Llei de Creació de l'Escala d'Inspectors Financers i de l'Escala d'Inspectors Tributaris Dins el Cos Superior d'Administració de la Generalitat (Llei 5/1991, de 27 de març)

Publicado enDOGC
Ámbito TerritorialNormativa de Cataluña
RangoLey

L'abast de les competències que en l'àmbit financer, en general, i tributari, en particular, atribueixen a la Generalitat de Catalunya l'Estatut d'Autonomia i les lleis i disposicions que l'han desenvolupat exigeix disposar de personal d'alta especialització tècnica en l'exercici de la funció inspectora, que és una vessant de la funció executiva inherent a les competències pròpies, tal com assenyala l'article 25.2 de l'Estatut d'Autonomia.

L'objectiu d'aquesta Llei consisteix a fer el desenvolupament normatiu del contingut de la funció inspectora financera i tributària i a establir el marc jurídic dels funcionaris que han d'acomplir aquesta tasca.

Pel que fa a l'àmbit financer, la inspecció es projecta d'una banda sobre les entitats de crèdit i altres entitats de caràcter privat respecte a les quals la Generalitat té atribuïdes competències, en virtut de l'Estatut d'Autonomia (articles 9.21, 10.1.4 i 12.1.6) i de les normes que el despleguen (Lleis 4/1983, del 9 de març, de Cooperatives de Catalunya; 1/1985, del 14 de gener, de Regulació del Funcionament de les Seccions de Crèdit de les Cooperatives; 15/1985, de l'1 de juliol, de Caixes d'Estalvis de Catalunya, i 6/1989, del 25 de maig, de modificació de la dita Llei 15/1985, entre d'altres), i es projecta d'altra banda sobre els ens locals, en relació amb els quals l'Estatut mateix atribueix a la Generalitat facultats de tutela financera (article 48).

Pel que fa a l'àmbit tributari, la inspecció és una de les fases del procediment tributari general i, en el cas de la Generalitat, es refereix tant als tributs propis com als cedits per l'Estat, d'acord amb el que disposen l'Estatut (articles 44 i 46), la Llei Orgànica 8/1980, del 22 de setembre, de Finançament de les Comunitats Autònomes, i les Lleis de l'Estat 41/1981, del 28 d'octubre, i 30/1983, del 28 de desembre, de cessió de tributs.

En aquesta línia, i seguint les prescripcions de la Llei 17/1985, del 23 de juliol, de la Funció Pública de l'Administració de la Generalitat, i la normativa que la complementa i la desenvolupa, la Llei crea, dins el Cos Superior d'Administració de la Generalitat, l'Escala d'Inspectors Financers i l'Escala d'Inspectors Tributaris, defineix les funcions que pertoca d'exercir als membres de cadascuna d'elles, estableix els requisits de titulació específica exigits per a ingressar-hi, determina els procediments d'accés i precisa la dependència dels inspectors.

Importa remarcar d'aquesta regulació que, en compliment de la normativa sobre funció pública aplicable a la Generalitat, les facultats, funcions i atribucions dels membres de les escales d'inspectors respectives són diferents a les pròpies dels òrgans administratius, i que es preveu igualment la reestructuració futura dels òrgans i les unitats de les Direccions Generals de Política Financera i de Tributs afectats per la Llei.

Igualment, cal fer esment de les titulacions concretes exigides per a l'ingrés a les dites escales -llicenciat en Dret, llicenciat en Ciències Econòmiques, llicenciat en Ciències Empresarials, enginyer o arquitecte-, que són les que s'estimen com a especialment adequades per a l'exercici d'una funció d'alta especialització tècnica, sens perjudici de l'especificitat de les proves i del curs selectiu de formació.

En relació amb el procediment d'ingrés, l'accés a les escales respectives s'efectua a través de dos sistemes: un torn d'oposició lliure, consistent en la superació de les proves teòriques i pràctiques adequades a l'exercici de la funció i en la superació d'un curs selectiu de formació, i un torn de concurs-oposició, que no pot superar el cinquanta per cent de les places convocades, que ha de permetre la promoció horitzontal i vertical dels funcionaris de les escales i els cossos generals dels grups A i B de l'Administració de la Generalitat.

Finalment, la Llei estableix també el nivell de complement de destinació inicial que correspon als membres de les escales, fixa el nombre màxim d'integrants de les plantilles, que només pot ésser modificat per llei, determina els criteris perquè siguin desenvolupats per reglament el procediment de selecció i la relació de llocs de treball i autoritza el Govern a aprovar les altres disposicions que siguin necessàries per a desenvolupar i aplicar aquesta Llei.

ARTICLE 1

Es creen, dins el Cos Superior d'Administració de la Generalitat, les dues escales següents:

 1. L'Escala d'Inspectors Financers.

 2. L'Escala d'Inspectors Tributaris.

ARTICLE 2

L'Escala d'Inspectors Financers i l'Escala d'Inspectors Tributaris fonamenten llur caràcter facultatiu en l'especificitat de les funcions que tenen atribuïdes i que els correspon d'exercir, d'acord amb el que estableixen, respectivament, els articles 3 i 4.

ARTICLE 3

Dins les competències que corresponen a la Generalitat, són funcions pròpies de l'Escala d'Inspectors Financers:

 1. La inspecció comptable i financera de les caixes d'estalvis, de les cooperatives de crèdit, dels mediadors d'assegurances i de les altres entitats de crèdit o financeres de caràcter privat, amb la finalitat de poder determinar l'estat de solvència i la verificació del compliment de la normativa que els és aplicable.

 2. Les actuacions d'inspecció financera dels ens locals que executi l'Administració de la Generalitat en aplicació de les competències que té en matèria de tutela financera.

ARTICLE 4

Dins les competències que corresponen a la Generalitat, són funcions pròpies de l'Escala d'Inspectors Tributaris:

 1. La investigació dels fets imposables dels tributs, a fi de descobrir els que siguin ignorats per l'Administració de la Generalitat.

 2. La integració definitiva, si s'escau, de les bases tributàries, mitjançant les actuacions de comprovació en els supòsits d'estimació directa i objectiva i mitjançant les actuacions inspectores corresponents a l'estimació indirecta.

 3. La pràctica de les liquidacions tributàries resultants de les actuacions de comprovació i investigació, en els termes que siguin establerts per reglament.

 4. Les actuacions inquisitives o d'informació que, a iniciativa de la Direcció General de Tributs, s'hagin de dirigir als particulars o a altres organismes i que condueixin directament o indirectament a l'aplicació dels tributs.

 5. Les tasques de gestió que la Direcció General de Tributs consideri com a necessàries o complementàries de les determinades per les lletres anteriors i vinculades a la gestió tributària.

ARTICLE 5

-1 Per a ésser admès a les proves de selecció per a l'ingrés a l'Escala d'Inspectors Financers i a l'Escala d'Inspectors Tributaris cal estar en possessió del títol de llicenciat en Dret, en Ciències Econòmiques o en Ciències Empresarials, d'enginyer o d'arquitecte, o bé estar en condicions d'obtenir-lo dins el termini de presentació de sol·licituds per a prendre part en les dites proves.

-2 Per a ésser admès a les proves a què fa referència el punt 1 és preceptiu complir, dins el termini de presentació de sol·licituds per a prendre-hi part, les condicions personals establertes amb caràcter general per l'article 33 de la Llei 17/1985, del 23 de juliol, de la Funció Pública de l'Administració de la Generalitat, i els altres requisits especials que estableix l'article 6 per a cada procediment de selecció.

ARTICLE 6

-1 L'ingrés en l'Escala d'Inspectors Financers i en l'Escala d'Inspectors Tributaris s'efectua, mitjançant la superació de les proves teòriques i pràctiques i del curs selectiu de formació exigits en la convocatòria pública pertinent, pels procediments de selecció següents:

 1. Oposició lliure.

 2. Concurs-oposició.

  -2 En el procediment de concurs-oposició a què es refereix l'apartat 1.b han d'ésser valorats degudament les condicions de formació, els mèrits i el nivell d'experiència que siguin establerts i cal, en tot cas, estar en possessió de la titulació exigida específicament per l'article 5.1.

  -3 El cinquanta per cent de les places de cada escala que es convoquin s'ha de proveir pel procediment d'oposició lliure i l'altre cinquanta per cent s'ha de proveir pel procediment de concurs-oposició.

  -4 Les places que es convoquin per concurs-oposició han d'ésser restringides:

 3. En un cinquanta per cent als funcionaris de carrera amb una antiguitat mínima de dos anys en qualsevol de les escales del Cos Superior d'Administració de la Generalitat.

 4. En l'altre cinquanta per cent als funcionaris de carrera amb una antiguitat mínima de dos anys en qualsevol de les escales del Cos de Gestió de l'Administració de la Generalitat, inclosos, pel que fa a l'accés a l'Escala d'Inspectors Tributaris, els funcionaris pertanyents al Cos de Gestió de la Hisenda Pública de l'Estat, en qualsevol especialitat, que portin més de dos anys al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

ARTICLE 7

Els temaris de les fases d'oposició, els mèrits que cal tenir en compte en les fases de concurs i el barem que s'hi ha d'aplicar; el contingut, la durada i les proves dels cursos selectius de formació; el sistema de designació dels tribunals i les altres qüestions específiques derivades dels sistemes d'accés a l'escala d'inspectors financers o a l'escala d'inspectors tributaris, regulats per l'article 6, s'han de determinar d'acord amb el que estableix la normativa en matèria de funció pública de l'Administració de la Generalitat.

ARTICLE 8

-1 El nivell inferior del complement de destinació que s'assigna a l'Escala d'Inspectors Financers i a l'Escala d'Inspectors Tributaris és el 27. A partir d'aquest nivell, la classificació i la valoració dels llocs de treball s'ha d'efectuar segons el que estableix la Llei 17/1985, del 23 de juliol, de la Funció Pública de l'Administració de la Generalitat.

-2 S'ha d'establir per reglament la relació completa dels llocs de treball i els complements retributius corresponents a cadascuna de les dues escales creades per aquesta Llei.

ARTICLE 9

Els funcionaris de l'Escala d'Inspectors Financers i de l'Escala d'Inspectors Tributaris depenen funcionalment del Departament d'Economia i Finances i orgànicament del Conseller competent en matèria de funció pública.

DISPOSICIONS ADDICIONALS
DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA

La plantilla de l'Escala d'Inspectors Financers no pot excedir dels trenta-cinc membres i la plantilla de l'Escala d'Inspectors Tributaris no pot excedir dels cinquanta. El nombre màxim d'integrants d'aquestes plantilles només pot ésser modificat per llei.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA

-1 Els funcionaris del Cos Superior d'Inspectors de Finances de l'Estat, especialitat d'Inspecció Financera i Tributària i Gestió i Política Tributària i especialitat d'Inspecció i Gestió de Duanes i Impostos Especials, que es trobin al servei de la Generalitat en el moment d'entrar en vigor aquesta Llei, i els que passin a prestar-hi serveis més endavant en virtut de processos de transferències de competències tributàries, s'integraran en l'Escala d'Inspectors Tributaris, sempre que estiguin en possessió de la titulació a què fa referència l'article 5.1 i hi hagi places vacants en la plantilla d'aquesta Escala.

-2 La integració a què es refereix l'apartat 1 s'ha d'efectuar, en tot cas, respectant els drets reconeguts per l'article 8.1 de la Llei 9/1986, del 10 de novembre, als funcionaris que, procedents d'altres administracions públiques, s'integren en la funció pública de la Generalitat.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

L'actual estructura administrativa i orgànica de la Direcció General de Política Financera i de la Direcció General de Tributs, del Departament d'Economia i Finances, continuarà vigent mentre no siguin efectuades, per reglament, les reestructuracions necessàries derivades de l'entrada en vigor d'aquesta Llei.

DISPOSICIONS FINALS
DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA

-1 El Consell Executiu ha de dictar els reglaments que siguin necessaris per a desenvolupar i aplicar aquesta Llei.

-2 S'autoritza el Consell Executiu perquè efectuï les transferències de crèdit necessàries en els conceptes pressupostaris corresponents del Capítol I del Pressupost a fi de dotar econòmicament les places creades de l'Escala d'Inspectors Financers i de l'Escala d'Inspectors Tributaris.

DISPOSICIÓ FINAL SEGONA

Aquesta Llei entra en vigor l'endemà d'haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR