Llei de Mesures Fiscals i Financeres de Catalunya (Llei 5/2007, del 4 de juliol)

Publicado enDOGC
Ámbito TerritorialNormativa de Cataluña
RangoLey

Aquesta llei de mesures fiscals i financeres manté el criteri emprat a partir de la Llei 7/2004, del 16 de juliol, de mesures fiscals i administratives. Així, incorpora els preceptes que, amb vocació de permanència, estan relacionats essencialment amb l'ingrés i la despesa o amb l'administració del patrimoni de la Generalitat de Catalunya, el qual es considera part integrant de la hisenda de la Generalitat. Per aquest motiu, aquesta llei es limita a introduir les modificacions imprescindibles que comporta una norma d'aquest tipus, en contraposició a una de temporal com la Llei de pressupostos, especialment pel que fa a la modificació dels elements essencials de les figures tributàries.

El text legal s'estructura en dos títols. El primer està dedicat a les mesures fiscals i el segon a les mesures relatives al règim jurídic de les finances públiques. En conjunt, aquesta llei conté trenta-dos articles, quatre disposicions addicionals, una disposició transitòria, una disposició derogatòria i tres disposicions finals.

El títol I recull les mesures fiscals i es divideix en tres capítols. El primer conté les normes relacionades amb els tributs propis; el segon, les corresponents als tributs cedits, i el tercer, les relatives a altres normes fiscals.

Els preceptes del capítol I esmenten dues figures impositives pròpies de la Generalitat. La secció primera recull les modificacions introduïdes en el text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, concretament en allò que fa referència al cànon de l'aigua i a la tarifa d'utilització de l'aigua. Les mesures, que tenen com a objectiu fomentar conductes respectuoses amb el medi ambient i els usos sostenibles i eficients dels recursos, es poden classificar en dos blocs: d'una banda, les relacionades amb els usos domèstics de l'aigua, amb el tractament dels supòsits en què es poden reutilitzar les aigües pluvials i amb les fuites d'aigua accidentals; de l'altra, les que fan referència als usos industrials, amb la modificació, entre altres aspectes, d'alguns dels coeficients que afecten el tipus específic de gravamen.

Les mesures relacionades amb les taxes de què fa exacció la Generalitat són a la secció segona del capítol I. Entre aquestes mesures destaca la introducció de noves bonificacions, algunes en atenció al fet que el subjecte passiu sigui membre d'una família monoparental o d'una família nombrosa de categoria general o de categoria especial, i també la creació d'una exempció en totes les taxes que gestiona el Departament d'Educació per als supòsits en què els subjectes passius d'aquestes taxes siguin persones amb una discapacitat igual o superior al 33%. D'altra banda, el Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació introdueix un seguit de modificacions en les taxes gestionades per la Direcció General de Policia, la Direcció General del Joc i d'Espectacles i el Servei Català de Trànsit, i introdueix nous fets imposables, com els referents als centres de reconeixement mèdic de conductors. El Departament d'Economia i Finances crea una nova taxa per la verificació prèvia a l'emissió de valors que seran admesos a negociació exclusivament als mercats de valors situats a Catalunya; i el Departament de Medi Ambient i Habitatge modifica, entre altres, la taxa pels serveis d'acreditació d'entitats col·laboradores de l'Administració en matèria de medi ambient i racionalitza el catàleg de taxes de l'Agència Catalana de l'Aigua. Finalment, se suprimeix la taxa per les actuacions del Registre de Grans i Mitjans Establiments Comercials. Encara en matèria de taxes, aquesta llei conté una disposició final per la qual s'autoritza al Govern perquè en el termini d'un any a partir de l'entrada en vigor refongui la Llei 15/1997, del 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya i les disposicions que la modifiquen.

El capítol II conté els preceptes referits als tributs cedits. Pel que fa a l'estructura formal, el capítol es divideix en tres seccions. La primera està dedicada a l'impost sobre la renda de les persones físiques; la segona, a l'impost sobre successions i donacions, i la tercera, a les mesures relacionades amb l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics Pel que fa a l'impost sobre la renda de les persones físiques, les mesures resulten de la necessària adaptació de la normativa de Catalunya a la Llei de l'Estat 35/2006, del 29 de novembre, de l'impost sobre la renda de les persones físiques i de modificació parcial de les lleis dels impostos de societats, sobre la renda de no residents i sobre el patrimoni, en què destaca la introducció de nous percentatges autonòmics en la deducció per inversió en l'habitatge habitual. Aquesta adaptació a la dita llei es produeix també amb relació a l'impost sobre successions i donacions i a l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics El capítol III, dedicat a altres mesures fiscals, tanca el títol I. Aquest capítol, en exercici de les competències normatives en matèria de tributs cedits, regula aspectes de gestió de l'impost sobre successions i donacions i de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics El títol II inclou les mesures relatives al règim jurídic de les finances públiques i es divideix en sis capítols. El capítol I està relacionat amb la gestió financera del sector públic i conté tres mesures. La primera és relativa a la gestió dels recursos de la tresoreria; la segona es refereix a la facturació electrònica, i la tercera es refereix als certificats tributaris. La finalitat és millorar i optimitzar la gestió financera de l'Administració de la Generalitat i dotar aquestes mesures de vigència indefinida.

En el capítol II es modifiquen quatre preceptes del Decret legislatiu 1/2002, del 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de patrimoni de la Generalitat de Catalunya. Es preveu la possibilitat de formalitzar, per mitjà d'un El capítol III conté diverses modificacions a la Llei 13/2006, del 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic, que tenen la finalitat d'incloure un període mínim de residència legal a Catalunya per a poder gaudir de determinades prestacions regulades per la mateixa norma, i també la creació d'una prestació per a determinats col·lectius amb recursos insuficients, perquè puguin fer front a les despeses pròpies del manteniment de la llar.

El capítol IV estableix dues mesures de procediment administratiu. Una es refereix a l'obtenció de recursos alternatius en la reutilització de l'aigua regenerada i l'altra a l'actualització de les infraccions administratives en matèria de caça.

Per mitjà del capítol V s'incrementen determinats preus públics i tarifes per serveis generals prestats directament per l'empresa pública Ports de la Generalitat.

El capítol VI estableix modificacions normatives en matèria d'organització i personal de l'Administració de la Generalitat.

Aquesta llei es tanca amb quatre disposicions addicionals, una de transitòria, una de derogatòria i tres de finals. Les dues primeres disposicions finals fan referència a les autoritzacions al Govern perquè en el termini d'un any a partir de l'entrada en vigor de la llei refongui, d'una banda, la Llei 15/1997, del 24 de desembre, i les disposicions que la modifiquen i, de l'altra, la normativa reguladora de les caixes d'estalvis. Finalment, la tercera disposició final assenyala l'entrada en vigor d'aquesta llei.

L'avantprojecte d'aquesta llei fou sotmès a la consideració del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, el qual, d'acord amb el que estableix l'article 2.1.a.primer de la Llei 7/2005, del 8 de juny, del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, ha d'emetre un dictamen amb caràcter preceptiu no vinculant sobre els avantprojectes de llei que regulen matèries socioeconòmiques, laborals i d'ocupació de competència de la Generalitat. A la vista d'aquest dictamen, es van introduir en el text de l'avantprojecte de llei diversos suggeriments que n'afecten el contingut.

TÍTOL I Mesures fiscals Artículos 1 a 21
CAPÍTOL I Tributs propis Artículos 1 a 12
SECCIÓ PRIMERA Cànon de l'aigua Artículo 1
ARTICLE 1 Modificació del text refós de la legislació en matèria d'aigües a Catalunya
 1. S'afegeix una nova lletra, la g, a l'apartat 2 de l'article 64 del Decret legislatiu 3/2003, del 4 de novembre, amb el text següent:

  g) La utilització d'aigües pluvials per a usos domèstics, llevat que aquestes aigües s'aboquin a un sistema de sanejament públic.

 2. S'afegeix un nou apartat, el 7, a l'article 69 del Decret legislatiu 3/2003, del 4 de novembre, amb el text següent:

  "7. En els supòsits de fuites d'aigua degudament acreditades com un fet fortuït no atribuïble a negligència dels abonats en què l'entitat subministradora hagi optat per donar un tractament excepcional al volum d'aigua que excedeixi el consum habitual de l'habitatge i hagi decidit no aplicar a aquest volum la progressivitat de la tarifa, pel que fa al cànon de l'aigua s'aplica, sobre el volum que excedeix del que amb l'estudi previ de l'historial de consums dels darrers dos anys es fixi com a consum habitual en aquell habitatge, el tipus domèstic que l'apartat 2 d'aquest article estableix per a consums superiors a la dotació bàsica. En qualsevol cas, el caràcter fortuït de la fuita no atribuïble a negligència dels abonats s'ha d'acreditar per mitjà dels 3. Es modifica l'apartat 7 de l'article 72 del Decret legislatiu 3/2003, del 4 de novembre, en el paràgraf relatiu al coeficient de salinitat (Ks), que resta redactat de la manera següent:

  Ks: és el coeficient de salinitat; els abocaments fets en aigües superficials continentals amb cabals superiors a 100 metres cúbics per segon en èpoques d'estiatge resten afectats d'un coeficient de salinitat per al paràmetre de les sals solubles equivalent a 0,2. En els casos d'abocaments d'aigües residuals no tractades en una depuradora pública, fets al mar per mitjà de col·lectors o d'emissaris submarins públics, el coeficient de salinitat per al mateix paràmetre és 0.

 3. Es modifica l'apartat 7 de l'article 72 del Decret legislatiu 3/2003, del 4 de novembre, en allò relatiu al coeficient d'abocament al sistema (Ka), que resta redactat de la manera següent:

  "Ka: és el coeficient d'abocament a sistema. Pel que fa a abocaments efectuats a xarxes de clavegueram, col·lectors generals i emissaris corresponents a sistemes públics de sanejament, el tipus de gravamen específic, determinat en funció de la càrrega contaminant abocada, és afectat pel coeficient 1,5. Aquest coeficient és 1,4 pel que fa a abocaments a mar d'aigües residuals no tractades en una depuradora pública, fets per mitjà de col·lectors o d'emissaris submarins.

  En els casos esmentats, si el tipus de gravamen específic és inferior a l'aplicable amb caràcter general per als usos industrials, el nou valor resultant de l'aplicació dels coeficients no pot superar el tipus previst per als usos industrials en el primer paràgraf de l'article 72.1.

 4. Es modifica la disposició addicional novena del Decret legislatiu 3/2003, del 4 de novembre, que resta redactada de la manera següent:

  "Disposició addicional novena

  "1. La tarifa d'utilització d'aigua a què fa referència l'article 78.2 és aplicable als usuaris d'aprofitaments d'aigua beneficiats per les actuacions públiques de producció, protecció i millora de la regulació de l'aigua a l'aqüífer de la Baixa Tordera, en els supòsits i en les condicions que estableix aquesta disposició.

  "2. Són obligats al pagament de la tarifa els titulars i els usuaris d'aprofitaments d'aigües efectuats dins de l'àmbit de l'aqüífer de la Baixa Tordera, d'acord amb la definició que en fa el Decret 328/1988, de l'11 d'octubre, pel qual s'estableixen normes de protecció i addicionals en matèria de procediment en relació amb diversos aqüífers de Catalunya, incloent-hi les captacions d'aigua procedent d'instal·lacions públiques de producció i tractament.

  "3. La tarifa, en els termes que estableix l'apartat 1, és exigible a partir de l'1 de gener de 2006 i s'ha de liquidar amb periodicitat trimestral. En els casos en què les dades anuals de captació d'aigua són necessàries per a determinar correctament el tipus impositiu aplicable, la liquidació s'ha d'emetre anualment.

  "4. La base imposable és el volum d'aigua captada del medi en l'àmbit de l'aqüífer de la Baixa Tordera, o el procedent de l'obra hidràulica específica, en el període de liquidació. Es determina, preferentment, per estimació directa si es disposa d'un sistema de mesurament i, en cas contrari, d'acord amb qualsevol dels sistemes d'estimació establerts per la normativa tributària vigent. A aquest efecte, els contribuents són obligats a presentar trimestralment una declaració dels volums consumits en el període, ajustada a les lectures dels aparells de mesura.

  "5. El tipus de la tarifa d'utilització es fixa en 0,2197 euros per metre cúbic. En els supòsits d'aprofitaments d'aigua del medi, aquest tipus s'afecta dels coeficients que es detallen a continuació, en funció de l'ús de l'aigua:

  "a) Abastament de poblacions, ús d'aigua industrial i altres activitats econòmiques: 0,5.

  "b) Reg agrícola: 0,1.

  "6. Per als usos d'aigua per a reg agrícola produïts fins al 31 de desembre de 2007, el tipus de gravamen s'afecta d'un coeficient 0 per als subjectes passius que acreditin, abans d'aquesta data, la instal·lació d'un sistema que permeti mesurar quantitativament el consum amb comptadors volumètrics.

  "A partir de l'1 de gener de 2008, aquest coeficient només serà aplicable als subjectes passius que acreditin l'eficiència en l'ús de l'aigua, determinada segons un sistema quantitatiu, mesurat per comptador, prenent com a referència o estàndard, per a l'àmbit territorial definit en l'apartat 2, la dotació de 7.500 metres cúbics per hectàrea i any.

  "7. Els aprofitaments d'aigua regenerada procedents de sistemes públics de sanejament tenen una bonificació del 100% de la quota.

  "8. Els usuaris d'aprofitaments d'aigua captada del medi d'un volum anual inferior a 7.000 metres cúbics gaudeixen d'una bonificació de la quota del 100%.

  "9. La quota de la tarifa d'utilització aplicable als usos industrials i de reg agrícola i als corresponents a altres activitats econòmiques, llevat de l'abastament de poblacions, s'afecta dels coeficients d'implantació següents, en els períodes que s'indiquen:

  "Coeficient aplicable segons els usos:

  Any: 2007

  Usos industrials i altres activitats econòmiques: 0,75

  Usos de reg agrícola: 0,50

  Any: 2008

  Usos industrials i altres activitats econòmiques: 1,00

  Usos de reg agrícola: 1,00

  "10. Els òrgans competents de l'administració hidràulica han d'establir, amb la participació de les entitats representatives dels subjectes obligats a la tarifa d'utilització, els programes d'informació sobre les obres i les actuacions hidràuliques per a la millora de l'aqüífer i sobre llurs efectes.

  11. Els recursos generats per la contribució dels usuaris d'aigua per a reg agrícola, en l'àmbit territorial d'aplicació d'aquesta disposició, s'han de destinar, amb caràcter preferent, amb el límit que el Govern fixi per a cada exercici, a actuacions de millorament i protecció dels recursos d'aigua de l'aqüífer.

 5. Es modifica la disposició addicional onzena del Decret legislatiu 3/2003, del 4 de novembre, que resta redactada de la manera següent:

  "Disposició addicional onzena

  "1. En els usos industrials d'aigua corresponents a activitats incloses en la divisió 05.02 de la secció B, i en les seccions C, D i E de la CCAE-93, amb aplicació individualitzada del cànon de l'aigua, el tipus de gravamen general s'afecta d'un coeficient 0,90 per als subjectes passius que acreditin per a cada establiment una millora en l'eficiència en l'ús de l'aigua, determinada segons un sistema quantitatiu, referenciat en l'estàndard d'ús, o bé que acreditin l'eficiència o la millora d'aquesta segons un sistema qualitatiu basat en l'obtenció d'un sistema de gestió ambiental ISO 14001 o EMAS.

  "2. La millora de l'eficiència o l'eficiència mateixa s'acrediten si el consum unitari d'aigua de l'establiment és igual o inferior a l'estàndard d'ús declarat, o bé si es desprèn de les dades contingudes en les successives actualitzacions o renovacions del sistema de gestió ambiental, previstes en la normativa tècnica o sectorial vigent, inclosa la normativa en matèria de cabals de manteniment.

  3. La metodologia per a la determinació de l'estàndard en l'ús de l'aigua, el sistema de determinació de l'eficiència i la seva millora, i també els terminis i els efectes de la seva declaració, d'acord amb els apartats precedents, s'han de fixar per decret.

SECCIÓ SEGONA Taxes Artículos 2 a 12
ARTICLE 2 Modificació del títol I de la Llei 15/1997
ARTICLE 3 Modificació del títol III de la Llei 15/1997
ARTICLE 4 Modificació del títol IV de la Llei 15/1997
ARTICLE 5 Modificació del títol V de la Llei 15/1997
ARTICLE 6 Modificació del títol VI de la Llei 15/1997
ARTICLE 7 Modificació del títol IX de la Llei 15/1997
ARTICLE 8 Modificació del títol X de la Llei 15/1997
ARTICLE 9 Modificació del títol XII de la Llei 15/1997
ARTICLE 10 Modificació del títol XIV de la Llei 15/1997
ARTICLE 11 Modificació del títol XV de la Llei 15/1997
ARTICLE 12 Addició d'una disposició addicional a la Llei 15/1997
CAPÍTOL II Tributs cedits Artículos 13 a 20
SECCIÓ PRIMERA Impost sobre la renda de les persones físiques Artículos 13 a 15
ARTICLE 13 Deducció per lloguer de l'habitatge habitual
 1. Es modifica, amb efectes des de l'1 de gener de 2007, la lletra b de l'apartat 1.1 de l'article 1 de la Llei 31/2002, del 30 de desembre, de mesures fiscals i administratives, que resta redactada de la manera següent:

  b) Que llur base imposable total, menys el mínim personal i familiar no sigui superior a 20.000 euros anuals.

 2. Es modifica, amb efectes des de l'1 de gener de 2007, l'apartat 1.3 de l'article 1 de la Llei 31/2002, del 30 de desembre, de mesures fiscals i administratives, que resta redactat de la manera següent:

  1.3 En el cas de tributació conjunta, si algun dels declarants es troba en alguna de les circumstàncies especificades per la lletra a de l'apartat 1.1 i per l'apartat 1.2, l'import màxim de la deducció és de 600 euros, i el de la base imposable total, menys el mínim personal i familiar, de la unitat familiar és de 30.000 euros.

ARTICLE 14 Deducció per inversió en l'habitatge habitual

Es modifica, amb efectes des de l'1 de gener de 2007, l'apartat 2 de l'article 1 de la Llei 31/2002, del 30 de desembre, de mesures fiscals i administratives, que resta redactat de la manera següent:

"2. Deducció per inversió en l'habitatge habitual

"2.1 D'acord amb el que disposen la lletra c de l'article 38.1 de la Llei de l'Estat 21/2001, del 27 de desembre, per la que es regulen les mesures fiscals i administratives del nou sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb estatut d'autonomia, i els articles 68.1 i 78.1 de la Llei de l'Estat 35/2006, del 28 de novembre, de l'impost sobre la renda de les persones físiques i de modificació parcial de les lleis dels impostos sobre societats, sobre la renda de no residents i sobre el patrimoni, s'estableixen els següents percentatges de deducció per inversió en habitatge habitual en el tram autonòmic:

"a) Amb caràcter general, el 3,45%, llevat dels supòsits a què fa referència l'apartat 2.2, en què el percentatge és del 6,45%.

"b) Si es tracta d'obres d'adequació de l'habitatge habitual per persones amb discapacitat a què fa referència el número 4 de l'article 68.1 de la Llei 35/2006, el 8,6%.

"2.2 Només poden aplicar el percentatge incrementat establert per la lletra a de l'apartat anterior els contribuents que compleixen alguna de les condicions següents:

"a) Tenir trenta-dos anys o menys en la data de meritació de l'impost, sempre que la seva base imposable total, menys el mínim personal i familiar, no sigui superior a 30.000 euros. En el cas de tributació conjunta, aquest límit es computa de manera individual per a cadascun dels contribuents que tingui dret a la deducció per haver realitzat inversions en l'habitatge habitual durant l'exercici.

"b) Haver estat a l'atur durant cent vuitanta-tres dies o més durant l'exercici.

"c) Tenir un grau de discapacitat igual o superior al 65%.

"d) Formar part d'una unitat familiar que inclogui almenys un fill en la data de meritació de l'impost.

2.3 A l'efecte de l'aplicació d'aquesta deducció, de conformitat amb l'article 94 de la Llei general tributària, les entitats gestores de la Seguretat Social han de facilitar la informació relativa a les persones que han estat a l'atur més de cent vuitanta-tres dies durant l'exercici.

ARTICLE 15 Deduccions en la quota per donacions a determinades entitats

Es modifica, amb efectes des de l'1 de gener de 2007, l'article 14 de la Llei 21/2005, del 29 de desembre, de mesures financeres, que resta redactat de la manera següent:

"Article 14. Deduccions en la quota de l'IRPF per donacions a determinades entitats

"1. En la part corresponent a la comunitat autònoma de la quota íntegra de l'impost sobre la renda de les persones físiques, es pot aplicar, juntament amb la reducció percentual que correspongui sobre l'import total de les deduccions de la quota establertes per la Llei de l'Estat reguladora de l'impost, una deducció per donatius a favor de l'Institut d'Estudis Catalans i de fundacions o associacions que tinguin per finalitat el foment de la llengua catalana i que figurin en el cens d'aquestes entitats que elabora el departament competent en matèria de política lingüística. També són objecte d'aquesta deducció els donatius que es facin a favor de centres de recerca adscrits a universitats catalanes que tinguin per objecte el foment de la recerca científica i el desenvolupament i la innovació tecnològics. L'import de la deducció es fixa en el 15% de les quantitats donades, amb el límit màxim del 10% de la quota íntegra autonòmica.

"2. La deducció establerta per aquest article resta condicionada a la justificació

SECCIÓ SEGONA Impost sobre successions i donacions Artículo 16
ARTICLE 16 Deducció en la donació de quantitats destinades a l'adquisició del primer habitatge habitual del descendent
SECCIÓ TERCERA Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics Artículos 17 a 20
ARTICLE 17 Tipus de gravamen en l'adquisició de l'habitatge habitual per famílies nombroses

Es modifica la lletra b de l'apartat 1 de l'article 5 de la Llei 21/2001, del 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives, que resta redactada de la manera següent:

b) La suma de les bases imposables totals, menys els mínims personals i familiars, corresponents als membres de la família nombrosa en la darrera declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques no ha d'excedir de 30.000 euros. Aquesta quantitat s'ha d'incrementar de 12.000 euros per cada fill que excedeixi del nombre de fills que la legislació vigent exigeix com a mínim perquè una família tingui la condició legal de nombrosa.

ARTICLE 18 Tipus de gravamen en l'adquisició de l'habitatge habitual per a minusvàlids

Es modifica l'apartat 2 de l'article 6 de la Llei 21/2001, del 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives, que resta redactat de la manera següent:

2. És un requisit per a l'aplicació d'aquest tipus que la suma de les bases imposables totals, menys els mínims personals i familiars, corresponents als membres de la unitat familiar en la darrera declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques no excedeixi els 30.000 euros.

ARTICLE 19 Tipus de gravamen en l'adquisició de l'habitatge habitual per joves

Es modifica l'apartat 1 de l'article 10 de la Llei 31/2002, del 30 de desembre, de mesures fiscals i administratives, que resta redactat de la manera següent:

1. El tipus impositiu aplicable a la transmissió d'un immoble que hagi de constituir l'habitatge habitual del subjecte passiu és del 5% si en la data de meritació de l'impost aquest té trenta-dos anys o menys, sempre que la base imposable total, menys el mínim personal i familiar en la seva darrera declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques no excedeixi els 30.000 euros.

ARTICLE 20 Tipus de gravamen dels Es modifica l'article 7 de la Llei 21/2001, del 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives, que resta redactat de la manera següent:

"Article 7. Tipus de gravamen dels "Els "a) El 0,1%, en el cas de "b) L'1,5%, en el cas de "c) El 0,1%, en el cas de "d) El 0,5%, en el cas de "e) L'1%, en el cas d'altres

CAPÍTOL III Altres mesures fiscals Artículo 21
ARTICLE 21 Obligació de presentació de documents als efectes de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i de l'impost sobre successions i donacions

(Derogat)

TÍTOL II Mesures relatives al règim jurídic de les finances públiques Artículos 22 a 32
CAPÍTOL I Gestió financera Artículos 22 a 24
ARTICLE 22 Sistema de tresoreria corporatiu

Amb l'objectiu d'optimitzar la gestió de tresoreria del conjunt del sector públic de la Generalitat i d'acord amb l'article 57.3 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, els òrgans competents en matèria de tresoreria han de dictar les instruccions corresponents per a concretar les mesures acordades pel Departament d'Economia i Finances amb la finalitat de centralitzar els saldos de totes les entitats classificades o susceptibles d'ésser classificades com a Administració pública de la Generalitat segons els criteris metodològics del sistema europeu de comptes (SEC95), i també els de les altres entitats en què la participació de la Generalitat, de forma directa o indirecta, és majoritària.

ARTICLE 23 Facturació electrònica

El Departament d'Economia i Finances pot dictar les disposicions necessàries per a establir els models de dades i els sistemes de transmissió, de signatura electrònica i d'accés i conservació que es considerin necessaris per a regular l'ús de la facturació electrònica en l'Administració de la Generalitat i en el sector públic vinculat o dependent.

ARTICLE 24 Subvencions

Es modifica la disposició addicional primera de la Llei 21/2005, del 29 de desembre, de mesures financeres, que resta redactada de la manera següent:

"Disposició addicional primera

"1. En les subvencions i els ajuts que concedeix la Generalitat, el requisit d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Generalitat i de les obligacions amb la Seguretat Social s'acredita per mitjà d'una declaració responsable del beneficiari o beneficiària en el moment de la sol·licitud i acceptació de la subvenció o ajut i per mitjà de la presentació de les certificacions positives emeses pels òrgans competents en el moment del pagament de la subvenció o l'ajut.

"2. Per ordre del conseller o consellera d'Economia i Finances, i a proposta del titular del departament corresponent, s'han de determinar les subvencions o els ajuts que per raó del volum previst de beneficiaris o per llur naturalesa queden exceptuats de la presentació de les certificacions positives acreditatives d'estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

"3. Si l'Administració de la Generalitat, sobre la base dels convenis interadministratius signats amb els organismes competents, disposa d'aquesta informació, prèviament al pagament de la corresponent subvenció o ajut, ha de comprovar d'ofici si el beneficiari o beneficiària està al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. En aquest cas, no és necessari que el beneficiari o beneficiària aporti els certificats corresponents.

4. La signatura de la sol·licitud de la subvenció pel beneficiari o beneficiària implica l'autorització a l'Administració de la Generalitat per a aquesta funció de comprovació.

CAPÍTOL II Normes patrimonials Artículo 25
ARTICLE 25 Modificacions del Decret legislatiu 1/2002
 1. Es modifica l'apartat 2, de l'article 12 del text refós de la Llei de patrimoni de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 1/2002, del 24 de desembre, que resta redactat de la manera següent:

"2. Les cessions gratuïtes de béns immobles o de drets reals sobre aquests béns es poden formalitzar en 2. S'afegeix un nou apartat, el 6, a l'article 13 del text refós de la Llei de patrimoni de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 1/2002, del 24 de desembre, amb el text següent:

"6. Les adquisicions de béns a títol onerós o de drets reals sobre aquests béns es poden formalitzar en 3. S'afegeix un nou paràgraf a l'apartat 2 de l'article 18 del text refós de la Llei de patrimoni de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 1/2002, del 24 de desembre, amb el text següent:

"2. Les alienacions de béns immobles es poden formalitzar en 4. Es modifica l'apartat 6 de l'article 22 del text refós de la Llei de patrimoni de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 1/2002, del 24 de desembre, que resta redactat de la manera següent:

"6. Les cessions gratuïtes de béns immobles o de drets reals sobre aquests béns es poden formalitzar en

CAPÍTOL III Mesures de caràcter social Artículo 26
ARTICLE 26 Modificació de la Llei 13/2006
 1. S'afegeix un nou apartat, el 2, a l'article 4 de la Llei 13/2006, del 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic, amb el text següent:

  2. Són beneficiàries de la prestació per a atendre les necessitats bàsiques regulada per l'article 23 i de les prestacions econòmiques de dret de concurrència les persones que acreditin que resideixen a Catalunya i que ho han fet durant cinc anys, dels quals dos han d'ésser immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud, llevat de les persones catalanes retornades, a les quals no s'exigeix el període mínim de residència.

 2. Es modifiquen el títol i els apartats 1 i 2 de l'article 20 de la Llei 13/2006, que resten redactats de la manera següent:

  "Article 20. Prestació per al manteniment de despeses de la llar per a determinats col·lectius

  "1. Es crea una prestació de dret subjectiu per a les persones que no poden atendre amb llurs ingressos les despeses pròpies del manteniment de la llar habitual, pel fet que el cònjuge, o el familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, amb qui compartien aquestes despeses ha mort. Aquesta prestació té com a finalitat garantir l'ús de l'habitatge habitual tot facilitant una vida independent.

  2. Tenen dret a ésser beneficiaris de la prestació regulada per aquest article les persones que acreditin haver de fer front amb llurs únics ingressos al manteniment de la llar habitual que compartien amb el cònjuge o familiar que ha mort i sempre que depenguessin econòmicament d'aquests.

 3. Se suprimeix la lletra b de l'apartat 6 del article 20 de la Llei 13/2006.

 4. Es modifica la lletra b de l'apartat 1 de l'article 23 de la Llei 13/2006, que resta redactada de la manera següent:

  b) Els ingressos que percep la unitat familiar o convivencial per tots els conceptes no superen l'indicador de renda de suficiència incrementat d'un 30% per cada membre a partir del segon.

 5. S'afegeix una nova disposició addicional, la segona, a la Llei 13/2006, amb el text següent:

  "Disposició addicional segona

  La situació de dependència econòmica establerta per l'article 20.2 es pot entendre acomplerta quan s'hagi causat dret a una prestació periòdica d'algun sistema públic de previsió que cobreixi la contingència de mort, sens perjudici que aquesta presumpció pugui quedar desvirtuada per les dades de què disposi l'òrgan competent per a resoldre.

 6. Es modifica la disposició final tercera de la Llei 13/2006, que resta redactada de la manera següent:

  "Disposició final tercera. Pagament de les prestacions de dret subjectiu

  Les prestacions de dret subjectiu previstes pels articles 20, 21 i 23 s'han de pagar amb efecte de l'1 de gener de 2006. El termini per a sol·licitar el pagament dels endarreriments derivats d'aquest reconeixement d'efecte comença en la data d'entrada en vigor del decret corresponent i fineix, en qualsevol cas, el 31 de desembre de 2007. Aquest termini té la consideració de termini de caducitat, a tots els efectes. Les sol·licituds presentades després d'aquesta data tenen els efectes econòmics previstos per l'article 16.4 d'aquesta llei. Els endarreriments corresponents a l'any 2006 s'han d'haver pagat abans del 31 de desembre de 2007, sempre que la tramitació administrativa ho permeti.

CAPÍTOL IV Procediment i règim administratiu Artículo 27
ARTICLE 27 Modificació del Decret legislatiu 3/2003

S'afegeix una nova disposició addicional, la catorzena, al Decret legislatiu 3/2003, del 4 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, amb el text següent:

"Disposició addicional catorzena. Règim de la reutilització d'aigües regenerades

Les concessions o autoritzacions per a la reutilització d'aigües regenerades que atorga l'Agència Catalana de l'Aigua poden preveure la distribució dels cabals concedits o autoritzats entre els usuaris finals i fixar els valors màxims i mínims de les tarifes corresponents.

CAPÍTOL V Tarifes i prestacions patrimonials públiques Artículos 28 y 29
ARTICLE 28 Modificació de les quanties de determinades tarifes pels serveis generals i pels serveis específics que presta directament Ports de la Generalitat establertes en l'annex 1 de la Llei 5/1998

S'incrementen d'un 2% les quanties de les tarifes pels serveis generals G-1, G-2, G-3 i G-5 i també pels serveis específics E-1, E-2 i E-4, serveis que presta directament Ports de la Generalitat, establertes en l'annex 1 de la Llei 5/1998, del 17 d'abril, de ports de Catalunya.

ARTICLE 29 Modificació de les quanties de les tarifes per les concessions i autoritzacions administratives atorgades per Ports de la Generalitat que estableix l'article 10 de la Llei 17/1996

S'incrementen d'un 2% les quanties de les tarifes per les concessions C-1 i C-2 i també per les autoritzacions administratives A-1, A-2 i A-3 establertes per l'article 10 de la Llei 17/1996, del 27 de desembre, per la qual es fixen els preus públics que constitueixen prestacions patrimonials de caràcter públic.

CAPÍTOL VI Modificacions en matèria d'organització i personal Artículos 30 a 32
ARTICLE 30 Disposicions en matèria d'organització

S'habilita el Govern perquè dicti les normes d'organització adequades per a adaptar als canvis provocats per reestructuracions de departaments de l'Administració de la Generalitat les referències que es puguin fer en disposicions amb rang de llei a departaments o a llurs òrgans en la regulació de llurs organismes o òrgans col·legiats.

ARTICLE 31 Modificació de l'article 2 de la Llei 13/2005

Es modifica la lletra k de l'article 2 de la Llei 13/2005, del 27 de desembre, del règim d'incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat, que resta redactada de la manera següent:

k) Els presidents, els directors generals, els directors executius, els gerents i els consellers delegats de les entitats autònomes i de les empreses de la Generalitat incloses en l'àmbit d'aplicació de l'Estatut de l'empresa pública catalana, si perceben una retribució fixa i periòdica a càrrec dels pressupostos de l'entitat o empresa de nivell retributiu assimilable a algun dels càrrecs a què fan referència les lletres anteriors, llevat d'altres incompatibilitats legalment establertes.

ARTICLE 32 Modificació del Decret legislatiu 1/1997

S'afegeix un nou apartat, el 4, a la disposició addicional onzena del Decret legislatiu 1/1997, del 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, amb el text següent:

4. El dret a percebre el complement retributiu establert per l'apartat 2 és aplicable al personal funcionari de carrera i al personal estatutari que exerceixi o hagi exercit, durant més de dos anys seguits o tres amb interrupcions, un càrrec directiu de l'estructura orgànica central de l'Institut Català de la Salut.

DISPOSICIONS ADDICIONALS
DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA Torns especials de promoció interna

(Derogada)

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA Règim de formalització dels negocis jurídics de béns patrimonials dels ens locals

Les adquisicions i transmissions, a títol onerós o gratuït, de béns immobles patrimonials dels ens locals o drets reals sobre aquests béns es poden formalitzar en

DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA Modificació de la Llei 8/2006

Es modifica l'article 13 de la Llei 8/2006, del 5 de juliol, de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya, que resta redactat de la manera següent:

"Article 13. Permís de paternitat

"1. El progenitor o progenitora, sens perjudici del dret al permís per maternitat, té dret a un permís de paternitat de quatre setmanes consecutives.

"2. El progenitor o progenitora pot gaudir d'aquest permís durant el període comprès des del finiment del permís per naixement del fill o filla, des de la resolució judicial per la qual es constitueix l'adopció o a partir de la decisió administrativa o judicial d'acolliment, i fins que fineixi el permís per maternitat, o també immediatament després del finiment d'aquest permís.

3. El progenitor o progenitora d'una família monoparental, si té la guarda legal exclusiva del fill o filla, també pot gaudir del permís de paternitat a continuació del de maternitat.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL QUARTA Oficina pressupostària del Parlament

El Parlament i el Govern han d'adoptar les mesures adequades, en l'àmbit de llurs competències respectives, per a portar a terme la creació de l'oficina pressupostària del Parlament en el termini més breu possible.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA Compensacions fiscals
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Es deroguen les disposicions de rang igual o inferior que contradiguin el que estableix aquesta llei, s'hi oposin o hi resultin incompatibles.

DISPOSICIONS FINALS
DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA Autorització per a refondre la Llei 15/1997 i les disposicions que la modifiquen

S'autoritza el Govern perquè, en el termini d'un any a partir de l'entrada en vigor d'aquesta llei, refongui en un text únic la Llei 15/1997, del 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, i les disposicions que la modifiquen contingudes en la Llei 17/1997, del 24 de desembre, de mesures administratives i d'organització; la Llei 25/1998, del 31 de desembre, de mesures administratives, fiscals i d'adaptació a l'euro; la Llei 4/2000, del 26 de maig, de mesures fiscals i administratives; la Llei 15/2000, del 29 de desembre, de mesures fiscals i administratives; la Llei 21/2001, del 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives; la Llei 9/2002, del 27 de maig, de modificació de la Llei 15/1997, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, per la qual s'introdueix una taxa per a l'obtenció i l'expedició del títol de patró o patrona de moto nàutica; la Llei 31/2002, del 30 de desembre, de mesures fiscals i administratives; la Llei 7/2004, del 16 de juliol, de mesures fiscals i administratives; la Llei 12/2004, del 27 de desembre, de mesures financeres; la Llei 21/2005, del 29 de desembre, de mesures financeres, i aquesta llei, tenint en compte les actualitzacions dels imports de les taxes establertes per les lleis de pressupostos per als exercicis 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 i 2007. Aquesta refosa ha de comprendre la regularització, l'aclariment i l'harmonització de les disposicions esmentades.

DISPOSICIÓ FINAL SEGONA Autorització per a refondre la normativa reguladora de les caixes d'estalvis

S'autoritza el Govern perquè, en el termini d'un any a partir de l'entrada en vigor d'aquesta llei, refongui en un text únic la normativa amb rang de llei reguladora de les caixes d'estalvis. Aquesta refosa comprèn les facultats de regularitzar, aclarir i harmonitzar la dita normativa.

DISPOSICIÓ FINAL TERCERA Entrada en vigor

Aquesta llei entra en vigor l'endemà d'haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR