Llei de Mesures Fiscals i Administratives de Catalunya (Llei 15/2000, de 29 de desembre)

Publicado enDOGC
Ámbito TerritorialNormativa de Cataluña
RangoLey

D.acord amb la doctrina ja consolidada elaborada pel Tribunal Constitucional sobre les lleis de pressupostos i, en particular, sobre els continguts i els límits d'aquestes, per quarta vegada es presenta, juntament amb la Llei de pressupostos de la Generalitat per a aquest exercici, una llei de mesures fiscals i administratives que, en connexió amb el pressupost i complementant algunes de les disposicions d'aquest, esdevé l'instrument necessari per a implementar determinades previsions de la Llei pressupostària en diferents àmbits i sectors d'actuació de la Generalitat.

Concretament, aquesta Llei s'estructura en dos títols el primer, relatiu a les mesures fiscals i el segon, a les mesures administratives i aplega un total de vint-i-set articles, tretze disposicions addicionals, dues disposicions transitòries, dues disposicions derogatòries i una disposició final.

Quant als continguts, el títol I, agrupat en tres capítols, inclou les mesures fiscals. En el primer, i en relació amb els impostos cedits a la Generalitat, l'article 1 de la Llei introdueix sengles modificacions respecte a la regulació vigent de les reduccions de la base imposable de l'impost sobre successions i donacions que conflueixen en un mateix objectiu, que és el de facilitar i incentivar la continuïtat de l'empresa familiar.

El segon capítol incorpora una modificació de l'article 33 de la Llei 25/1998, del 31 de desembre, de mesures administratives, fiscals i d'adaptació a l'euro, consistent en l'actualització de les quotes fixes i la incorporació, dins la regulació de les quotes corresponents a les màquines tipus C, d'una nova quota per a les màquines que tinguin tres jugadors o més.

Pel que fa al tercer capítol de mesures fiscals, en aquest cas en relació amb els tributs propis de la Generalitat, els articles 3 al 11 de la Llei, ambdós inclosos, recullen tota una sèrie de modificacions de la Llei 15/1997, del 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya. Tot i que la seqüència dels articles segueix estrictament la dels títols de la Llei que resten modificats, conceptualment les esmentades modificacions es poden sintetitzar en dos grans àmbits: d'una banda, es procedeix a la creació de noves taxes i, de l'altra, es modifiquen diferents aspectes de la regulació d'una sèrie de taxes preexistents.

Són de nova creació les taxes següents:

la taxa per la verificació prèvia a l'admissió de valors a cotització exclusivament a la Borsa de Valors de Barcelona.

la taxa per la inscripció a la prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà, grau superior de formació professional específica, i dels ensenyaments d'arts plàstiques i de disseny.

la taxa per la inscripció a les proves d'accés al grau superior dels ensenyaments de música.

la taxa pels drets d'inscripció a les proves per a l'obtenció dels certificats internacionals de català.

la taxa pels serveis de tramitació i resolució de les sol·licituds d'autorització per a la creació, la construcció, la modificació, l'adaptació o la supressió de les oficines de farmàcia.

la taxa per auditar el compliment del programa de garantia de qualitat en les unitats de radiodiagnòstic, medicina nuclear i radioteràpia.

la taxa per la concessió de llicències i autoritzacions de productes sanitaris.

la taxa per productes emparats.

la taxa pels serveis d'acreditació d'entitats ambientals de control.

D.altra banda, les taxes preexistents que són objecte de modificació corresponen a serveis prestats per diferents departaments de l'Administració; singularment, Sanitat i Seguretat Social, en l'àmbit dels centres, els serveis i els establiments sanitaris, Política Territorial i Obres Públiques, en l'àmbit dels transports o l'ocupació de terrenys de domini públic, Agricultura, Ramaderia i Pesca, en l'àmbit de la inscripció o l'ampliació de finques, indústries i empreses importadores en els registres corresponents, Indústria, Comerç i Turisme, en l'àmbit de vehicles i entitats col·laboradores, i Benestar Social, en l'àmbit del registre d'entitats, serveis i establiments socials i hotel d'entitats. Les modificacions introduïdes afecten en alguns casos aspectes puntuals vinculats al fet imposable, els subjectes passius o l'acreditació de les taxes respectives, i, en altres, la modificació de les quotes corresponents i la introducció de l'afectació dels ingressos obtinguts a finalitats concretes.

El títol II de la Llei inclou les mesures administratives. Sota aquesta denominació genèrica els cinc capítols en què es divideix l'esmentat títol inclouen mesures en matèria de personal (capítol I), de règim jurídic de les finances de la Generalitat (capítol II), de règim jurídic del patrimoni (capítol III), de sector públic (capítol IV).i, per últim, s'incorporen altres mesures en relació amb dos sectors específics (pesca i ports).de l'activitat administrativa (capítol V).

En concret, en matèria de personal, mitjançant l'addició d'una disposició transitòria al Decret legislatiu 1/1997, del 31 d'octubre, s'amplia l'àmbit d'aplicació temporal del procés de funcionarització del personal laboral.

En relació amb el règim jurídic de les finances de la Generalitat, la Llei inclou quatre tipus de disposicions. En primer terme, la modificació de l'article 26.1 del Decret legislatiu 9/1994, del 13 de juliol, a fi d'establir en quatre anys el termini de prescripció del dret al reconeixement o la liquidació de les obligacions i el pagament de les obligacions ja reconegudes o liquidades; en segon terme, la modificació de l'article 36 del mateix Decret legislatiu 9/1994, del 13 de juliol, a fi d'ajustar el règim de compromisos plurianuals de despesa; en tercer terme, la modificació dels articles 87, 88, 94 i 98 del mateix Decret legislatiu 9/1994, del 13 de juliol, en matèria de subvencions, a fi de determinar el règim jurídic dels ajuts en concepte d'indemnitzacions derivades de catàstrofes naturals i altres causes de força major, de precisar determinats requisits formals de les resolucions de concessió de subvencions i sobre la publicitat de les subvencions nominatives i de possibilitar la compensació de deutes també en l'àmbit de les subvencions; i en darrer terme, la Llei incorpora una disposició que prové de les últimes lleis de pressupostos i que, pel caràcter atemporal que té, s'entén que s'hi ha de traslladar. L'esmentada disposició permet substituir la fiscalització prèvia pel control financer permanent a càrrec de la Intervenció General en els hospitals i altres centres dependents de l'Institut Català de la Salut.

Pel que fa a les mesures en relació amb el règim jurídic del patrimoni de la Generalitat, la Llei inclou determinades modificacions de la Llei 11/1981, del 7 de desembre, del patrimoni de la Generalitat, que afecten el procediment de desafectació dels béns immobles de domini públic, l'adscripció de béns de domini públic, l'acceptació de les adquisicions d'immobles i de drets reals a títol de donació de particulars o a títol de cessió gratuïta d'administracions públiques a favor de la Generalitat, l'arrendament de béns immobles en construcció o en projecte i els immobles immergits en planejaments a desenvolupar, en un sistema de gestió pendent d'actuació o en un projecte d'urbanització pendent de redacció, tramitació o execució.

Respecte a les mesures referents al sector públic, la Llei inclou, en primer lloc, una modificació de l'article 35 de la Llei 4/1985, del 29 de març, de l'estatut de l'empresa pública catalana, que exigeix l'informe favorable del Departament d'Economia, Finances i Planificació amb caràcter previ a l'adopció pel Govern de la Generalitat de qualsevol acord relatiu a la participació en societats mercantils públiques, sigui individualment considerades sigui en el marc de corporacions, unions d'empreses i entitats similars.

La resta de mesures afecten entitats específiques: en primer terme, es crea el Consell Català de la Producció Agrària Ecològica, com a corporació de dret públic amb personalitat jurídica pròpia; en segon lloc, es modifica puntualment el sistema de designació del director o la directora de l'entitat autònoma Institució de les Lletres Catalanes; en tercer lloc, es dissol l'Institut Català de Noves Professions, organisme autònom administratiu fins ara adscrit al Departament d'Ensenyament i, per últim, es modifica la Llei reguladora de l'Institut Català de Finances en tres aspectes: en relació amb l'àmbit patrimonial d'aquest, els possibles subjectes beneficiaris de les seves operacions, i la previsió de constituir un fons de cobertura de major risc per l'aplicació de recursos públics.

En el darrer capítol del títol II, sota la rúbrica genèrica d'altres mesures, s'inclouen sengles modificacions de la Llei 1/1986, del 25 de febrer, de pesca marítima de Catalunya, i de la Llei 5/1998, del 17 d'abril, de ports de Catalunya. En el primer cas, les modificacions afecten el règim sancionador; en el segon, el règim de tarifes.

Per a acabar, mitjançant disposició addicional la Llei inclou una autorització per a l'alienació directa dels habitatges dels parcs de maquinària de la Direcció General de Carreteres; una disposició transitòria de la Llei es refereix al règim d'aplicació del nou termini de prescripció del reconeixement i el pagament de les obligacions de la Generalitat, i les disposicions derogatòries deroguen expressament la Llei 7/1986, del 23 de març, d'ordenació dels ensenyaments no reglats en el règim comú i de creació de l'Institut Català de Noves Professions, i l'article 6 de la Llei 25/1998, del 31 de desembre, de mesures administratives, fiscals i d'adaptació a l'euro, referent a la integració del personal laboral fix de l'Institut Català de la Salut. A l'últim, la disposició final estableix l'entrada en vigor d'aquesta Llei de mesures fiscals i administratives.

TÍTOL I Mesures fiscals Artículos 1 a 11
CAPÍTOL I Impostos directes Artículo 1
SECCIÓ ÚNICA Impost sobre successions i donacions Artículo 1
ARTICLE 1 Reduccions de la base imposable
CAPÍTOL II Tributació sobre el joc Artículo 2
SECCIÓ ÚNICA Quotes fixes Artículo 2
ARTICLE 2 Quotes fixes de les màquines recreatives i d'atzar
CAPÍTOL III Tributs propis Artículos 3 a 11
SECCIÓ ÚNICA Taxes Artículos 3 a 11
ARTICLE 3 Modificació del títol IV de la Llei 15/1997, del 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya
ARTICLE 4 Modificació del títol V de la Llei 15/1997, del 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya
ARTICLE 5 Modificació del títol VI de la Llei 15/1997, de 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya
ARTICLE 6 Modificació del títol VII de la Llei 15/1997, del 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya
ARTICLE 7 Modificació del títol VIII de la Llei 15/1997, del 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya
ARTICLE 8 Modificació del títol IX de la Llei 15/1997, del 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya
ARTICLE 9 Modificació del títol XII de la Llei 15/1997, del 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya
ARTICLE 10 Modificació del títol XIII de la Llei 15/1997, del 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya
ARTICLE 11 Modificació del títol XIV de la Llei 15/1997, del 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya
TÍTOL II Mesures administratives Artículos 12 a 27
CAPÍTOL I Mesures en matèria de personal Artículo 12
SECCIÓ ÚNICA Modificació del Decret legislatiu 1/1997, del 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública Artículo 12
ARTICLE 12 Funcionarització de personal laboral

S'afegeix una disposició transitòria dotzena al Decret legislatiu 1/1997, del 31 d'octubre, amb el text següent:

"Dotzena

"1. En els termes establerts per la disposició transitòria desena d'aquesta Llei, el procés de funcionarització que s'hi regula també és aplicable al personal que en data 1 de gener de 2001 presti serveis a l'Administració de la Generalitat de Catalunya i, en el moment de la convocatòria, ocupi un lloc de treball classificat per a funcionaris o tingui una suspensió de contracte amb dret a reserva en un d'aquests llocs de treball.

2. El personal que en virtut del procés de funcionarització sigui destinat, amb la superació prèvia de les proves selectives corresponents, al lloc de treball de personal funcionari en què s'hagi reconvertit el lloc que ocupava com a laboral, ha de percebre un complement personal transitori absorbible, per import equivalent a la diferència entre les retribucions del lloc de treball que ocupava com a personal laboral, inclosos els triennis, i les que li corresponen com a conseqüència de la classificació i la valoració del lloc de treball reconvertit.

CAPÍTOL II Mesures en relació amb el règim jurídic de les finances de la Generalitat Artículos 13 a 16
SECCIÓ PRIMERA Modificacions del Decret legislatiu 9/1994, del 13 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya Artículos 13 a 15
ARTICLE 13 Modificació de l'apartat 1 de l'article 26 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 9/1994, del 13 de juliol
ARTICLE 14 Modificació de l'article 36 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 9/1994, del 13 de juliol
ARTICLE 15 Modificacions del capítol IX del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 9/1994, del 13 de juliol
SECCIÓ SEGONA Mesures de control financer permanent Artículo 16
ARTICLE 16 Control financer permanent
CAPÍTOL III Mesures en relació amb el règim jurídic del patrimoni de la Generalitat Artículo 17
SECCIÓ ÚNICA Normes patrimonials Artículo 17
ARTICLE 17 Modificació de la Llei 11/1981, del 7 de desembre, del Patrimoni de la Generalitat
CAPÍTOL IV Mesures sobre el sector públic Artículos 18 a 24
SECCIÓ PRIMERA Modificació de la Llei 4/1985, del 29 de març, de l'estatut de l'empresa pública catalana Artículo 18
ARTICLE 18 Modificació de l'article 35 de la Llei 4/1985, del 29 de març, de l'estatut de l'empresa pública catalana
SECCIÓ SEGONA El Consell Català de la Producció Agrària Ecològica Artículos 19 a 21
ARTICLE 19 Creació i funcions del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica
ARTICLE 20 Taxes del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica
ARTICLE 21 Règim sancionador
SECCIÓ TERCERA Entitat autònoma Institució de les Lletres Catalanes Artículo 22
ARTICLE 22 Modificació de la Llei 20/1987, del 12 de novembre, de creació de l'entitat autònoma Institució de les Lletres Catalanes
SECCIÓ QUARTA Institut Català de Noves Professions Artículo 23
ARTICLE 23 Dissolució de l'Institut Català de Noves Professions
 1. Es dissol l'Institut Català de Noves Professions, organisme autònom de caràcter administratiu adscrit al Departament d'Ensenyament, creat per la Llei 7/1986, del 23 de maig, d'ordenació dels ensenyaments no reglats en el règim educatiu comú i de creació de l'Institut Català de Noves Professions.

 2. La personalitat jurídica de l'Institut Català de Noves Professions resta extingida des de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, i els mitjans personals i materials i els recursos de l'Institut són integrats dins l'estructura administrativa del Departament d'Ensenyament, el qual se subroga en totes les relacions jurídiques en què l'Institut sigui subjecte actiu o passiu.

A aquest efecte, el personal funcionari de l'Institut que ocupa llocs de treball reservats a funcionaris s'adscriu a altres unitats directives del Departament. Aquesta adscripció s'ha de fer de manera provisional per als llocs de comandament, singulars o de lliure designació proveïts de forma definitiva i suprimits com a conseqüència de la dissolució, i de manera definitiva per a la resta del personal funcionari afectat que ocupa llocs de treball base amb destinació definitiva.

Així mateix, el Departament d'Ensenyament se subroga en els drets i les obligacions derivades de la vinculació del personal contractat en règim laboral en els termes establerts per la normativa vigent.

SECCIÓ CINQUENA Institut Català de Finances Artículo 24
ARTICLE 24 Modificació de la Llei 2/1985, del 14 de gener, de l'Institut Català de Finances
CAPÍTOL V Altres mesures Artículos 25 a 27
SECCIÓ PRIMERA Modificació del títol 5 i addició d'una nova disposició final a la Llei 1/1986, del 25 de febrer, de pesca marítima de Catalunya Artículos 25 y 26
ARTICLE 25 Modificació del títol 5 de la Llei 1/1986, de 25 de febrer, de pesca marítima de Catalunya
ARTICLE 26 Addició d'una nova disposició final tercera a la Llei 1/1986, del 25 de febrer, de pesca marítima de Catalunya
SECCIÓ SEGONA Modificació de la Llei 5/1998, del 17 d'abril, de ports de Catalunya Artículo 27
ARTICLE 27 Modificació de l'annex 1 de la Llei 5/1998, del 17 d'abril, de ports de Catalunya
 1. S'afegeix un punt 3 a l'apartat 4.1.4 de l'annex 1 de la Llei 5/1998, amb la redacció següent:

  3. Carretons: 2.830 PTA

 2. Es modifica l'apartat 4.1.6 de l'annex 1 de la Llei 5/1998, que resta redactat de la manera següent:

  "4.1.6 Recàrrecs

  Els serveis de bàscula, grues mòbils i fixes, i carretons, prestats fora de la jornada laboral ordinària, es facturen amb un recàrrec del 25%, sempre que no siguin en dies festius o horaris nocturns, supòsit en el qual el recàrrec és del 50%.

 3. Es modifica l'apartat 4.2.4, de l'annex 1 de la Llei 5/1998, que resta redactat de la manera següent:

  4.2.4. Quantia de la tarifa

  1. La quantia d'aquesta tarifa a aplicar per metre quadrat i per dia natural o fracció és la que figura en la taula barem següent:

  Sup. Descob. Sup. Cobert
  - 4,8
  3,2 8
  4,8 16
  13 32
  3 6,4
  3,5 7
  40
  20

  2. La definició i l'extensió de cadascuna d'aquestes zones en els diversos molls i parts de la zona de servei són les que es fixen en cada port.

 4. Es modifica el subapartat 2 de l'apartat 4.3.5 de l'annex 1 de la Llei 5/1998, que resta redactat de la manera següent:

  2. Amb la sol·licitud prèvia i amb la justificació dels consums necessaris, per a consums elèctrics superiors a 30.000 quilovats per any i per a consums d'aigua superiors a 2.000 metres cúbics per any, s'aplica fins al 50% dels increments fixats sobre el preu de subministrament.

 5. Es modifica l'apartat 4.4 de l'annex 1 de la Llei 5/1998, que resta redactat de la manera següent:

  "4.4. Tarifa E-4.- Servei d'elevació, reparació i conservació

  "4.4.1. Definició i aplicació

  "Aquesta tarifa és exigible per la utilització de les instal·lacions destinades a l'elevació, la reparació i la conservació d'embarcacions.

  "4.4.2. Subjectes obligats

  "Són obligats a abonar aquesta tarifa els usuaris del servei.

  "4.4.3 Base de la tarifa

  "La base per a la liquidació d'aquesta tarifa és l'operació efectuada, el temps d'utilització de la instal·lació i l'eslora i la mànega de l'embarcació.

  "4.4.4. Quantia de la tarifa

  "La quantia de la tarifa a aplicar és la següent:

  "a) Rampa d'avarada: 160 pessetes per dia d'utilització i per metres d'eslora, i no inclou ni el vehicle ni el remolc.

  "b) Carros d'avarada:

  "Hissada o avarada: 92 pessetes per metre lineal d'eslora per mànega.

  "Estada a la zona de reparació: 46 pessetes per dia i per metre lineal d'eslora per mànega.

  "c) Pòrtics elevadors:

  "Hissada o avarada: 2.300 pessetes per metre d'eslora.

  "Immobilització: 3.000 pessetes l'hora. La prestació d'aquest servei resta condicionada a la disponibilitat del servei.

  "Estada a la zona de reparació: 345 pessetes per dia i per metre lineal d'eslora.

  "En els serveis de pòrtics elevadors s'apliquen, en funció de l'eslora de les embarcacions, els coeficients següents:

  "1. Embarcacions de menys de 14 metres d'eslora: 0,9.

  "2. Embarcacions de més de 20 metres i fins a 22 metres: 1,1.

  "3. Embarcacions de més de 22 metres: 1,2.

  "d) Grues fixes:

  "Pujada o baixada: 3.000 pessetes per operació.

  "1. És aplicable en les operacions de menys de trenta minuts. Per a operacions de més de trenta minuts, la quantia és de 1.500 pessetes cada mitja hora o fracció d'excés.

  "2. Estades: 32 pessetes per metre quadrat i dia. Les embarcacions pesqueres gaudeixen d'un dia de carència.

  "3. Hivernatge. En zones d'avarada tancades es poden establir concerts per raons d'optimització en l'operativitat de la gestió portuària.

  "4. Si, per qualsevol causa, Ports de la Generalitat no disposa de maquinistes de grues per a atendre les peticions de lloguer d'aquests equips, pot autoritzar-ne la utilització, i el maquinista és a càrrec del peticionari; en aquest cas, la tarifa és el 75% de la quantia que pertoca. Aquest maquinista i, subsidiàriament, l'empresa que el contracta són responsables de totes les lesions, els danys i les avaries ocasionats al personal o als béns de Ports de la Generalitat o a tercers, com a conseqüència de la manipulació de la grua, i han de demostrar davant Ports de la Generalitat llur aptitud per a aquesta comesa, si Ports de la Generalitat ho sol·licita.

  "e) Altres serveis:

  "Serveis diversos en zones de reparació tancades

  "Recollida de deixalles: 230 pessetes per metre d'eslora i per setmana o fracció.

  "Subministrament d'energia i aigua: 53 pessetes per metre d'eslora per dia.

  "Lloguer de màquina de neteja a pressió: 4.040 pessetes l'hora.

  "4.4.5 Reduccions o bonificacions

  "1. En l'estada a la zona de reparació, a partir del quart dia hi ha una reducció d'un 50% de la quantia, i la prestació del servei resta condicionada a la disponibilitat de la zona.

  "2. En la pujada o baixada de grues fixes, el sector pesquer té un descompte d'un 25% de la quantia.

  "4.4.6 Exempcions

  "No és previst cap tipus d'exempció en l'aplicació d'aquesta tarifa.

  "4.4.7 Normes singulars d'aplicació

  "1. Els serveis es presten amb la petició prèvia per escrit dels usuaris, amb l'acceptació explícita de les normes del servei.

  "2. Aquests serveis són exclusivament aplicables als serveis prestats en dies feiners, dins la jornada ordinària establerta per Ports de la Generalitat.

  "3. Els usuaris han d'assumir la responsabilitat de les operacions complementàries a les del mateix servei.

DISPOSICIONS ADDICIONALS Artículo 8.5
DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA Autorització per l'alienació directa dels habitatges dels parcs de maquinària de la Direcció General de Carreteres
DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA Extensió de l'aplicació de la disposició addicional onzena del Decret legislatiu 1/1997 als exdiputats del Parlament
 1. Als funcionaris de carrera que exerceixen o han exercit durant més de dos anys seguits o tres amb interrupcions el mandat de diputat del Parlament de Catalunya, de diputat al Congrés o de Senador, els és aplicable, en els mateixos termes, la garantia retributiva establerta per la disposició addicional onzena del Decret legislatiu 1/1997, del 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.

 2. Sens perjudici del que estableix l'apartat 1, es té en compte el fet d'haver estat diputat i diputada dins la carrera administrativa, d'acord amb la Llei 17/1985, del 23 de juliol, de la Funció Pública de l'Administració de la Generalitat.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA Modificació de l'article 31.3.4.7 de la Llei 4/2000, del 26 de maig, relatiu a la tarifa G-4 (Pesca fresca)
DISPOSICIÓ ADDICIONAL QUARTA Extensió de l'aplicació del capítol IV del títol VII de la Llei 15/1997 a determinades empreses càrnies
DISPOSICIÓ ADDICIONAL CINQUENA Criteris de distribució dels ingressos provinents de l'impost sobre grans establiments comercials

Els ingressos obtinguts de l'impost sobre grans establiments comercials, que en cap cas no poden ésser destinats a ajuts específics per a empreses comercials, s'han de distribuir d'acord amb els criteris següents:

 1. Un mínim del 40% ha d'ésser destinat a infraestructures d'equipament municipal i urbanisme comercial.

 2. Un mínim del 30% ha d'ésser destinat a desenvolupament de plans d'actuació i dinamització comercial en àrees afectades pels emplaçaments de grans establiments comercials.

 3. Un mínim del 10% ha d'ésser destinat a desenvolupament de plans d'actuació mediambientals en àrees afectades pels emplaçaments de grans establiments comercials.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SISENA Autorització al Govern per a encarregar a Tabasa la gestió dels túnels d'Horta

El Govern pot encarregar a Túnels i Accessos de Barcelona, Societat Anònima (Tabasa) la gestió temporal del servei de construcció, conservació i explotació dels túnels d'Horta i dels seus accessos, d'acord amb el plec de clàusules particulars que a aquest efecte s'aprovi.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SETENA Modificació de l'article 8.5 de la Llei 23/1983, de política territorial Artículo 8.5

Es modifica l'article 8.5 de la Llei 23/1983, del 21 de novembre, de política territorial, que resta redactat de la manera següent:

ARTICLE 8.5 Es crea la Comissió de Coordinació de la Política Territorial, formada pels representants dels departaments de l'Administració de la Generalitat que determini el Govern, el qual, a més, n'ha de fixar les normes de funcionament.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL VUITENA Control financer permanent dels drets a favor de la hisenda de la Generalitat
DISPOSICIÓ ADDICIONAL NOVENA Atorgament de concessions administratives per a la gestió de campus universitaris

Sens perjudici del que estableix l'article 28.1 de la Llei 11/1981, del 7 de desembre, de patrimoni de la Generalitat, quan raons d'especial interès ho aconsellin, el Govern de la Generalitat de Catalunya pot atorgar directament les concessions administratives per a la gestió dels campus universitaris.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL DESENA Modificació de l'article 35 de la Llei 4/1985, del 29 de març, de l'estatut de l'empresa pública catalana
DISPOSICIÓ ADDICIONAL ONZENA Modificació de l'article 31.3.1.4.6 de la Llei 4/2000, del 26 de maig, relatiu a la tarifa G-1 (Entrada i estada de vaixells)
DISPOSICIÓ ADDICIONAL DOTZENA Addició d'un article 319 quinquies del capítol XV del títol IX de la Llei 15/1997, del 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya
DISPOSICIÓ ADDICIONAL TRETZENA Modificació de l'article 14 del capítol II del títol preliminar de la Llei 15/1997, del 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA Termini de prescripció
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA Deduccions de l'IRPF per quantitats donades a la Fundació de l'Abadia de Montserrat
DISPOSICIONS DEROGATÒRIES
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA PRIMERA Derogació de la Llei 7/1986, del 23 de maig, d'ordenació dels ensenyaments no reglats en el règim educatiu comú i de creació de l'Institut Català de Noves Professions

Es deroga la Llei 7/1986, del 23 de maig, d'ordenació dels ensenyaments no reglats en el règim educatiu comú i de creació de l'Institut Català de Noves Professions.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA SEGONA Derogació de l'article 6 de la Llei 25/1998, de 31 de desembre, de mesures administratives, fiscals i d'adaptació a l'euro

Es deroga l'article 6 de la Llei 25/1998, de 31 de desembre, de mesures administratives, fiscals i d'adaptació a l'euro.

DISPOSICIÓ FINAL Entrada en vigor

Aquesta Llei entra en vigor l'1 de gener de 2001.

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR