendre gestions destinades a obtenir-ne d'altres institucions, públiques o privades.

ARTICLE 21 Funcions de l'òrgan superior de govern
ARTICLE 22 Nomenament de directors i administradors

Els directors i els administradors dels museus nacionals són nomenats, a proposta de la Junta de Museus, per l'òrgan que s'especifiqui en els estatuts de l'entitat que gestioni el museu.

SECCIÓ 2 De les seccions de museu nacional Artículos 23 y 24
ARTICLE 23 Declaració

-1 Correspon al Govern, a proposta de la Junta de Museus, la declaració que un museu, o una part d'un museu, és secció d'un museu nacional.

-2 La declaració es fa amb el consentiment previ del titular del museu que n'és objecte.

ARTICLE 24 Efectes

-1 La declaració com a secció de museu nacional comporta els efectes següents:

 1. La coordinació expositiva, documental i difusora amb el museu nacional corresponent.

 2. L'ajut econòmic per a despeses de funcionament.

 3. L'assessorament tècnic i organitzatiu.

 4. El foment i el suport en l'activitat de restauració.

 5. El suport per a la documentació i la difusió del patrimoni museístic.

-2 Els efectes esmentats en el punt 1.b), c), d) i e) són a càrrec del museu nacional corresponent. La fixació del règim de les relacions entre el museu nacional i cada secció s'ha d'establir per conveni entre aquell i la institució titular de la secció.

CAPÍTOL 3 Dels museus d'interès nacional Artículos 25 a 28
ARTICLE 25 Definició

-1 El Govern pot declarar com a museus d'interès nacional els museus que, per la importància i el valor del conjunt de béns culturals que apleguen, per les característiques generals o específiques de llurs col·leccions o perquè l'interès de llur patrimoni museístic depassa el seu marc, tenen una significació especial per al patrimoni cultural de Catalunya.

-2 La declaració d'interès nacional es fa sens perjudici de la continuïtat de la titularitat i la gestió de cada museu.

ARTICLE 26 Procediment de declaració

La declaració d'interès nacional es fa per Decret, a proposta del Conseller de Cultura, un cop escoltada la Junta de Museus. La iniciativa de la declaració pot procedir del Departament de Cultura, de la Junta de Museus o del titular del museu. En tot cas, el titular ha de manifestar la seva conformitat.

ARTICLE 27 Efectes

-1 L'Administració de la Generalitat atorga als museus d'interès nacional els ajuts següents:

 1. Ajut econòmic per a despeses de funcionament.

 2. Assessorament tècnic i organitzatiu.

 3. Foment i suport en l'activitat de restauració.

 4. Suport per a la documentació i la difusió del patrimoni museístic.

També es poden atorgar ajuts extraordinaris per a inversions en immobles, remodelacions museogràfiques, adquisicions, recerques i programes de restauració.

-2 El museu ha d'ordenar les seves activitats d'acord amb els criteris de coordinació establerts per la Junta de Museus i ha de subjectar la documentació i la definició dels fons museístics a les normes tècniques que es dictin a aquest efecte.

ARTICLE 28 Desenvolupament per conveni

La Generalitat pot establir convenis per a desenvolupar la col·laboració amb els museus d'interès nacional.

CAPÍTOL 4 Dels museus comarcals, locals i monogràfics, i dels serveis d'atenció als museus Artículos 29 a 34.ter
ARTICLE 29 Museus comarcals i museus locals

-1 Els museus comarcals i els museus locals són els que, promoguts o mantinguts pels ens locals de Catalunya, ofereixen, per llur plantejament i contingut, una visió global de la història, de les característiques humanes i naturals o de la riquesa patrimonial d'una comarca, d'una població o d'una part especialment definida del territori, o d'algun aspecte sectorial o temàticament especialitzat que s'hi relacioni.

-2 Els museus comarcals i els museus locals compleixen, bàsicament, la funció de recollida, conservació, documentació, estudi i difusió dels testimonis culturals més representatius de la comunitat en què estan implantats. Els dits museus poden actuar com a centres actius en llur àrea d'influència, participant en la impulsió d'iniciatives culturals diverses.

-3 Els consells comarcals i els ajuntaments dels municipis on radiquen han de participar necessàriament en la gestió del museu comarcal corresponent. Igualment, els ajuntaments han de participar en la gestió del museu local corresponent.

ARTICLE 30 Museus monogràfics

Són museus monogràfics aquells que mostren una sola temàtica o recullen l'explicació i els materials d'un monument històric, d'un jaciment arqueològic, d'un personatge destacat, d'un fet memorable o de qualsevol altre tema específic.

ARTICLE 31 Acte de classificació

La classificació d'un museu com a comarcal, local o monogràfic s'estableix en la resolució d'inscripció al Registre de Museus de Catalunya.

ARTICLE 32 Suport del Departament de Cultura

-1 El Departament de Cultura ha d'establir anualment un programa d'ajuts econòmics als museus comarcals, locals i monogràfics. D'acord amb el pressupost d'aquest programa, la Generalitat, després de l'informe favorable de la Junta de Museus, pot subministrar l'ajut tècnic que els museus sol·licitin.

-2 L'esmentat programa s'ha d'elaborar amb criteris que condueixin a la millora qualitativa i quantitativa dels fons museístics de Catalunya.

-3 El Departament de Cultura pot articular formes de col·laboració amb els museus comarcals, locals i monogràfics que compleixin els requisits que marca el Capítol Segon del Títol II d'aquesta Llei.

ARTICLE 33 Altres museus

Pertanyen a la categoria "altres museus" els que per llur temàtica, contingut o abast no siguin susceptibles d'ésser inclosos en les altres categories.

ARTICLE 34 Serveis d'atenció als museus

-1 Amb l'objecte de garantir la conservació i la custòdia del patrimoni museístic i el dipòsit del material procedent de les intervencions arqueològiques i de donar suport tècnic als museus de Catalunya, el Departament de Cultura ha de crear els serveis d'atenció als museus.

-2 Cada servei d'atenció als museus està vinculat a un museu i estén la seva actuació sobre un àmbit territorial determinat, que ha d'ésser concretat en l'ordre de creació corresponent.

-3. Els serveis d’atenció als museus poden ésser creats per mitjà de convenis amb les entitats locals.

ARTICLE 34 BIS Xarxes territorials de museus
 1. Amb l'objecte de facilitar que el conjunt dels museus puguin complir llurs funcions, el Departament de Cultura ha d'impulsar la creació de xarxes territorials de museus i donar-hi suport financer, sens perjudici del finançament d'altres administracions supralocals.

 2. Cada xarxa territorial estén la seva actuació sobre un àmbit territorial determinat. La xarxa ha de comptar amb uns òrgans de govern i amb un òrgan tècnic de suport i prestació de serveis que estigui vinculat a una entitat pública o privada sense afany de lucre integrada a la xarxa i que estigui relacionada amb la gestió patrimonial o museística.

 3. Les xarxes territorials es creen mitjançant convenis o altres acords entre l'Administració de la Generalitat, les entitats titulars dels museus, l'entitat de què depengui l'òrgan tècnic de suport i prestació de serveis de la xarxa i les altres institucions de l'àmbit territorial que en vulguin formar part.

ARTICLE 34 TER Museus de suport territorial
 1. Els museus de suport territorial tenen la funció de prestar serveis als equipaments patrimonials i col·leccions obertes al públic que no compleixen les condicions per ésser museu d'acord amb la legislació museística.

 2. Es determina mitjançant conveni o altres acords entre l'Administració de la Generalitat i les entitats titulars del museu corresponent l'atribució de la condició de museu de suport territorial, les funcions que ha d'exercir, la carta de serveis, l'àmbit territorial d'actuació, els equipaments patrimonials o col·leccions beneficiaris i per quin període de temps. També poden ésser part del conveni o acord altres institucions de l'àmbit territorial corresponent que hi estiguin interessades.

TÍTOL 4 De les competències administratives Artículos 35 a 38
CAPÍTOL 1 De les competències de la Generalitat Artículos 35 y 36
ARTICLE 35 L'Administració de la Generalitat exerceix, entre altres, les funcions següents:
 1. Dictar les normes reglamentàries d'ordenació dels museus.

 2. Dictar les normes que desenvolupin els preceptes legals relatius als museus nacionals.

 3. Organitzar, actualitzar i gestionar el Registre de Museus de Catalunya.

 4. Dictar les normes tècniques de documentació, exposició, difusió i protecció del patrimoni museístic.

 5. Realitzar inspeccions a l'efecte de vetllar pel compliment de l'ordenament jurídic dels museus.

 6. Fomentar la millora i l'ampliació del patrimoni museístic.

 7. Exercir els drets de tempteig i de retracte.

 8. Autoritzar els dipòsits de béns culturals de la Generalitat i autoritzar-ne el trasllat temporal.

 9. Organitzar i gestionar els museus propis.

 10. Fomentar la formació i el reciclatge del personal dels museus.

 11. Establir les directrius de la política museística per a la conservació, protecció i gestió del patrimoni museístic.

ARTICLE 36 L'Administració de la Generalitat ha de tendir que el finançament i les subvencions s'adrecin tant a la constitució dels museus nacionals com a la potenciació dels museus locals de Catalunya.
CAPÍTOL 2 De les competències de les entitats locals Artículos 37 y 38
ARTICLE 37 De les competències de les comarques

Els consells comarcals exerceixen, entre altres, les funcions següents:

 1. Organitzar i gestionar els museus que els hagin estat transferits en virtut de la Disposició Addicional Cinquena i dels creats per iniciativa pròpia.

 2. Participar en la gestió dels museus comarcals del seu territori, si no en té la titularitat.

 3. Fomentar, donar suport i col·laborar amb els museus municipals existents a la demarcació.

 4. Fomentar els museus de titularitat privada de la demarcació i donar-hi suport, si escau.

 5. Informar sobre la declaració com a museu d'interès nacional o com a secció de museu nacional dels museus radicats a la comarca.

ARTICLE 38 De les competències dels municipis

Els Ajuntaments exerceixen, entre altres, les funcions següents:

 1. Organitzar i gestionar els museus que hagin estat transferits en virtut de la Disposició Addicional 5 i dels creats per pròpia iniciativa.

 2. Participar en la gestió dels museus locals del seu territori, si no en té la titularitat.

 3. Fomentar els museus de titularitat privada del municipi i donar-hi suport, si escau.

 4. Tenir representació als òrgans de govern dels museus d'administració pública radicats al terme municipal.

 5. Informar sobre la creació de nous museus d'administració pública que no siguin de titularitat municipal radicats al terme municipal.

 6. Instituir, reglamentar i mantenir els museus municipals.

TÍTOL 5 De la Junta de Museus de Catalunya Artículos 39 a 42
ARTICLE 39 Funció i naturalesa

-1 La Junta de Museus de Catalunya, continuadora de la Junta de Museus de Barcelona, representa la voluntat de col·laboració i participació institucional en la gestió dels museus de Catalunya.

-2 La Junta actua amb plena independència en l'exercici de les seves funcions.

-3 La Junta compta amb una assignació pressupostària específica en el pressupost del Departament de Cultura.

ARTICLE 40 Estructura

-1 Són òrgans de govern de la Junta de Museus el Ple i la Comissió Executiva.

-2 El Ple de la Junta de Museus és presidit pel President de la Generalitat i en són vice-presidents l'Alcalde de Barcelona, el Conseller de Cultura i un representant elegit pel Parlament de Catalunya. En són vocals els membres de la Comissió Executiva, un representant de l'Institut d'Estudis Catalans, un representant de cada museu nacional, un representant de l'Església catòlica, designat per la Conferència Episcopal Tarraconense, i sis representants de les entitats locals de Catalunya. El President pot delegar les seves funcions en qualsevol dels vice-presidents.

-3 La Comissió Executiva és presidida pel director o directora general a qui correspon la competència en matèria de museus. En són vocals dotze tècnics de prestigi reconegut en qualsevol de les disciplines relacionades amb els museus, nomenats per decret a proposta dels organismes i les institucions següents: cinc, del Parlament de Catalunya; dos, del Departament de Cultura; un, de l’Ajuntament de Barcelona; dos, de les entitats locals de Catalunya; un, de l’Associació de Museòlegs de Catalunya, i un de la Conferència Episcopal Tarraconense.

-4 El mandat dels vocals de la Comissió té una durada de sis anys. La Comissió Executiva s'ha de renovar per meitats cada tres anys.

-5 El President de la Comissió té vot de qualitat en cas d'empat en una votació.

ARTICLE 41 Funció del Ple de la Junta

-1 És funció del Ple de la Junta de Museus de vetllar pel funcionament correcte del patrimoni museístic de Catalunya. A aquest efecte, cada any ha de debatre i aprovar una memòria de gestió museística presentada per la Comissió Executiva.

-2 Per a complir les seves comeses, el Ple pot crear comissions sobre aspectes específics, integrades per una part dels seus membres.

ARTICLE 42 Competències

Són funcions de la Junta de Museus, que exerceix per mitjà de la Comissió Executiva, entre altres, les següents:

 1. Aprovar les propostes de nomenament dels directors i els administradors dels museus nacionals, presentades pels òrgans de govern respectius, i traslladar-les a l'òrgan competent que n'acordi el nomenament.

 2. Estudiar i proposar la creació de nous museus nacionals i elaborar-ne les directrius bàsiques, i estudiar i proposar la declaració de seccions dels museus nacionals.

 3. Establir, en el marc d'aquesta Llei, les normes i els criteris de coordinació de política museística general.

 4. Fomentar les relacions entre els museus de Catalunya i entre aquests i els ubicats fora de Catalunya.

 5. Aprovar els plans anuals d'actuació dels museus nacionals i del Museu Arqueològic de Tarragona.

 6. Aprovar els plans d'ordenació i d'intercanvi del patrimoni museístic dels museus nacionals.

 7. Proposar a la Generalitat els criteris d'actuació en els diferents camps museístics.

 8. Valorar anyalment l'actuació del conjunt d'administracions de Catalunya.

 9. Assessorar en el desplegament reglamentari d'aquesta Llei.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL 1 Creació de diversos museus nacionals

Es creen els museus nacionals següents:

 1. Museu d'Arqueologia de Catalunya.

 2. Museu d'Art de Catalunya.

 3. Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL 2 Museu d'Arqueologia de Catalunya

-1 El Museu d'Arqueologia de Catalunya mostra permanentment els vestigis, fonamentalment de caràcter arqueològic, que, des de l'aparició de l'home, il·lustren l'evolució cultural de l'entorn.

-2 El Museu d'Arqueologia de Catalunya es constitueix inicialment a partir del Museu Arqueològic de Barcelona, del Museu Arqueològic de Girona, i de les Ruïnes d'Empúries, d'Olèrdola i d'Ullastret i de llurs museus monogràfics, tots els quals són transferits per aquesta Llei a la Generalitat de Catalunya.

-3

-4 La Comissió Mixta establerta per l'article 5 de la Llei 5/1987, del 4 d'abril, del Règim Provisional de les Competències de les Diputacions Provincials, ha de fixar, en el termini màxim de sis mesos, els mitjans personals i materials i els recursos que han d'ésser traspassats a la Generalitat com a conseqüència de la transferència dels serveis esmentats. Si no hi ha acord amb la Comissió Mixta, s'ha d'aplicar allò que disposa l'article 5 de la Llei 5/1987.

-5

-6 S'han d'establir relacions de col·laboració i de coordinació amb el Museu Arqueològic de Tarragona.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL 3 Museu d'Art de Catalunya

-1 El Museu d'Art de Catalunya mostra permanentment l'expressió artística catalana i dels territoris més relacionats culturalment amb Catalunya, en els diferents períodes històrics, fins a l'actualitat.

-2 El Museu d'Art de Catalunya s'integra inicialment amb els fons del Museu d'Art de Catalunya, del Museu d'Art Modern i del Gabinet Numismàtic.

-3 La integració establerta pel punt 2 no implica cap alteració en la titularitat dels fons esmentats. En tot cas, els béns culturals propietat d'entitats públiques de Catalunya no poden sortir del museu sense l'autorització del nou patronat del museu o, mentre aquest no es constitueixi, de la Junta de Museus de Catalunya.

-4 La gestió del Museu d'Art de Catalunya és a càrrec d'un consorci. La presidència del Museu correspon a un membre o una membre del Patronat -òrgan superior de govern del Museu-, nomenat pel Govern de la Generalitat. La vicepresidència o les vicepresidències corresponen a membres del Patronat nomenats d'acord amb el procediment que estableixen els estatuts.

-5 Per a l'efectivitat de la integració i l'elaboració dels estatuts del patronat es constitueix una Comissió Mixta integrada per tres representants de l'Administració de la Generalitat i tres representants de l'Ajuntament de Barcelona. Els acords de la Comissió han de comprendre la determinació dels edificis, les instal·lacions i el personal que s'adscriuen al patronat, i també la participació de cada institució en les despeses de manteniment, tenint en compte el que estableix l'article 20.3 d'aquesta Llei. Els acords i els estatuts són aprovats per Decret del Govern.

-6 Si en el termini de sis mesos no s'ha procedit a fer efectiva la integració, el Govern, amb l'informe previ de la Junta de Museus i escoltat l'Ajuntament de Barcelona, ha de presentar un projecte de llei al Parlament per fer-la efectiva.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL 4 Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya

-1 El Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya mostra permanentment la implantació i l'evolució dels avenços científics i tècnics a Catalunya i, particularment, llur aplicació industrial. També pot mostrar una visió de les ciències pures, amb independència de llurs aplicacions tecnològiques.

-2 El Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya s'integra, inicialment, amb els fons del museu del mateix nom creat per l'Ordre del 4 de març de 1985.

-3

-4

DISPOSICIÓ ADDICIONAL 5 Transferència de serveis de les Diputacions provincials

-1 Els museus i els serveis museístics dependents de les Diputacions provincials de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona són transferits a la Generalitat o als consells comarcals del territori on estiguin situats.

-2 La Comissió Mixta esmentada en el punt 4 de la Disposició Addicional 2, en el termini d'un any, ultra fixar els mitjans personals i materials i els recursos que han d'ésser traslladats, n'ha de decidir el destinatari, la Generalitat o el consell comarcal, segons que resulti de l'aplicació dels criteris següents:

 1. L'interès, nacional o no, del museu o servei.

 2. La racionalitat global de l'organització museística de Catalunya.

 3. Els criteris establerts per l'article 3 de la Llei 5/1987.

 4. La preferència de transferència a favor dels consells comarcals.

-3 Excepcionalment, en cas que l'abast i les característiques d'un museu ho justifiquin, la Comissió Mixta pot acordar que sigui transferit a un municipi. També es pot aplicar, si les característiques d'un museu ho justifiquen, la disposició continguda a l'article 8 de la Llei 5/1987.

-4 Si no hi ha acord, s'ha d'aplicar allò que disposa l'article 5 de la Llei 5/1987.

-5 Les previsions fixades en l'apartat 2 d'aquesta Disposició s'han d'aplicar tret que les Administracions implicades arribin abans a un acord.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL 6 Subrogació dels consells comarcals

-1 En tots els museus en què la Generalitat té subcrits convenis de col·laboració amb el titular del museu i que no siguin declarats d'interès nacional o seccions de museu nacional, els consells comarcals subroguen la posició que la Generalitat tingui en els respectius convenis. Per Decret del Govern es pot estendre aquesta disposició a museus secció de museu nacional.

-2 En el termini d'un any s'han d'adoptar les mesures necessàries, àdhuc de caràcter econòmic, per a fer efectiva la subrogació prevista en el punt 1.

-3 Per Decret del Govern es pot transferir o delegar als consells comarcals la gestió dels museus de titularitat de la Generalitat.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL 7 Actualització de les sancions

Es faculta el Govern perquè actualitzi la quantia màxima de les multes establertes pels articles 9 i 10. Els percentatges dels increments establerts pel Govern no poden ésser superiors als que resultin d'aplicar l'increment de l'Index de Preus al Consum.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 1

Els museus en funcionament a l'entrada en vigor d'aquesta Llei s'han d'inscriure, d'ofici o a petició del titular, al Registre de Museus de Catalunya.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 2

La primera renovació parcial dels vocals de la Comissió Executiva de la Junta de Museus s'ha de produir al cap de tres anys d'haver-se constituït i ha d'afectar un representant del Departament de Cultura, un de les entitats locals i tres del Parlament de Catalunya.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 3

Mentre durin les obres d'adequació de la seu del Museu d'Art de Catalunya i es produeixi el trasllat del Museu d'Art Modern a la seva nova seu, i per un període no superior a sis anys des de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, la proposta de nomenament del president i del vice-president del patronat a què fa referència el punt 4 de la Disposició Addicional 3, i del director i administrador del Museu d'Art de Catalunya, han d'ésser fetes de comú acord per la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 4

Els museus existents actualment han d'adaptar-se progressivament, i en un termini màxim de cinc anys, als requeriments mínims i a les condicions establertes per aquesta Llei.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Resten derogats el Decret 190/1981, del 3 de juliol, de reestructuració de la Junta de Museus de Catalunya, i el Decret 222/1982, del 12 de juliol, de creació de la Xarxa de Museus Comarcals de Catalunya.

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR