Llei de l'Estatut de l'Empresa Pública Catalana (Llei 4/1985, de 29 de març)

Publicado enDOGC
Ámbito TerritorialNormativa de Cataluña
RangoLey

La importància de l'empresa pública com a instrument a l'abast de tota Administració moderna és reconeguda per l'article 54 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, el qual autoritza la Generalitat perquè constitueixi empreses públiques que siguin el mitjà d'execució de les funcions de la seva competència.

La dinàmica de les funcions assumides per la Generalitat i, a vegades, la mateixa estructura de les transferències han determinat la creació d'entitats amb personalitat jurídica pròpia la finalitat de les quals és la gestió de serveis públics o la realització d'operacions econòmiques relacionades amb les funcions de la Generalitat. Calia donar a aquest fenomen una regulació específica en l'àmbit de l'article 10.1.1) de l'Estatut, amb criteris propis que permetessin l'equilibri entre la flexibilitat determinant de l'eficàcia de l'actuació i la vinculació directa o indirecta d'aquestes entitats al món públic, i, per tant, el manteniment del control dels poders públics sobre l'activitat llur. Aquesta tasca no podia ésser acomplerta directament per la Llei de Finances Públiques, i per això la Disposició final segona d'aquell text articulat promou la redacció d'un estatut de l'empresa pública.

Aquesta Llei, partint del fet mateix que l'empresa pública pertany a la Generalitat, la defineix mitjançant dos elements bàsics: l'un de caire material, com ho és la gestió de serveis de contingut econòmic, industrial o financer, i l'altre de caire formal, la utilització de formes de dret privat. Aquests dos elements li permeten de diferenciar l'empresa pública dels organismes autònoms que desenvolupen una activitat estrictament administrativa, perquè entén que a aquests darrers escau d'aplicar-los les normes que regulen, en general, l'activitat de l'Administració pública.

Quan classifica les empreses públiques, aquesta Llei respecta les definicions que ja contenia la Llei de Finances Públiques, bé que redueix l'àmbit de les societats vinculades a la Generalitat, perquè considera que els controls pressupostari i de gestió són necessaris només en els supòsits lligats a la gestió de serveis públics o a convenis signats per la Generalitat.

Aquesta Llei es divideix en cinc capítols: el primer, dedicat a la definició de l'àmbit legal; els tres següents, a la regulació específica de cadascun dels tipus d'entitats afectades, i l'últim, a l'especialitat del règim de recursos i reclamacions de les entitats de dret públic. Per a cada tipus d'entitat estableix els principis rectors de la constitució, del patrimoni, de la contractació i del personal i les normes de control pressupostari, marcant una gradació adient a la naturalesa de la seva activitat i, consegüentment, a la flexibilitat exigida per aquesta.

La Llei pretén reunir en un sol cos la regulació d'aquestes entitats, i per aquest motiu no ha dubtat a recollir, de vegades literalment, disposicions procedents de la Llei de Finances Públiques, perquè entén preferible aquesta tècnica a una altra de basada en les remissions constants a altres disposicions.

CAPÍTOL I Àmbit d'aplicació i criteris generals d'actuació de l'empresa pública catalana Artículos 1 y 2
ARTICLE 1

Aquesta Llei s'aplica:

 1. A les entitats autònomes de la Generalitat que fan operacions o presten serveis de caràcter principalment comercial, industrial o financer.

 2. A les empreses de la Generalitat:

  1r. Entitats de dret públic amb personalitat jurídica pròpia que són sotmeses a la Generalitat, però que han d'ajustar llur activitat a l'ordenament jurídic privat.

  2n. Societats civils o mercantils amb participació majoritària de la Generalitat, de les seves entitats autònomes o de les societats en què la Generalitat o les susdites entitats tenen també participació majoritària en llur capital social.

 3. A les societats civils o mercantils vinculades a la Generalitat, és a dir, les que són gestores de serveis públics de què és titular la Generalitat o les que hi han subscrit convenis, i en les quals aquesta té la facultat de designar tots o una part dels òrgans de direcció o hi participa directament o indirectament, com a mínim, en un 5 % del capital social.

ARTICLE 2
 1. L'actuació de les entitats i les empreses incloses en l'àmbit d'aplicació d'aquesta Llei s'ha d'inspirar en criteris de rendibilitat, economia i productivitat, aplicats d'acord amb els objectius que els són fixats pels òrgans corresponents i amb el principi de no-discriminació respecte al sector privat. També ha de procurar contribuir al foment de l'ocupació i al desenvolupament tecnològic.

 2. La imposició d'obligacions de servei públic o d'objectius d'interès social que comporten una minoració dels ingressos d'explotació o un augment dels costos de producció han d'ésser objecte d'avaluació econòmica en cada exercici a fi de consignar en els Pressupostos de la Generalitat les dotacions compensatòries que calguin.

CAPÍTOL II De les entitats autònomes de la Generalitat que fan operacions o presten serveis de caràcter principalment comercial, industrial o financer Artículos 3 a 20
ARTICLE 3
 1. Es poden constituir entitats autònomes de la Generalitat que facin operacions o prestin serveis de caràcter principalment comercial, industrial o financer per llei del Parlament. La llei de creació n'ha de determinar les funcions, els recursos econòmics que se li assignen i les bases de llur organització i llur règim jurídic.

 2. Pertoca al Consell Executiu, mitjançant decret, de desenvolupar-ne l'organització i el règim jurídic, i també d'aprovar-ne els estatuts, de determinar el Departament a què quedaran adscrites i els béns que se'ls assignen.

ARTICLE 4

D'acord amb el que disposa l'article 10 de la Llei de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, les entitats a què fa referència aquest capítol poden sol·licitar per al servei de llurs fins de manera directa i permanent al Departament d'Economia i Finances, mitjançant el departament del qual depenen, l'adscripció de béns patrimonials de la Generalitat de Catalunya.

ARTICLE 5
 1. Els béns adquirits per aquestes entitats d'una manera altra que l'expressada per l'article 4 s'han d'incorporar a llur patrimoni.

 2. Aquestes entitats no poden alienar els béns afectats de manera permanent i directa al compliment de llur finalitat institucional. En cas de dissolució, els actius d'aquestes entitats, atesa la seva naturalesa, han d'ésser incorporats al domini públic o als béns patrimonials de la Generalitat.

 3. Els béns no afectats de manera permanent i directa al compliment de la finalitat institucional d'aquestes entitats poden ésser alienats, amb autorització prèvia, d'acord amb el procediment establert per la Llei de Patrimoni de la Generalitat.

 4. Sens perjudici del que fixa el punt 5 l'autorització a què es refereix el punt 3 ha d'ésser feta pel Parlament quan el valor de la taxació excedeixi els 2.000.000.000 de pessetes. Si la taxació és superior al 1.000.000.000 de pessetes però inferior als 2.000.000.000, l'autorització correspon al Govern de la Generalitat de Catalunya, i si la valoració és inferior als 1.000.000.000 de pessetes és autoritzada pel Conseller d'Economia i Finances.

 5. No cal autorització administrativa en els casos següents:

  1. Quan es tracta de béns adquirits amb la finalitat de retornar-los al tràfic jurídic privat, d'acord amb les funcions atribuïdes a les entitats autònomes.

  2. Quan es tracta de béns adquirits com a inversió de les reserves a què legalment són obligades.

  3. Quan el valor dels béns és inferior a 10 milions de pessetes.

 6. La transmissió a títol gratuït dels béns pertanyents a les entitats autònomes ha d'ésser autoritzada pel Consell Executiu en els termes i amb les finalitats que estableix l'article 21 de la Llei de Patrimoni.

ARTICLE 6

Aquestes entitats han d'exercir les potestats concedides per les lleis per a la recuperació possessòria dels béns que els pertanyen o que els han estat adscrits.

ARTICLE 7
 1. Les tarifes i els preus que aquestes entitats apliquen en llurs operacions han d'ésser autoritzats pel titular del Departament a què són adscrites, llevat que, per la seva naturalesa, aquesta potestat sigui atribuïda a un altre òrgan de la Generalitat o a una altra Administració pública.

 2. El titular del Departament pot delegar aquesta facultat en el consell d'administració de l'entitat.

 3. No cal l'autorització per a les transmissions a títol onerós de béns immobles que constitueixen l'objecte de l'activitat de l'entitat, llevat que ho disposin així la llei de creació, el decret de desenvolupament o els estatuts d'aquesta.

ARTICLE 8
 1. Aquestes entitats poden fer ús de l'endeutament en qualsevol modalitat, dins l'import fixat per la Llei de Pressupostos de la Generalitat o, si s'escau, la llei de suplement de crèdit o la llei de crèdit extraordinari corresponents.

 2. Es delega amb caràcter permanent en el Consell Executiu, d'acord amb l'article 21 de la Llei de Finances Públiques, la potestat d'aprovar les característiques i la destinació de les operacions susdites.

 3. No cal l'autorització per a les operacions de tresoreria que no excedeixen l'import que el Consell Executiu haurà fixat d'una manera general o per a cada entitat.

 4. L'aval de la Generalitat per a aquestes operacions ha d'ésser autoritzat per la Llei de Pressupostos de l'exercici corresponent o per una llei específica.

ARTICLE 9
 1. La prestació d'avals efectuada per aquestes entitats ha d'ésser regulada per la norma de creació respectiva i no pot ultrapassar l'import ni es pot aplicar a altres persones o a altres finalitats que les determinades per la Llei de Pressupostos de l'exercici corresponent o per una llei especial.

 2. Aquestes entitats han de retre compte al Departament d'Economia i Finances de cadascun dels avals que concedeixen.

 3. Nogensmenys, el Consell Executiu, per motius d'urgència, pot autoritzar la concessió d'avals a favor d'empreses en les quals l'entitat participa majoritàriament, sempre que l'import de la garantia no ultrapassi el cinquanta per cent del valor nominal de la dita participació. S'ha de donar compte al Parlament de les autoritzacions concedides a l'empara d'aquesta norma.

ARTICLE 10

Les obligacions contretes per les entitats assenyalades per l'article 1.a) no poden ésser exigides per la via de constrenyiment amb l'excepció dels crèdits liquidats a favor de la Hisenda de l'Estat o de la Generalitat i dels garantits amb penyora o hipoteca. En conseqüència, aquestes entitats han de complir les sentències i les resolucions fermes que imposen obligacions o responsabilitats econòmiques, mitjançant l'habilitació en llur pressupost del crèdit corresponent.

ARTICLE 11
 1. La norma fundacional o els estatuts d'aquestes entitats autònomes han de determinar les característiques de llur règim de contractació i, especialment, els contractes que poden subscriure, d'acord amb el dret civil i mercantil, de manera directa, sense sotmetre's als procediments administratius de selecció de contractistes i, en general, a les normes administratives sobre contractació.

 2. En tot cas, poden ésser contractats directament els subministraments de béns que constitueixen l'objecte de llur activitat i que han estat adquirits amb la finalitat de retornar-los al tràfic jurídic patrimonial, d'acord amb la finalitat de l'entitat.

ARTICLE 12

Les entitats autònomes de la Generalitat que fan operacions o presten serveis de caràcter principalment comercial, industrial o financer poden fer ús del procediment administratiu de constrenyiment en la recaptació dels ingressos de dret públic que tenen autoritzada. Altrament, les accions per a cobrar llurs crèdits han d'ésser exercides davant la jurisdicció ordinària.

ARTICLE 13

 1. Les entitats a què fa referència aquest capítol han d'elaborar anualment els estats pressupostaris, la informació financera i tota la documentació que estableixin el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya i l'ordre anual d'elaboració dels pressupostos. En l'elaboració han de prendre com a referència el límit de despesa no financera que hagi aprovat el Govern i els escenaris pressupostaris pluriennals. Aquests estats han d'incorporar, com a mínim, la informació següent en els termes que estableixi la normativa esmentada:

  1. Els ingressos que prevegin d'obtenir en l'exercici de referència, tant els procedents de transferències i aportacions de la Generalitat i de les seves entitats, com de tercers, i també els ingressos propis de llur activitat i la resta d'ingressos previstos d'acord amb llurs estatuts i la normativa vigent.

  2. La previsió de les despeses de tota mena de l'exercici, tant les relatives a l'explotació com inversions, subvencions i transferències, i també les despeses financeres d'acord amb la naturalesa limitativa o estimativa que els atorgui la legislació de finances públiques i la Llei de pressupostos.

  3. El detall dels projectes de les inversions previstes.

  4. La plantilla pressupostària de personal.

  5. Una memòria dels programes pressupostaris en què intervé l'entitat.

 2. El règim comptable aplicable a aquestes entitats és el que s'estableixi reglamentàriament.

ARTICLE 14

L'exercici pressupostari ha de coincidir amb l'any natural.

ARTICLE 15

Els pressupostos de les entitats a què fa referència aquest capítol han d'ésser elevats per llur consell d'administració, amb el conjunt de la documentació a què fa referència l'article 13, al departament d'adscripció d'acord amb el calendari que estableixi l'ordre anual d'elaboració dels pressupostos. Una vegada validats pel departament d'adscripció, aquest en dona trasllat al departament competent en matèria de finances públiques per a l'elaboració de l'avantprojecte de llei de pressupostos que ha d'ésser sotmès a l'aprovació del Govern.

ARTICLE 16
 1. En aquestes entitats, se substitueix la intervenció prèvia per auditories fetes sota la direcció de la Intervenció General de la Generalitat, d'acord amb les normes següents:

  1. D'una manera anual, entre l'1 de febrer i el 31 de març, amb referència a l'exercici anterior, l'informe d'auditoria s'ha de lliurar abans del 30 d'abril següent.

  2. També, quan ho acordarà així el Departament d'Economia i Finances, a proposta de la mateixa entitat, del Departament de què depèn o de la Intervenció General.

 2. Les disposicions de fons que lliura el funcionari que en cada entitat té facultat de fer-les han d'ésser objecte d'intervenció formal i material, d'acord amb els comptes justificatius respectius, quan s'efectuï qualsevol de les auditories establertes pel punt 1.

ARTICLE 17
 1. El president o presidenta i els vocals del consell d'administració són nomenats lliurement pel Govern, respectant les normes que per a la provisió d'aquests càrrecs estableixen la norma fundacional o els estatuts. Aquests càrrecs són també separats lliurement pel Govern.

 2. Els estatuts han de preveure la presència de representants socials en els consells d'administració si la funció exercida per l'entitat o el nombre de treballadors ho fan aconsellable.

ARTICLE 18
 1. Els membres del Parlament de Catalunya no poden formar part dels consells d'administració d'aquestes entitats ni exercir-hi les funcions de director, llevat que una llei ho autoritzi expressament. En cas que acceptin algun d'aquests càrrecs han de presentar la renúncia a llur escó parlamentari.

 2. Els alts càrrecs i els funcionaris de la Generalitat no poden ésser designats per a més de dos consells d'administració de les entitats regulades per aquesta Llei, llevat d'acord exprés del Consell Executiu justificat per conveniència d'una millor direcció. És incompatible també el desenvolupament d'un càrrec directiu en societats mercantils privades subministradores d'aquelles o destinatàries de llur producció o en empreses de serveis dedicades a activitats auxiliars o complementàries.

ARTICLE 19

Els alts càrrecs i els funcionaris de la Generalitat que formen part dels consells d'administració de les empreses regulades per aquesta Llei no tenen dret a cap retribució, amb l'excepció de les dietes que cada empresa acordi de concedir.

ARTICLE 20

El personal de les entitats previstes per l'article 1.a) es regeix, com a regla general, per les normes administratives, amb l'excepció d'aquelles persones que, d'acord amb les lleis, han estat contractades amb caràcter laboral.

CAPÍTOL III De les entitats de dret públic que han d'ajustar llur activitat al dret privat Artículos 21 a 34
ARTICLE 21

La creació de les entitats de dret públic que han d'ajustar llur activitat al dret privat ha d'ésser autoritzada per llei del Parlament. Se'ls aplica el que disposa l'article 3.

ARTICLE 22

L'activitat d'aquestes entitats s'ha de sotmetre a les normes de dret mercantil, civil o laboral, sens perjudici de les matèries a què s'aplica aquesta Llei, de les matèries exceptuades per la llei de creació o pel decret de desenvolupament i, en general, de les matèries referents a llurs relacions de tutela amb l'Administració pública.

ARTICLE 23
 1. Sens perjudici d'allò que disposa l'article 8 de la Llei de Patrimoni de la Generalitat, els béns adscrits a aquestes entitats per al servei de llurs fins conserven la qualificació jurídica originària, i l'adscripció no implica transmissió del domini ni llur desafectació.

 2. Els béns adquirits per aquestes entitats d'una manera altra que l'expressada en el punt 1 s'han d'incorporar a llur patrimoni.

 3. En cas de dissolució, els actius d'aquestes entitats, atesa la naturalesa, s'han d'incorporar bé al domini públic, bé al domini privat de la Generalitat.

 4. Pertoca a aquestes entitats l'exercici de les facultats de recuperació possessòria que les lleis reconeixen a la Generalitat.

ARTICLE 24
 1. La contractació de les entitats regulades en aquest Capítol se subjecta al dret per la llei de creació o, si s'escau, pel decret de desenvolupament.

 2. L'adquisició de béns immobles i l'execució d'obres s'han de sotmetre a procediments que s'adaptin als principis de publicitat i de concurrència propis de la contractació administrativa. El decret de desenvolupament de la llei de creació o els estatuts han de determinar la composició de les meses de contractació i els supòsits en què els representants de l'entitat han de demanar autorització prèvia al Departament d'Economia i Finances o al Departament de què depenen.

ARTICLE 25
 1. La desafectació de béns de domini públic adscrits a aquestes entitats, tant si es tracta de béns transferits per l'Estat com de béns adquirits després de les transferències, correspon al Departament d'Economia i Finances, si llur valor segons taxació pericial no excedeix els 1.000 milions de pessetes, i al Govern de la Generalitat de Catalunya, a proposta del Departament d'Economia i Finances, si passa d'aquesta quantitat. En ambdós casos és prèvia la instrucció de l'expedient pel Departament d'Economia i Finances, on s'ha d'acreditar que no és necessària l'afectació a l'ús general o als serveis públics i n'ha de determinar la incorporació al patrimoni de la Generalitat.

 2. No obstant això, el Departament d'Economia i Finances, a proposta del consell d'administració de l'entitat, pot acordar la reserva o la retenció d'aquests béns en previsió d'obres futures, el qual acord ha de revisar si més no cada cinc anys.

 3. També, el Departament d'Economia i Finances, a proposta de la Direcció General del Patrimoni, pot delegar en el consell d'administració de l'entitat les operacions de venda dels béns desafectats, les quals s'han de sotmetre al procediment de la Llei de Patrimoni si aquest Departament, ateses les característiques d'aquells, no n'autoritza la venda directa.

ARTICLE 26
 1. La transmissió a títol onerós dels béns propis d'aquestes entitats el valor dels quals, fixat pericialment, és superior a deu milions de pessetes ha d'ésser autoritzada prèviament pel Conseller d'Economia i Finances, que l'ha de denegar si considera convenient d'incorporar-los al Patrimoni de la Generalitat, amb expedient previ instruït per la Direcció General del Patrimoni. L'autorització pot ésser global per categories de béns.

 2. Si es tracta de béns immobles, la transmissió a què fa referència l’apartat 1 ha d’ésser autoritzada pel Govern, sigui quin sigui el valor pericialment fixat, si la transmissió es fa a favor d’entitats de dret públic o societats amb participació majoritària de la Generalitat que tinguin el mateix objecte social. En la resta de casos, la competència per a l’autorització s’ha de determinar d’acord amb el que estableix l’article 5.

 3. La transmissió a títol gratuït d'aquests béns ha d'ésser autoritzada pel Consell Executiu en els termes i amb les finalitats que estableix l'article 21 de la Llei de Patrimoni.

 4. Correspon al Govern l’autorització per a la transmissió de béns i drets que formin part de l’actiu de l’entitat transmissora i que no estiguin relacionats amb l’objecte de la transmissió, sigui quin sigui el valor pericialment fixat i sempre que l’entitat adquirent sigui una entitat pública o una societat amb participació majoritària de la Generalitat ja constituïdes o que es constitueixin per a explotar-los, sia directament, sia indirectament.

ARTICLE 27

S'aplica a aquestes entitats allò que disposen els articles 7, 8, 9 i 10.

ARTICLE 28

S'apliquen a aquestes entitats allò que disposen els articles 13, 14 i 15.

ARTICLE 29

(Derogat)

ARTICLE 30

(Derogat)

ARTICLE 31

(Derogat)

ARTICLE 32

(Derogat)

ARTICLE 33

S'apliquen a aquestes entitats les disposicions dels articles 16, 17, 18 i 19.

ARTICLE 34

Les relacions entre aquestes entitats i llur personal es regeixen per les normes civils, mercantils o laborals que segons llur funció els correspon. Els sistemes de selecció de personal s'han de regular per reglament.

CAPÍTOL IV De les societats amb participació majoritària i de les societats vinculades Artículos 35 a 42
ARTICLE 35
 1. El Govern pot acordar la constitució de societats subjectes a normes civils i mercantils per a assolir les finalitats assignades per l'Estatut d'autonomia. L'acord de constitució ha de determinar necessàriament la denominació, l'objecte social, el capital fundacional, la participació que hi ha de tenir directament o indirectament la Generalitat i la forma jurídica que ha d'adoptar, i ha d'incloure l'aprovació dels estatuts.

 2. Correspon al Govern d'autoritzar:

  1. L'adquisició d'accions o participacions representatives del capital de societats que ja estan constituïdes, llur alienació i, en general, la transformació, fusió, escissió, dissolució i liquidació de societats participades.

  2. Les modificacions dels estatuts de les societats participades.

  3. La subscripció de pactes extraestatutaris que limitin o condicionin els drets polítics o econòmics inherents a la participació de la Generalitat en les societats, i també la subscripció de compromisos d'adquisició o alienació futura d'accions o participacions representatives del capital de societats.

 3. Els representants de la Generalitat o d'entitats del seu sector públic en els òrgans de decisió d'entitats de qualsevol forma jurídica admesa en dret han d'obtenir, amb l'exercici previ del dret de vot, les autoritzacions a què fa referència l'apartat anterior respecte de les operacions relatives a participacions en societats que es proposin.

 4. Els expedients relatius a les propostes d'acord del Govern a què es refereixen els apartats 1, 2 i 3 han d'ésser instruïts i tramitats pel departament competent en matèria de patrimoni de la Generalitat, que les elevarà al Govern perquè les aprovi, a proposta conjunta amb el departament o departaments competents per raó de la matèria.

 5. S'apliquen a aquestes societats les limitacions establertes pels articles 18 i 19.

 6. Les previsions d'aquest article són aplicables a societats participades per la Generalitat i per entitats del seu sector públic tant de forma íntegra, majoritària, com no majoritària. També són aplicables a participacions en entitats que tot i que no tenen forma jurídica societària s'hi assimilen, com agrupacions d'interès econòmic, comunitats de béns, cooperatives, fons d'inversió i fons de capital de risc, i altres d'anàlogues.

 7. Els acords corresponents a les autoritzacions establertes en els apartats 1, 2. a i 2. b relatives a participacions majoritàries de la Generalitat i entitats del seu sector públic s'han de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

ARTICLE 36
ARTICLE 37

En els consells d'administració de les societats amb participació majoritària, i quan això no vulneri les garanties de mantenir la majoria en mans de la representació del capital públic, es nomenaran representants dels òrgans sindicals més representatius de la pròpia empresa.

ARTICLE 38
 1. El Director General del Patrimoni té el dret de vot en les juntes generals de les societats en què la Generalitat participa directament i pot delegar l'assistència i el vot.

 2. Les entitats autònomes o de dret públic que tinguin capital en aquestes societats tenen aquests mateixos drets.

 3. Els vocals representants del capital de la Generalitat o d'altres entitats previstes per aquesta Llei són designats atenent a criteris de competència empresarial, professional o tècnica i d'idoneïtat per a exercir el càrrec.

ARTICLE 39

Els representants de la Generalitat en els òrgans socials als quals pertoqui d'aprovar les operacions d'endeutament o d'aval per un import superior al cinquanta per cent del capital social o per un import que sobrepassi la participació de la Generalitat han de sol·licitar, per mitjà del Conseller respectiu, l'autorització prèvia corresponent del Consell Executiu.

ARTICLE 40

 1. S'aplica a aquestes entitats el que disposen els articles 13, 14 i 15.

 2. En el cas de les societats vinculades en els termes de l'article 1.c, han de trametre al departament competent en matèria de finances públiques llur pressupost i el programa d'inversions i finançament que aprovin els consells d'administració respectius en el termini de quinze dies a comptar de l'aprovació.

ARTICLE 41

Aquestes societats s'han de sotmetre a les auditories que regula l'article 16.

ARTICLE 42

Les persones que presten serveis en aquestes societats són sotmeses a les normes civils, mercantils o laborals que, segons llur funció, els corresponen.

CAPÍTOL V Dels recursos i de les reclamacions Artículos 43 a 45
ARTICLE 43
 1. Contra els actes de les entitats regulades en els Capítols II i III que són subjectes al dret administratiu, es pot recórrer per via administrativa davant el titular del Departament a què són adscrites.

 2. La resolució del titular del Departament és susceptible de recurs contenciós administratiu.

 3. Els terminis i les característiques dels recursos són els establerts amb caràcter general per les lleis de procediment.

 4. El recurs extraordinari de revisió, si s'escau, s'ha d'interposar sempre davant el titular del Departament respectiu.

 5. En matèria urbanística, s'aplica el règim de recursos regulat per la seva legislació específica.

ARTICLE 44
 1. Les reclamacions sobre l'aplicació i l'efectivitat dels tributs la gestió dels quals és encomanada a les entitats autònomes regulades en el Capítol II tenen caràcter econòmico-administratiu i s'han de presentar davant aquests tribunals.

 2. Contra la resolució d'aquests òrgans es pot interposar recurs contenciós administratiu.

ARTICLE 45

Abans d'exercir accions davant la jurisdicció ordinària contra les entitats regulades en el Capítol II, cal formular reclamació governativa, amb el caràcter i els efectes regulats per les lleis generals sobre procediment administratiu. La competència per a decidir sobre aquestes reclamacions pertoca al titular del Departament a què són adscrites.

DISPOSICIONS ADDICIONALS
PRIMERA

Les relacions financeres de la Generalitat amb les empreses públiques s'han d'ajustar a les previsions de la Directiva 80/723/CEE, de 25 de juny de 1980, i de les disposicions comunitàries que la despleguen o modifiquen, en els casos i amb les condicions que els siguin d'aplicació.

SEGONA
 1. L'empresa pública Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU és una societat mercantil amb participació íntegra de la Generalitat, en els termes que defineix el punt b.2 de l'article 1.

 2. L'empresa pública Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU té l'objecte social següent:

  1. L'acompliment, en nom i per compte propis, de les activitats següents:

   1r. Projectar, construir, conservar, mantenir, modernitzar i explotar les sèquies i els canals secundaris de distribució de l'aigua procedent del canal principal Segarra-Garrigues i d'altres infraestructures incloses en l'àmbit del regadiu Segarra-Garrigues; adquirir i transmetre sòl susceptible d'ús agrari o susceptible de qualsevol altre tipus d'explotació mitjançant qualsevol modalitat de transacció, arrendament o altres fórmules regulades per la legislació vigent, i encarregar-se de la gestió i l'explotació d'aquest tipus de sòl dins l'àmbit esmentat.

   2n. Dur a terme activitats de promoció, gestió i explotació d'equipaments relacionats directament o indirectament amb l'àmbit d'actuació de les administracions públiques, i dur a terme activitats de conservació, manteniment, modernització i explotació d'aquests equipaments.

   3r. Elaborar estudis i projectes i prestar assessorament i assistència en els àmbits tècnics, financers i de gestió i dur a terme les actuacions directes que calguin amb relació a aquestes activitats en tota mena d'edificacions i d'infraestructures.

   4t. Dur a terme les actuacions que li encarregui el Govern per a explotar en condició de titular edificacions i infraestructures i, com a tal, dur-hi a terme les activitats i prestar-hi els serveis que corresponguin, activitats que pot dur a terme directament o per mitjà de terceres persones amb les quals subscrigui contractes de conformitat amb la normativa aplicable als poders adjudicadors del sector públic.

  2. L'acompliment, en la seva condició de mitjà propi personificat de l'Administració de la Generalitat, de les activitats que l'Administració de la Generalitat o el seu sector públic li encarreguin, entre les quals si més no les següents:

   1r. Gestionar processos de licitació i adjudicar, atenent l'encàrrec corresponent de l'Administració de la Generalitat o del seu sector públic, els contractes per a la redacció de projectes i estudis, l'execució d'obres i la prestació de tots els serveis i les assistències vinculats a l'execució d'actuacions de construcció, conservació, manteniment i modernització de tota mena d'edificacions i d'infraestructures, i també de qualssevol altres serveis i actuacions que li puguin encarregar.

   2n. Formalitzar contractes amb els adjudicataris i gestionar-ne el seguiment, la supervisió integral i l'execució, i adoptar les decisions i instruccions necessàries per a assegurar-ne l'execució correcta.

   3r. Elaborar estudis i projectes, facilitar assistències tècniques i facultatives i prestar assessorament i assistència en els àmbits tècnics, financers i de gestió i acomplir les actuacions directes que calguin en tota mena d'actuacions en edificacions i infraestructures.

 3. L'empresa pública Infraestructures de la Generalitat, SAU té, amb relació a les actuacions indicades en la lletra b de l'apartat 2, la condició de mitjà propi personificat de l'Administració de la Generalitat i dels ens i organismes que hi són vinculats que tinguin la consideració de poders adjudicadors, als efectes del que estableix la normativa de contractes del sector públic, amb subjecció al règim que sigui establert pel corresponent conveni marc de regulació de les relacions derivades dels encàrrecs, el qual ha d'aplicar el règim de tarifes aplicables a la gestió dels encàrrecs que sigui aprovat per acord de govern.

 4. L'empresa pública Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU no pot participar en licitacions de l'Administració de la Generalitat ni dels ens i organismes del seu sector públic.

 5. L'execució dels encàrrecs que rep l'empresa pública Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU resta sotmesa a la normativa de contractació pública com a poder adjudicador, atenent la seva condició de societat mercantil de capital íntegrament públic.

 6. Els departaments de la Generalitat i els organismes i les entitats del seu sector públic han d'encarregar a l'empresa pública Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU la gestió del procés de licitació i d'adjudicació, i formalització posterior, dels contractes amb els adjudicataris i la gestió de la direcció i el seguiment integral de l'execució de les obres que tinguin un pressupost de licitació superior a 2.000.0000 d'euros, IVA exclòs, i la redacció dels estudis i projectes que tinguin un pressupost de licitació superior a 100.000 euros, IVA exclòs, llevat que es justifiqui que, per l'especialitat tècnica o la complexitat de l'execució, sigui aconsellable o convenient que els dugui a terme el departament o l'organisme o entitat del sector públic de la Generalitat actuant, amb el benentès que aquests límits no afecten les actuacions de manteniment, reposició i conservació de les infraestructures, edificacions i instal·lacions.

  En el cas dels encàrrecs relatius a la implantació, el manteniment i l'operació d'infraestructures i instal·lacions d'energia renovable promogudes directament o en col·laboració amb tercers per part de la Generalitat i els organismes i entitats del seu sector públic als seus immobles i infraestructures i per a proveïment d'aquests i, en general, a les actuacions per a la mitigació i l'adaptació al canvi climàtic vinculades als immobles i les infraestructures ocupats mitjançant qualsevol títol jurídic per la Generalitat i pels ens i organismes del seu sector públic, s'han d'efectuar a Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU els que corresponguin a obres que tinguin un pressupost de licitació superior a 40.000 euros, IVA exclòs, i la redacció dels estudis i projectes que tinguin un pressupost de licitació superior a 15.000 euros, IVA exclòs, llevat que es justifiqui que, per l'especialitat tècnica o la complexitat de l'execució, sigui aconsellable o convenient que els dugui a terme el departament o l'organisme o entitat del sector públic de la Generalitat actuant, amb el benentès que aquests límits no afecten les actuacions de manteniment, reposició i conservació d'aquestes infraestructures i instal·lacions ni a llur operació i explotació.

  Es considera que hi ha una causa d'especialitat tècnica o de complexitat d'execució quan es tracta de contractes qualificats com a servei d'eficiència energètica en la modalitat de contracte de rendiment energètic amb estalvis garantits.

  En aquests casos, és el departament, l'organisme o l'entitat del sector públic de la Generalitat que ocupi l'immoble per qualsevol títol qui ha de dur a terme la licitació i l'adjudicació posterior d'aquell servei. L'Institut Català d'Energia ha de donar suport a l'òrgan de contractació en la redacció dels plecs, i aquest ha d'incorporar en els plecs les propostes formulades per l'Institut Català d'Energia que afectin l'aplicació dels criteris de política energètica. L'Institut Català d'Energia també ha de participar en la valoració de les ofertes i el seguiment del contracte, sempre de conformitat amb el que estableix la normativa de contractes aplicable al sector públic.

  Els encàrrecs relatius a la implantació, el manteniment i l'operació d'infraestructures i instal·lacions d'energia renovable han d'ésser objecte d'informe previ de l'Institut Català d'Energia, el qual pot proposar mesures de millora o de modificació d'algunes actuacions. Aquestes mesures són vinculants pel que fa als objectius d'estalvi energètic i implantació d'energies renovables previstos en el Pla d'estalvi i eficiència energètics als immobles de la Generalitat que aprova el Govern.

  Per tal de facilitar el seguiment dels objectius del Pla d'estalvi i eficiència energètics als immobles de la Generalitat, Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU ha de trametre anualment a l'organisme responsable del seguiment dels plans els resultats desglossats pels diferents departaments en termes d'inversió, estalvi econòmic i energètic i autogeneració renovable aconseguida.

 7. El Govern ha d'aprovar la subscripció d'un conveni entre l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic i l'empresa pública Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU, per a regular els encàrrecs a aquesta empresa pública com a mitjà propi personificat, i també l'exercici de les atribucions pròpies que té assignades per a gestionar processos de licitació i adjudicar i contractar la redacció de projectes i estudis, l'execució d'obres i la prestació de tots els serveis i les assistències vinculats a l'execució d'actuacions de construcció, conservació, manteniment i modernització de tota mena d'edificacions i d'infraestructures, i també de qualssevol altres serveis i actuacions de l'Administració de la Generalitat o del seu sector públic. L'acord de govern i el conveni, perquè tinguin eficàcia, han d'ésser publicats en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

DISPOSICIONS FINALS
DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA

Aquesta llei s'aplica supletòriament a l'ens públic Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, el qual es continua regint per la Llei 10/1983, del 30 de maig.

DISPOSICIÓ FINAL SEGONA

S'autoritza el Consell Executiu a desenvolupar aquesta Llei i a establir requisits addicionals pel que fa als controls pressupostaris i financers de les empreses a què s'aplica.

DISPOSICIÓ FINAL TERCERA

Els estatuts de les empreses a què fan referència els Capítols II i III s'han d'adaptar a les disposicions d'aquesta Llei dins l'any següent d'haver entrat en vigor. L'aprovació dels nous estatuts pertoca al Consell Executiu. Es deslegalitzen els preceptes en virtut dels quals foren constituïdes societats abans de la promulgació d'aquesta Llei en les matèries susceptibles d'ésser regulades per decret. En conseqüència, el Consell Executiu els pot modificar per tal de fer-hi les adaptacions susdites.

DISPOSICIÓ FINAL QUARTA
 1. La lletra d) de l'article 5 de la Llei de Finances Públiques de Catalunya queda modificada d'acord amb el que estableixen les disposicions d'aquesta Llei.

 2. No s'apliquen a les entitats i a les empreses a què fa referència aquesta Llei les disposicions de la Llei 10/1982, del 12 de juliol, de Finances Públiques de Catalunya, i de la Llei 11/1982, del 7 de desembre, de Patrimoni de la Generalitat, que s'oposen a les disposicions d'aquesta Llei.

 3. Es deroguen totes les disposicions que s'oposen als preceptes d'aquesta Llei.

DISPOSICIÓ FINAL QUARTA Habilitació per a l'elaboració d'un nou text refós

S'autoritza el Govern perquè, en el termini d'un any a comptar de l'entrada en vigor d'aquesta disposició final, elabori un nou text refós de la Llei de l'Estatut de l'empresa pública catalana, en substitució del text refós aprovat pel Decret legislatiu 2/2002, del 24 de desembre. L'autorització per a la refosa inclou també la facultat de regularitzar-ne, aclarir-ne i harmonitzar-ne el contingut.

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR